Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Економічна сутність, визначення та елементи податку на додану вартість
1. 336.2
С40 Система оподаткування та податкова політика [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Захожай, Я. В. Литвиненко, К. В. Захожай, Р. Я. Литвиненко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 468с.
2. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Алерта, 2007. – 954с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

3. 657
В65 Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – К. : Академія, 2009. – 376с. – (Альма-матер).
4. 336.2
П24 Педь, І.В. Непрямі податки в податковій системі України [Текст] : навч. посіб. / І. В. Педь за ред. Ю.М. Лисенкова. – К. : Знання, 2008. – 348с. – (Вища освіта ХХI століття).
5. 336.2
С59 Соколовська, А.М. Основи теорії податків [Текст] : навч. посіб. / А. М. Соколовська. – К. : Кондор, 2010. – 326с.
6. 336.2
О-61 Оподаткування в Україні [Текст] : навч. посіб. / за ред. Н.І. Редіної. – К. : ЦУЛ, 2010. – 544с
7. 336.2
Р32 Регулятивний потенціал податкової системи України [Текст] : монографія / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, К. В. Давискіба [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 336с.
8. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. – [ Існує електронна копія ].
9. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976с. – [Існує електронна копія].
10. 336.2
Д58 Довгалюк, В.І. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В. І. Довгалюк, Ю. Я. Ярмоленко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 360с.
11.
Податковий менеджмент. У 2-х ч. [Електронний ресурс] : конспект лекцій. Ч.2 / уклад. О.В. Зайцев. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

12. 339.5
Ш50 Шершун, А.А. Митні правила в Україні [Текст] : підручник / А. А. Шершун. – Х. : Факт, 2013. – 512с
13.
Петрига, Д. Податкова реформа: найголовніші аспекти [Текст] / Д. Петрига // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №3. – С. 4-36.

14.
Гаркушенко, О.М. Перспективи застосування в Україні зворотного механізму нарахування зобов’язань з податку на додану вартість [Текст] / О. М. Гаркушенко // Фінанси України. – 2015. – №5. – С. 81-91.

15.
Луніна, І.О. Особливості та наслідки застосування різних форм податку з обороту [Текст] / І. О. Луніна // Фінанси України. – 2015. – №6. – С. 15-28.

16.
Вахновська, Н.А. Сучасні податкові інновації як пріоритетна складова фінансового інжинірингу бізнес-процесів в Україні [Текст] / Н. А. Вахновська, Л. І. Іщук, В. Г. Поліщук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 337-342.

17.
Федчишин, Ю. ПДВ у ЄС: мовні розбіжності та особливості адміністрування [Текст] / Ю. Федчишин // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №85. – С. 23-25.

18.
Малишкін, О. Елементи податку на додану вартість в контексті міжнародного досвіду: обліковий аспект [Текст] / О. Малишкін // Світ фінансів. – 2015. – №1. – С. 34-47.

19. 336.2
П44 Податкова система [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В.Л. Андрущенка. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 416 с.
20.
Пухальський, В.В. Сучасний стан оподаткування ПДВ операцій у сфері ЗЕД та напрямки його удосконалення [Текст] / В. В. Пухальський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 98-103.

21.
Кіянчук, І. Проблеми справляння ПДВ в Україні та шляхи їх вирішення [Текст] / І. Кіянчук // Світ фінансів. – 2015. – №4. – С. 130-137.

22.
Орлова, В.К. Облік і оподаткування доданої вартості [Текст] / В. К. Орлова, С. М. Кафка // Економіка України. – 2016. – №2. – С. 44-51.

23.
Десятнюк, О. Напрямки реформування механізму адміністрування ПДВ у контексті європейського досвіду [Текст] / О. Десятнюк // Світ фінансів. – 2015. – №3. – С. 7-17.

24.
Папиріна, О. Податок на додану вартість: нові тенденції [Текст] / О. Папиріна // Бухгалтерія. – 2016. – №18-19. – С. 39-42.

