Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Курсова на тему :Заощадження та інвестиції: макроекономічний зв`язок
1. 330
М97 Мэнкью, Н.Г. Принципы экономикс [Текст] / Н. Г. Мэнкью пер. с англ. В. Кузин. – СПб. : Питер, 1999. – 784с. – [Існує електронна копія].

2. 330.101.541
С13 Савченко, А.Г. Макроекономіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Г. Савченко, Г. О. Пухтаєвич, О. М. Тітьонко. – К. : Либідь, 1999. – 288с.

3. 330.101.541
С15 Сакс, Д.Д. (Сакс, Дж.Д.) Макроэкономика: глобальный подход [Текст] : учебник / Д. Д. Сакс, Ф. Б. Ларрен пер. с англ. – М. : Дело, 1999. – 848с.

4. 330
П50 Політична економія [Текст] : навч. посіб. / К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, О. О. Беляєв [та ін.] за ред. К.Т. Кривенка. – К. : КНЕУ, 2001. – 508с.

5.
Калач, Г.М. Заощадження населення як чинник формування інвестиційних ресурсів держави [Текст] / Г. М. Калач // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №6. – С.13-16. – [Досліджується проблема залучення заощаджень населення до інвестиційних процесів.].

6. 330.101.541
К95 Кучерявенко, І.А. Макроекономіка [Текст] : практикум / І. А. Кучерявенко. – К. : Вікар, 2003. – 239с.

7. 330
М14 Майєр, Д. Основні проблеми економіки розвитку [Текст] = Leading Issues in Economic Development / Д. Майєр, Д. Раух, А. Філіпенко пер. з англ.; за ред. С. Головко ; Пер.Олесневич Д., Олесневич О., Кузик П., Мачкур Л.,. – К. : Либідь, 2003. – 688с.

8.
Варода, Л. Роль заощаджень населення у формуванні банківського капіталу [Текст] / Л. Варода // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №3. – С. 74-81.

9. 336.7
В60 Внукова, Н.М. Ощадна справа [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Внукова, П. М. Куліков, В. А. Череватенко. – Х. : Компанія СМІТ, 2005. – 480с.
10.
Дмитренко, М. Ощадно-кредитна система у контексті формування в Україні власної інвестиційно-інноваційної політики [Текст] / М. Дмитренко // Вісник Національного банку України. – 2006. – №1. – С. 16-18.

11. 330.101.541
М16 Макроекономічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Башнянин, Л. С. Томашик, А. Р. Середа, Г. Я. Аніловська за ред.: Г.І. Башнянина, Л.С. Томашик. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 552с. – (Вища освіта в Україні
12.
Рамський, А.Ю. Інвестиційний потенціал заощаджень фізичних осіб та механізми його реалізації [Текст] / А. Ю. Рамський // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5. – С. 173-178.

13. 330
П50 Політична економія [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. О.С. Степури. – К. : Кондор, 2006. – 408с. – [Рекомендовано МОН України].

14. 336.7
М71 Міщенко, В.І. Банківські операції [Текст] : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав`янська, О. Г. Коренєва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 796с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Затверджено МОН України].

15. 330.101.541
Б17 Базилевич, В. Макроекономіка [Текст] : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2007. – 703с.
16.
Синчак, В.П. Податкове регулювання заощаджень та інвестицій: теоретичний аспект [Текст] / В. П. Синчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 48-52.

17.
Костогриз, В.Г. Вплив ощадно-кредитної системи на інноваційно-інвестиційний розвиток економіки [Текст] / В. Г. Костогриз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 39-43. – [В статі розглядається зв’язок між ощадно-кредитною системою та інноваційно-інвестиційним розвитком економіки. Проведено аналіз стану фінансування інноваційної сфери економіки в сучасних умовах
та внесено конкретні пропозицій щодо його покращення за рахунок вдосконалення ощадно-кредитної системи країни.].

18.
Петренко, Я. Неорганізовані нагромаджені заощадження в механізмі трансформації заощаджень в інвестиції [Текст] / Я. Петренко // Економіка України. – 2010. – №1. – С. 54-59.

19.
Свірський, В. Особливості процесу трансформації заощаджень в інвестиційні ресурси [Текст] / В. Свірський // Світ фінансів. – 2010. – №1. – С. 104-110.

