Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Нормативно-правове забезпечення обліку податку на додану вартість
1. 657
С32 Сердюк, В.М. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / В. М. Сердюк. – К. : ЦНЛ, 2005. – 312с
2. 657
К55 Коблянська, О.І. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / О. І. Коблянська. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 471с. – (Вища освіта ХХІ століття).
3.
ПДВ: нормативне забезпечення [Текст] // Збірник систематизованого законодавства. – 2010. – №4. – С. 9-193.

4.
Семенко, Т.М. Податок на додану вартість у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС [Текст] / Т. М. Семенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 221-224.

5. 657
Л17 Лазаришина, І.Д. Податковий облік і звітність: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін [Текст] : кредитно-модульна система організації навч. процесу / І. Д. Лазаришина, В. Л. Поліщук. – Рівне : НУВГП, 2009. – 168с.
6.
Лубенченко, О. Податковий кодекс України: проблеми нарахування та сплати податку на додану вартість [Текст] / О. Лубенченко // Держава та регіони. – 2012. – №3. – С. 38-43.

7.
Формування судової практики з питань сплати та відшкодування ПДВ [Текст] // Вісник податкової служби. – 2013. – №12. – С. 18-27.

8.
Годз, К. Напрями вдосконалення законодавчого регулювання ПДВ в Україні у контексті євроінтиграції [Текст] / К. Годз // Віче. – 2014. – №10. – С.18-19.

9. 657
М19 Малишкін, О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика [Текст] : навч.-прак. посіб. / О. І. Малишкін. – К. : ЦУЛ, 2013. – 376с.
10.
Безверхий, К. Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих інновацій [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №1. – С. 26-33.

11.
Піднебесна, Т. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі: від теорії до практики [Текст] / Т. Піднебесна // Головбух: Бюджет. – 2015. – №8. – С. 25-28.

12.
Тимошенко, С. Нове в податковому законодавстві. Удосконалено адміністрування ПДВ [Текст] / С. Тимошенко, С. Бабенко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – №31. – С. 6-8.

13.
Алпатова, Н. МІНФІН корегує бухоблік ПДВ [Текст] / Н. Алпатова // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №27. – С. 17-19.

14.
Податковий кодекс України [Текст] // Бухгалтерія. – 2018. – №5. – С. 5-353.

1. Шолкова Т. Б.
Порівняльний аналіз правового регулювання податку на додану вартість в окремих країнах світу [Електронний ресурс] / Т. Б. Шолкова, Т. А. Таранюк // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). - 2018. - Вип. 1-2. - С. 129-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2018_1-2_25
Попередній перегляд: Завантажити - 3.828 Mb Зміст випуску Цитування
2. Бортнік Н. В.
Особливості правового регулювання та обліково-аналітичний механізм відшкодування податку на додану вартість (value added tax) [Електронний ресурс] / Н. В. Бортнік, А. -М. В. Афоніна // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2018. - № 6. - С. 108-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2018_6_18
Попередній перегляд: Завантажити - 298.566 Kb Зміст випуску Цитування
3. Атаманчук Н. І.
Особливості правового статусу платників податку на додану вартість в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Атаманчук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. - 2019. - Т. 30(69), № 1. - С. 52-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_law_2019_30(69)_1_12
Попередній перегляд: Завантажити - 183.509 Kb Зміст випуску Цитування
4. Корінько М. Д.
Судова економічна експертиза: вирішення питань щодо обґрунтування сплати податку на додану вартість [Електронний ресурс] / М. Д. Корінько, Є. О. Кушнір // Інтелект XXI. - 2016. - № 4. - С. 73-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2016_4_10
Попередній перегляд: Завантажити - 153.909 Kb Зміст випуску Цитування
5. Пивовар Ю. І.
Принцип індивідуальної юридичної відповідальності платника податку на додану вартість: проблеми нормативної визначеності та реалізації [Електронний ресурс] / Ю. І. Пивовар, А. І. Казанцев // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 4. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2016_4_15
З`ясовано причини порушення конституційного принципу індивідуальної юридичної відповідальності платників податку на додану вартість. Вивчено та означено адміністративну й судову позицію у вирішенні податкового спору, пов`язаного з позбавленням податкового кредиту платника податку у зв`язку з визнанням фіктивною діяльність його контрагента. Відстояно та обгрунтовано авторську позицію щодо необхідності законодавчого закріплення принципу індивідуальної податково-правової відповідальності платників податків загалом, та в сфері адміністрування податку на додану вартість, зокрема.
Попередній перегляд: Завантажити - 431.765 Kb Зміст випуску Реферативна БД Цитування

6. Кравцова Т. М.
Реформування правового інструменту відшкодування податку на додану вартість в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Кравцова, Т. В. Гречана // Приватне та публічне право. - 2017. - № 2. - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prpulaw_2017_2_16
Попередній перегляд: Завантажити - 166.516 Kb Зміст випуску Цитування
6. Греца С. М.
Правовий статус суб’єктів адміністрування податку на додану вартість [Електронний ресурс] / С. М. Греца // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 40(1). - С. 145-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_40(1)__35
Попередній перегляд: Завантажити - 301.342 Kb Зміст випуску Цитування
7. Ільницька А. В.
Аналіз основних змін у податковому законодавстві щодо податку на додану вартість [Електронний ресурс] / А. В. Ільницька // Молодий вчений. - 2017. - № 2. - С. 253-256 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_63
Попередній перегляд: Завантажити - 160.074 Kb Зміст випуску Цитування
8. Безверхий К.
Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих інновацій [Електронний ресурс] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 1. - С. 26-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2015_1_5
Попередній перегляд: Завантажити - 1.119 Mb Зміст випуску Цитування
9. Грицюк А. Г.
Передумови посилення кримінально-правової охорони податку на додану вартість [Електронний ресурс] / А. Г. Грицюк // Юридичний бюлетень. - 2016. - Вип. 2. - С. 112-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ub_2016_2_13
Попередній перегляд: Завантажити - 1.435 Mb Зміст випуску Цитування

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ - рубрика “податок на додану вартість” та «облік податку на додану вартість»