Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня)
>>> Будь ласка, підскажіть із списком літератури для написання курсової з макроекономіки на тему "Проблема подолання бідності в умовах трансформаційної економіки в Україні"
1. 339.94
Е45 Економічні проблеми ХХI століття: міжнародний та український виміри [Текст] : монографія / за ред.: С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595с.

2. 330.101.541
К84 Круш, П.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, С. О. Тульчинська. – К. : ЦНЛ, 2005. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

3. 330
А34 Ажнюк, М.О. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – К. : Знання, 2008. – 368с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

4.
Абсава, Л. Бідність в Україні: тенденції, фактори, шляхи подолання [Текст] / Л. Абсава, В. Покотилова // Економіка @ держава. – 2012. – №1. – С. 17-21.

5.
Білоус, І. Методика оцінки бідності в Україні та проблеми фінансового забезпечення її подолання [Текст] / І. Білоус // Світ фінансів. – 2012. – №4. – С. 120-128.

6.
Гулько, Л.Г. Бідність в Україні: проблеми подолання в контексті соціальної політики [Текст] / Л. Г. Гулько, В. П. Гавриш, Т. П. Драганова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 24-28.

7. 314
С85 Стрижак, О.О. Людський розвиток [Текст] : навч. посіб. / О. О. Стрижак. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 292с. – [Розглянуто теоретичні основи людського розвитку, підходи до його оцінки та механізм активізації Охарактеризовано суть і зміст етапів формування концепції людського капіталу, еволюцію поглядів на людину в економіці, розглянуто питання впливу людського чинника на економічне зростання Значну увагу приділено таким проблемам сучасного суспільства, як нерівномірність людського розвитку, бідність, нерівність тощо
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей].

8.
Нові виклики бідності в Україні [Текст] // Соціальний захист. – 2014. – №12. – С. 14-17.

9.
Куліков, Ю. Соціальна сфера в сучасному реформуванні економіки України [Текст] / Ю. Куліков, О. Йолкіна // Україна: аспекти праці. – 2015. – №4. – С.38-45.

10.
Антонюк, В. Сучасна проблема бідності в Україні, її наслідки для нагромадження людського капіталу та забезпечення економічного зростання [Текст] / В. Антонюк // Україна: аспекти праці. – 2015. – №5. – С. 3-11.

11.
Феномен української бідності [Текст] // Соціальний захист. – 2015. – №9-10. – С. 6-8.

12.
Як Україні подолати бідність? [Текст] // Соціальний захист. – 2016. – №1-2. – С. 6-7.

13.
Україна і світ: масштаби бідності [Текст] // Соціальний захист. – 2016. – №1-2. – С. 13.

14.
Рецепт успіху: більше працювати [Текст] // Соціальний захист. – 2016. – №3-4. – С. 14-20.

15.
Гнатенко, І.А. Параметри та показники соціальної безпеки населення України [Текст] / І. А. Гнатенко, В. О. Рубежанська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №1. – С. 242-249. – [У статті визначено місце соціальної безпеки в системі національної безпеки країни. Проаналізовано підходи вітчизняних вчених до визначення поняття «соціальна безпека» та сформульовано власне визначення цього поняття.
Запропоновано систему параметрів та показників соціальної безпеки населення України та проведено їх аналіз за період з 2010 по 2014 р. Ключові слова: національна безпека, соціальна безпека, параметри та показники соціальної безпеки населення, рівень життя населення, соціально-трудові відносини, освіта населення, охорона здоров’я населення, демографічна ситуація.

16. 330.5
С79 Степаненко, Н.О. Економіка добробуту [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивчення дисц. / Н. О. Степаненко, В. О. Степаненко. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 156 с
17.
Гаркавенко, Н. Роль держави у соціально-економічному розвитку суспільства та вирішенні проблеми бідності [Текст] / Н. Гаркавенко, В. Вітер, Т. Новосільська // Україна: аспекти праці. – 2016. – №3-4. – С. 30-37.

18.
Геєць, В.М. 25 років трансформаційних змін. Що далі? [Текст] / В. М. Геєць // Економіка і прогнозування. – 2016. – №2. – С. 7-8.

19.
Ковальчук, Т.Т. Бідність працюючого населення – драматична реальність українського сьогодення [Текст] / Т. Т. Ковальчук // Економіка України. – 2016. – №5. – С. 90-97.

