Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання роботи на тему "Система «якраз вчасно» в стратегічному обліку". Дякую.
1.
Атамас, П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2008. - Систем.вимоги: DjVuReader/DjVu Viewer/ DjVuLibre. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

2. 657
А92 Атамас, П.Й. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2009. – 440с. – [Рекомендовано МОН України].

3.
Бондар, М.І. Стратегічний управлінський облік ризиків: теоретичні та практичні аспекти [Текст] / М. І. Бондар, Н. Ю. Єршова // Фінанси України. – 2019. – №2. – С. 69-81.

4. 657
В65 Войнаренко, М.П. Управлінський облік [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 363с.
5.
Ділоренко, Т.В. Вплив міжнародних стандартів фінансової звітності на систему стратегічного обліку і аналізу підприємства [Текст] / Т. В. Ділоренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 110-113.


6. Ієрархічна структура функціональної системи калькулювання та обліку витрат//Економіка, фінанси і право. - 2006. - №10. - С. 3-6

7. Калькулювання собівартості готової продукції в малих підприємствах//Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №12.- С.19-21

8. 657
К19 Канурна, З.Ф. Стратегічні аспекти обліку в системі управління великого машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / З. Ф. Канурна. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, 2002. – 19с.

9.
Радецька, Л.П. Застосування SWOT-аналізу у системі стратегічного обліку [Текст] / Л. П. Радецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 191-196.

10. Стивенсон У. Д. Just-in-time: разработка и внедрение / Уильям Дж. Стивенсон // Менеджмент и менеджер. -- 2007. -- № 4. -- С. 50-57.

11.
Труш, В.Є. Сучасна парадигма стратегічного обліку [Текст] / В. Є. Труш, Т. М. Чебан, В. Ф. Яценко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 379-384.

12. Черноусов Е.В. Анализ рынка логистических провайдеров- зарубежный опыт / Е.В.Черноусов// Менеджмент в России и за рубежом - 2008. - №6. - C. 13-17.

13.
Шевчук, Н.В. Стратегічні моделі формування вартості підприємства [Текст] / Н. В. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 251-254.

14. Система "якраз вчасно" в стратегічному управлінському обліку: сутність, переваги та організація на підприємстві.- Режим доступу: https://knowledge.allbest.ru/audit/3c0b65625b2ad68b4c53b88421216c26_1.html

15. Шпак О.Ю. Особливості впровадження систем
и «якраз вчасно» у стратегічному управлінському обліку промислового
підприємства/ О.Ю. Шпак . – Режим доступу:https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13223/1/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%20%D0%9E.%D0%AE..PDF
16. Система "якраз вчасно".- Режим доступу:
https://pidruchniki.com/1637112453316/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/chas_zbroya_konkurentsiyi. Навчальні матеріали онлайн


17. Муравський В., Муравськи В.
Організація обліку товарних запасів з використанням
автоматизованих інформаційних технологій /В. Муравський, В. Муравський.- Режим доступу:
https://econa.at.ua/Vypusk_6/muravskyy.pdf
18. Бондарчук Н. В. Моделі управління матеріальними запасами на підприємствах / Н. В. Бондарчук // Агросвіт. - 2012. - № 1. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_1_8

19.
Писаренко Т. М. Організація управлінського обліку у процесі постачання сировинних і товарних запасів / Т. М. Писаренко // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. - 2012. - Вип. 9(2). - С. 415-420. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9%282%29__58

20. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Стратегічний облік....”