25.
Харченко, Н.В. Переваги та недоліки податку на додану вартість [Текст] / Н. В. Харченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №9. – С. 10-12.

26.
Бутенко, В.В. Переваги та недоліки податку з обороту та податку на додану вартість у контексті їх практичного застосування [Текст] / В. В. Бутенко, Т. В. Бутенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.2. – С. 38-42.

27. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2006. – 1080 с. – [Рекомендовано МОН України].

28.
Луніна, І.О. Оцінка втрати доходів бюджету від ПДВ [Текст] / І. О. Луніна, О. С. Білоусова // Економіка @ держава. – 2017. – №5. – C. 13-18.

29.
Іванченко, Д.І. Економіко-математичні методи середньострокового прогнозування податку на додану вартість в Україні [Текст] / Д. І. Іванченко // Економіка @ держава. – 2017. – №7. – С. 88-94.

30.
Ковова, І. Чи готова Україна до європейського податкового простору? Питання по ПДВ [Текст] / І. Ковова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – №4. – С. 9-19.

31.
Кононова, А. Податок на додану вартість [Текст] / А. Кононова // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – №6. – С. 43-45.

32.
Кононова, А. Податок на додану вартість [Текст] / А. Кононова // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – №27. – С. 34-38.

33.
Національний податковий форум ``Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ ``: тенденції, висновки, очікування [Текст] // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – №35. – С. 46-48.

34.
Юрківський, О.Й. Непряме оподаткування у формуванні інституції податкової довіри: політекономічний аспект [Текст] / О. Й. Юрківський, В. В. Травін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.1. – С. 254-258.

35.
Юрківський, О.Й. Непряме оподаткування в формуванні інституції податкової довіри: політекономічний аспект [Текст] / О. Й. Юрківський, В. В. Травін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.2. – С. 285-288.

36.
Дробоття, С. Податок на додану вартість-2019 [Текст] / С. Дробоття // Вісник. Офіційно про податки. – 2019. – №1-2. – С. 26-28.


1. Хома С. В.
Економічна сутність податку на додану вартість [Електронний ресурс] / С. В. Хома, В. К. Орлова, С. М. Кафка, Н. К. Василенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 1. - С. 72-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvifnunge_2016_1_11
Попередній перегляд: Завантажити - 302.407 Kb Зміст випуску Цитування
2. Осмятченко В. О.
Ефективність оподаткування податком на додану вартість на макро- та мікрорівнях [Електронний ресурс] / В. О. Осмятченко, Т. В. Білобровенко // Управління розвитком. - 2018. - № 2. - С. 94–101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2018_2_17
Попередній перегляд: Завантажити - 487.47 Kb Зміст випуску Цитування
3. Кондратюк Л. М.
Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні в контексті детінізації діяльності платників податку [Електронний ресурс] / Л. М. Кондратюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 3. - С. 141-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2016_3_28
Попередній перегляд: Завантажити - 304.786 Kb Зміст випуску Цитування
4. Щербина Ю. О.
Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України [Електронний ресурс] / Ю. О. Щербина, А. І. Манькута // Modern economics. - 2017. - № 1. - С. 73-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2017_1_13
Попередній перегляд: Завантажити - 402.037 Kb Зміст випуску Цитування
5. Подолянчук О. А.
Податок на додану вартість: сутність та стан первинного обліку [Електронний ресурс] / О. А. Подолянчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 1. - С. 82-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_1_10
Попередній перегляд: Завантажити - 836.574 Kb Зміст випуску Цитування
6. Ощепков О. П.
Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України [Електронний ресурс] / О. П. Ощепков, В. Ф. Шкепу // Економіка харчової промисловості. - 2017. - Т. 9, Вип. 4. - С. 89–94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2017_9_4_14
Попередній перегляд: Завантажити - 168.905 Kb Зміст випуску Цитування