Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день,допоможіть з літературою 2015-2018 років для курсової на тему: Заощадження та інвестиції :макроекономічний зв’язок
1.
Бобух, І. Заощадження як джерело зростання національного багатства [Текст] / І. Бобух // Економіст. – 2014. – №6. – С. 7-12.

2. 63
Н34 Жук, М.О. Аналіз динаміки величини внутрішніх валових заощаджень України [Текст] / М. О. Жук, В. В. Здрок // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – C. 245-253.

3.
Жук, М.О. Оптимізація споживання та заощаджень домогоснодарства в неперервному часі [Текст] / М. О. Жук // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №2. – С. 377-387.

4.
Заїка, А.М. Витрати і заощадження домогосподарств України [Текст] / А. М. Заїка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №1. – С. 52-56.

5.
Зиза, О.О. Монетарні інструменти механізму активізації ресурсів домашніх господарств на прикладі України [Текст] / О. О. Зиза // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2,Т.2. – С. 212-219.

6.
Кізима, Т. Фінансові інструменти залучення заощаджень домогосподарств до інвестиційних процесів: прагматико-аналітичний аспект [Текст] / Т. Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – №4. – C. 33-46.

7.
Крючкова, I.В. Динаміка валових заощаджень за інституційними секторами економіки України [Текст] / I. В. Крючкова // Економіка і прогнозування. – 2014. – №4. – С. 7-23.

8.
Литвин, О.Ю. Інвестиції в нерухомість як засіб збереження заощаджень [Текст] / О. Ю. Литвин, В. І. Аранчій, Л. О. Дорогань-Писаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №8. – С. 278-382.

9.
Пасажко, Т.С. Міжнародний досвід та національні реалії використання заощаджень населення як фінансового ресурсу соціально-економічного зростання [Текст] / Т. С. Пасажко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.1. – С. 116-119.

10.
Петренко, І.П. Трансформація заощаджень населення в інвестиції: досвід та проблеми в Україні [Текст] / І. П. Петренко // Економіка України. – 2014. – №3. – С. 50-61.

11.
Татуев, А.А. Сбережения населения: противоречивая роль в расширенном воспроизводстве [Текст] / А. А. Татуев, Т. В. Бахтуразова, Т. В. Касаева // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С. 372-379.

12.
Тропіна, В.Б. Заощадження населення як основа формування інвестиційного потенціалу домогосподарств [Текст] / В. Б. Тропіна // Економіка @ держава. – 2016. – №1. – С. 18-22.

13. 63
Н34 Фомішина, В.М. Особливості управління кінцевим споживанням і заощадженням у системі цілей економічної політики [Текст] / В. М. Фомішина // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – C. 205-211.

14.
Циток, Р.П. Заощадження домогосподарств як незалучений інвестиційний ресурс [Текст] / Р. П. Циток // Економіка @ держава. – 2018. – №12. – С. 74-81.

15. Ключник Л. В.
Напрямки та форми трансформації заощаджень домогосподарств в інвестиційні ресурси для потреб національної економіки / Л. В. Ключник // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2016. - Вип. 13(2). - С. 119-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2016_13%282%29__15

16.
Задоя О. А.
Формування інституційного середовища забезпечення трансформації заощаджень в інвестиції / О. А. Задоя // Академічний огляд. - 2018. - № 1. - С. 66-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2018_1_9

17.
Заяць В. С.
Заощадження домогосподарств України: аспекти інституційного захисту / В. С. Заяць // Демографія та соціальна економіка. - 2017. - № 3. - С. 124-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2017_3_12

18.
Мініна О. В.
Капіталізація заощаджень домашніх господарств України як фактор модернізації національної економіки / О. В. Мініна, Н. Т. Шадура-Никипорець // Фінансові дослідження. - 2017. - № 1. - С. 105-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2017_1_15

19. Циток, Р. П.Заощадження домогосподарств як незалучений інвестиційний ресурс / Р. П. Циток // Економіка та держава. — 2018. — № 12. — С. 74-80.
Повний текст


20. Добровольська, О. В.Трансформація заощаджень в інвестиції в процесі реалізації депозитних послуг у кредитних спілках / О. В. Добровольська // Молодий вчений. — 2015. — № 2 (Ч. 2). — С. 56-59.
— Розглянуто ключові моменти, які визначають особливості трансформації заощаджень в інвестиції через надання депозитних послуг кредитними спілками в Україні. Досліджено підходи до визначення заощаджень. Показано кругообіг фінансових ресурсів через механізм прямого та непрямого фінансування
Повний текст

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Заощадження= вклади.....”