Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> "Облік запасів та розкриття інформації про них у фінансовій звітності"
1.
Безверхий, К. Економетрична модель оцінки якості інтегрованої звітності [Текст] / К. Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – №3. – С. 96-104.

2. 657
Б94 Бухгалтерський облік та фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : метод. посіб. – Київ : Атіка-Ельга-Н, 2003. – 304 с.

3. 657
Б94 Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні [Текст] : навч.- практ. посіб. / за ред. С.Ф. Голова. – 2-є вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ : ТОВ "Баланс-Клуб", 2001. – 832с.

4. 657
В75 Воронко, Р.М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : Магнолія, 2011. – 522с. – (Вища освіта в Україні).


5.
Зелений, О. Вивчаємо новації в бухгалтерському обліку запасів [Текст] / О. Зелений // Головбух: Бюджет. – 2013. – №48. – С. 3-7.

6.
Зима, Г.І. Формування облікової політики щодо оборотних активів [Текст] / Г. І. Зима, Ю. М. Меншикова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 136-141.

7.
Золотухін, О. Облік запасів як необоротних активів [Текст] / О. Золотухін // Баланс. – 2009. – №47. – С. 20-21.

8.
Іскрижицька, Ф. Бухоблік основних засобів і запасів: коротко про головне [Текст] / Ф. Іскрижицька // Головбух: Бюджет. – 2017. – №22. – С. 9-11.

9.
Карпова, В. Списання запасів: документальне оформлення та облік [Текст] / В. Карпова // Бухгалтерія. – 2017. – №49. – С. 21-24.

10.
Курило, Г. Проблеми прийняття рішень на базі данних фінансової звітності: теоретичний аспект [Текст] / Г. Курило // Статистика України. – 2018. – №3. – С. 73-77.

11. 657
М21 Маляревський, Ю.Д. Бюджетний облік і звітність [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, Л. М. Сімченко, В. В. Ольховська. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 208с. – [Існує електронна копія
12.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2009. – №5. – С. 140-170.

13.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №68. – С. 30-37.

14.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб`єктів державного сектору [Текст] // Головбух: Бюджет. – 2016. – №1. – С. 25-32.

15.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси" від 12 жовтня 2010 р. №1202 [Текст] // Головбух: Бюджет. – 2016. – №1. – С. 21-24.

16.
Обліковуємо запаси [Текст] / Т. Піднебесна, Л. Кравченко, І. Левадський, Ф. Іскрижицька // Головбух: Бюджет. – 2015. – №26. – С. 15-20.

17.
Пархоменко, В. Удосконалення бухгалтерського обліку запасів [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №7-8. – С. 2-3.

18.
Поліщук, Р. Інвентаризація запасів: порядок проведення та облік результатів [Текст] / Р. Поліщук // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №100. – С. 24-27.

19.
Прокопенко, В. Бухоблік запасів, отриманих від ліквідації ОЗ [Текст] / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – №62-63. – С. 14.

20.
Сахарцева, І. Розробка комплексної моделі тематичного аудиту операцій із запасами [Текст] / І. Сахарцева, І, Ю. В. Подмешальська // Економічний вісник Національного гірничного університету. – 2004. – №2. – С. 88-93.

21. 657
С22 Сахарцева, І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України [Текст] : навч. посіб. / І. І. Сахарцева. – К. : Кондор, 2003. – 614с.
22. 657
С44 Скотнікова, Л.П. Бухгалтерський облік та фінансова звітність на підприємстві [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. П. Скотнікова, Т. А. Миланич, О. О. Солодовнік. – Х. : ВД"ІНЖЕК", 2003. – 328c
23.
Супрун, Г. Методологія бухгалтерського обліку: обліковуємо запаси правильно [Текст] / Г. Супрун // Головбух: Бюджет. – 2014. – №48. – С. 12-15.

24. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Алерта, 2007. – 954с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

25. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976с. – [Існує електронна копія].
26. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. (Законодавча база з питань оподаткування) [Звукозапис] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта. – [Рекомендовано МОН України].

27. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2006. – 1080 с. – [Рекомендовано МОН України].

28.
Тучак, О. Облік виробничих запасів [Текст] / О. Тучак // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2009. – №5. – С. 5-14.

29.
Чабанюк, О.А. Удосконалення обліку запасів та звітності на основі гармонізації і стандартизації [Текст] / О. А. Чабанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 263-266.

30.
Шевчук, В.О. Облікова інтерпретація господарських операцій із запасами в системі підготовки фінансової та податкової звітності [Текст] / В. О. Шевчук, Л. В. Скоробогата // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 9-12. – [У статті дослідженні теоретичні та прикладні аспекти оцінки запасів в контексті використання міжнародного досвіду підготовки фінансової звітності та аналізу нормативно-законодавчих засад облікової інтерпретації господарських операцій із запасами].

