Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, у мене виникли проблеми з написанням курсової роботи, чи не могли б ви мені знайти літературу, але вона повинна бути за 2015-2019рр.
>>> А саме:
>>> 1. Теоретичні основи становлення макроекономічної рівноваги.
>>> 1. Основні теоретичні підходи до проблеми встановлення макроекономічної рівноваги.
>>> 2. Неокласична модель макроекономічної рівноваги та її аналіз.
>>> 3. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги та її модифікація.
>>> 4. Модель рівноваги трьох ринків Манделла-Флемінга та її практичне використання.
>>> 2 Світовий досвід встановлення та відновлення рівноваги розвитку економіки.
>>> 2.1 Світовий досвід макроекономічного регулювання в різних ринкових умовах.
>>> 2.2 Динаміка основних показників розвитку світової економіки.
>>> 3 Макроекономічна рівновага та економічна нестабільність в Україні.
>>> 3.1 Макроекономічна рівновага: вплив основних чинників.
>>> 3.2 Шляхи подолання диспропорції в розвитку національної економіки за умов поглиблення кризових явищ.
>>>
1. 330.8
Л93 Любохинець, Л.С. Історія політичних та економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич. – К. : ЦУЛ, 2013. – 294с.
2.
Юрчик, Г. Соціальний захист зайнятого населення України в умовах економічної нестабільності [Текст] / Г. Юрчик // Україна: аспекти праці. – 2015. – №1. – С. 34-42.

3.
Вдовічен, А.А. Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні [Текст] / А. А. Вдовічен, А. В. Круглянко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 221-231.

4.
Мазараки, А. Внутренний рынок Украины в условиях нестабильности глобальной экономики [Текст] / А. Мазараки, В. Лагутин // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – №6. – С. 9-23.

5.
Бутенко, А.І. Посилення кредитно-фінансової підтримки розвитку малого підприємництва в умовах нестабільності української економіки [Текст] / А. І. Бутенко, І. М. Сараєва // Економіка України. – 2015. – №1. – С. 70-81.

6.
Шевчук, В.О. Рівноважність і довготривалість економічного розвитку: зміна парадигми управління на засадах фізичної економії [Текст] / В. О. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 282-292.

7.
Скрипниченко, М.І. Макроекономічна збалансованість і критичні дисбаланси в економіці України [Текст] / М. І. Скрипниченко // Економіка України. – 2015. – №2. – С. 4-23.

8.
Макогон, І. Державний сектор як об’єкт макроекономічного регулювання [Текст] / І. Макогон // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №3,Т.1. – С. 21-34.

9.
Чепелєв, М. Обчислювані моделі загальної рівноваги: аналіз методологічних особливостей [Текст] / М. Чепелєв // Економічна теорія. – 2015. – №2. – С. 77-85.

10.
Журба, І.Є. Сучасні економічні основи транскордонного співробітництва країн Східної Європи [Текст] / І. Є. Журба, Д. М. Русак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 137-144. – [У статті було досліджено сучасні тенденції формування економічних основ транскордонного співробітництва країн Східної Європи. Авторами було обґрунтовано, що базовими категоріями економічної природи транскордонного
співробітництва є оптимум Парето, економічне ядро та економічна рівновага. В статті доведено, що особливого наукового та прикладного значення набувають проблеми, пов‘язані із наявністю економічних флуктуацій. Визначальними складовими формування соціально-економічної природи транскордонного співробітництва є також дифузійно-втягуюча інтеграція, євроінтеграція а також коопетиція та транскордонне співробітництво. Автори здійснили спробу показати практичне значення, місце та роль економічної природи транскордонного співробітництва і його вплив на трансформаційні процеси у прикордонні.


11.
Андрейшина, Н.Б. Дослідження стійкості моделі рівноваги попиту та пропозиції методом D-розбиттів [Текст] / Н. Б. Андрейшина // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9. – С. 404-409.

12.
Крючкова, І.В. Недосконала матриця економіки України [Текст] / І. В. Крючкова // Економіка України. – 2015. – №6. – С. 53-60.

