Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! У мене виникла проблема з написанням курсової роботи, а саме проблема з літературою, тому що необхідні джерела повинні бути за 2015-2019 роки. Чи не могли б ви допомогти мені знайти необхідну літературу?
>>> 1. Світове господарство. Міжнародна торгівля та торгова політика
>>> a)Виникнення, сутність та тенденції розвитку світогового господарства;
>>> b)Поняття міжнародної торгівлі, її структура та специфічні риси;
>>> c) Міжнародна торгівля та економічний розвиток. Теорії міжнародної торгівлі, торговельна політика та організаційні аспекти)
>>> 2. Міжнародний рух факторів виробництва. Валютно-розрахункові і фінансові відносини, їх сутність та механізм міжнародних розрахунків
>>> a) Міжнародний рух капіталу. Міграція Робочої сили. Міжнародна передача технологій;
>>> b) Еволюція світової валютної системи. Валютний курс та режими його регулювання. Платіжний баланс країни
>>> 3. Розвиток економіки в Україні
>>> a) Загальна оцінка та основні показники економіки України
>>> b) Порівняння економіки України з іншими економічно-розвиненими
>>> державами
>>> Буду дуже вдячна за допомогу.
>>> 1.63
Н34 Світове господарствоАнтофій, Н.М. Вплив науково-технічного прогресу на структурні зрушення у світовому господарстві [Текст] / Н. М. Антофій // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 213-219.

2.
Гнилицька, Л. Вплив національної безпеки на стан економічної безпеки суб`єктів господарювання в умовах інноваційно-інвестиційного етапу розвитку світової економіки [Текст] / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №2-3. – С. 61-69.

3. 911.3
Г35 Географія світового господарства (з основами економіки) [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Олійник, І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева, І. Г. Смирнова за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2014. – 637 с. –
4.
Галушка, О.М. Еволюція використання інструменту конкурентної девальвації лідерами світового господарства [Текст] / О. М. Галушка // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 66-75.

5.
Штань, М.В. Спеціальні економічні зони України в умовах глобалізації світового господарства [Текст] / М. В. Штань // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10. – С. 71-77.

6.
Балик, У.О. Електронна комерція як елемент системи світового господарства [Текст] / У. О. Балик, М. В. Колісник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №23/811/. – С. 11-20.

7.
Сивак, Р. Концепція сталого розвитку світового господарства та трансформація системи цінностей з позицій наукових розвідок [Текст] / Р. Сивак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – №4. – С. 95-104.

8. 63
Н34 Августин, Р.Р. Узагальнення світового досвіду формування ефективної системи детінізації національного господарства [Текст] / Р. Р. Августин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 192-197.

9.
Уманець, Т.В. Дослідження впливу структурних змін у світовому господарстві на розвиток підприємницького сектора України [Текст] / Т. В. Уманець, Л. В. Гриневич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 29-34.

10.
Зварич, Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя [Текст] / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – №3. – C. 72-84.

11.
Сергєєва, О.Р. Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві [Текст] / О. Р. Сергєєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №11. – C. 32-37.

12.
Панченко, В.Г. Трансформація інструментів класичного протекціонізму в сучасних умовах світового господарства: конфлікт теорії та практики [Текст] / В. Г. Панченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №18. – C. 11-16.

13.
Поплавська, О.В. Сучасні тенденції розвитку світового господарства [Текст] / О. В. Поплавська, М. В. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №4. – С. 241-245.

14.
Власенко, Ю.В. Дослідження особливостей функціонування глобальних ланцюгів доданої вартості та компетенцій включення до них учасників світового господарства [Текст] / Ю. В. Власенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.3. – C. 85-88.

15. 339.9
Б53 Бестужева, С.В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 268 с.
16. 339.9
Л61 Липов, В.В. Міжнародна економічна інтеграція [Текст] : практикум / В. В. Липов. – Харків : ХНЕУ ім.С. Кузнеця, 2016. – 204 с.
17.
Зубенко Є. А.
Особливості інтеграції України у світове господарство / Є. А. Зубенко // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 70-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_14_30

18.
Турчіна С. Г.
Розвиток економіки знань в умовах інтеграції України до світового господарства / С. Г. Турчіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 13(2). - С. 133-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_13%282%29__31

19. Горпинченко О. В.
Система підготовки кадрів: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні / О. В. Горпинченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 8(1). - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_8%281%29__13

20. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Світове господарство.....”

