Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> "Інвестиційна стратегія підприємства і ризик"
1.
Бідюк, П. Оцінювання ризиків інвестування при реструктуризації підприємств [Текст] / П. Бідюк, О. Омельченко // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 167-175.

2.
Блудова, Т.В. Моделювання інвестиційної стратегії при взаємодії малих підприємств [Текст] / Т. В. Блудова, А. Б. Кулик // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 472-478.

3.
Бродюк, І.В. Стратегічний аналіз інвестиційного розвитку підприємства [Текст] / І. В. Бродюк // Економіка @ держава. – 2015. – №4. – С. 131-134.

4.
Вербицька, Г.Л. Вплив чинників інвестиційного ризику на розвиток вітчизняних машинобудівних підприємств [Текст] / Г. Л. Вербицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №2(847). – C. 35-41.

5.
Відоменко, І.О. Інвестиційна стратегія – інструмент формування конкурентної переваги виноробних підприємств [Текст] / І. О. Відоменко, К. О. Калугіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 227-232.

6. 339.9
В54 Вітлінський, В.В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, Л. Л. Маханець. – К. : КНЕУ, 2008. – 432с. – [Рекомендовано МОН України].

7.
Глібчук, В.М. Моделювання і оптимізація інвестиційних ризиків на машинобудівних підприємствах в умовах невизначеності [Текст] / В. М. Глібчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 263-268.

8.
Дашко, І.М. Сутність інвестиційного ризику та його врахування при обґрунтуванні напрямів інвестиційної діяльності підприємства [Текст] / І. М. Дашко, О. Ю. Ємельянов, І. 3. Крепі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 28-34.

9. 63
Н34 Дашко, І.М. Урахування чинника ризику при виборі критерію ухвалення інвестиційних рішень на підприємстві [Текст] / І. М. Дашко, О. Я. Колещук, О. Л. Зарицька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – C. 283-289.

10. 63
Н34 Дуда, С.Т. Інвестиційна політика торговельного підприємства в умовах фінансових ризиків діяльності [Текст] / С. Т. Дуда, О. В. Ясейко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 216-222.

11. 330.322
Д81 Дука, А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: інвестування [Текст] : навч. посіб. / А. П. Дука. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 432с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

12.
Злотенко, О.Б. Ідентифікація небезпек, загроз та ризиків у процесі здійснення інвестиційної діяльності промислових підприємств [Текст] / О. Б. Злотенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2, Т.2. – С. 213-215.

13.
Каменева, Н.В. Дискретна модель оптимізації стратегії екологічного інвестування на промислових підприємствах [Текст] / Н. В. Каменева // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №1. – С. 340-348.

14.
Каут, О.В. Аналіз типових інвестиційних стратегій промислових підприємств [Текст] / О. В. Каут, С. М. Дунайчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №7. – C. 20-24.

15.
Крейдич, І.М. Механізм формування стратегії мінімізації ризиків промислового підприємства при управлінні його інвестиційними ресурсами і моделюванні ресурсних потоків [Текст] / І. М. Крейдич, О. С. Наконечна, І. В. Наконечний // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №1. – С. 13-19.

16. 330.131.7
М33 Матвійчук, А.В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності [Текст] : монографія / А. В. Матвійчук. – Вінниця : Універсум, 2005. – 205с.
17.
Наконечна, О.С. Формування та реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку підприємства [Текст] / О. С. Наконечна // Економіка @ держава. – 2015. – №4. – С. 48-52.

18. 658.14/.17
Н53 Непогодіна, Н.І. Інвестиційна стратегія в управлінні розвитком промислового підприємства (на прикладі машинобудівної галузі) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. І. Непогодіна. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 19 с. – [Існує електронна копія].

19. 658.14/.17
Н53 Непогодіна, Н.І. Інвестиційна стратегія в управлінні розвитком промислового підприємства (на прикладі машинобудівної галузі) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. І. Непогодіна. – Хмельницький, 2009. – 219 с. – [Існує електронна копія].

