Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день.
>>> Чи не могли б ви мені допомогти?
>>> Мені потрібно 15-20 посібників (за останні 5 років) та статей до теми: "Політико-адміністративна система: визначення та сутність"
>>> Буду вдячна за допомогу)

1. 35
Г68 Гордієнко, Л.Ю. Адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. Ю. Гордієнко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 216 с.
2. 34
Ж35 Жаровська, І.М. Теорія влади [Текст] : навч. посіб. / І. М. Жаровська. – Харків : Право, 2016. – 240 с.

3. 32.01
К67 Корнієвський, О.А. Становлення і розвиток державності та громадянського суспільства в Україні [Текст] : навч. посіб. / О. А. Корнієвський. – Чернігів : Освітній центр, 2015. – 260 с.

4. 35
Л63 Лісовський, П.М. Безпекознавство : особитість, держава, суспільство (системний аналіз) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 368 с.
5. 35
М19 Малиновський, В.Я. Публічна служба в Україні [Текст] : підручник / В. Я. Малиновський. – Київ : Кондор, 2018. – 312 с.

6. 35
П50 Політика в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравчченко. – Київ : Видавництво Ліра - К, 2017. – 200 с.

7. Попович Н. Г.
Компоненти комунікативних зв’язків політико-адміністративної системи та методологія їх дослідження [Електронний ресурс] / Н. Г. Попович. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2016. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_29

8. Решевець І. В.
Політико-адміністративний устрій України: історіографічний дискурс [Електронний ресурс] / І. В. Решевець // Теорія та практика державного управління. - 2015. - Вип. 4. - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2015_4_12

9. Решевець І.
Реалізація концепції політико-адміністративного менеджменту [Електронний ресурс] / І. Решевець // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 4. - С. 43-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_4_8

10. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Адміністративне право України : навч. посіб. для студентів ВНЗ напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. В. Васильєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 211 с.
http://91.234.42.22/bitstream/123456789/12293/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%9F%D0%A3.rtf

11. Сак Ю.
Проблеми реалізації політико-адміністративного реформування системи публічного управління [Електронний ресурс] / Ю. Сак // Аспекти публічного управління. - 2019. - Т. 7, № 5. - С. 22-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2019_7_5_5

12. Середа В. В. Адміністративне право: навчальний посібник / В. В. Середа, З. Р. Кісіль, Р.-В. В. Кісіль. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 520 с.
http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/123456789/241

13. 35
С34 Сидор, М. Адміністративно - правові аспекти взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування [Текст] : монографія / М. Сидор. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 192 с.

14. Сухенко В. В.
Політико-адміністративна система України: особливості розвитку, сучасні проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. В. Сухенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 16. - С. 137-142. - Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2018/28.pdf

15. Сухенко В.
Концептуалізація поняття політико-адміністративної системи в процесі сучасного державотворення [Електронний ресурс] / В. Сухенко // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 4. - С. 71-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2015_4_10

16. Сухенко В.
Політико-адміністративне управління: підходи до визначення [Електронний ресурс] / В. Сухенко // Актуальні проблеми державного управління. - 2015. - Вип. 2. - С. 36-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2015_2_10

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Державне адміністративне управління”