20. 330
Е45 Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: З. Ватаманюка, О. Ватаманюка. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 540с.
21.
Франченко, О. Використання заощаджень населення в інвестування економіки країни через структури фондового ринку [Текст] / О. Франченко // Економічний часопис - XXI. – 2010. – №9-10. – С. 26-29.

22.
Луцишин, О. Механізм трансформації заощаджень в інвестиції в процесі реалізації депозитних послуг кредитними спілками [Текст] / О. Луцишин // Світ фінансів. – 2010. – №3. – С. 117-129.

23. 330.101.541
К84 Круш, П.В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424с. – [Рекомендовано МОН України].

24. 336.7
А80 Аржевітін, С.М. Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній економіці України [Текст] : монографія / С. М. Аржевітін. – К. : Майстерня книги, 2010. – 384с.
25.
Нехайчук, Д. Заощадження населення як вагомий фінансовий ресурс регіону [Текст] / Д. Нехайчук // Світ фінансів. – 2011. – №2. – С. 66-73.

26. 330.101.541
Х21 Харкянен, Л.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. – 3-є вид., доп. – К. : Каравела, 2011. – 248с
27.
Рамський, А.Ю. Механізм трансформації заощаджень населення в інвестиції [Текст] / А. Ю. Рамський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 283-289.

28.
Профатило, О.В. Особливості формування інвестиційного потенціалу банків у контексті залучення заощаджень населення [Текст] / О. В. Профатило // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 12-15.

29.
Ковтун, О.А. Фінансовий потенціал домогосподарств та його вплив на модель інвестиційної поведінки [Текст] / О. А. Ковтун // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №15. – С. 16-21.

30.
Олешко, А.А. Заощадження та інвестиції як чинники економічного зростання [Текст] / А. А. Олешко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 4-7.

31.
Красножон, С. Нормативно-правове забезпечення розвитку індивідуального інвестування на фінансовому ринку [Текст] / С. Красножон // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №9. – С. 49-51.

32.
Петренко, І.П. Трансформація заощаджень населення в інвестиції: досвід та проблеми в Україні [Текст] / І. П. Петренко // Економіка України. – 2014. – №3. – С. 50-61.

33.
Бобух, І. Заощадження як джерело зростання національного багатства [Текст] / І. Бобух // Економіст. – 2014. – №6. – С. 7-12.

34.
Татуев, А.А. Сбережения населения: противоречивая роль в расширенном воспроизводстве [Текст] / А. А. Татуев, Т. В. Бахтуразова, Т. В. Касаева // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С. 372-379.

35.
Пасажко, Т.С. Міжнародний досвід та національні реалії використання заощаджень населення як фінансового ресурсу соціально-економічного зростання [Текст] / Т. С. Пасажко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.1. – С. 116-119. – [Розглянуто міжнародний досвід формування та використання заощаджень в економіці. Досліджено ресурси формування заощаджень для економіки України. Приділено увагу фінансовому потенціалу заощаджень населення України.
Запропоновано шляхи реалізації фінансового та інвестиційного потенціалу заощаджень населення як ключового внутрішнього джерела соціально-економічного зростання.

36.
Ольшанська, О.В. Методологічні засади визначення чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств [Текст] / О. В. Ольшанська // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №2. – С. 5-9.

37.
Тропіна, В.Б. Заощадження населення як основа формування інвестиційного потенціалу домогосподарств [Текст] / В. Б. Тропіна // Економіка @ держава. – 2016. – №1. – С. 18-22.

38.
Непран, А.В. Формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні [Текст] / А. В. Непран // Фінанси України. – 2016. – №9. – С. 111-127.


1. Литвин В. В.
Ощадно-інвестиційні інструменти фінансових установ: особливості та перспективи розвитку в умовах нової економіки [Електронний ресурс] / В. В. Литвин // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 4. - С. 7-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuete_2013_4_3
Попередній перегляд: Завантажити - 474.324 Kb Зміст випуску Цитування
2.
Литвин В. В.
Інвестиційна циклічність та режим функціонування ощадної системи[Електронний ресурс] / В. В. Литвин // Економіка і організація управління. - 2014. - Вип. 1-2. - С. 149-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2014_1-2_23
Попередній перегляд: Завантажити - 1.125 Mb Зміст випуску Цитування

3. Ключник Л. В.
Заощадження домашніх господарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки України [Електронний ресурс] / Л. В. Ключник // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2012. - Вип. 9(4). - С. 159-166 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(4)__20
Попередній перегляд: Завантажити - 304.725 Kb Зміст випуску Цитування
4.

