Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день, прошу підібрати мені літературу до моєї дипломної роботи на тему:"Особливості польської публіцистики". Дякую!
1. 37
А43 Волік, Л.О. Психологічні аспекти читання польськомовних публіцистичних текстів [Текст] / Л. О. Волік // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2008. – Вип.4. – С. 6-8.

2. 82.09(4/.9)
О-56 Оляндер, Л. Гуманізм польської літератури XX-XXI століть у контексті європейської художньо-філософської думки [Текст] : монографія / Л. Оляндер. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 404с.

3. Пилипенко В.
Передчуття війни: польська антитурецька публіцистика напередодні Хотинської війни 1621 р. З документації Максаківського Спасо - Преображенського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст. / В. Пилипенко // Сіверянський літопис. - 2013. - № 2. - С. 24-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2013_2_4

4. Пилипенко В. М.
Проекти лицарської школи в Україні у польській публіцистиці середини XVI – середини XVII ст. / В. М. Пилипенко // Сіверщина в історії України. - 2013. - Вип. 6. - С. 169-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2013_6_41

5. Лодин П. З.
Українсько-польське партнерство в системі безпеки Центрально-Східної Європи в політичній думці Богдана Осадчука / П. З. Лодин // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. - 2015. - № 3. - С. 123-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2015_3_15

6.
7. Кравченко С. Польська публіцистика 20-30-х років ххст. про творчість Тараса Шевченка/ С. Кравченка: режим доступу:http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12593/1/41.pdf


8. Кресло С.Еволюція польської й української політичної і публіцистичної думки у сфері польсько - українських`стосунків/ С. Кресло. – Режим доступу:http://old.journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk31/Visnyk%2031_P3_10_Kreslo.pdf

9. Брацкі А.Публіцистика на сторінках «Польсько-українського бюлетеня»: соціокультурна фузія /А. Брацкі.- Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/library/polonist/18/13.pdf


10. Дорофтей О.О.
Концепція польськомовної та німецькомовної публіцистики і літературної критики Івана Франка: жанрово-стильові особливості: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.О. Дорофтей ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2006. — 20 с. — укp. Скачати повний текст

11. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Польська література...”