1.
Міжнародна торгівля та економічний розвиток

Яткевич, О. Арбітражне застереження в міжнародній торговельній практиці [Текст] / О. Яткевич // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №23. – С. 22-25.

2.
Цанько, Я.О. Основна мета та завдання створення СОТ та її роль у міжнародній торговельній системі [Текст] / Я. О. Цанько, Ю. С. Козинець // Митна справа. – 2015. – №2. – С. 11-14.

3. 339.5
М71 Міжнародна торгівля [Текст] = Handel Miedzynarodowy : підручник / за ред.: Ю.Г. Козака,Т. Спорека, Е. Молендовського. – 5-те вид,, переробл. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 272 с. – [ Існує електронна копія
4. 001
Н34 Квеліашвілі, І.М. Тарифні пільги як інструмент лібералізації міжнародної торгівлі [Текст] / І. М. Квеліашвілі // Наука и образование. – 2014. – С. 119-121.

5.
Келестин, М. Проблеми та подальші перспективи міжнародного співробітництва України з питань торгівлі сировинними товарами [Текст] / М. Келестин // Право України. – 2015. – №11. – С. 149-155.

6.
Трусов, О. ЗЕД-відходи: переміщення відходів під час здійснення міжнародних торговельних операцій [Текст] / О. Трусов // Бухгалтерія. – 2017. – №15. – С. 22-25.

7. 339.92
Ц58 Циганкова, Т.М. Міжнародна торгівля [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Циганкова, Л. П. Петрашко, Т. В. Кальченко. – Київ : КНЕУ, 2001. – 488 с.

8. 339.5
Б91 Бураковський, І. Теорія міжнародної торгівлі [Текст] / І. Бураковський 2-ге вид. – Київ : Основи, 2000. – 241с.

9.
Зварич, Р. Альтерглобальні передумови розвитку світової торгівлі [Текст] / Р. Зварич // Світ фінансів. – 2016. – №4. – С. 168-179.

10.
Осташко, Т. Макроекономіка. Тема 34. Міжнародна торгівля і торговельна політика [Текст] / Т. Осташко // Економічна теорія. – 2017. – №1. – С. 105-119.

11.
Захарченко, С. Оцінювання конкурентоспроможності України та її регіонів за індикаторами міжнародної торгівлі (в контексті методології IMD-Lausanne) [Текст] / С. Захарченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – №1. – C. 89-99.

12.
Панченко, В.Г. Вплив еволюційних змін у теорії міжнародної торгівлі на економічну політику країн [Текст] / В. Г. Панченко // Економіка @ держава. – 2017. – №9. – С. 52-58.

13.
Папченко, В.Г. Виклики міжнародній торгівлі в умовах де-глобалізації світової економіки: діалектика протекціонізму і вільної торгівл [Текст] / В. Г. Папченко // Економіка @ держава. – 2017. – №10. – С. 28-34.

14.
Бережнюк, І.І. Спрощення процедур міжнародної торгівлі в контексті забезпечення національної економічної безпеки у сфері зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І. І. Бережнюк, С. П. Коляда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №4. – C. 104-107.

15.
Заяц, В. Країна походження товарів у міжнародній торгівлі: чому це важливо [Текст] / В. Заяц // Бухгалтерія. – 2018. – №10. – С. 29-32.

16. 339.9
Б53 Бестужева, С.В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 268 с.
17. 339.7
Л33 Лебідь, О.В. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст] : навч. посіб. / О. В. Лебідь. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 200 с.
18.
Бараненко, І. Міжнародна торгівля: тенденції 2018 [Текст] / І. Бараненко, В. Микуляк // Юридична Газета. – 2018. – №11. – С. 9, 22-23.