13.
Мелещенко, А.І. Сучасні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій і їх вплив на світову економіку в умовах глобалізації [Текст] / А. І. Мелещенко, Ю. В. Цимбал // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №1. – С. 19-24.

14.
Корчева, В. Концепція невизначеності в економічній науці [Текст] / В. Корчева // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – №1. – С. 41-53.

15.
Павлюк, Т.І. Макроекономічні принципи регулювання як передумови для зростання національної економіки [Текст] / Т. І. Павлюк, М. В. Панісько // Економіка @ держава. – 2015. – №12. – С. 69-74.

16.
Галько, С.В. Ефекти транскордонного співробітництва, аспект інфраструктурного розвитку [Текст] / С. В. Галько, Д. С. Володій // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №2. – С. 32-41.

17.
Резнікова, Н.В. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації [Текст] / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №4. – С. 7-12.

18. 330.101.542
М59 Мікроекономіка [Текст] : навчально-практ. посіб. для самостійного вивчення дисц. / О. Є. Попов, В. І. Отенко, І. М. Колесніченко [та ін.] за заг. ред. О.Є. Попова. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 336 с
19.
Бандура, О. Загальна модель економічних циклів - модель кумулятивної неефективності ринків [Текст] / О. Бандура // Економічна теорія. – 2016. – №1. – С. 86-99.

20.
Винар, Н.В. Транскордонна співпраця на прикордонних територіях: досвід, виклики та перспективи [Текст] / Н. В. Винар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 228-231. – [В даній статті проаналізовано досвід транскордонної співпраці Карпатського регіону з країнами Європейського Союзу. Визначено проблеми, що заважають транскордонній співпраці. Обґрунтовано необхідність створення спільних
проектів між країнами Карпатського Єврорегіону як інструменту транскордонної співпраці. Також запропоновано шляхи подальшого розвитку та визначено перспективи розвитку прикордонних територій.

21.
Румянцев, П. Інфраструктура транскордонних товарних потоків [Текст] / П. Румянцев, П. П. Яремович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 232-235. – [Характерною рисою сучасної трансформації економіки країн-сусідів є швидкий розвиток інфраструктури транскордонних товарних потоків, впливової матеріальної складової. Цей процес набуває особливої актуальності у період
розширення ЄС та запровадження екзогенних механізмів трансформаційних зв’язків, зокрема в умовах реалізації Угоди про партнерство та співробітництво «Україна – ЄС», зовнішньої економічної політики добросусідства, Угоди про зону вільної торгівлі «Україна – ЄС». Транскордонне співробітництво в системі міжнародних економічних відносин передбачає використання комплексу економічних, організаційно-правових інструментів управління соціально-економічним розвитком країн-партнерів. Формування політики транскордонного співробітництва спрямоване на забезпечення факторів виробництва, дотримання екологічної безпеки, раціональне використання транзитного потенціалу країни, зокрема через розбудову інфраструктурних об’єктів, з метою ефективного просування транскордонних товарних потоків.

22.
Марушевський, Г.Б. Національні цілі збалансованого розвитку як важлива складова стратегічного рівня державного управління [Текст] / Г. Б. Марушевський // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №9. – С. 81-84.

23.
Черба, В.М. Аналіз регіональних особливостей та диспропорцій ринку праці в Україні [Текст] / В. М. Черба, І. С. Сіліна, А. О. Лінник // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №11. – С. 62-65.

24.
Сіденко, В. Методологічні засади аналізу глобальних кризових процесів [Текст] / В. Сіденко // Економічна теорія. – 2016. – №2. – С. 85-99.

25.
Міжнародна економіка [Електронний ресурс] : підручник / за ред.: А.О. Задої, В.М. Тарасевича. – Київ : ЦУЛ, 2012. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

26.
Журба, І.Є. Еволюція системних змін у міжнародних відносинах країн Центрально-Східної Європи [Текст] / І. Є. Журба, В. В. Чупира // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 243-248.

