Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня !!!!!
>>> допоможіть будь ласка мені з літературою до моєї курсової роботи на тему " Економічний потенціал України"
1.
Задувайло, Л. Роль фінансового потенціалу при посиленні конкурентоспроможності національної економіки [Текст] / Л. Задувайло // Економіст. – 2009. – №7. – С. 36-39. – [Країни Центральної та Східної Європи].

2.
Марцин, С.В. Активізація інвестиційного потенціалу економіки України [Текст] / С. В. Марцин // Проблеми науки. – 2009. – №7. – С. 9-15.

3.
Кондратюк, О.І. Економічний потенціал країни, його суть та тенденції розвитку [Текст] / О. І. Кондратюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 91-98.

4.
Дацій, О.І. Земельні ресурси як складова економічного потенціалу країни [Текст] / О. І. Дацій // Екологічний вісник. – 2012. – №1. – С. 19-20.

5.
Ковтун, Н.В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Частина 2. Моделювання розвитку національної економіки на сучасному етапі на основі позиціонування видів економічної д [Текст] / Н. В. Ковтун, А. І. Ігнатюк // Статистика України. – 2012. – №1. – С. 28-34.

6.
Лебедєв, І.В. Соціальна складова розвитку економічного потенціалу за умов глобалізації [Текст] / І. В. Лебедєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 255-259.

7.
Манжалій, С.М. Інтелектуалізація людського потенціалу як пріоритетний чинник посткризового розвитку економіки України [Текст] / С. М. Манжалій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 47-51

8.
Лігоненко, Л.О. Науково-методичні засади та результати оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіонів України [Текст] / Л. О. Лігоненко // Економіка України. – 2013. – №10. – С. 45-55.

9.
Ситник, Й.С. Розвиток наукового потенціалу України як передумова інтелектуалізації економіки і менеджменту [Текст] / Й. С. Ситник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 75-86.

10.
Франів, І.А. Економічний потенціал західного регіону України: стан та перспективи розвитку [Текст] / І. А. Франів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 344-349.

11.
Родіонов, Д.Г. Інноваційний потенціал регіонів як чинник конкурентоспроможності національної економіки [Текст] / Д. Г. Родіонов, Л. О. Гузікова, І. А. Рудська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 215-223.

12. 63
Н34 Демчишак, Н.Б. Концептуалізація фінансового потенціалу в економіці держави [Текст] / Н. Б. Демчишак, І. Ю. Горобець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 195-204.

13. 331.5
К75 Кочемирська, О.О. Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України [Текст] : аналіт. доп. / О. О. Кочемирська. – Київ : НІСД, 2014. – 108 с. – (Економіка ; Вип. 16).

14.
Янковець, Т.М. Взаємозв’язок потенціалу, економічної безпеки та розвитку економічних систем [Текст] / Т. М. Янковець // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9. – С. 66-73.

15.
Гончар, О.І. Формування економічного потенціалу в умовах ринкової економіки [Текст] / О. І. Гончар, А. Ю. Вітязь // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 101-104.

16.
Кириленко, В. Потенціал і перспективи формування інноваційної моделі саморозвитку економіки України [Текст] / В. Кириленко // Ринок цінних паперів України. – 2015. – №11-12. – С. 17-23.

17.
Гальчук, А.А. Місце інноваційного потенціалу України в міжнародних економічних рейтингах [Текст] / А. А. Гальчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №8. – С. 70-72.

18.
Лучик, С. Економічний потенціал прикордонних регіонів України [Текст] / С. Лучик, В. Лучик, М. Лучик // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – №5. – С. 70-81.

19.
Шаров, О.М. Місце України в глобальній економічній системі: потенціал та перспективи [Текст] / О. М. Шаров // Стратегічні пріоритети. – 2017. – №2. – С. 4-20.

20.
Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи [Текст] / З. І. Кобеля, Н. Я. Кутаренко, К. І. Рудько, А. М. Бабчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №22. – C. 32-37.

21.
Бай, С.І. IT-кластери в Україні: економічний потенціал [Текст] / С. І. Бай, А. Ю. Присяжнюк // Економіка України. – 2018. – №9. – С. 50-59.

22. 331.5
С69 Соціально-трудовий потенціал : формування, забезпечення та розвиток у підвищенні економічної безпеки [Текст] : монографія / за наук. ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 607 с.`
23. Савченко В. Ф.
Економічний потенціал України та державний вплив на нього / В. Ф. Савченко // Науковий вісник Полісся. - 2015. - Вип. 2. - С. 7-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2015_2_3

24. Пінчук І. О.
Вплив трудової еміграції на економічний потенціал України / І. О. Пінчук, О. О. Юренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 2. - С. 62-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2013_2_11

25. Назаренко В. В.
Вплив стану економічної безпеки на розвиток економічного потенціалу України / В. В. Назаренко // Право і Безпека. - 2004. - Т. 3, № 3. - С. 176-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2004_3_3_52

26. Франів І. А.
Економічний потенціал західного регіону України: стан та перспективи розвитку / І. А. Франів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2012. - № 748. - С. 344-349. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2012_748_51

27. Корнійчук О. П.
Порядок обрахунку втрат соціально-економічного потенціалу України, спричинених окупацією Донбасу та анексією Криму / О. П. Корнійчук // Економіка та право. Серія : Економіка. - 2016. - № 2. - С. 118-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecprec_2016_2_20

28. Економічний потенціал західного регіону України: стан та перспективи розвитку / І. А. Франів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2012. - № 748. - С. 344-349. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2012_748_51

29. Власова Н. О.
Стан та тенденції розвитку економічного потенціалу України в контексті світових інтеграційних процесів / Н. О. Власова, О. А. Круглова, Н. П. Ушакова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2009. - Вип. 1(2). - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_1%282%29__3

30.
Крючкова Н. М.
Вплив оподаткування на соціально-економічний потенціал економіки України в умовах інституційних зрушень: теоретичний підхід / Н. М. Крючкова // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2011. - Вип. 41(2). - С. 222-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2011_41%282%29__37

31. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ //Економічний потенціал регіонів України, Економічні науки// потенціалу підприємства, промисловий потенціал України”