Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть підібрати літературу для курсовою роботи за темою " Грошово-кредитна політика в Україні. Проблеми та перспективи.
1. 336.7
А28 Адамик, Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Кондор, 2011. – 416с.
2.
Буковинський, С. Глобальна фінансова нестабільність: інституційні ризики для грошово-кредитної політики України [Текст] / С. Буковинський, О. Яременко // Економічна теорія. – 2012. – №2. – С. 52-61.

3.
Буковинський, С.А. Грошово-кредитна політика в сучасних умовах [Текст] / С. А. Буковинський // Економіка України. – 2014. – №6. – С. 23-36.

4.
Бурлачков, В. Особливості сучасних економічних процесів і грошово-кредитна політика [Текст] / В. Бурлачков // Економіка України. – 2010. – №4. – С. 16-21.

5.
Гребеник, Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні [Текст] / Н. Гребеник // Вісник Національного банку України. – 2010. – №10. – С. 3-11.

6.
Гриценко, А. Реалізація грошово-кредитної політики [Текст] / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2011. – №3. – С. 98-115.

7.
Гриценко, А. Теоретичні основи грошово-кредитної політики [Текст] / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2011. – №1. – С. 90-106.

8.
Гриценко, А. Яка грошово-кредитна політика потрібна Україні [Текст] / А. Гриценко // Дзеркало тижня. – 2015. – 25 лип. (№27). – С. 8.

9.
Гудзовата, О.О. Обгрунтування теоретико-методичних засад грошово-кредитної політики в системі фінансової безпеки держави [Текст] / О. О. Гудзовата // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №4. – С. 208-211.

10.
Дзюблюк, О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках [Текст] / О. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. – 2009. – №5. – С. 20-30.

11.
Дідківська, Т. Довіра як інституційна складова стратегії грошово-кредитної політики [Текст] / Т. Дідківська // Економіка @ держава. – 2012. – №4. – С38-41.

12.
Дідківська, Т.В. Внутрішні та зовнішні впливи на незалежність грошово-кредитної політики [Текст] / Т. В. Дідківська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 164-172.

13.
Дорофієнко, В.В. Грошово-кредитна політика держави в контексті сучасних монетарних стратегій і важелів [Текст] / В. В. Дорофієнко, О. А. Наумік // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.2. – С. 14-17

14.
Запаранюк, Т. Пріоритетність цілей грошово-кредитної політики НБУ в умовах дестабілізації фінансового сектору економіки [Текст] / Т. Запаранюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №2. – С. 59-66.

15.
Запаранюк, Т. Теоретичні засади визначення сутності грошово-кредитної політики у системі монетарного регулювання економіки [Текст] / Т. Запаранюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №2. – С. 36-44.

16.
Коваленко, О.Ю. Сучасні тенденції та перспективи грошово-кредитної політики в Україні [Текст] / О. Ю. Коваленко // Економіка @ держава. – 2014. – №9. – С. 23-27.

17.
Кричевська, Т. Фінансово-економічна криза і виклики для грошово-кредитної політики [Текст] / Т. Кричевська // Економіка України. – 2010. – №4. – С. 65-75.

18.
Ларіонова, К.Л. Сучасний стан та перспективи змін грошово-кредитної політики України [Текст] / К. Л. Ларіонова, Г. І. Капінос // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 136-141.

19. 63
Н34 Левандівський, О.Т. Аналіз ефективності грошово-кредитної політики України [Текст] / О. Т. Левандівський, К. С. Консевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 236-241.

20.
Лисяк, Л. Роль і значення державного боргу в грошово-кредитній та податковій політиці України [Текст] / Л. Лисяк // Світ фінансів. – 2016. – №1. – С. 16-26.

21.
Медведкіна, Є.О. Визначення основних напрямів вдосконалення механізму грошово-кредитної політики України в посткризовий період [Текст] / Є. О. Медведкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 91-94.