27.
Зайцева, О.І. Трансформація концепції модернізації: український вибір [Текст] / О. І. Зайцева, С. В. Нечаєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 203-208.

28.
Дейнека, Т. Відтворювальний цикл суперечностей технологічного розвитку сучасної економіки в умовах ускладнення її кризових станів і форм [Текст] / Т. Дейнека // Економічна теорія. – 2016. – №3. – С. 35-50.

29.
Когатько, Ю.Л. Політика подолання територіальних диспропорцій у рівні та якості життя населення: досвід деякиї країн [Текст] / Ю. Л. Когатько // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – №2. – C. 156-168.

30.
Морозов, О. "Самоорганізована критичність" - наукова парадигма в умовах гіперболічного зростання [Текст] / О. Морозов, Т. Морозов // Економіст. – 2016. – №12. – С. 22-28.

31.
Коваленко, С.І. «Друга хвиля» кластерної теорії: пошук нових джерел економічного зростання [Текст] / С. І. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 19-27.

32.
Швайдак, В.М. Макроекономічне регулювання банківського інвестиційного кредитування [Текст] / В. М. Швайдак // Економіка @ держава. – 2017. – №1. – С. 72-76.

33.
Гладченко, А.Ю. Досвід державного управління в класичних моделях регулювання економічної рівноваги [Текст] / А. Ю. Гладченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №2. – С. 118-122.

34. 330.101.541
М16 Макроэкономика [Текст] : учебник / под ред. Е.Б.Яковлевой. – Санкт-Петербург : Поиск, 1997. – 380с.

35. 330.101.542
Г67 Горбачевська, О.В. Графічні побудови в мікроекономіці [Текст] : посібник / О. В. Горбачевська. – Львів : ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

36.
Голян, В. Структурні диспропорції розвитку аграрного сектора України: інституціональне підгрунтя та механізми подолання [Текст] / В. Голян, Л. Стешенко // Економіст. – 2017. – №2. – С. 25-28.

37. 330.101.542
М59 Микро-макроэкономика :задачи,тесты, ситуации [Текст] : практикум / под ред. Ю.А. Огибина. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : ЗАО"Литера Плюс", 1998. – 512с.

38.
Гладченко, А.Ю. Функції державного управління економічною рівновагою за рівнями розвитку суспільства [Текст] / А. Ю. Гладченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №3. – С. 77-80.

39.
Гладченко, А.Ю. Державне управління в контексті трансформації форм економічних криз [Текст] / А. Ю. Гладченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №4. – С. 91-96.

40.
Гладченко, А.Ю. Систематизація сучасних концепцій державної антициклічної політики за рівнями економічних систем [Текст] / А. Ю. Гладченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №5. – С. 88-92.

41.
Гладченко, А.Ю. Корпоративні моделі забезпечення економічної рівноваги в державі [Текст] / А. Ю. Гладченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №6. – С. 88-93.

42. 330.342.146
О-73 Осинин, Н.И. Законы и модели экономики [Текст] : конспект лекций / Н. И. Осинин. – Санкт-Петербург : СПбГТУ, 2000. – 212с.

43.
Шергін, С. Кінець Транстихоокеанського партнерства? [Текст] / С. Шергін // Зовнішні справи. – 2017. – №3. – С. 20-23.

44.
Гусєва, М.О. Розвиток інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків [Текст] / М. О. Гусєва // Регіональна економіка. – 2014. – №1. – C. 42-51.

45. 339.9
Б27 Басовский, Л.Е. Мировая экономика [Текст] : курс лекций / Л. Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 208 с. – (Высшее образование).

46. 339.9
С32 Сергеев, П.В. Мировая экономика : вопрсы и ответы [Текст] / П. В. Сергеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юриспруденция, 2000. – 144 с. – (Подготовка к экзамену).

47.
Мікула, Н.А. Механізми забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі [Текст] / Н. А. Мікула, Ю. О. Цибульська, О. Б. Цісінська // Регіональна економіка. – 2014. – №3. – C. 239-249.

