Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> 1.
Барилович, О. Застосування DEA-аналізу в конкурентному бенчмаркетингу на прикладі молокопереробних підприємств [Текст] / О. Барилович // Економіка АПК. – 2012. – №5. – С. 102-105.

2.
Бичікова, Л.А. Бенчмаркінг як спосіб ефективного ведення бізнесу [Текст] / Л. А. Бичікова, О. В. Яремчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.3. – С. 47-53
3.
Бойко, Т. Встановлення зв’язків між вимогами замовника та показниками виробу з використанням методу QFD та Fuzzy Logic [Текст] / Т. Бойко, В. Мельник // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2015. – №76. – C. 147-155.

4.
Бочарова, І.Ю. Бенчмаркинг корпоративного управління для ринків, що розвиваються [Текст] / І. Ю. Бочарова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 113-121.

5.
Вишинська, Т.О. Бенчмаркінг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства [Текст] / Т. О. Вишинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 235-240.

6.
Герасимчук, Л.М. Бенчмаркінг на підприємстві в умовах глобалізації [Текст] / Л. М. Герасимчук, Л. С. Паньковська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 99-103.

7. 65.012
Г68 Гордієнко, П.Л. Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / П. Л. Гордієнко, Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Алерта, 2008. – 478с. – [Рекомендовано МОН України].

8.
Гудзь, Ю.Ф. Теоретичне позиціювання бенчмаркінгової стратегії підприємтва [Текст] / Ю. Ф. Гудзь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 18-25.

9. 005
Д58 Довгань, Л.Є. Стратегічне управління [Текст] : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 440с.
10.
Желіховська, М.В. Бенчмаркинг- інструмент удосконалення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] / М. В. Желіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.3. – С. 269-272.

11.
Зелінська, А. Бенчмаркінг як методологія удосконалення управління сільськогосподарськими підприємствами [Текст] / А. Зелінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-1. – С. 105-112.

12.
Карась, О. Бенчмаркінг – інструмент розвитку конкурентних переваг [Текст] / О. Карась // Журнал Європейської економіки. – 2016. – №4,Т.15. – С. 468-475.

13.
Кендюхов, О.В. Оцінка порівняльної ефективності використання марочного капіталу на основі концепції бенчмаркінгу [Текст] / О. В. Кендюхов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 193-197.
14.
Кльоба, Л.Г. Методичні підходи до використання реінжинірингу і бенчмаркінгу в забезпеченні ефективного управління інвестиційною діяльністю банків [Текст] / Л. Г. Кльоба // Регіональна економіка. – 2008. – №3. – С. 110-119.

15. 658.8
К56 Ковальчук, С.В. Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] : монографія / С. В. Ковальчук. – Хмельницький : Поліграфіст, 2012. – 280с.
16.
Курносова, О.А. Концептуальные основы формирования системы бенчмаркинга на предприятиях [Текст] / О. А. Курносова, Е. В. Пахомова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 84-87
17.
Лігоненко, Л.О. Обгрунтування методології оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіону на основі бенчмаркінгового підходу [Текст] / Л. О. Лігоненко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 146-156.

18. 339.138
М26 Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України [Текст] : тези доп. IX міжнар. наук.-практ. конф. 4-6 грудня 2014 року м.Хмельницький. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 75 с.

19.
Мирошніченко, П. Бенчмаркінг - основний інструмент підвищення конкурентоспроможності українських компаній [Текст] / П. Мирошніченко // Персонал. – 2009. – №3. – С. 36-45.

20.
Мітяєва, Т. Бенчмаркінг результативності реалізації маркетингових стратегій розвитку підприємств [Текст] / Т. Мітяєва // Університетські наукові записки. – 2009. – №3. – С. 339-344.

21.
Нікітіна, О.В. Вплив факторів мотиваційних оновлень у стратегіях управління персоналом [Текст] / О. В. Нікітіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 146-150.

22. 30
П78 Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. М,М. Білинської. – Київ : К.І.С., 2014. – 120 с. + компакт диск. – (Національна академія державного управління при Президентові України).

23. 65.012
Р33 Редченко, К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі [Текст] : навч. посіб. / К. І. Редченко. – 2-ге вид., доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 272с. – [Рекомендовано МОН України].

24.
Розен, В.П. Методологія бенчмаркінгу енергоефективності для промисловості України [Текст] / В. П. Розен, Б. Л. Тішкевич, П. В. Розен // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – №6. – С. 9-19.

25.
Савельев, Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці [Текст] / Є. Савельев, В. Куриляк, Г. Смалюк // Журнал Європейської економіки. – 2013. – №1,Т.12. – С. 3-24.