19.
Томаш, М. Оподаткування міжнародних торговельних операцій [Текст] / М. Томаш // Юридична Газета. – 2018. – №11. – С. 16-17.

20.
Тихончук, Л.Х. Особливості імплементації міжнародних стандартів врегулювання міжнародних торгових спорів України на основі процесуальних механізмів СОТ [Текст] / Л. Х. Тихончук // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №2. – C. 91-96.

21.
Ларін, М. Виходимо на міжнародний ринок: як обрати країну експорту [Текст] / М. Ларін // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – №44. – С. 16-19.

22. 330.341.1
У67 Череп, А.В. Методи зниження торговельних бар`єрів між підприємствами України та ЄС [Текст] / А. В. Череп, Д. О. Кайнара // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 40-43.

23.
Мережко, Н. Подолання бар`єрів у міжнародній торгівлі через спрощення митних процедур [Текст] / Н. Мережко, Т. Караваєв, Н. Калуга // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – №3. – С. 5-20.

24.
Самойленко, Г. ВЕБ-Технології у міжнародній торгівлі [Текст] / Г. Самойленко, А. Селіванова // Економічні наукиЗовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – №6. – С. 55-61.

25.
Білорус, О.Г. Нові закономірності та тенденції розвитку міжнародної торгівлі в глобальній економіці [Текст] / О. Г. Білорус, В. І. Власов // Фінанси України. – 2018. – №12. – С. 7-30.

26.
Гужва, І. Фактори міжнародної торгівлі продукцією культурних індустрій [Текст] / І. Гужва // Актуальні проблеми економіки. – 2018. – №4. – С. 16-24.

27.
Моргачов, І.В. Функція світових грошей: загрози та перспективи [Текст] / І. В. Моргачов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №5,Т.1. – С. 242-246.

28.
Осацька Ю. Є.
Міжнародна торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю. Є. Осацька, О. М. Зінченко // Молодий вчений. - 2016. - № 12. - С. 814-817. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12_196

29.
Осацька Ю. Є.
Міжнародна торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю. Є. Осацька, О. М. Зінченко // Молодий вчений. - 2016. - № 12. - С. 814-817. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12_196

30.
Бохан А. В.
Міжнародна торгівля в контексті інноваційної інтеграції екологічних ресурсів / А. В. Бохан. // Ефективна економіка. - 2011. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_4_5

31.
Іващук І. О.
Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країни / І. О. Іващук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. - 2011. - Вип. 16. - С. 350-359. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2011_16_49

32.
Морозова О. С.
Міжнародна торгівля: необхідність обміну валюти / О. С. Морозова // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2014. - № 1. - С. 217-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2014_1_26

33. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ міжнародна торгівля”


1.
Міжнародний рух факторів виробництва

Олійник, О. Паритет цін на фактори виробництва та тенденції економічного розвитку [Текст] / О. Олійник, Т. Олійник // Економіка АПК. – 2007. – №7. – С. 120-125.

2.
Матушевська, О.А. Оцінка факторів зовнішнього середовища, що впливають на економічну стійкість промислового підприємства [Текст] / О. А. Матушевська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 56-59.

3.
Василик, І.І. Інформація як інноваційний фактор сучасного виробництва [Текст] / І. І. Василик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 131-134.

4. 63
Н34 Комаринець, С.О. Оцінювання нестабільності зовнішнього економічного середовища підприємства [Текст] / С. О. Комаринець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 220-225.

5.
Зволяк, Я. Середні та граничні значення продуктивності факторів виробництва в сільському господарстві Польщі [Текст] / Я. Зволяк // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №1. – С. 61-69.

6.
Марова, С.Ф. Особливості державного управління організаційно-економічними проблемами оцінки впливу дестабілізуючих факторів на функціонування виробничо-економічної системи [Текст] / С. Ф. Марова, О. В. Петренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №21. – С. 53-57.

7. 339.9
М58 Шульга, О.А. Людський потенціал як фактор розвитку технологічного способу виробництва [Текст] / О. А. Шульга // Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-процесів, підвищенні людського потенціалу та забезпеченні ефективності євроінтеграції України. – 2016. – С. 95-99.