48.
Заблоцький, М.Б. Регулювання рівноваги регіональної і національної економіки за проявом ефектів продуктово-цінової дихотомії [Текст] / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2014. – №4. – С. 87-95.

49.
Маркович, В.В. Методичні підходи до дослідження соціально-економічної ефективності транскордонного співробітництва [Текст] / В. В. Маркович // Регіональна економіка. – 2015. – №1. – C. 136-144.

50.
Цісінська, О.Б. Механізми взаємодії управлінських структур у транскордонному просторі [Текст] / О. Б. Цісінська // Регіональна економіка. – 2015. – №1. – C. 145-151.

51.
Сімків, Л.Є. Диспропорції економічного зростання в регіонах України [Текст] / Л. Є. Сімків // Регіональна економіка. – 2015. – №2. – C. 30-36.

52.
Калат, Я.Я. Вплив єврорегіонального співробітництва на розвиток прикордонних регіонів України [Текст] / Я. Я. Калат // Регіональна економіка. – 2015. – №3. – C. 109-115.

53.
Цісінська, О.Б. Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі: історія, сучасність, майбутнє [Текст] / О. Б. Цісінська // Регіональна економіка. – 2014. – №2. – C. 212-214.

54.
Мікловда, В.П. Транскордонне міжрегіональне співробітництво України та ЄС. [Текст] / В. П. Мікловда // Регіональна економіка. – 2014. – №2. – C. 215-218.

55.
Тимечко, І.Р. Класифікація механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі [Текст] / І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. – 2016. – №1. – C. 144-149.

56. 339.92
П78 Проблеми та механізми забезпечення ефективного функціонування суб`єктів ринку праці за умов інтеграції України до ЄС [Текст] : монографія / за ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 494 с
57.
Сіденко, В.Р. Важкі дилеми оновлення глобальної інституційної архітектоніки [Текст] / В. Р. Сіденко // Економіка України. – 2017. – №4. – С. 3-21.

58.
Байда, Б.Ф. Правовий господарський порядок в Україні: оптимальне поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів [Текст] / Б. Ф. Байда // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №5(850). – C. 129-138.

59.
Гладченко, А.Ю. Наднаціональні інструменти державного управління у забезпеченні економічної рівноваги [Текст] / А. Ю. Гладченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №7. – С. 93-98.

60.
Гладченко, А.Ю. Глобальна інституалізація та державні інститути регулювання економічної рівноваги [Текст] / А. Ю. Гладченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №8. – С. 73-77.

61.
Резнікова, Н.В. Нова норма світової економіки: зміст та ключові ознаки глобальних ризиків у контексті неозалежності [Текст] / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №9. – С. 5-10.

62.
Гладченко, А.Ю. Оцінка ефективності інструментів міжнародних організацій в координації державного управління економічною рівновагою [Текст] / А. Ю. Гладченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №9. – С. 96-101.

63.
Холоденко, А.М. Рівновага макроекономічної системи фірм та домогосподарств [Текст] / А. М. Холоденко, Н. Ю. Степанок, Н. В. Олійникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.2. – С. 276-280.

64.
Артьомова, Т.І. Глобальне економічне лідерство у контексті ціннісного аналізу [Текст] / Т. І. Артьомова // Економіка України. – 2017. – №5-6. – C. 123-135.

65.
Небрат, В.В. Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики [Текст] / В. В. Небрат // Економіка України. – 2017. – №5-6. – C. 151-169.

66.
Резнікова, Н.В. Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах неозалежності: нові виклики глобальному регулюванню [Текст] / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №10. – C. 5-10.

67.
Резнікова, Н.В. Перспективи формування нових центрів економічного зростання в умовах нової норми світової економіки як прояв неозалежності [Текст] / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №11. – С. 5-9.

68.
Стирський, М.В. Кількісна оцінка впливу ринку акцій на динаміку реальних економічних змінних [Текст] / М. В. Стирський // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №14. – С. 19-23.

