Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> "Реінженіринг бізнес-процесів в обліку"
1.
Азаренкова, Г. Оцінка результативності й ефективності реінжинірингу бізнес-процесу кредитування юридичних осіб на основі гібридного моделювання [Текст] / Г. Азаренкова, С. Шамов, Н. Лобігер // Вісник Національного банку України. – 2011. – №3. – С. 16-21.

2.
Бушуєва, І. Реінжиніринг банківських бізнес-процесів як складова вдосконалення менеджменту комерційного банку [Текст] / І. Бушуєва // Вісник Національного банку України. – 2001. – №3. – С.20-23.

3. 001
О-75 Ведерніков, М.Д. Реінженіринг в управлінні персоналом підприємств [Текст] / М. Д. Ведерніков, О. М. Баксалова // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету. – 2009. – С. 334-335.

4.
Вовчак, О. Реінжиніринг фінансових бізнес-процесів банку [Текст] / О. Вовчак, Н. Меда // Вісник Національного банку України. – 2008. – №10. – С. 16-19.

5.
Гвоздь, М.Я. Реінжиніринг бізнес-процесів як чинник прискореного розвитку економіки [Текст] / М. Я. Гвоздь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 11-38.

6.
Голян, В.А. Реінжиніринг меліорованих земель у контексті ринкової трансформації та структурної перебудови аграрного сектора регіону [Текст] / В. А. Голян, Ю. Г. Фесіна, С. О. Кузьменко // АгроСвіт. – 2017. – №19-20. – С. 30-37.

7.
Гурочкіна, В.В. Реінжиніринг як інструмент інноваційного розвитку підприємства [Текст] / В. В. Гурочкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 207-210.

8.
Деркач, О. Основні напрями реінжинірингу бізнес-процесів та інформаційних підсистем в комерційному банку [Текст] / О. Деркач, М. Ліндер // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – №6. – С. 94-102.

9.
Ковальчук, С. Маркетингові аспекти організації реінжинірингу бізнес-процесів [Текст] / С. Ковальчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №4. – С. 218-222.

10.
Ковальчук, С.В. Маркетингові аспекти організації реінжинірингу бізнес-процесів [Текст] / С. В. Ковальчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4. – С.218-222
11.
Корінько, М.Д. Формування корпоративної інформаційної системи у процесі реінжинірингу бізнес-процесів під час реструктуризації транснаціональних корпорацій [Текст] / М. Д. Корінько, Г. Б. Тітаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 227-232.

12.
Крупа, К.В. Реінжиніринг - гідна відповідь на виклики оточення [Текст] / К. В. Крупа, Г. Стверкова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 443-446.

13.
Литвицький, В. Реінфляція-2007 [Текст] / В. Литвицький // Вісник Національного банку України. – 2008. – №2. – С. 2-13.

14.
Лосєва, Х. Реінжиніринг бізнес-планування як процес вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] / Х. Лосєва // Економіка @ держава. – 2012. – №2. – С. 101-102.

15.
Максишкот, Н. Реінжиніринг інформаційного простору місцевого самоврядування [Текст] / Н. Максишкот, О. Баштанник // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 45-51.

16.
Малюкова, І.О. Реінжиніринг - основний інструмент тимчасового адміністратора комерційного банку [Текст] / І. О. Малюкова // Вісник Академії економічних наук України. – 2003. – №2. – С. 52-55.

17.
Миколайчук, І.П. Реінжиніринг бізнес-процесів як основа вдосконалення діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / І. П. Миколайчук, О. І. Гарафонова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 162-165.

18.
Петрик, І.В. Реінжиніринг підвищення ефективності мережі поставок [Текст] / І. В. Петрик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №3(863). – C. 143-149.

19.
Процько, О.Я. Реорганізація та реінженіринг бізнесу в контексті світового досвіду [Текст] / О. Я. Процько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.2. – С. 162-165.
20.
Ракітіна, Н. Реінжиніринг як необхідність розвитку компанії в сучасному стрімко змінному середовищі [Текст] / Н. Ракітіна // Ринок цінних паперів України. – 2014. – №8. – С. 55-61.