8.
Гусаріна, Н.В. Дослідження особливостей сучасних динамічних змін зовнішнього середовища [Текст] / Н. В. Гусаріна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №4. – С. 251-255.

9.
Гуменюк, Ю. Мейнстрим міжнародного руху факторів виробництва в умовах тектонічних зсувів світової економіки [Текст] / Ю. Гуменюк // Журнал Європейської економіки. – 2018. – №3,Т.17. – С. 269-278.

10.
Лозова, Т.І. Організаційно-економічний механізм управління продуктивністю як фактором росту виробничої активності [Текст] / Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, А. Ю. Аль-Тмейзі // Економіка @ держава. – 2019. – №2. – С. 4-10.

11. Заблоцька Р. О.
Регулювання руху факторів виробництва в регіональних торговельних угодах в контексті світової торгівлі послугами / Р. О. Заблоцька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2014. - Вип. 121(2). - С. 26-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2014_121%282%29__6

12. Багорка М. О.
Стратегічний аналіз основних факторів макро- і мікросередовища аграрного виробництва на шляху до екологізації / М. О. Багорка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 12(1). - С. 14-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12%281%29__5

13. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “.... Зовнішні фактори виробництва.”

1.
Міжнародний рух капіталу

Карапетян, О. Зовнішній борг у світовій валютно-фінансовій системі: ретроспектива розвитку та сучасні тенденції [Текст] / О. Карапетян // Світ фінансів. – 2008. – №1. – С. 49-58.

2.
Харкова, Л. Глобалізація світової економіки та її вплив на міжнародний рух капіталу [Текст] / Л. Харкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – №2, Вип.82. – С. 95-100.

3.
Кириленко, В. Сучасний стан світової валютно-фінансової системи та перспективи її розвитку [Текст] / В. Кириленко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №3. – С. 149-160.

4.
Вожжов, А. Україна в новій архітектурі світової валютної системи [Текст] / А. Вожжов, О. Білоусов // Вісник Національного банку України. – 2011. – №8. – С. 24-29.

5.
Кузьмін, О. Еволюція світової валютно-фінансової системи: трансферні можливості й перспективи розвитку [Текст] / О. Кузьмін, С. Князь // Економіка України. – 2011. – №10. – С. 53-59.

6.
Легкоступ, Т. Світова валютна система: в пошуку альтернативних шляхів розвитку [Текст] / Т. Легкоступ, М. Косар // Економіка @ держава. – 2012. – №4. – С. 69-72.

7.
Мельник, Д.С. Фінансові ризики та їх розвиток у ході еволюції світової валютної системи [Текст] / Д. С. Мельник // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 79-82.

8.
Боришкевич, О. Міжнародний рух капіталу та проблеми зовнішньої заборгованості [Текст] / О. Боришкевич // Вісник Національного банку України. – 2012. – №10. – С. 40-47.

9.
Шевченко, В. Міжнародні фактори рекомпозиції руху капіталу в сучасних умовах [Текст] / В. Шевченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.105. – С. 180-186.

10.
Шаров, О.М. Криза парадигми світової економічної системи (грошово-валютні аспекти) [Текст] / О. М. Шаров // Економічний часопис - XXI. – 2013. – №1-2. – С. 49-52.

11.
Лабунська, А. Еволюція світової валютної системи та роль правової науки у створенні та діяльності МВФ [Текст] / А. Лабунська // Право України. – 2013. – №8. – С. 309-317.

12.
Богдан, Т.П. Трансформація національної системи контролю руху капіталів в умовах реформування міжнародної фінансової архітектури [Текст] / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2013. – №7. – С. 18-32.

13.
Береславська, О. Курсоутворення гривні в контексті змін у світовій валютній системі [Текст] / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2014. – №3. – С. 10-16.

14.
Кравчук, Н. Концептуальні виміри та альтернативні вектори реформування світової валютної системи [Текст] / Н. Кравчук // Світ фінансів. – 2015. – №4. – С. 7-21.