69.
Гадзало, А.Я. Стан інституційного забезпечення транскордонного співробітництва в країнах ЄС [Текст] / А. Я. Гадзало // Економіка @ держава. – 2017. – №8. – C. 41-44.

70.
Рябошлик, В. Четверта промислова революція: небачені можливості і передбачувані виклики [Текст] / В. Рябошлик // Економіст. – 2017. – №6. – С. 1-28.

71.
Корнівська, В. Світові трансформаційні процеси: преходження глобального капіталізму в умовах розвитку інформаційно-мережевої економіки [Текст] / В. Корнівська // Економічна теорія. – 2017. – №2. – С. 84-96.

72.
Марков, Б.М. Аналіз методів державного регулювання структурних перебудов національних економік різних країн [Текст] / Б. М. Марков // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №21. – С. 35-38.

73.
Кіндзерський, Ю.В. Деіндустріалізація та її детермінанти у світі та в Україні [Текст] / Ю. В. Кіндзерський // Економіка України. – 2017. – №11. – C. 48-72.

74.
Шкуропадська, Д. Стійкість сектора загальнодержавного управління [Текст] / Д. Шкуропадська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – №6. – С. 42-51.

75.
Крючкова, І.В. Європейський досвід завчасного виявлення макроекономічних дисбалансів: рекомендації для України [Текст] / І. В. Крючкова // Економіка і прогнозування. – 2017. – №4. – C. 39-58.

76.
Яременко, О.Ф. Транскордонне співробітництво як напрям сучасної зовнішньоекономічної політики [Текст] / О. Ф. Яременко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №1. – С. 225-231.

77.
Артьомова, Т. Європейські цінності: традиційні концепти в епоху глобальних ринкових трансформацій [Текст] / Т. Артьомова // Економічна теорія. – 2017. – №4. – С. 5-31.

78.
Квач, Я. Економічні перспективи світової інвестиційної системи [Текст] / Я. Квач, В. Коваль, А. Грималюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – №1. – C. 49–60.

79.
Дума, Л.В. Використання аналізу диспропорцій між областями Подільського регіону для комплексної оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів України [Текст] / Л. В. Дума, І. В. Данилюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.2. – С. 203-207.

80.
Іванов, С.М. Унормування співробітництва з МФО в контексті запобігання дестабілізації національної економіки [Текст] / С. М. Іванов, К. В. Клименко, М. В. Савостьяненко // Фінанси України. – 2018. – №5. – С. 41-56.

81.
Перепелиця, А.С. Ґенеза процесу інформатизації світогосподарського розвитку [Текст] / А. С. Перепелиця // Економіка @ держава. – 2018. – №4. – C. 121-125.

82.
Гладченко, А.Ю. Вплив міжнародних корпорацій на систему координації економічної рівноваги [Текст] / А. Ю. Гладченко // Економіка @ держава. – 2018. – №8. – С. 23-27.

83.
Редзюк, Є. Посилення глобальної нестабільності в міжнародній економіці та її вплив на Україну [Текст] / Є. Редзюк // Економіст. – 2018. – №8. – С. 19-22.

84.
Гуменюк, Ю. Мейнстрим міжнародного руху факторів виробництва в умовах тектонічних зсувів світової економіки [Текст] / Ю. Гуменюк // Журнал Європейської економіки. – 2018. – №3,Т.17. – С. 269-278.

85.
Орловська, Ю. Світова інтелектуальна економіка: особливості визначення та оцінки в контексті сталого розвитку [Текст] / Ю. Орловська, К. Дригола // Журнал Європейської економіки. – 2018. – №4,Т.17. – С. 438-451.

86.
Лагутін, В. Цивілізаційні та інституційні фактори глобальних економічних трансформацій XXI ст. [Текст] / В. Лагутін // Економічні наукиЗовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – №2. – С. 5-19.

