Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня.
>>> Допоможіть мені підібрати літературу(посібники, статті), для есе. Тема есе:" органи виконавчої влади в системі публічного адміністрування "
1. 35
Д36 Державне управління [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2004. – 342с. – (Вища освіта ХХІ століття).
2. 34(477)
П68 Правознавство [Текст] : навч. посіб. / С. В. Дрожжина, О. О. Одінцова, В. О. Кондратьєв, О. І. Романюк за ред. С.В.Дрожжиної. – К. : Знання, 2006. – 350с. – (Вища освіта ХХI століття).
3. 34(477)
А31 Адміністративне право України [Текст] : підручник / за ред. Ю.П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 544с.
4. 34
О-75 Основи правознавства [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, І. П. Васильківська, О. В. Перепадя. – К. : КНЕУ, 2007. – 232с.

5. 34(477)
П68 Правознавство [Текст] : навч. посіб. / за заг.ред. С.І. Запари. – Суми : Університетська книга, 2009. – 640с. – (Вища освіта ХХI століття)
6. 34(477)
П68 Правознавство [Текст] : навч. посіб. / С. В. Дрожжина, О. О. Одінцова, В. О. Кондратьєв, О. І. Романюк за ред. С.В.Дрожжиної. – 2-ге вид. стер. – К. : Знання, 2010. – 350с. – (Вища освіта ХХI століття).
7. 32.01
Г69 Горлач, М.І. Політологія : наука про політику [Текст] : підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. – К. : ЦУЛ, 2009. – 840с.
8.
Берлач, Н. Трансформація відносин між виконавчою владою та суспільством у процесі здійснення адміністративної реформи в Україні [Текст] / Н. Берлач // Університетські наукові записки. – 2012. – №1. – С. 509-515.

9.
Ковалів, М.В. Особливості адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади [Текст] / М. В. Ковалів, І. Б. Стахура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №14(807). – С. 22-26.

10.
Шаповал, В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) [Текст] / В. Шаповал // Право України. – 2015. – №11. – С. 77-88.

11.
Шаповал, В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) [Текст] / В. Шаповал // Право України. – 2015. – №12. – С. 92-100.

12.
Глущенко, К.С. Теоретико-методологічні підходи до понятійно-категоріального апарату іміджу центральних органів виконавчої влади в системі комунікації з громадянським суспільством [Текст] / К. С. Глущенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №6. – С. 128-131.

13.
Тимощук, В. Адміністративні послуги [Електронний ресурс] : посібник / В. Тимощук. – Київ : ТОВ «Софія-A», 2012. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

14.
Чернов, С.І. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» ((для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) [Електронний ресурс] / С. І. Чернов. – Харків : ХНУМГ, 2014. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

15.
Дніпров, О.С. Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади [Текст] / О. С. Дніпров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №4(845). – C. 55-60.

16.
Дніпров, О. Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади [Текст] / О. Дніпров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №15(855). – C. 57-62.

17. 35
П50 Політика в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравчченко. – Київ : Видавництво Ліра - К, 2017. – 200 с.
18.
Малаш, С.М. Аналіз взaємoдії з грoмaдськістю oргaнів викoнaвчoї влaди [Текст] / С. М. Малаш // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №19. – С. 87-89.

19.
Кравець, І.В. Глобальна архітектура інститутів публічного управління та адміністрування [Текст] / І. В. Кравець, В. П. Якобчук, О. В. Іванюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №7. – C. 105-109.

20.
Миколаєць, А.П. Тенденції взаємовпливу місцевого самоврядування та громадськості в системі публічного управління [Текст] / А. П. Миколаєць // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №7. – C. 110-113.

21.
Криворучко, В. Органи виконавчої влади як суб`єкти адміністративного управління [Текст] / В. Криворучко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – №3. – С. 95-99.

22.
Дніпров, О. Спеціальні принципи функціонування виконавчої влади [Текст] / О. Дніпров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №14(884). – С. 108-113.

23.
Гавловська, Н.І. Теоретичні концепти публічного управління та публічного адміністрування : сутність та відмінності [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.2. – С. 21-26.

24. 35
М19 Малиновський, В.Я. Публічна служба в Україні [Текст] : підручник / В. Я. Малиновський. – Київ : Кондор, 2018. – 312 с.
25.
Лощина, А. Теоретичні аспекти публічного адміністрування в контексті українських реформ [Текст] / А. Лощина, В, Г. І. Ковтун // Економіка @ держава. – 2018. – №12. – С. 99-105.

26. 338(4/9)
І 72 Тюріна, Н.М. Особливості еволюції моделі державного управління [Текст] / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка, Т. В. Назарчук // Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів. – 2017. – С. 30-32.

27.
Міхеєв, М. Окремі питання поділу адміністративного процесу та визначення місця виконавчого процесу [Текст] / М. Міхеєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2018. – №19(902). – С. 88-93.