Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Будь-ласка складіть список літератури для курсової роботи з економіки підприємства на тему: "Капітал підприємства: формування та використання"? Бажано за останніх 5 років

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник [Електронний ресурс] / І.М.Бойчик. –К.: Кондор -Видавництво, 2016. –378 с. - Режим доступу:
http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/12571/1/%d0%95%d0%9f-%d0%9f%d0%86%d0%94%d0%a0%d0%a3%d0%a7%d0%9d%d0%98%d0%9a%201%20%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb.pdf

2. Ареф’єва О. В.
Власний капітал підприємства та проблеми його формування [Електронний ресурс] / О. В. Ареф’єва, І. М. Мягких, Т. Г. Росумака // Інтелект XXI. - 2016. - № 6. - С. 161-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2016_6_18

3. Беренда Н. І.
Управління структурою капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Беренда, Т. Ю. Редзюк, К. В. Ворона // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 19(1). - С. 14-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19(1)__5

4. Великій Ю. М.
Управління оптимізацією структури капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Ю. М. Великій, Л. В. Тєшева, З. В. Височін // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 29(1). - С. 68-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_29(1)__16

5. Гайдаржийська О. М.
Формування оборотного капіталу підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Гайдаржийська, Т. Г. Щепіна, Д. І. Білковська // Менеджер. - 2017. - № 2. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2017_2_8

6. Гайдис Н. М.
Підвищення ефективності використання капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Гайдис, В. В. Сокур // Вісник Університету банківської справи. - 2015. - № 2. - С. 114–118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2015_2_21

7. Дубєй Ю. В.
Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу промисловими підприємствами України [Електронний ресурс] / Ю. В. Дубєй // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2018. - № 2. - С. 100-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_13

8. Дубєй Ю. В.
Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу промисловими підприємствами України [Електронний ресурс] / Ю. В. Дубєй // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2018. - № 2. - С. 100-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_13

9. 63
Н34 Дуда, С.Т. Узагальнення методичних підходів до оптимізації структури капіталу підприємства [Текст] / С. Т. Дуда, В. А. Палько // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 227-233.

10. Економіка підприємства: навчальний посібник [Електронний ресурс] /Л.О.Болтянська , Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак.-Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. –668с. - Режим доступу:
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/5516/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0.%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA.pdf

11.
Ііцук, C.O. Моделювання динаміки вартості основного капіталу виробничих підприємств [Текст] / C. O. Ііцук // Економіка і прогнозування. – 2015. – №1. – С. 131-140.

12.
Іщук, С.О. Проблеми і способи модернізації основного капіталу підприємств виробничої сфери регіону [Текст] / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2015. – №2. – C. 136-143.

13. Кирлик Н. В.
Організаційне забезпечення процесів формування та оцінки людського капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Кирлик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 1(2). - С. 243-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1(2)__52

14. 658
К82 Кривов`язюк, І.В. Економіка інноваційного підприємства [Текст] : навч. посiбник / І. В. Кривов`язюк. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 344 с.

15.
Ксьондз, С.М. Формування власного капіталу на вітчизняних підприємствах [Текст] / С. М. Ксьондз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 127-130.

16. Магдалюк О. В.
Визначення та вимірювання якості капіталу підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Магдалюк // Стратегія економічного розвитку України. - 2018. - № 42. - С. 217-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2018_42_22

17. Михайленко О. В.
Управління акціонерним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Михайленко, О. М. Шевченко, Т. В. Шапошник // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2018. - № 1(2). - С. 58-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_1(2)__13

18. Михайленко О. В.
Управління структурою капіталу підприємства за критерієм мінімізації його вартості [Електронний ресурс] / О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова, А. О. Чернова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2018. - Вип. 30(2). - С. 147-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_30(2)__34

19.
Момчев, О.М. Формування оптимальної структури власного капіталу на вітчизняних підприємствах та шляхи її удосконалення [Текст] / О. М. Момчев, О. В. Стащук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 30-34.

20. Пономарьов Д. Е.
Капітал підприємства: сутність та аналіз формування і використання [Електронний ресурс] / Д. Е. Пономарьов // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 5. - С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_5_12

21. Сілакова Г. В.
Сучасні погляди на управління власним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / Г. В. Сілакова, О. М. Пєтухова // Інтелект XXI. - 2018. - № 3. - С. 101-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2018_3_23

22. 65.012
С83 Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов, В. М. Малахова, О. А. Магопець, А. М. Лисенко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 389 с. – (Вища освіта XXIстоліття). –

23. 65.012
Ф59 Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 368 с.

24.
Харчук, С.А. Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення [Текст] / С. А. Харчук // Економіка @ держава. – 2015. – №6. – С. 110-114.

25. 658
Ш26 Шарко, М.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич Ч.1. – Херсон : Олді-Ппюс, 2014. – 436 с.

26. Школьник І. О.
Структура капіталу підприємства: систематизація теоретичних підходів у контексті фінансової архітектури підприємства [Електронний ресурс] / І. О. Школьник, Д. О. Малиш, Є. С. Козьменко // Бізнес Інформ. - 2018. - № 3. - С. 315-322. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_3_51

27.
Шумейко, О.Ю. Дослідження економічної сутності категорій: основні фонди, основні засоби, основний капітал підприємства [Текст] / О. Ю. Шумейко, Т. В. Семено // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 45-48.

28. Щепіна Т. Г.
Особливості ефективного формування і використання капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Щепіна, У. В. Люлько // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. - 2015. - Вип. 40. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppei_2015_40_15


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “капітал підприємства”.
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека».