Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь-ласка із списком літератури для написання курсової на тему: "Соціальний добробут і соціальна політика"
1.
Андрій Рева: Центральним завданням Міністерства соціальної політики України є підвищення добробуту наших людей [Текст] // Соціальний захист. – 2018. – №7-8. – С. 6-8.

2. 36
Б61 Білорусець, Л.М. Підвищення добробуту населення важелями фінансово-кредитного обслуговування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Л. М. Білорусець. – Хмельницький, 2015. – 219 c.

3.
Валенков, В.Є. Регіональні аспекти формування та оцінювання соціального потенціалу держави [Текст] / В. Є. Валенков // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №21. – С. 123-126.

4.
Войтюк, М.М. Особливості процесу інституціоналізації соціальної політики в сучасній Україні [Текст] / М. М. Войтюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №21. – С. 73-76.

5.
Войтюк, М.М. Шляхи оптимізації механізмів інституціоналізації державної політики в соціальній сфері сучасної України [Текст] / М. М. Войтюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №19. – С. 100-103.

6.
Глущенко, О.В. Фінансові чинники формування національного добробуту на рівні централізованих фінансів [Текст] / О. В. Глущенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №9. – С. 273-284.

7. 36
Д79 Дубич, К.В. Вступ до соціальної допомоги [Текст] : навч. посіб. / К. В. Дубич. – Київ : Видавничий Дім "Слово", 2015. – 224 с.
8.
Ємельяненко, Є.О. Добробут та самопочуття населення як пріоритети політики гуманітарної безпеки держави [Текст] / Є. О. Ємельяненко // Стратегічні пріоритети. – 2016. – №2. – C. 124-129.

9.
Іванов, С.В. Фінанси домогосподарств: аналіз у контексті політики забезпечення добробуту населення України [Текст] / С. В. Іванов // Фінанси України. – 2018. – №9. – С. 7-24.

10.
Кайда, О.П. Формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів [Текст] / О. П. Кайда // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №20. – С. 107-111.

11. 316
К78 Кравченко, Н.В. Підвищення якості життя населення на засадах реалізації соціальної політики : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Н. В. Кравченко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 21 с.

12. 316
К78 Кравченко, Н.В. Підвищення якості життя населення на засадах реалізації соціальної політики : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Н. В. Кравченко. – Хмельницький, 2016. – 237 с.

13.
Крисоватий, А. Податкові аспекти соціального добробуту в Україні [Текст] / А. Крисоватий, А. Луцик // Світ фінансів. – 2016. – №2. – С. 7-17.

14.
Кудлаєнко, С.В. Державна соціальна політика у сфері економічних відносин: концептуальні засади [Текст] / С. В. Кудлаєнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 206-209.

15.
Кудлаєнко, С.В. Трансформаційні процеси і державна соціальна політика: необхідність врахування особливостей [Текст] / С. В. Кудлаєнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №18. – С. 37-42.

16.
Лондар, С.Л. Рівень добробуту населення як складова розвитку людського потенціалу: можливості фінансового регулювання в Україні [Текст] / С. Л. Лондар, Л. В. Козарезенко // Фінанси України. – 2013. – №9. – С. 45-59.

17. 338
А43 Любина, Ю.С. Проблематика реалізації соціальної політики держави з підвищення соціального захисту та регулювання доходів населення в Україні [Текст] / Ю. С. Любина, Л. М. Бабич // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 129-132.

18. 314
Л93 Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект [Текст] : монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – Київ : Ін-тут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2015. – 356 с.

19.
Осіпова, Л.В. Механізм фінансового забезпечення формування та реалізації соціальної політики в умовах децентралізації [Текст] / Л. В. Осіпова, А. І. Хомчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.1. – С. 53-56.

20. 316
П32 Піщик, О.В. Стратегії та механізми реалізації соціальной політики у забезпеченні житлом населення : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / О. В. Піщик. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 250с.

21.
Приступа, М.І. Основні тенденції зміни соціальних стандартів в Україні [Текст] / М. І. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 154-156.

22.
Пріхно, І.М. Індикатори вимірювання ефективності фінансування соціальної сфери [Текст] / І. М. Пріхно // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 169-172.

23. 339.92
С69 Продіус, О.І. Проблема регулювання соціальної політики в Україні [Текст] / О. І. Продіус, О. І. Ілінчук // Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС. – 2015. – С. 193-195.

24.
Сенів, Л.А. Розвиток людського капіталу як шлях зростання добробуту населення України [Текст] / Л. А. Сенів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 302-308.

25. 330.5
С79 Степаненко, Н.О. Економіка добробуту [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивчення дисц. / Н. О. Степаненко, В. О. Степаненко. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 156 с .
26.
Чорна, Л. Соціальна політика України: особливості та напрями розвитку [Текст] / Л. Чорна, С. Кудлаєнко // АгроСвіт. – 2018. – №18. – С. 16-20.

27.
Шамборовський, Г. Глобальна культура споживання як якісна характеристика соціально-економічного добробуту [Текст] / Г. Шамборовський // Міжнародні відносиниВісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – №33. – С. 171-179.

28.
Шпотенко, В.Д. ВВП та ВНП як макроекономічні показники впливу на зростання добробуту населення [Текст] / В. Д. Шпотенко // Економіка @ держава. – 2017. – №8. – C. 84-88.

29.
Ястремський, О.І. Порівняльний аналіз інституційної складової добробуту націй [Текст] / О. І. Ястремський // Фінанси України. – 2018. – №1. – C. 62-71.

30. Котуков О. А.
Соціальний розвиток як концептуальний підхід до забезпечення соціального добробуту / О. А. Котуков, Н. А. Копилова // Актуальні проблеми державного управління. - 2010. - № 1. - С. 44-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2010_1_8

31. Ріппа М. Б.
Концептуальні засади соціального захисту в контексті теорії загального добробуту / М. Б. Ріппа // Економічний вісник університету. - 2018. - Вип. 38. - С. 139-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_38_21

32. Вербицька Г. Л.
Вплив світової кризи на рівень життя населення України / Г. Л. Вербицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2016. - № 851. - С. 157-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2016_851_23

33. Данильченко Т. В.
Ознаки соціального добробуту в українському вимірі / Т. В. Данильченко // Теорія і практика сучасної психології. - 2016. - № 1. - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_2016_1_17

34. Гуцалюк О. І.
Соціальний захист населення як головна складова економічного розвитку та підвищення добробуту України в умовах посилення глобальних тенденцій / О. І. Гуцалюк, Н. Г. Король // Вісник Національного транспортного університету. - 2010. - № 21(1). - С. 288-291. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2010_21%281%29__72

35. Ангелко І.
Соціально-економічні наслідки впливу міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України / І. Ангелко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2014. - Вип. 2. - С. 65-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2014_2_8

36. Зюзіна О. І.
Проблемні питання соціальної політики України та вихід з соціально-економічної кризи / О. І. Зюзіна // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. - 2017. - № 10. - С. 208-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2017_10_28

37. Шимко О. В.
Соціальна політика:теорія та практика в Україні / О. В. Шимко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. - 2017. - № 2. - С. 43-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2017_2_8

38. Токарський Т. Б.
Соціальна політика і методологія її вивчення / Т. Б. Токарський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. - 2017. - Вип. 1. - С. 277-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2017_1_30

39. Мартинова Л.
Соціальна політика України в контексті забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу / Л. Мартинова // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2017. - № 1. - С. 127-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2017_1_18

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Соціальна політика, соціальна політика України, добробут=достаток”