15.
Кравчук, Н. Формування структурно-функціональних дисбалансів у ретроспективі розвитку світової валютної системи [Текст] / Н. Кравчук // Світ фінансів. – 2015. – №3. – С. 31-48.

16.
Лизун, М. Розвиток світової валютної системи крізь призму її елементів [Текст] / М. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – №4. – С. 82-95.

17.
Мелещенко, А.І. Міжнародні особливості світового руху капіталу у докризовий (2007—2009 рр.) та посткризовий періоди в умовах глобалізації [Текст] / А. І. Мелещенко, І. О. Лазнева // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №23. – C. 34-38.

18.
Мелещенко, А.І. Міжнародний рух капіталу та економічні ризики України в умовах фінансових криз [Текст] / А. І. Мелещенко, М. М. Ситніков // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №11. – C. 55-59.

19.
Шаров, О. Глобальна криптовалюта як перспектива світової валютної системи [Текст] / О. Шаров // Журнал Європейської економіки. – 2018. – №1,Т.17. – С. 126-138.

20.
Боришкевич О.
Міжнародний рух капіталу та проблеми зовнішньої заборгованості / О. Боришкевич // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 10. - С. 40-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2012_10_20

21.
Шевченко В.
Ризики міжнародного руху капіталу в умовах глобальної нестабільності / В. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2013. - Вип. 135. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_135_7

22.
Хомутенко Л. І.
Особливості розвитку міжнародного руху капіталу на сучасному етапі / Л. І. Хомутенко, А. Ю. Васильчук // Економічний простір. - 2016. - № 113. - С. 5-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_113_3

23.
Довгань Ж. М.
Вплив міжнародного руху капіталу на фінансову стійкість банківської системи України / Ж. М. Довгань // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. - 2011. - Вип. 17. - С. 419-426. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2011_17_56

24. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ світові фінанси = міжнародні фінанси”

1.
Економіка України
Онищенко, В.П. Соціальні передумови економічного розвитку України [Текст] / В. П. Онищенко // Економіка України. – 2017. – №9. – C. 19-37.

2. 339.9
М58 Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-процесів, підвищенні людського потенціалу та забезпеченні ефективності євроінтеграції України [Текст] : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. 30 листопада 2016 р (м. Хмельницький ). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 174 с
3.
Штань, М.В. Напрями державного стимулювання розвитку економіки України [Текст] / М. В. Штань // Економіка @ держава. – 2017. – №10. – С. 53-58.

4.
Петрушенко, Ю.М. Аналіз впливу бюджетного фінансування соціальної сфери на економічний розвиток: на прикладі України [Текст] / Ю. М. Петрушенко, О. М. Замора, А. С. Воронцова // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №4. – С. 149-159.

5. 32.01
С91 Сучасна Україна : політичні, економічні і соціальні аспекти розвитку [Текст] : доповіді конф. освітніх програм США з України (м.Одеса, 15 -17 верес. 2000 р.). – Одеса : Книжкова друкарня наукової книги, 2000. – 176 с.
6.
Редзюк, Є. Чому не діють фінансові інструменти забезпечення розвитку економіки України? [Текст] / Є. Редзюк // Економіст. – 2018. – №2. – С. 11-14.

7.
Липов, В.В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. ІІ. Конкурентна стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір [Текст] / В. В. Липов // Економіка України. – 2018. – №4. – C. 3-17.

8.
Бондаренко, О.С. Перспективи розвитку фінансових інститутів в економіці України [Текст] / О. С. Бондаренко, І. П. Адаменко // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №5. – C. 8-11.

9.
Фурман, В. Стимулювання розвитку економіки: досвід Туреччини і українські реалії [Текст] / В. Фурман // Дзеркало тижня. – 2018. – 19-25 трав. (№18-19). – С. 7.

10.
Узун, В.В. Економічне співробітництво України та АСЕАН: стан, перспективи розвитку [Текст] / В. В. Узун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.2. – С. 252-256.

