Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> "Висновок аудитора щодо фінансової звітності"
1. Андрейцева, І.А. Аудиторський висновок: методичні аспекти [Текст] / І. А. Андрейцева // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2014. – №9. – С. 119-123.

2. 657.63
А93 Аудит: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Загородній, М. В. Корягін, А. В. Єлісєєв, Л. М. Полякова. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 456с.

3. 657
В75 Воронко, Р.М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : Магнолія, 2011. – 522с. – (Вища освіта в Україні).
4.
Гаджиева, А.С. Методы выявления искажений финансовой отчетности в контексте международных стандартов аудита [Текст] / А. С. Гаджиева // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №21. – С. 39-43.

5.
Голяш, І. Аудит прогнозної фінансової інформації : проблеми та перспективи розвитку [Текст] / І. Голяш, Н. Галушка // Журнал Європейської економіки. – 2009. – №4,Т.8. – С. 447-455.

6. 336
Г97 Гуцаленко, Л.В. Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К. : ЦУЛ, 2009. – 424с.
7.
Дмитренко, В.М. Резерви є, а додаткових надходжень немає [Текст] / В. М. Дмитренко, Т. Н. Велика // Фінансовий контроль. – 2007. – №6. – С. 22-24. – [Аудит ефективності виконання місцевих бюджетів та визначення резервів наповнення місцевого бюджету на прикладі Полтавської області].

8.
Дудчик, В.В. Перевірка правильності складання кошторису бюджетної установи: методика і завдання [Текст] / В. В. Дудчик, В. В. Фірстенко // Фінансовий контроль. – 2007. – №1. – С. 58-63.

9. 657.63
К89 Кужельний, М.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кужельний, Є. В. Калюга, О. В. Калюга. – К. : Ельга, 2001. – 240с.

10. 657.63
Л72 Лозовицький, С.П. Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. П. Лозовицький. – Львів : Магнолія, 2011. – 466с. – (Вища освіта в Україні). – [ Існує електронна копія
11.
Мамишев, А.В. Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей [Текст] / А. В. Мамишев // Фінанси України. – 2013. – №4. – С. 80-88.

12.
Мізякіна, Н.О. Аналіз Міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності щодо виявлення помилок [Текст] / Н. О. Мізякіна // Економіка @ держава. – 2015. – №7. – С. 82-87.

13. 657.63
М90 Мултанівська, Т.В. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова, О. О. Вороніна. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 336с.
14. 657.63
М90 Мултанівська, Т.В. Аудит [Текст] : практикум, навч.-практ. посіб. / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 180с.
15. 657.63
М90 Мултанівська, Т.В. Організація і методика аудиту [Текст] : практикум / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 284 с.
16. 657
О-17 Намистюк, І.В. Структура, види та характеристика аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність [Текст] / І. В. Намистюк, І. В. Ченаш, В. С. Ченаш // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 76-79.

17.
Невідомий, В.І. Зовнішній аудит фінансової звітності міжнародних організацій [Текст] / В. І. Невідомий // Фінанси України. – 2015. – №2. – С. 72-82.

18. 657.63
О-36 Огійчук, М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новійчук, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584с
19.
Павлова, Н. Про методику перевірки достовірності фінансової звітності [Текст] / Н. Павлова // Фінансовий контроль. – 2009. – №3. – С. 60-62.

20.
Паянок, Т. Регресійний аналіз в аудиті [Текст] / Т. Паянок // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – №1. – С. 117-126.

21. Пожарицька, І. Проблемні аспекти формування аудиторського висновку [Текст] / І. Пожарицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №3. – С. 49-56.

22. 657.63
П50 Полисюк, Г.Б. Аудит предприятия :организация аудиторских проверок и комплексный анализ финансовых результатов деятельности предприятия [Текст] : учеб. пособ. / Г. Б. Полисюк, Ю. Д. Кузьмина, Г. И. Сухачева. – Москва : Экзамен, 2001. – 352 с.

23.
Пономарьова, Н.А. Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора як фактор підвищення його комунікативної цінності [Текст] / Н. А. Пономарьова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №4. – С. 111-114.

24.
Пономарьова, Н.А. Проблеми використання припущення про безперервність діяльності в аудиті фінансової звітності [Текст] / Н. А. Пономарьова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2,Т.2. – С. 153-158.

25.
Проданчук, М. Удосконалення форми Звіту про фінансові результати [Текст] / М. Проданчук // Економіка АПК. – 2004. – №8. – С. 99-103.

