Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!!!!
>>> Допомодіть мені з літературою
>>> Грошова маса та її складові.
>>> Дякую)))
1.
Скрипник, А. До питання взаемозв`язку динаміки рівня цін,валютного курсу та обсягу грошової маси [Текст] / А. Скрипник // Вісник Національного банку України. – 2000. – С.7-10.

2.
Поплюйко, Я.В. Теоретичні аспекти статистичного дослідження динаміки грошової маси [Текст] / Я. В. Поплюйко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №6. – С. 74-80.

3.
Бойко, В. Удосконалення структурного агрегування грошової маси за умов сталого економічного зростання [Текст] / В. Бойко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №3. – С. 97-104.

4.
Науменкова, С. Основні тенденції розміщення грошової маси та їх вплив на формування грошово-кредитної політики [Текст] / С. Науменкова // Вісник Національного банку України. – 2006. – №1. – С. 19-26. – [грошова маса- один із головних об`єктів грошово-кредитного регулювання центрального банку ].

5.
Семенова, Ю. Грошова маса в інфляційному процесі [Текст] / Ю. Семенова // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №9. – С. 169-172.

6.
Шевчук, В. Вплив передбачуваних і непередбачуваних компонент пропозиції грошової маси на динаміку промислового виробництва та інфляції [Текст] / В. Шевчук // Вісник Національного банку України. – 2008. – №6. – С. 8-14.

7. 336.7
О-75 Основи банківської справи [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іващенко, І. Ш. Невлюдов, Г. А. Краснобрижа [та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 150с. – [Рекомендовано МОН України].

8. 336
Е96 Еш, С.М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / С. М. Еш. – К. : ЦУЛ, 2009. – 528с.
9. 336.7
Г89 Гроші та кредит [Текст] : підручник / С. К. Реверчук, І. Г. Скоморович, С. М. Лобозинська, Л. І. Дмитриченко за ред. С.К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382с.
10.
Хейдарі, X. (Хейдарі, Салмасі П.) Перегляд довготривалого зв`язку між зростанням грошової маси, інфляцією та ростом виробництва в Ірані: метод граничних значень [Текст] / X. Хейдарі, С. П. Джохарі, А. Хелалі // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 444-453.

11. 336.7
Ш59 Шило, Ж.С. Гроші і кредит: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення [Текст] : кредитно-модульна система організації навчального процесу / Ж. С. Шило. – Рівне : НУВГП, 2009. – 112с.
12. 63
Н34 Атаманчук, З.А. Доцільність використання Національним банком України інструментів грошово-кредитного регулювання для підтримання оптимальної пропозиції грошової маси [Текст] / З. А. Атаманчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.8. – С. 201-207.

13. 336.7
К56 Коваленко, Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко. – 4-те вид., випр. й доп. – К. : Каравела, 2012. – 360с.
14. 330.101.541
Т98 Тюхтенко, Н.А. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Тюхтенко, К. М. Синякова. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 352 с.
15.
Отрошко, О. Кредитна діяльність комерційних банків і грошова маса [Текст] / О. Отрошко // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 52-59.

16. Кремень В. М.
Удосконалення методичних засад прогнозування грошово-кредитних показників / В. М. Кремень, Д. О. Оголь // Бізнес Інформ. - 2015. - № 6. - С. 204-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_6_36

17.
Голюк В. Я.
Аналіз кореляції динаміки грошової маси, ВВП та інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах / В. Я. Голюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 15. - С. 100-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_15_23

18.
Божанова О. В.
Аналіз стану грошової маси в Україні як складової монетарної політики / О. В. Божанова // Молодий вчений. - 2016. - № 3. - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_8

19.
Коломієць І. О.
Регулювання грошової маси національним банком України / І. О. Коломієць // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2014. - Вип. 200(1). - С. 189-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2014_200%281%29__31

20.
Божанова О. В.
Аналіз стану грошової маси в Україні / О. В. Божанова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2013. - Вип. 44. - С. 91-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_44_21

21.
Шишкіна О. В.
Діагностування стану і структури грошової маси у контексті монетизації економіки України / О. В. Шишкіна, Ю. В. Краснянська // Фінансові дослідження. - 2016. - № 1. - С. 32-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2016_1_6

22. Бова Н. В.
Динаміка змін грошової маси та її вплив на формування депозитної політики банку / Н. В. Бова // Молодий вчений. - 2015. - № 10(1). - С. 91-94 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_10%281%29__22

23. Фарина О. І.
Моделювання монетарного сектору України методами системної динаміки / О. І. Фарина // Економічний вісник університету. - 2014. - Вип. 23(1). - С. 156-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2014_23%281%29__30

24. Гудзовата, О. О.Напрями та інструменти забезпечення збалансованості грошової маси в контексті реалізації ефективної грошово-кредитної політики в Україні / О. О. Гудзовата // Інтелект XXI. — 2018. — № 4. — С. 53-57.
— Визначено негативні наслідки наявності дисбалансів грошової маси, які негативно позначаються на ефективності функціонування фінансової системи держави, якісному виконанні її функцій та завдань, зокрема щодо створення передумов для збалансованого та комплексного соціально-економічного розвитку держави. Ідентифіковані, обґрунтовані напрями, інструменти та відповідні їм засоби забезпечення збалансованості грошової маси в контексті реалізації ефективної державної грошово-кредитної політики в Україні
Повний текст

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Грошова система України”