11.
Паризький, І.В. Галузеві елементи державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України [Текст] / І. В. Паризький // Економічні наукиНауковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2017. – №2. – C. 36-42.

12.
Анисенко, О.В. Розвиток аграрного сектора економіки України в умовах інституційних змін [Текст] / О. В. Анисенко, К. В. Вакар // АгроСвіт. – 2018. – №9. – C. 27-32.

13.
Диба, М.І. Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні [Текст] / М. І. Диба, Ю. О. Гернего // Фінанси України. – 2018. – №7. – C. 50-63.

14.
Васильєва, Н.В. Податковий механізм забезпечення місцевого економічного розвитку територій в Україні [Текст] / Н. В. Васильєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №16. – C. 75-78.

15.
Ніколаєць, О.Ю. Вплив зовнішньої трудової міграції на розвиток економіки України [Текст] / О. Ю. Ніколаєць // Економіка @ держава. – 2018. – №9. – С. 87-91.

16.
Шульга, Н.Д. Принципи державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку України [Текст] / Н. Д. Шульга // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №18. – С. 77-82.

17.
Акімова, А.М. Аналіз тенденцій розвитку економіки держави та їх вплив на економічну безпеку України [Текст] / А. М. Акімова // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №20. – С. 71-76.

18.
Сагайдак, М.П. Сучасні тенденції та можливості для сталого інноваційного розвитку економіки України в контексті індустрії 4.0 [Текст] / М. П. Сагайдак, М. О. Хмелевський, М. А. Теплюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №5,Т.2. – С. 139-143.

19.
Дука, А.Я. Технологічні детермінанти сучасних процесів економічного розвитку України [Текст] / А. Я. Дука // Економіка @ держава. – 2018. – №12. – С. 4-8.

20.
Сидорова, А. Стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України [Текст] / А. Сидорова // Статистика України. – 2018. – №3. – С. 66-72.

21.
Дробязко, А.О. Посилення ролі банків з участю держави в капіталі у забезпеченні розвитку реального сектору економіки України [Текст] / А. О. Дробязко, О. О. Любіч // Фінанси України. – 2019. – №2. – С. 43-57.

22.
Пуларія, П.А. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України [Текст] / П. А. Пуларія // Економічний вісник Національного гірничного університету. – 2016. – №1. – C. 40-47.

23.
Стрижиченко К. А.
Циклічність розвитку економіки України в контексті її політико-правових трансформацій / К. А. Стрижиченко // Проблеми економіки. - 2016. - № 2. - С. 194-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_2_27

24. Венгуренко Т. Г.
Роль фінансового посередництва в розвитку економіки України / Т. Г. Венгуренко, Р. С. Мальчевська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 2(2). - С. 87-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2%282%29__18

25.
Дикань В. Л.
Концепція інноваційного розвитку економіки України / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 52. - С. 9-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2015_52_3

26. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Економіка України .”

1.
Міжнародна трудова міграція Основные этапы передачи технологий
Волоско, Я.О. Міжнародна трудова міграція населення: причини виникнення та наслідки для економіки [Текст] / Я. О. Волоско // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №7(824). – С. 21-26.

2.
Горбаль, Н.І. Міграційні процеси в контексті асоціації України та Європейського Союзу [Текст] / Н. І. Горбаль, І. І. Бобиляк, І. Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №6(819). – С. 391-399.

3.
Стаканов, Р.Д. Інвестиційний ефект міграційного капіталу в регіонах походження [Текст] / Р. Д. Стаканов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.1. – С. 183-186.

4.
Шпанкова, Я. Трудова еміграція словаків [Текст] / Я. Шпанкова, А. Грєнчікова, М. Кордош // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №9. – С. 258-263.

5. 338
А43 Мирончук, І.П. Особливості міграційних процесів в Україні [Текст] / І. П. Мирончук, Н. П. Танасієнко // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 139-142.

6.
Лошенюк, О.В. Особливості моделей регулювання міжнародної трудової міграції [Текст] / О. В. Лошенюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.2. – С. 142-150.