31. Лень В. С.
Вплив використання запасів власного виробництва на показники звіту про фінансові результати / В. С. Лень // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. - 2013. - Вип. 1. - С. 136-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_1_20

32. Нікуліна Т.
Проблемні питання гармонізації національних і міжнародних стандартів щодо обліку запасів / Т. Нікуліна, М. Патрикан // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2016. - № 10. - С. 86-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_10_9

33. Бунда О. М.
Бухгалтерський облік запасів в управлінні підприємством / О. М. Бунда, І. В. Богдан // Менеджер. - 2016. - № 4. - С. 75-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2016_4_13

34. Пігош В. А.
Трансформація бухгалтерського обліку запасів в умовах гармонізації облікової системи державного сектору економіки до міжнародних стандартів / В. А. Пігош // Облік і фінанси. - 2014. - № 4. - С. 54-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2014_4_10

35.
Шендригоренко М. Т.
Облік виробничих запасів: актуальні питання та напрямки їх вирішення / М. Т. Шендригоренко // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. - 2013. - № 2. - С. 102-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkei_2013_2_21

36. Карпенко Н. Г.
Проблемні питання обліку запасів бюджетних установ / Н. Г. Карпенко, Л. Д. Нос // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 16(1). - С. 121-124 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_16%281%29__29

37. Коваленко Г. В.
Фінансова звітність як джерело інформації для прийняття управлінських рішень / Г. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 4. - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2016_4_22

38. Малярчук І. І.
Фінансова звітність у системі обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємства / І. І. Малярчук, Л. П. Стеців // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2017. - № 1. - С. 163–169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2017_1_22

39. Круковська, О. В.Удосконалення обліку, інвентаризації та контролю наявності та руху виробничих запасів на підприємствах / О. В. Круковська // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 7. — С. 58-61.
— Виявлено проблеми обліку та контролю виробничих запасів (товарно-матеріальних цінностей) на підприємствах. Здійснено визначення завдань обліку і контролю. Виявлено їх особливості та вузькі місця. Це дало можливість обгрунтувати механізм удосконалення, насамперед, алгоритм, охоплюючи інвентаризацію, а також досягнення відповідності обліковим стандартам. Визначено функціональні обов’язки та права обліковців, контролерів, аудиторів. Ідентифіковано джерела й середовище можливих порушень, характер та зміст зловживань. Обгрунтовано важливість здійснення незалежного аудиту у системі обліку й контролю використання виробничих запасів
Повний текст

40. Коваль, Л. В.Облікова політика щодо запасів / Л. В. Коваль // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2018. — № 1. — С. 101–110.
— Виокремлено організаційно-технічну та методичну складові облікової політики. Визначено порядок розробки робочого плану рахунків, що покликаний забезпечити обліковців синтетичною та аналітичною інформацією, розглянуто форми первинних документів для відображення інформації про здійснені із запасами операції, розкрито порядок формування переліку первинних документів та графіку документообороту як додатків до наказу ”Про облікову політику підприємства”.
Повний текст

41. Демченко, Т. А.Проблеми обліку виробничих запасів та напрями його удосконалення на підприємстві / Т. А. Демченко, Л. А. Чвертко // Економічні горизонти. — 2017. — № 1. — С. 48-56.
— Розкрито значення бухгалтерського обліку виробничих запасів для підприємств, досліджено передумови та принципи його правильної організації. Проаналізовано існуючий порядок ведення обліку виробничих запасів на підприємстві, окреслено проблеми, що виникають при цьому, запропоновано шляхи їх вирішення. Визначено напрями підвищення ефективності використання та руху виробничих запасів підприємств, організації дієвого документообігу щодо їх обліку і внутрішнього контролю
Повний текст

42. Єльнікова, Ю. В.Обмеженість в аналізі фінансової звітності [Електронний ресурс] / Ю. В. Єльнікова, К. О. Леоненко // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2017. — № 16. — С. 839-844.
— Розглянуто систему світових та вітчизняних методів і прийомів фінансового аналізу. Ураховано чинні в Україні законодавчі, нормативні та інструктивні документи з питань фінансового аналізу. Проведено порівняльний аналіз методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємств. Визначено основні проблеми їх застосування щодо оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств. Запропоновано шляхи вирішення ключових проблем, реалізація яких сприятиме покращенню організації проведення аналізу фінансової звітності суб’єктами господарювання та прийняттю ефективних управлінських рішень
Повний текст

43. Шпильовий, В. А.Актуальність впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / В. А. Шпильовий, В. П. Фурса, І. В. Єгорова // Економіка і управління. — 2017. — № 4. — С. 25-31.
— Обгрунтовано необхідність удосконалення формування облікової політики за Міжнародними стандартами фінансової звітності у зв’язку з прийняттям Закона України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII ”Про внесення змін до Закону України ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
Повний текст

44. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Облік запасів, бухгалтерська фінансова звітність.”