Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Робоча сила як товар. Роль робочої сили в процесі формування ринкової економіки в Україні".
1.
Горщинська, Л.О. Теоретичні засади конкурентоспроможності робочої сили [Текст] / Л. О. Горщинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 101-105. – [В статті проаналізовані такі поняття, як „конкуренція”, „конкурентна перевага”, „конкурентоспроможність країни”, „конкурентоспроможність підприємства”,„конкурентоспроможність товару”, „трудові ресурси”, „конкурентний ринок праці”, „конкуренція на ринку праці”, „конкурентоспроможність робочої сили (персоналу)”. Зроблено акцент на необхідності підвищення конкурентоспроможності робочої сили (персоналу) як одного з основних чинників конкурентоспроможності національної економіки на всіх її рівнях в сучасних умовах глобалізації.].

2.
Кравець, І.М. Проблеми та перспективи розвитку регіонального ринку праці в умовах глобалізації економічного розвитку держави [Текст] / І. М. Кравець, У. М. Шевцова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.1. – С. 81-83. – [Аналізуються проблеми на регіональному ринку праці. Пропонуються заходи щодо вирішення регіональних диспропорцій на ринку праці і стимулювання попиту на робочу силу.
Analysis of problems on the regional labor market. Proposes measures to address regional disparities in the labor market and stimulate demand for labor.
].

3. 331.5
Д69 Дороніна, М.С. Людські ресурси виробничої організації. Діагностика, розвиток [Текст] : монографія / М. С. Дороніна, К. В. Сатушеєва. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 232с
4.
Нижник, В.М. Конкурентоспроможність персоналу як складова забезпечення конкурентних переваг на ринку праці [Текст] / В. М. Нижник, А. О. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 86-89. – [В даній статті автором розкрито актуальність конкурентоспроможності персоналу як складової конкурентоспроможних переваг на ринку праці, розглянуто концептуальні підходи щодо механізму приведення конкурентних переваг робочої сили, розкрито основні етапи в розвитку концепції підтримки конкурентоспроможності персоналу за критеріями їх домінування.

5. 331
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні
6. 331.5
Г85 Грішнова, О.А. Трудовий потенціал України : оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку [Текст] : монографія / О. А. Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка. – Черкаси : Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2011. – 360с.
7. 331.108
С66 Соснін, О.В. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації [Текст] : навч. посіб. / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. – Львів : Магнолія, 2011. – 602с. – (Вища освіта в Україні.
8. 331.108
Н62 Ніколайчук, М.В. Управління людським капіталом за умов розвитку економіки знань: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / М. В. Ніколайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 201с
9. 314
С85 Стрижак, О.О. Людський розвиток [Текст] : навч. посіб. / О. О. Стрижак. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 292с
10.
Жигар, Н.М. Соціальний захист сільського населення: особливості розвитку в ринковій економіці [Текст] / Н. М. Жигар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 179-182. – [В ринкових умовах однією з головних проблем села є соціальний захист населення. Водночас соціально- економічний розвиток в сучасних умовах ставить підвищені вимоги до якостей людини, що є носієм і власником робочої
сили, яка використовується у процесі створення товарів або послуг.

11. 331.108
З-38 Захарова, О.В. Аналіз трудових показників [Текст] : навч. посіб. / О. В. Захарова. – Донецьк : Ноулідж, 2014. – 46 с.
12. 331.5
П19 Пасєка, С.Р. Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика розвитку [Текст] : монографія / С. Р. Пасєка. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – 608с.
13.
Антонюк, В. Сучасна проблема бідності в Україні, її наслідки для нагромадження людського капіталу та забезпечення економічного зростання [Текст] / В. Антонюк // Україна: аспекти праці. – 2015. – №5. – С. 3-11.

14.
Оксенюк, Т.М. Інвестиції в людський капітал як фактор стратегічного розвитку промислового підприємства [Текст] / Т. М. Оксенюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 21-24.

15.
Брінцева, О. Трансформація людського капіталу в контексті змісту праці в новій економіці [Текст] / О. Брінцева // Україна: аспекти праці. – 2016. – №3-4. – С. 46-49.

16.
Бакирбєкова, А.М. Вплив людського капіталу на інноваційний розвиток регіонів [Текст] : [Казахстан] / А. М. Бакирбєкова, Ж. К. Конис // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №9. – С. 165-171.

17.
Чорна, А.О. Механізм управління розвитком людського капіталу за умов активізації економіки знань [Текст] / А. О. Чорна, О. Д. Зачоса // Економіка @ держава. – 2017. – №3. – С. 36-39.

18.
Запухляк, В.М. Людський капітал як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора [Текст] / В. М. Запухляк, О. І. Мельник // АгроСвіт. – 2017. – №3. – С. 40-45.

19.
Зачоса, О.Д. Інституційне забезпечення управління людським капіталом в системі формування економіки знань [Текст] / О. Д. Зачоса // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №1. – С. 48-51.

20.
Любохинець, Л.С. Управління людським капіталом в умовах інноваційного економічного розвитку: світова та національна практика [Текст] / Л. С. Любохинець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 7-14.

21.
Битий, А.В. Сутність інтелектуального капіталу в сучасних умовах [Текст] / А. В. Битий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 26-29.

22.
Мельник, Л.Ю. Інтелектуальний капітал як об`єкт формування економіки знань [Текст] / Л. Ю. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 44-47.