20.
Соціальний геноцид? : Рівень і якість життя [Текст] // Соціальний захист. – 2016. – №6-7. – С. 12-14.

21.
Лібанова, Е. Україна: глибина нерівності [Текст] / Е. Лібанова // Дзеркало тижня. – 2016. – 1-7 жовт. (№35). – С. 1, 4.

22.
Кравченко, Н.В. Стратифікація українського суспільства та проблеми забезпечення якості життя населення [Текст] / Н. В. Кравченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2,Т.2. – С. 235-238.

23. 338
А43 Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів [Текст] : зб. наук. праць. Вип.11. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 178 с.
24.
Геєць, В.М. Особливості взаємозвязку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України [Текст] / В. М. Геєць // Економіка України. – 2016. – №12. – С. 3–21.

25.
Ємельяненко, Є.О. Добробут та самопочуття населення як пріоритети політики гуманітарної безпеки держави [Текст] / Є. О. Ємельяненко // Стратегічні пріоритети. – 2016. – №2. – C. 124-129.

26.
Ковязіна, К.О. Раптова бідність в Україні: постановка проблеми, шляхи вирішення [Текст] / К. О. Ковязіна // Стратегічні пріоритети. – 2016. – №3. – С. 121-129.

27.
Єщенко, П.С. Україні - зміну моделі соціального захисту населення [Текст] / П. С. Єщенко // Економіка України. – 2017. – №1. – С. 3-17.

28.
Гриценко, А. Реконструктивний економічний розвиток: зміст, основні напрями і вектор соціальної справедливості [Текст] / А. Гриценко // Економічна теорія. – 2016. – №4. – С. 5-18.

29.
Ковальчук, Т. Бідність працюючого населення - "гордієв вузол" [Текст] / Т. Ковальчук // Банківська справа. – 2014. – №7-8. – С. 3-12.

30.
Онищенко, В.О. Сутність структурних зрушень та особливості їх проявів в економіці [Текст] / В. О. Онищенко, Т. В. Романова // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №1. – С. 89-101.

31.
Геєць, В.М. Особливості взаємозв’язку економічних та політичних трансформацій на шляху до реконструктивного розвитку економіки України [Текст] / В. М. Геєць // Економіка України. – 2017. – №10. – С. 3-17.

32. 314
Л93 Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект [Текст] : монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – Київ : Ін-тут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2015. – 356 с.

33.
Дружиніна, В.В. Формування багаторівневої системи показників виміру добробуту населення [Текст] / В. В. Дружиніна, Н. Ф. Алексєєва, О. М. Залуніна // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №4. – С. 100-112.

34.
Притуляк, Н.М. Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні [Текст] / Н. М. Притуляк // Економіка України. – 2017. – №11. – C. 85-100.

35.
Ястремський, О.І. Порівняльний аналіз інституційної складової добробуту націй [Текст] / О. І. Ястремський // Фінанси України. – 2018. – №1. – C. 62-71.

36. 338
А43 Дубицька, О.В. Макроекономічний аналіз проблем бідності в Україні та у світі [Текст] / О. В. Дубицька, Л. М. Бабич // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2016. – Вип.11. – С. 78-81.

37.
Чернушкіна, О.О. Україна у світовому рейтингу за індексом людського розвитку [Текст] / О. О. Чернушкіна, О. В. Цюпа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.1. – С. 80-84.

38.
Підгірна, В.С. (Підгірна, А-М.В.) Проблеми бiдностi в Українi: методи визначення та напрями подолання [Текст] / В. С. Підгірна, В. В. Овciєнко, А. В. Гіжевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.1. – С. 57-63.

39.
Штулер, І.Ю. Онтологічна та гносеологічна сутність гомеостазису та дослідження його впливу на економічне життя людей [Текст] / І. Ю. Штулер // Актуальні проблеми економіки. – 2018. – №2. – С. 4-9.