26.
Савельєв, Є. Бенчмаркінг як наукова система стабільного економічного розвитку [Текст] / Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №5-1. – С. 9-16.

27. 334
С42 Скібіцький, О.М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2011. – 912с
28.
Солоха, Д.В. Застосування бенчмаркингу як інструменту ініціювання інноваційних процесів [Текст] / Д. В. Солоха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 112-116.

29.
Стадник, В.В. Технології бенчмаркінгу та реінжинірингу як засоби прогнозування і проектування організаційних змін [Текст] / В. В. Стадник, Т. В. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 57-59. – [Аргументовано доцільність використання технологій бенчмаркінгу та реінжинірингу для прогнозування і проектування організаційних змін].

30.
Тисячна, Ю.С. Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку [Текст] / Ю. С. Тисячна, К. М. Азізова, О. М. Рац // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 427-437.

31.
Ткаченко, О.М. Бенчмаркінг - альтернативний метод стратегічного планування [Текст] / О. М. Ткаченко, Т. О. Дробецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 139-143.

32.
Тульчинська, С.О. Модель TQM як засіб забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств [Текст] / С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, Н. Ю. Савіцький // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №8. – C. 14-17.

33. Біленький О. Ю.
Бенчмаркінг як інструмент стратегічного аналізу: світовий досвід / О. Ю. Біленький // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 7. - С. 56-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2015_7_16

34. Гросул В. А.
Бенчмаркінг як інструмент управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі / В. А. Гросул, М. В. Афанасьєва // Бізнес Інформ. - 2015. - № 1. - С. 353-357. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_59

35. Перерва П. Г.
Бенчмаркінг конкурентних переваг / П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2016. - № 13. - С. 290-295. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_44

36.
Пилипчук В. П.
Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства / В. П. Пилипчук, А. А. Шиманська // Молодий вчений. - 2015. - № 9(2). - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_9%282%29__4

37.
Лихолат С. М.
Бенчмаркінг і маркетингові рішення / С. М. Лихолат // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2010. - Вип. 11. - С. 193-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2010_11_46

38. Веселова, М. Ю.Бенчмаркінг як інноваційний інструмент маркетингової стратегії комерційних банків / М. Ю. Веселова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — № 2. — С. 96-100.
— Обґрунтовується необхідність підвищення конкурентоспроможності банківських послуг на засадах бенчмаркінгу, проведено порівняльний аналіз трьох популярних банків України, запропоновано застосування методу ієрархій з метою визначення еталона банківської послуги, визначено пріоритет економічних і споживчих характеристик банківської послуги для клієнтів банків
Повний текст

39. Чайковська, М. А.Сучасний стан і перспективи розвитку бенчмаркінгу як способу підвищення ефективності діяльності промислових підприємств в Україні / М. А. Чайковська, Т. П. Панасюк // Молодий вчений. — 2015. — № 5 (Ч. 2). — С. 112-115.
— Розглянуті особливості використання бенчмаркінгу як інструменту вдосконалення ефективності вітчизняних бізнес-процесів та діяльності промислових підприємств. Систематизовано основні види бенчмаркінгу та алгоритм його впровадження в проекти з покращення ефективності. Наведено приклади успішних та невдалих результатів використання концепції бенчмаркінгу на промислових підприємствах України
Повний текст

40. Крамарчук, С. П.Аспекти формування моделі бенчмаркінгу на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / С. П. Крамарчук // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — листоп. (Вип. 8). — С. 461-466.
— Представлено прикладний аспект дослідження проблеми формування ефективної моделі бенчмаркінгу як одного із найефективніших методів щодо визначення відповідності цілей підприємства вимогам як вітчизняного, так і міжнародного ринку. Метою дослідження є надання методичних рекомендацій щодо формування ефективної моделі бенчмаркінгу на базі аналізу передового вітчизняного та зарубіжного досвіду у цій сфері діяльності
Повний текст

41. Ніфатова, О. М.Бенчмаркінг інтегрованих структур бізнесу / О. М. Ніфатова // Проблеми економіки. — 2017. — № 2. — С. 217 – 222.
— Результати дослідження сутнісного змісту та семантичного аналізу поняття «інтегрована структура бізнесу» дозволили сформувати власне розуміння цієї категорії з наголосом на необхідності її розгляду у площині трьох проекцій – юридично-правовій, економічній та організаційній
Повний текст

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Бенчмаркінг національної безпеки, бенчмаркінг у конкурентній розвідці, бенчмаркинг=бенчмаркінг.”

"Бенчмаркінг як інструмент стратегічного аналізу"