Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання курсової роботи на тему "Стратегічний аналіз у формуванні фінансової стратегії". Бажано статті та публікації. 1.
Баранова, В.Г. Фінансова стратегія як складова управління фінансовими ресурсами домогосподарства [Текст] / В. Г. Баранова, Г. М. Коцюрубенко // Економіка @ держава. – 2014. – №12. – С. 20-24.

2.
Бердар, М.М. Фінансова стратегія стійкого розвитку підприємства і підходи до її обгрунтування [Текст] / М. М. Бердар // Економіка @ держава. – 2014. – №9. – С. 52-55.

3.
Бєлоусова, К.І. Вибір інструментів стратегічного аналізу: проблемне поле та інструментарій дослідження [Текст] / К. І. Бєлоусова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 234-239.

4. 331
А43 Гізатулліна, О.М. Фінансова стратегія як інструмент управління діяльністю суб`єктів господарювання [Текст] / О. М. Гізатулліна // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 119-122.

5.
Гулько, Л.Г. Особливості розробки та реалізації стратегії фінансового інвестування [Текст] / Л. Г. Гулько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 159-161.

6.
Замазій, О.В. Стратегічний аналіз: системне уявлення про стратегічне управління [Текст] / О. В. Замазій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2, Т.2. – С. 108-111.

7. 658.14/.17
К68 Корпан, О.С. Фінансова стратегія в системі корпоративного управління підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. С. Корпан. – Хмельницький, 2012. – 20 c.

8.
Кривцов, А.І. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища як основа оцінювання ризиків [Текст] / А. І. Кривцов // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 27-33.

9.
Микитюк, П. Розширення інформаційної бази стратегічного аналізу на основі інформаційних технологій [Текст] / П. Микитюк, Т. Сорока // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – №3. – С. 93-100.

10.
Петрицька, О.С. Перспективи розвитку економічного аналізу [Текст] / О. С. Петрицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №4. – С. 276-279.

11.
Петрицька, О.С. Сучасні тенденції розвитку економічного аналізу [Текст] / О. С. Петрицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2,Т.2. – С. 150-152.

12.
Проданчук, М. Стратегічний аналіз витрат як основа прийняття оптимальних управлінських рішень [Текст] / М. Проданчук // Економіка АПК. – 2012. – №11. – С. 56-63.

13. 65.012
Р33 Редченко, К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі [Текст] : навч. посіб. / К. І. Редченко. – 2-ге вид., доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 272с. – [Рекомендовано МОН України].

14. 65.012
С41 Сич, Є.М. Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Сич, О. В. Пилипенко, М. С. Стасишен. – К. : Каравела, 2010. – 304с
15.
Склабінська, А.І. Стратегічний аналіз у системі стратегічного управління [Текст] / А. І. Склабінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 104-106.
16.

65.012
С83 Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов, В. М. Малахова, О. А. Магопець [та ін.]. – К. : Знання, 2011. – 389с. – (Вища освіта ХХI).
18. 65.012
С83 Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов, В. М. Малахова, О. А. Магопець, А. М. Лисенко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2014. – 389 с. – (Вища освіта XXIстоліття
19.
Строяновський, В.В. Роль неурядових дослідницьких організацій у здійсненні стратегічного аналізу в процесі державного управління у сфері національної безпеки [Текст] / В. В. Строяновський // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №4. – С. 104-107.

20.
Хаванова, М. Сутність фінансової стратегії [Текст] / М. Хаванова // Економіка @ держава. – 2013. – №3. – С. 75-78.

21.
Худик, О.Б. Інформаційне забезпечення стратегічного фінансового аналізу [Текст] / О. Б. Худик // Економіка @ держава. – 2016. – №11. – С. 93-98.

22.
Худик, О.Б. Місце стратегічного фінансового аналізу у системі стратегічного аналізу [Текст] / О. Б. Худик // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №3. – С. 54-59.

23.
Худик, О.Б. Обгрунтування фінансової стратегії на основі системного аналізу [Текст] / О. Б. Худик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 114-121.

24.
Хухрова, К. Стратегічний аналіз як інструмент у прийнятті стратегічних рішень на промислових підприємствах [Текст] / К. Хухрова, Ш. Віламова, Р. Козел // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №2. – С. 180-192.

25.
Чуприна, Л.В. Матричне моделювання як інструмент стратегічного аналізу в системі стратегічного управлінського обліку [Текст] / Л. В. Чуприна, Л. О. Рубан // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №1. – С. 409-417.

26.
Гудзь Т. П.
Стратегічний аналіз діяльності фінансових посередників в Україні / Т. П. Гудзь, І. В. Кошман // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 53-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2016_1_9

27. Баласанов П. А.
Стратегічний аналіз діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів України на основі технології SWOT–аналізу / П. А. Баласанов // Управління розвитком. - 2013. - № 18. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_18_8

28. Семенов А. Г.
Роль фінансового аналізу у формуванні фінансової стратегії підприємства / А. Г. Семенов, О. В. Ярошевська // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 1. - С. 106-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_1_22

29. Фальченко О. О.
Фінансовий аналіз в аудиті: сучасний погляд / О. О. Фальченко, Ю. С. Глушач, Я. В. Глушач // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2014. - № 65. - С. 18-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2014_65_6

30.
Сідорова Т. О.
Фінансовий аналіз як інструмент підтримки прийняття управлінських рішень / Т. О. Сідорова, Г. Г. Лисак // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2013. - Вип. 2(1). - С. 62-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2013_2%281%29__11

31. Павленко О. П.
Фінансовий аналіз оборотних активів та оптимізація джерел їх формування / О. П. Павленко, Г. Ю. Бурсук // Молодий вчений. - 2017. - № 10. - С. 981-984. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_10_223

32. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Стратегічний аналіз”