7.
Фесенко, А.М. Міграційні наміри української молоді як чинник руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому соціально-економічному розвитку [Текст] / А. М. Фесенко, В. О. Чорна // Екологічний вісник. – 2017. – №3. – С. 27.

8.
Стаканов, Р.Д. Сучасна архітектура регулювання міжнародної трудової міграції [Текст] / Р. Д. Стаканов // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №13. – C. 12-16.

9.
Лошенюк, О.В. Державне регулювання міжнародної трудової міграції у країнах світу [Текст] / О. В. Лошенюк // Економічні наукиНауковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – №5. – C. 179-187.

10.
Гавриш, О. Сквозь открытые двери [Текст] / О. Гавриш, В. Макеев // Новое время. – 2017. – №36. – С. 38-40. – [Всего за пару месяцев безвизового режима поток украинцев, выезжающих в Европу, удвоился. Большинство трудовые мигранты].

11.
Стаканов, Р.Д. Виклики регіональної міграційної політики [Текст] / Р. Д. Стаканов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №5. – С. 125-128.

12.
Петрочко, Ж.Д. Зовнішня міграція української молоді: сучасні тенденції [Текст] / Ж. Д. Петрочко // Педагогіка і психологія. – 2017. – №4. – С. 49-55.

13.
Гбур, З.В. Відтік інтелекту за кордон — вплив на економічну безпеку [Текст] / З. В. Гбур // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №5. – C. 85-89.

14.
Кізима, Т. Міграційний капітал: теоретико-концептуальний та прагматичний аспекти [Текст] / Т. Кізима, В. Онищук // Світ фінансів. – 2017. – №4. – С. 77-88.

15.
Майданік, І. Сучасні риси висококваліфікованої міграції в Україні та світі: основні тенденції і структура [Текст] / І. Майданік // Україна: аспекти праці. – 2018. – №2. – С.43-50.

16.
Стаканов, Р.Д. Синтетична система регіональної міграційної політики: теоретичні засади становлення [Текст] / Р. Д. Стаканов // Економіка України. – 2018. – №6. – C. 44-68.

17.
Синковець, Н.І. Міжнародна регуляторна співпраця країн меркосур у сфері трудової міграції [Текст] / Н. І. Синковець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.3. – C. 200-204.

18.
Гуменюк, Ю. Мейнстрим міжнародного руху факторів виробництва в умовах тектонічних зсувів світової економіки [Текст] / Ю. Гуменюк // Журнал Європейської економіки. – 2018. – №3,Т.17. – С. 269-278.

19.
Денисюк, В.А. Комплексна модель міжнародної передачі (трансферу) технологій [Текст] / В. А. Денисюк // Проблеми науки. – 2001. – №9. – С.19-29.

20.
Капіца, Ю. Основные этапы передачи технологий [Текст] / Ю. Капіца // Інтелектуальна власність в Україні. – 2004. – №10. – С.24-28.

21.
Александров, Д. Правові аспекти передачі прав на об`єкти промислової власності окремо та в межах трансферу технологій [Текст] / Д. Александров // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №5. – С. 62-65. – [Господарське право].

22.
Исакова, Н.Б. Вебизация инновационного пространства и передача технологии [Текст] / Н. Б. Исакова // Проблеми науки. – 2009. – №10. – С. 2-5. – [Интеграция и глобализация научных исследований].

23.
Капіца, Ю. Правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі [Текст] / Ю. Капіца // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2009. – №37. – С. 63-66.

24. Сирочук Н. А.
Міжнародна трудова міграція українців до країн Європейського союзу: фактори впливу / А. Сирочук Н. // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 11. - С. 110-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2014_11_20

25.
Петроє О. М.
Міжнародна трудова міграція: аналіз ситуації та наслідків для України / О. М. Петроє, В. Т. Васільєв // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2015. - № 4. - С. 93-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2015_4_16

26.
Волоско Я. О.
Міжнародна трудова міграція населення: причини виникнення та наслідки для економіки / Я. О. Волоско // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2015. - № 824. - С. 21-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_6

27. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “..... Міжнародна трудова міграція ”