21.
Рубан, В.Я. Реінжиніринг бізнес-процесів: сутність, критичний аналіз, перспективи реалізації потенціалу [Текст] / В. Я. Рубан // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 239-247.

22.
Слободчикова, О.А. Реінжиніринг як метод управління реструктуризацією підприємства [Текст] / О. А. Слободчикова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №18. – С. 47-50.

23.
Солодка, О. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів як спосіб їх вдосконалення [Текст] / О. Солодка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №9(669). – С. 317-322.

24. 330.341.1
Ч-46 Череп, А.В. Реінжиніринг - філософія управління підприємством харчової промисловості [Текст] : монографія / А. В. Череп, К. Л. Потопа, О. В. Ткаченко. – К. : Кондор, 2009. – 368с.
25.
Яковенко, С.І. Інфомаційні технології й реінжиніринг у процесах організації, трансформації та управління корпораціями [Текст] / С. І. Яковенко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №10. – С. 222-234.

26.
Яковенко, С.І. Реінжиніринг бізнес-процесів шляхом інформатизації управління на підприємствах України [Текст] / С. І. Яковенко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №9. – С.118-130.

27.
Єршов П. С.
Process mining як інструмент реінжинірингу бізнес-процесів / П. С. Єршов, О. В. Гриша // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2016. - № 1-2. - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2016_1-2_12

28.
Тлучкевич Н. В.
Реінжиніринг облікової системи: організаційний аспект / Н. В. Тлучкевич // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2015. - Вип. 12(1). - С. 341-349. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2015_12%281%29__45

29.
Бочуля Т. В.
Розробка моделі реінжинірингу облікової системи / Т. В. Бочуля // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2013. - Вип. 2(1). - С. 45-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2013_2%281%29__9

30.
Гавриш О. А.
Теоретичні положення та методичне забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів управління як інструмент підвищення ефективності діяльності машинобудівних підприємств / О. А. Гавриш, В. В. Дідух // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. - 2015. - Вип. 2. - С. 69-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2015_2_8

31. Черкас, Д. М.Визначення недоцільних бізнес-процесів при реінжинірингу основних бізнес-процесів на машинобудівному підприємстві [Електронний ресурс] / Д. М. Черкас // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2017. — Вип. 15. — С. 338-341.
Повний текст

32. Костіна, О. М.Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент антикризового управління підприємством / О. М. Костіна // Інтелект XXI. — 2018. — № 3. — С. 158-164. Повний текст

33. Сорочак, О. З.Підходи до оцінювання порівняльної ефективності альтернативних варіантів технологічних бізнес-процесів приладобудівних підприємств, одержаних у результаті реінжинірингу / О. З. Сорочак, М. Я. Гвоздь // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2017. — № 4. — С. 219-228.
Повний текст

34. Таранюк.Стратегічна оцінка діяльності промислових підприємств при реінжинірингу бізнес-процесів на виробництві / Таранюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2014. — № 3. — С. 165-175.
Повний текс

35. Чухрай, Наталія Іванівна.Реінжиніринг бізнес-процесів у централізації управління промисловим підприємством / Наталія Іванівна Чухрай, Соломія Ігорівна Матвій // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2015. — № 3. — С. 172-181.
Повний текст

36. Грозний, І. С.Необхідність проведення реінжинірингу виробничих процесів в управлінні якістю розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / І. С. Грозний // Ефективна економіка. — 2015. — № 10. — б.с.
Повний текст

37. пполітова, І. Я.Ефективність здійснення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві [Електронний ресурс] / І. Я. Іпполітова // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2016. — жовт. (Вип. 13). — С. 264-270.
Повний текст

38. Журавльова, Т. О.Обґрунтування системи показників реінжинірингу бізнесу [Електронний ресурс] / Т. О. Журавльова, Н. В. Захарченко // Економіка: реалії часу. — 2015. — № 3. — С. 70-75.
Повний текс

39. Дідух, В. В.Визначення передумов щодо можливості проведення реінжинірингу бізнес-процесів управління на вітчизняних машинобудівних підприємствах [Електронний ресурс] / В. В. Дідух // Ефективна економіка. — 2016. — № 1. — б.с.
Повний текст

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “реінжиніринг=реінжирінг.”