23.
Самолюк, Н.М. Інвестування підприємств у розвиток персоналу: особливості, віддача та інструменти стимулювання [Текст] / Н. М. Самолюк, Г. М. Юрчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 64-68.

24. 331
М29 Мартинова, Л.В. Конкурентноспроможність людського потенціалу за умов євроінтеграції [Текст] : монографія / Л. В. Мартинова. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 335 с.
25. 331.108
К78 Кравець, І.М. Управління трудовим потенціалом [Текст] : навч. посіб. / І. М. Кравець. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2015. – 424 с.

26. 331.5
У67 Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в перспективному входженні України до ЄС [Текст] : монографія / за наук. ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 502 с.
27.
Притуляк, Н.М. Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні [Текст] / Н. М. Притуляк // Економіка України. – 2017. – №12. – C. 68-85.

28.
Огієнко, М.М. Дослідження стану та тендеційних трансформацій людського потенціалу в регіоні [Текст] / М. М. Огієнко, О. В. Гуріна // Економіка @ держава. – 2018. – №2. – C. 103-107.

29.
Огієнко, М.М. Теоретичні підходи до класифікації факторів розвитку людського потенціалу [Текст] / М. М. Огієнко, О. В. Гуріна // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №3. – C. 74-78.

30.
Огієнко, М.М. Система показників оцінювання людського потенціалу: регіональний аспект [Текст] / М. М. Огієнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №4. – C. 72-76.

31.
Кузьмін, О.Є. Оцінка рівня розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації [Текст] / О. Є. Кузьмін, А. Ю. Шахно // Економіка @ держава. – 2018. – №4. – C. 7-11.

32.
Покиньчереда, В.В. Трудові ресурси, робоча сила, людський капітал: обліково-економічна сутність категорій [Текст] / В. В. Покиньчереда // Економіка @ держава. – 2018. – №8. – С. 35-42.

33.
Островський, І.А. Теоретичні аспекти дослідження трудового потенціалу підприємств [Текст] / І. А. Островський, С. М. Гайденко, В. М. Прасол // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №12. – C. 59-62.

34. 331.5
С69 Соціально-трудовий потенціал : формування, забезпечення та розвиток у підвищенні економічної безпеки [Текст] : монографія / за наук. ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 607 с. –
35.
Лісніченко, О.О. Еволюція концепції "людського капіталу" [Текст] / О. О. Лісніченко // Економіка @ держава. – 2018. – №12. – С. 25-31.

1. Юрик Я. І.
Якість робочої сили як ключовий фактор інноваційного розвитку України [Електронний ресурс] / Я. І. Юрик, В. В. Близнюк // Економіка і прогнозування. - 2014. - № 1. - С. 67-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2014_1_7
Проведено аналіз загальної ситуації на ринку праці України. Доведено, що галузева структура зайнятості в Україні характеризує процес деіндустріалізації праці. Зазначено, що характеристики робочої сили в Україні не відповідають вимогам щодо забезпечення високого рівня конкурентоспроможності та інноваційної модернізації економіки, тривалий час залишається високий попит на некваліфіковану робочу силу. На основі виявлених тенденцій та закономірностей, а також встановлення причинно-наслідкових зв`язків у сфері зайнятості здійснено перспективну оцінку можливих змін у цій сфері. Оскільки інноваційні елементи зайнятості розпорошені за окремими регіонами та секторами економіки, доцільно впроваджувати селективну політику, спрямовану на стимулювання прогресивних змін у соціально-трудовій сфері.
Попередній перегляд: Завантажити - 820.403 Kb Зміст випуску Реферативна БД Цитування
2. Ангелко І.
Соціально-економічні наслідки впливу міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України [Електронний ресурс] / І. Ангелко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2014. - Вип. 2. - С. 65-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2014_2_8
Попередній перегляд: Завантажити - 446.075 Kb Зміст випуску Цитування
3. Анішина Н.
Формування попиту на робочу силу в регіонах України в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки [Електронний ресурс] / Н. Анішина, Л. Колєшня // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 2. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2012_2_3
Попередній перегляд: Завантажити - 216.182 Kb Зміст випуску Цитування
4. Леган І. М.
Освіта сільської молоді як чинник конкурентоспроможності робочої сили України [Електронний ресурс] / І. М. Леган // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2012. - № 1(2). - С. 389-397. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2012_1(2)__47
Попередній перегляд: Завантажити - 261.899 Kb Зміст випуску Цитування
5. Корчун М. О.
Вплив освітньої галузі на забезпечення вітчизняної економіки робочою силою [Електронний ресурс] / М. О. Корчун // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.3. - С. 241-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22
Попередній перегляд: Завантажити - 269.669 Kb Зміст випуску Цитування
6. Сандугей В. В.
Освіта як фактор конкурентноспроможності вітчизняної робочої сили з позиції глобалізаційної перспективи [Електронний ресурс] / В. В. Сандугей // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2014. - Вип. 25. - С. 56-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2014_25_10
Попередній перегляд: Завантажити - 378.848 Kb Зміст випуску Цитування
7. Твердомед Г. М.
Інновації в освіті як засіб забезпечення конкурентоспроможності національної робочої сили [Електронний ресурс] / Г. М. Твердомед // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2010. - Вип. 9. - С. 58-63 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2010_9_10
Попередній перегляд: Завантажити - 318.408 Kb Зміст випуску Цитування

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ- галузь знань «Праця», «Ринок праці»