22.
Метлушко, О. Вплив монетизації на грошово-кредитну політику держави [Текст] / О. Метлушко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №1. – С. 97-107.

23.
Науменкова, С. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики [Текст] / С. Науменкова, С. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – №5. – С. 13-21.

24.
Нікитенко, Д.В. Проблеми ефективності та безпеки грошово-кредитної політики в Україні [Текст] / Д. В. Нікитенко, О. В. Мулярчук // Економіка @ держава. – 2014. – №3. – С. 65-71.

25.
Орищин, Т.М. Особливості застосування різних видів та режимів грошово-кредитної політики в сучасних реаліях [Текст] / Т. М. Орищин, Л. С. Тришак // Економіка @ держава. – 2018. – №6. – C. 47-50.

26. 336
С91 Петровський, В.С. Сутність та механізм реалізації грошово-кредитної політики в Україні [Текст] / В. С. Петровський, С. В. Безвух // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 129-132.

27.
Романчукевич, В. Проблеми та перспективи грошово-кредитної політики НБУ (комунікаційний аспект) [Текст] / В. Романчукевич // Вісник Національного банку України. – 2008. – №4. – С. 52-55.

28. 63
Н34 Руденко, З.М. Аналіз впливу грошово-кредитної політики Національного Банку України на банківську систему (на прикладі Львівського регіону) [Текст] / З. М. Руденко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 285-294.

29.
Савлук, С.М. Регіональний аспект грошово-кредитної політики [Текст] / С. М. Савлук // Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С. 134-139.

30. 336.7
Ц38 Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. О. Папаіка, С. Г. Арбузов, О. Р. Циганов за ред. Т.Д. Косової, О.О. Папаіки. – К. : ЦУЛ, 2011. – 320с. – [Існує електронна копія].
31.
Щербакова, О. Перспективи грошово-кредитної політики на етапі посткризового відновлення економіки України [Текст] / О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2011. – №8. – С. 4-8.

32. Скібіна С. О.
Аналіз сучасного стану грошово-кредитної політики України / С. О. Скібіна // Молодий вчений. - 2015. - № 12(2). - С. 154-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_12%282%29__40

33.
Андрейків Т. Я.
Особливості та основні напрями вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні / Т. Я. Андрейків // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2014. - Вип. 1. - С. 228-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2014_1_30

34. Швайко М. Л.
Особливості грошово-кредитної політики України в сучасних умовах / М. Л. Швайко // Социальная экономика. - 2016. - № 1. - С. 82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2016_1_12

35.
Сомик А. В.
Умови середовища реалізації грошово-кредитної політики в Україні / А. В. Сомик // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С. 39-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_6_5

36.
Макарчук І. М.
Грошово-кредитна політика України на сучасному етапі / І. М. Макарчук // Молодий вчений. - 2015. - № 2(2). - С. 165-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2%282%29__41

37. Гладких Д. М.
Актуальні проблеми реалізації грошово-кредитної політики в Україні та основні напрями їх вирішення / Д. М. Гладких // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 14(1). - С. 56-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_14%281%29__13

38. Бандурка О. О.
Грошово-кредитна політика України / О. О. Бандурка // Європейські перспективи. - 2013. - № 4. - С. 188-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_4_34

39. Міщенко В. І.
Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції / В. І. Міщенко, С. В. Міщенко // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С. 421-428. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_1_52

40.
Апарова О. В.
Регулювання грошово-кредитної політики в Україні / О. В. Апарова // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 3. - С. 150-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_3_30

41. Нікитенко Д. В.
Проблеми ефективності та безпеки грошово-кредитної політики в Україні / Д. В. Нікитенко, О. В. Мулярчук // Економіка та держава. - 2014. - № 3. - С. 65-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_3_17

42.
Марченко О. В.
Проблемні аспекти реалізації грошово-кредитної політики України / О. В. Марченко // Комунальне господарство міст. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 115. - С. 67-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2014_115_15

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Грошова політика=грошово-кредитна політика”