Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання роботи на тему " Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації".
1. 339.94
С83 Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації [Текст] : монографія. – К. : КНЕУ, 2001. – 538с.

2.
Вовк, С. Сучасні тенденції розвитку глобальної інноваційної економіки [Текст] / С. Вовк // Журнал Європейської економіки. – 2015. – №4,Т.14. – С. 408-421.

3. 338
І-72 Григоренко, А.А. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток господарського комплексу національної економіки [Текст] / А. А. Григоренко // Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів. – 2015. – С. 5-6.

4. 338(477)
Е45 Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доповідей П`ятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (Тернопіль, 21-23 лютого 2008 р.). Ч.1 / від. за вип. Г.Л.Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 388 с.
5. 338(477)
З-41 Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез. доп. 3-ї Міжнар. науково-практ. конф. молодих вчених. Ч. 1 / відп. за вип. Г.Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 640с.
6.
Зварич, Р. Системні детермінанти нерівномірного економічного розвитку глобалізованого світу [Текст] / Р. Зварич // Світ фінансів. – 2018. – №1. – С. 139-149.

7.
Зінченко, В.В. Ідея відновлювального світового суспільно-економічного розвитку та інституційні тенденції глобалізації [Текст] / В. В. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 17-24.

8.
Корнівська, В. Світові трансформаційні процеси: преходження глобального капіталізму в умовах розвитку інформаційно-мережевої економіки [Текст] / В. Корнівська // Економічна теорія. – 2017. – №2. – С. 84-96.

9.
Куриляк, В.Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Економіка України. – 2012. – №9. – С. 57-69.

10.
Куцик, П. Механізми діяльності та стратегії розвитку транснаціональних корпорацій як ключових акторів сучасної глобалізованої економіки [Текст] / П. Куцик, О. Ковтун // Економіст. – 2015. – №2. – С. 18-24.

11.
Лебедєв, І.В. Соціальна складова розвитку економічного потенціалу за умов глобалізації [Текст] / І. В. Лебедєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 255-259.

12.
Липов, В.В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. ІІ. Конкурентна стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір [Текст] / В. В. Липов // Економіка України. – 2018. – №4. – C. 3-17.

13.
Медведовська, Т.П. Регіональний розвиток у контексті сучасних світових глобалізаційних економічних тенденцій та європейської інтеграції: проблеми і перспективи [Текст] / Т. П. Медведовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 63-66.
14.
Папп, В.В. Вплив глобальних процесів інтелектуалізації на розвиток економіки України [Текст] / В. В. Папп // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №7. – С. 30-33.

15.
Пікалов, Ю.В. Генералізація акселераторів інноваційного розвитку глобальної економіки [Текст] / Ю. В. Пікалов // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №12. – C. 77-80.

16.
Погорська, І.І. Особливості виливу економічного та політичного чинників глобальних взаємодій на формування стратегій державного розвитку [Текст] / І. І. Погорська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.94. – С. 48-56.

17. 338(477)
П78 Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів [Текст] : матеріали міжнар. науково-практ. конф. студ. та молодих вчених (17-22 квітня 2012р.). Т.2. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 270с. – [У збірнику розміщені матеріали за результатами проведення міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених.].

18.
Резнікова, Н.В. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації [Текст] / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №4. – С. 7-12.

19.
Скаленко, О. Глобальна інформаційна стратегія антикризового соціально-економічного розвитку України [Текст] / О. Скаленко // Журнал Європейської економіки. – 2007. – №3,Т.6. – С. 269-279. – [Економічна теорія].

20.
Сундук, A.M. Розвиток національної економіки в контексті глобальних викликів [Текст] / A. M. Сундук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 101-110.

21.
Сундук, А.М. Стратегічні пріоритети забезпечення ефективного розвитку національної економіки в контексті глобальних тенденцій [Текст] / А. М. Сундук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №5. – С. 34-35.

22.
Тимошенко, О.В. Вплив глобалізації на економічний розвиток держави [Текст] / О. В. Тимошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №6. – С. 46-54.

23.
Хвесик, М.А. Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів [Текст] / М. А. Хвесик, А. М. Сундук // Економіка України. – 2013. – №3. – С. 4-16.

24.
Штань, М. Державне стимулювання розвитку національної економіки в умовах глобалізації [Текст] / М. Штань // Банківська справа. – 2017. – №2. – С. 44-54.

25.
Шумська, С.С. Глобальні виклики та внутрішні ризики економічного розвитку України [Текст] / С. С. Шумська // Економіка @ держава. – 2015. – №7. – С. 40-44.

26.
Мойсеєнко І. П.
Стратегія економічного розвитку України в умовах кризи / І. П. Мойсеєнко, М. І. Флейчук // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2012. - № 1(1). - С. 274–282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmef_2012_1%281%29__30

27.
Костюк І. В.
Поняття стратегії економічного розвитку країни: соціальний вимір / І. В. Костюк // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.10. - С. 212-218. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.10_38

28.
Свидрук І. І.
Розвиток конкурентних стратегій за умов глобалізації економіки / І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов // Науковий вісник НЛТУ України. - 2017. - Вип. 27(7). - С. 21-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2017_27%287%29__5

29.
Сундук А. М.
Стратегічні пріоритети забезпечення ефективного розвитку національної економіки в контексті глобальних тенденцій / А. М. Сундук // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 5. - С. 34-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_5_11

30.
Кулішов В.
Стратегія розвитку України в умовах глобалізації / В. Кулішов // Економічний аналіз. - 2013. - Т. 12(1). - С. 175-177 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12%281%29__36

31. Шкурупій О. В.
Економічний розвиток та його чинники в умовах глобалізації світової економіки / О. В. Шкурупій, Т. А. Дейнека // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2010. - Вип. 2. - С. 419-426. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2010_2_64

32. Ровенська В. В.
Стратегічні перспективи сталого розвитку промисловості України в умовах глобалізації / В. В. Ровенська, С. М. Єськова // Проблеми системного підходу в економіці. - 2018. - Вип. 5. - С. 117-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_5_22

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Соціально-економічний розвиток України.....”