Топчій Г. С.
Заощадження населення у формуванні інвестиційного потенціалу економіки України [Електронний ресурс] / Г. С. Топчій // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. - 2010. - Вип. 10. - С. 142-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_eko_2010_10_27
Попередній перегляд: Завантажити - 242.22 Kb Зміст випуску Цитування
5.
Франченко О. Л.
Використання заощаджень населення в інвестування економіки країни через структури фондового ринку [Електронний ресурс] / О. Л. Франченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 194-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_3_43
Попередній перегляд: Завантажити - 171.108 Kb Зміст випуску Цитування
6.
Одінцова Т. М.
Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів української економіки [Електронний ресурс] / Т. М. Одінцова // Бізнес Інформ. - 2014. - № 7. - С. 89-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_17
7.
Навроцька Н. А.
Провідні тенденції глобалізації заощаджень та інвестицій в світовій економіці [Електронний ресурс] / Н. А. Навроцька // Проблеми економіки. - 2013. - № 2. - С. 12-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_2_3
8. Ключник Л. В.
Заощадження домогосподарств у формуванні інвестиційного ресурсу національної економіки [Електронний ресурс] / Л. В. Ключник // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(5). - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(5)__12
Попередній перегляд: Завантажити - 330.761 Kb Зміст випуску Цитування
9. Нагайчук В. В.
Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в національну економіку [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_44
Попередній перегляд: Завантажити - 128.009 Kb Зміст випуску Цитування
10. Ландовська Л. П.
Роль заощаджень та інвестицій у ринковій економіці [Електронний ресурс] / Л. П. Ландовська // Академічний огляд. - 2008. - № 1. - С. 26-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2008_1_5
Попередній перегляд: Завантажити - 511.397 Kb Зміст випуску Цитування
11. Пасажко Т. С.
Роль фінансово-кредитного ринку в трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки [Електронний ресурс] / Т. С. Пасажко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 28. - С. 134-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2015_28_27
Попередній перегляд: Завантажити - 334.189 Kb Зміст випуску Цитування
12. Купченко В. Г.
Теоретичні основи механізму трансформації заощаджень населення в інвестиції в національну економіку [Електронний ресурс] / В. Г. Купченко. // Ефективна економіка. - 2011. - № 11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_82
Попередній перегляд: Завантажити - 388.43 Kb Зміст випуску Цитування
13. Степанова А.
Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс країни [Електронний ресурс] / А. Степанова, Є. Удод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2012. - Вип. 136. - С. 45-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2012_136_14
Попередній перегляд: Завантажити - 671.499 Kb Зміст випуску Цитування
14. Рамський А. Ю.
Заощадження домогосподарств як інвестиційний ресурс сталого розвитку економіки [Електронний ресурс] / А. Ю. Рамський // International scientific journal. - 2015. - № 2. - С. 73-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_2_15
Попередній перегляд: Завантажити - 613.871 Kb Зміст випуску Цитування
15. Моторина І.
Грошові заощадження домашніх господарств як інвестиційний ресурс для національної економіки [Електронний ресурс] / І. Моторина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2009. - Вип. 112. - С. 25-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2009_112_11
Попередній перегляд: Завантажити - 207.562 Kb Зміст випуску Цитування
16. Радванська Н. В.
Ризики і проблеми трансформації національних заощаджень в інвестиції [Електронний ресурс] / Н. В. Радванська // Таврійський науковий вісник. Економічні науки. - 2016. - Вип. 96. - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnven_2016_96_13
Попередній перегляд: Завантажити - 467.417 Kb Зміст випуску Цитування
17. Попов В. Ю.
Аномалії української економіки: баланс заощаджень та інвестицій[Електронний ресурс] / В. Ю. Попов // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 13. - С. 120-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspttp_2013_13_17
Попередній перегляд: Завантажити - 300.089 Kb Зміст випуску Цитування
18. Задоя О. А.
Формування інституційного середовища забезпечення трансформації заощаджень в інвестиції [Електронний ресурс] / О. А. Задоя // Академічний огляд. - 2018. - № 1. - С. 66-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2018_1_9
Попередній перегляд: Завантажити - 564.373 Kb Зміст випуску Цитування