1.Заблоцький М. Б.
Макроекономічна оцінка стану національної економіки і заходи регулювання її рівноваги [Електронний ресурс] / М. Б. Заблоцький // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2015. - Т. 17, № 1(4). - С. 221-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2015_17_1(4)__43
Попередній перегляд: Завантажити - 167.871 Kb Зміст випуску Цитування
2. Штулер І. Ю.
Співвідношення базових макроекономічних показників в контексті відновлення рівноваги економічної системи [Електронний ресурс] / І. Ю. Штулер // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 30-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2016_1_6
Попередній перегляд: Завантажити - 239.404 Kb Зміст випуску Цитування
3. Ярошенко І. В.
Аналіз існуючих методичних підходів до формування системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів в Україні та країнах світу [Електронний ресурс] / І. В. Ярошенко, І. Б. Семигуліна // Бізнес Інформ. - 2015. - № 4. - С. 62-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_4_12
Здійснено аналіз існуючих методичних підходів до формування системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів у країнах світу та в Україні. Методологія моніторингу набула широкого використання у системах статистики соціально-економічних тенденцій практично у всіх країнах світу. В Україні ж комплексні розрахунки згідно з проаналізованими методиками на теперішній час не проводяться і не використовуються на офіційному рівні, нові методичні рекомендації не розроблено і не впроваджено. Тобто можна вважати, що повністю відсутня інформаційна складова сучасного ефективного державного управління в частині комплексної оцінки рівня соціально-економічного розвитку України в цілому та її регіонів. На сучасному етапі розвитку України першочергового вирішення потребують такі питання, як децентралізація влади, модернізація регіональної політики і розширення повноважень місцевих органів влади щодо розвитку територій. Для прийняття ефективних управлінських рішень щодо результативного розв`язання цих завдань вкрай необхідною є розробка вдосконалених методичних підходів до моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку регіонів з використанням об`єктивної й адекватної системи показників, які б забезпечували точність оцінки, враховували тенденції змін та давали можливість здійснювати прогнозування регіонального розвитку.
Попередній перегляд: Завантажити - 329.315 Kb Зміст випуску Реферативна БД Цитування
4. Січко С. М.
Досвід розбудови інноваційної економіки в технологічному розвитку світу [Електронний ресурс] / С. М. Січко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 107-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2015_1_23
Попередній перегляд: Завантажити - 251.392 Kb Зміст випуску Цитування
5. Бобровицький А.
Моделювання розвитку економіки України з урахуванням інтеграції в світові та регіональні системи взаємовідносин [Електронний ресурс] / А. Бобровицький // Економічна та соціальна географія. - 2015. - Вип. 1. - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esg_2015_1_8
Попередній перегляд: Завантажити - 471.466 Kb Зміст випуску Цитування
6. Ярошенко І. В.
Аналіз існуючих систем прогнозування соціально-економічного розвитку у світі та в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Ярошенко, І. Б. Семигуліна // Бізнес Інформ. - 2015. - № 11. - С. 58-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_11_10
Прогнозування, планування і програмування є важливими етапами в здійсненні державних функцій управління і регулювання соціально-економічних процесів як усередині окремих країн, так і при розробці глобальних прогнозів і проектів міжнародних програм розвитку. Процес інтеграції української економіки у світову економічну систему та бажання приєднатися до європейського співтовариства є перспективним стимулом для розвитку сучасної системи прогнозування соціально-економічного розвитку територій та дієвим інструментом реалізації державної політики в національній економіці. При цьому, практичний досвід України в прогнозуванні соціально-економічного розвитку є лише первинним і недосконалим. Тому доцільними й актуальними є розробка та впровадження методології системного прогнозування соціально-економічного розвитку, яка б забезпечила взаємозв`язок усіх сфер життєдіяльності суспільства між собою і в часі з метою ефективного управління сталим розвитком країни та її регіонів. Нагальною потребою є створення методології побудови не тільки середньо- і довгострокових, а й оперативних і короткострокових прогнозів, які дозволять своєчасно розробляти й здійснювати випереджаючі заходи реагування на ситуацію.