26.
Проскура, К. Аудит фінансової звітності: правила гри при оприлюдненні фінансової інформації підприємств [Текст] / К. Проскура // Вісник. Офіційно про податки. – 2019. – №1-2. – С. 43-47.

27. 657.6
П90 Пухальська, Г.В. Аудит за міжнародними стандартами [Текст] : конспект лекцій / Г. В. Пухальська, В. В. Пухальський. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 124с. – [Існує електронна копія].

28.
Рядська, В. Функціональний зміст процедур перевірки стану корпоративного управління як складової загального завдання з аудиту фінансових звітів [Текст] / В. Рядська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №2. – С. 144-150.

29.
Сахарцева, І. Розробка комплексної моделі тематичного аудиту операцій із запасами [Текст] / І. Сахарцева, І, Ю. В. Подмешальська // Економічний вісник Національного гірничного університету. – 2004. – №2. – С. 88-93.

30.
Скоробогата, Л.В. Параметри та критерії оцінки бізнесу в різних форматах звітності [Текст] / Л. В. Скоробогата // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 204-207.

31.
Сурніна, К. Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності (на прикладі хлібопекарних підприємств України) [Текст] / К. Сурніна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №5. – С. 41-48.

32.
Усач, Б.Ф. Аудиторська звітність за міжнародними стандартами [Текст] / Б. Ф. Усач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 384-388.

33.
Хом`як, Р. Організація та методика аудиту фінансової звітності суб`єктів господарювання [Текст] / Р. Хом`як, І. Цюцяк, А. Цюцяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №23 (623). – С. 259-265.

34.
Юр`єва, О. Аспекти суттєвості в аудиті [Текст] / О. Юр`єва // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – №4. – С. 60-67.

35.
Андрейцева І. А.
Аудиторський висновок: методичні аспекти / І. А. Андрейцева // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2014. - Вип. 9. - С. 119-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2014_9_30

36. Пожарицька І. М.
Аудиторський висновок в категоріях логіки / І. М. Пожарицька // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 301-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_1_44

37.
Болдуєв М. В.
Методичне забезпечення порядку складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність / М. В. Болдуєв // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2016. - № 2. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2016_2_10

38. Пожарицька І.
Проблемні аспекти формування аудиторського висновку / І. Пожарицька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 3. - С. 49-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_3_8

39. Манько, Н. Ф.Інформаційне забезпечення проміжних висновків аудитора у процесі виконання завдання з аудиту / Н. Ф. Манько // Інтелект XXI. — 2018. — № 5. — С. 131-137.
— Проведено аналіз поняття «інформаційне забезпечення» у літературних джерелах, виділено основні його характеристики та цілі використання. Зазначено основні вимоги до інформації у цілому та до інформації, яка використовується в процесі аудиту, визначено основні завдання інформаційного забезпечення у процесі аудиту та обґрунтовано доцільність його систематизації за етапами виконання завдання
Повний текст

40. Слободяник, Ю. Б.Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін / Ю. Б. Слободяник, Н. А. Сиротенко // Облік і фінанси. — 2018. — № 1. — С. 72-79.
— Критичний аналіз законодавчих новацій у сфері підготовки, подання та аудиту фінансової звітності та формулювання пропозицій щодо їх практичної реалізації. Для досягнення поставленої мети застосовано методи порівняння та узагальнення, аналізу й синтезу, системний підхід. Проаналізовано доцільність поділу підприємств на типи за різними класифікаційними ознаками
Повний текст

41. Організація та методика аудиту фінансової звітності [Електронний ресурс] / В. А. Рубейкін // Ефективна економіка. — 2016. — № 4. — б.с.
— Розглянуто методику аудиту фінансової звітності підприємства, а також наведено основні процедури аудиту фінансової звітності та типові помилки, що можуть бути виявленими під час інспектування цієї ділянки. На сучасному етапі розвитку економічних зв’язків постає потреба різноманітних користувачів у достовірній та неупередженій інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємств, що знаходять своє відображення у фінансовій звітності
Повний текст


42. Методичні аспекти аудиту фінансової звітності підприємства / С. В. Візіренко, С. С. Макаріхін // Сталий розвиток економіки. — 2015. — № 4. — С. 170-176.
— Досліджено методику аудиту фінансової звітності підприємства
Повний текст

43. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Аудит фінансової звітності”