1. Юрчик Г. М.
Аналіз та механізми подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Юрчик, Н. М. Самолюк // Статистика України. - 2014. - № 1. - С. 25-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2014_1_6
Попередній перегляд: Завантажити - 430.297 Kb Зміст випуску Цитування
2. Лавренкова І. М.
Шляхи зменшення диференціації доходів населення та методи подолання бідності [Електронний ресурс] / І. М. Лавренкова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2015. - Вип. 28. - С. 75-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2015_28_11
Попередній перегляд: Завантажити - 324.358 Kb Зміст випуску Цитування
3. Годлевська В. Ю.
Проблема бідності в сучасній Україні та шляхи її подолання[Електронний ресурс] / В. Ю. Годлевська // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - 2015. - № 3-4. - С. 11-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2015_3-4_4
Попередній перегляд: Завантажити - 302.362 Kb Зміст випуску Цитування
4. Куліков Ю. М.
Соціально-трудові відносини у подоланні бідності зайнятого населення [Електронний ресурс] / Ю. М. Куліков, О. В. Йолкіна // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2015. - Вип. 2. - С. 247-255. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2015_2_33
Попередній перегляд: Завантажити - 226.028 Kb Зміст випуску Цитування
5. Задорожна С.
Стратегії подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] / С. Задорожна // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2016. - № 3. - С. 20-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2016_3_5
Досліджено теоретичні питання сутності бідності, механізми її формування та подолання, стан рівня життя в Україні та тенденції його падіння. Визначено критерії оцінювання та чинники поглиблення бідності в Україні. Розкрито зміст державних Стратегій подолання бідності та розроблено пропозиції щодо зниження темпів падіння життєвого рівня українців.
Попередній перегляд: Завантажити - 729.773 Kb Зміст випуску Реферативна БД Цитування
6. Задорожна С. М.
Інституційні механізми подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Задорожна // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. - 2016. - № 2. - С. 37-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2016_2_7
Досліджено теоретичні питання суті бідності, механізми її формування та подолання, стан рівня життя в Україні та тенденції його падіння, визначено критерії оцінки та чинники поглиблення бідності в Україні, розкрито зміст державних Стратегій подолання бідності та розроблено пропозиції щодо зниження темпів падіння життєвого рівня українців через удосконалення інституційних механізмів.
Попередній перегляд: Завантажити - 431.656 Kb Зміст випуску Реферативна БД Цитування
7. Томнюк Т. Л.
Податковий інструментарій подолання бідності в Україні[Електронний ресурс] / Т. Л. Томнюк // Облік і фінанси. - 2016. - № 4. - С. 114-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_4_16
Попередній перегляд: Завантажити - 168.642 Kb Зміст випуску Цитування
8. Сидорчук А. А.
Формування системи соціального страхування як важеля подолання бідності [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2015. - Вип. 13. - С. 217-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_50
Попередній перегляд: Завантажити - 387.996 Kb Зміст випуску Цитування
9. Затонацька Т. Г.
Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи [Електронний ресурс] / Т. Г. Затонацька // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2014. - Вип. 1. - С. 102-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2014_1_11
Попередній перегляд: Завантажити - 811.651 Kb Зміст випуску Цитування
10. Ільєнко Н. О.
Подолання бідності – основне завдання соціальної політики в Україні [Електронний ресурс] / Н. О. Ільєнко, Ю. О. Спасенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2017. - Вип. 2. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2017_2_9
Попередній перегляд: Завантажити - 1.033 Mb Зміст випуску Цитування
11. Сіньова Л. М.
Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект[Електронний ресурс] / Л. М. Сіньова // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". - 2016. - Вип. 3. - С. 183-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2016_3_20
Попередній перегляд: Завантажити - 222.135 Kb Зміст випуску Цитування
12. Петровська О. М.
Стратегія подолання бідності в процесі децентралізації державного бюджету на прикладі Одеського регіону [Електронний ресурс] / О. М. Петровська, О. В. Лисяна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2018. - Вип. 30. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2018_30_20
Попередній перегляд: Завантажити - 415.977 Kb Зміст випуску Цитування
13. Фатюха Н. Г.
Подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, К. О. Здорова // Економічний простір. - 2018. - № 132. - С. 107-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_132_12
Попередній перегляд: Завантажити - 184.633 Kb Зміст випуску Цитування
14. Михайленко Н. О.
Аналіз основних факторів поширення бідності в України і шляхи її подолання [Електронний ресурс] / Н. О. Михайленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2018. - Вип. 29(2). - С. 68-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_29(2)__16
Попередній перегляд: Завантажити - 532.482 Kb Зміст випуску Цитування
15. Клевчік Л. Л.
Шляхи подолання проблеми бідності в сучасних глобалізаційних умовах [Електронний ресурс] / Л. Л. Клевчік // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2018. - № 11. - С. 9-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2018_11_4
Попередній перегляд: Завантажити - 438.381 Kb Зміст випуску Цитування