Попередній перегляд: Завантажити - 383.085 Kb Зміст випуску Реферативна БД Цитування
7. Внучко С.
Глобалізація та її вплив на світовий політичний та економічний розвиток [Електронний ресурс] / С. Внучко // Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2015. - Vol. 2, Iss. 4. - С. 65-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_4_11
Попередній перегляд: Завантажити - 144.976 Kb Зміст випуску Цитування
8. Колот А. М.
Майбутнє світу праці та соціально-трудового розвитку очима відомих економістів [Електронний ресурс] / А. М. Колот // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2016. - № 1. - С. 8-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2016_1_3
Попередній перегляд: Завантажити - 518.413 Kb Зміст випуску Цитування
9. Молчанова Е.
Концептуальні засади становлення та розвитку нового світового економічного порядку [Електронний ресурс] / Е. Молчанова, К. Ковтонюк // Міжнародна економічна політика. - 2018. - № 1. - С. 144-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2018_1_9
Попередній перегляд: Завантажити - 1.406 Mb Зміст випуску Цитування
10. Фірсанова В. О.
Розвиток світової економіки в умовах домінування регіональних держав [Електронний ресурс] / В. О. Фірсанова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2018. - Вип. 7. - С. 71-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2018_7_13
Попередній перегляд: Завантажити - 446.711 Kb Зміст випуску Цитування
11. Штань М. В.
Глобальні дисбаланси у розвитку світової економіки [Електронний ресурс] / М. В. Штань // Економічна теорія та право. - 2018. - № 3. - С. 49-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2018_3_6
Попередній перегляд: Завантажити - 360.719 Kb Зміст випуску Цитування
12. Горик-Чубатюк М. О.
Аналіз та тенденції розвитку економіки України у світовому просторі[Електронний ресурс] / М. О. Горик-Чубатюк, О. М. Свінцицька. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_2_7
Попередній перегляд: Завантажити - 722.768 Kb Зміст випуску Цитування
13. Бусарєва Т. Г.
Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток процесу глокалізації світової економіки [Електронний ресурс] / Т. Г. Бусарєва // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2018. - Т. 23, Вип. 3. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_3_4
Попередній перегляд: Завантажити - 172.666 Kb Зміст випуску Цитування
14. Білорус О. Г.
Глобальна економіка знань як перспективна парадигма розвитку світового господарства [Електронний ресурс] / О. Г. Білорус // Наукові праці НДФІ. - 2018. - Вип. 4. - С. 157-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2018_4_13
Попередній перегляд: Завантажити - 188.985 Kb Зміст випуску Цитування
15. Сідун О. Б.
Економічні кризи в сучасних умовах розвитку світогосподарських зв’язків [Електронний ресурс] / О. Б. Сідун // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 22(3). - С. 63-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_22(3)__17
Попередній перегляд: Завантажити - 318.823 Kb Зміст випуску Цитування
16. Шкода М. С.
Регуляторна інноваційна політика розвинених країн світу та перспективи зміни курсу вітчизняної економіки на інноваційний тип розвитку [Електронний ресурс] / М. С. Шкода // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 21(2). - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_21(2)__13
Попередній перегляд: Завантажити - 1.021 Mb Зміст випуску Цитування
17. Пилипенко Ю. І.
Довгохвильові коливання як закономірність розвитку світової економіки [Електронний ресурс] / Ю. І. Пилипенко, В. В. Чорнобаєв // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 3. - С. 21-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2016_3_4
Попередній перегляд: Завантажити - 436.626 Kb Зміст випуску Цитування
18. Ревуцький С. Ф.
Розвиток процесів глобалізації в світовій економіці в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / С. Ф. Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2016. - № 4. - С. 96-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2016_4_11
Попередній перегляд: Завантажити - 118.534 Kb Зміст випуску Цитування
19. Орєхова Т. В.
Вплив основних глобальних проблем сучасності на розвиток світової економіки [Електронний ресурс] / Т. В. Орєхова, Ю. А. Іщук // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Світове господарство і міжнародні економічні відносини. - 2017. - Т. 25, Вип. 9. - С. 44-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sv_g_2017_25_9_6
Попередній перегляд: Завантажити - 623.61 Kb Зміст випуску Цитування