20.
Непогодіна, Н.І. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю у реалізації завдань розвитку підприємства [Текст] / Н. І. Непогодіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 93-98.
21.
Оксенюк, Т.М. Інвестиції в людський капітал як фактор стратегічного розвитку промислового підприємства [Текст] / Т. М. Оксенюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 21-24.

22.
Пенцак, С. Формування інвестиційної стратегії економічного розвитку аграрних підприємств [Текст] / С. Пенцак // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №6. – С. 28-31.

23.
Петренко, Н.О. Інноваційні аспекти формування інвестиційної політики стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] / Н. О. Петренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №12. – C. 38-45.

24. 330.131.7
П58 Попова, Г.Ю. Стратегія зниження ризиків інвестиційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.; спец. 08.02.03 - організація, управління, планування і регулювання економіки / Г. Ю. Попова. – Донецьк : Ін-т економіки промисловості, 2001. – 36с.

25.
Ребенок, А.В. Управління інвестиційним проектом як інструментом реалізації стратегії підприємства [Текст] / А. В. Ребенок // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1. – С. 154-159.

26.
Селіверстова, Л.С. Стратегічне управління інвестиційною політикою підприємств [Текст] / Л. С. Селіверстова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 166-172.

27.
Скляр, І.Д. Оцінювання ризикованості фінансування іноваційно-інвестиційної діяльності підприємства [Текст] / І. Д. Скляр, А. В. Самойлікова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 173-178.

28.
Сорока, М. Моделювання інвестиційної стратегії машинобудівного підприємства в умовах ризику [Текст] / М. Сорока // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №14(635). – С. 192-203.

29.
Сорокін, Б.А. Методи оцінки інвестиційного ризику при формуванні стратегії та тактики внутрішнього контролю на підприємстві [Текст] / Б. А. Сорокін // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – 2002. – №46. – С. 149-159.

30.
Чебанова, О.П. Домінантні аспекти управління інвестиційно-інноваційною маркетинговою стратегією підприємств залізничного транспорту [Текст] / О. П. Чебанова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №5. – С. 208-214.

31.
Шилова, О.Ю. Механізм формування інвестиційної стратегії підприємства [Текст] / О. Ю. Шилова, К. В. Фундеряка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 43-47.

32.
Штанько, Л. До формування інвестиційної стратегії аграрних підприємств [Текст] / Л. Штанько // Економіка АПК. – 2005. – №7. – С. 114-118.

33.
Яссин, М. Інвестиційна стратегія підприємства: поняття й основні етапи розвитку [Текст] / М. Яссин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 538-545.

34. 005
Я85 Ястремська, О.М. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 192с.
35. Павловський С. В.
Ризики і витрати на залучення підприємствами інвестиційного капіталу в період фінансово-економічної кризи / С. В. Павловський // Бізнес Інформ. - 2016. - № 2. - С. 340-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_2_51

36.
Крейдич І. М.
Механізм формування стратегії мінімізації ризиків промислового підприємства при управлінні його інвестиційними ресурсами і моделюванні ресурсних потоків / І. М. Крейдич, О. С. Наконечна, І. В. Наконечний // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 1. - С. 13-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_1_4

37.
Кропівцова Н. І.
Оцінка інвестиційних стратегій підприємства / Н. І. Кропівцова, А. В. Волкова, О. В. Головіна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 187-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2013_1%281%29__28

38. Яссин М.
Інвестиційна стратегія підприємства: поняття й основні етапи розвитку / М. Яссин // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 538-545. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_11_63

39. Левчук Н. М.
Інвестиційна стратегія транспортного підприємства / Н. М. Левчук, А. О. Войтулевич // Вісник Національного транспортного університету. - 2012. - № 26(1). - С. 423-428. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2012_26%281%29__87

40. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Інвестиційна стратегія, інвестиційний ризик.....”