Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Прошу допомогти з підбором літератури для курсової роботи на тему " Підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства"
1. 005
Я85 Ястремська, О.М. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 192с.

2. 658
Г25 Гвоздецька, І.В. Комплексне оцінювання інвестиційної привабливості промислових підпрємств (на прикладі підприємств машинобудування) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. В. Гвоздецька. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 19 с. – [Існує електронна копія].

3.
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної прибавливості суб`єктів господарювання [Електронний ресурс] : монографія / за ред. А.О.Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007.

4. 330.322
Д63 Докієнко, Л.М. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Докієнко, В. В. Клименко, Л. М. Акімова. – К. : Академвидав, 2011. – 408с. – (Альма-матер).

5. 330.322
Г94 Гулько, Л.Г. Інвестиційний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Гулько. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 261с. – (Вища освіта в Україні).

6. 330.322
К56 Ковальчук, С.В. Комплексний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств [Текст] : монографія / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 214с. – [Існує електронна копія].

7. 330.322
Д50 Диха, М.В. Глобальна конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість України: стратегії реалізації [Текст] / М. В. Диха. – Хмельницький : Цюпак, 2011. – 207с.

8. 658
М55 Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств [Текст] : монографія / за наук. ред. В.М. Нижника, М.В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347с.

9. 65.012
А64 Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / за ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової. – К. : ЦУЛ, 2013. – 384с.

10. 658.14/.17
Ф59 Фінанси підприємств: проблеми і перспективи.У 3-х т. [Текст] : монографія. Т.2 : Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / за ред. М.Д. Білик. – К. : ТОВ Пан Тот, 2012. – 277с.

11.
Бушовська, Л.Б. Оцінка інвестиційного процесу підприємств [Текст] / Л. Б. Бушовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №5,Т.1. – С. 97-99.

12.
Ситник, О.В. Теоретико-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств [Текст] / О. В. Ситник // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №1. – С. 61-63.

13.
Рзаєва, Т.Г. Напрями оцінки інвестиційної привабливості підприємства [Текст] / Т. Г. Рзаєва, М. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №1. – С. 134-140. – [В статті проведено дослідження щодо розуміння сутності поняття інвестиційної привабливості підприємства. Проведені узагальнення дали змогу виділити основні напрями досліджень та окреслити їх основні характеристики.
Проведено систематизацію існуючих теоретичних підходів у розрізі перспектив розвитку підприємства, ефективності його діяльності, фінансового стану, максимізації прибутку та мінімізації ризику, доцільності вкладень через комплекс
формалізованих критеріїв на основі загальноекономічних характеристик, ресурсного підходу. Визначено перспективи використання.

14.
Рзаєв, Г.І. Методичні підходи оцінки інвестиційної привабливості підприємства [Текст] / Г. І. Рзаєв, В. О. Вакулова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №1. – С. 141-149. – [В статті розглянуто окремі існуючі підходи до розуміння суті поняття «інвестиційна привабливість підприємства», визначено основні їх спрямування та перспективи використання. Досліджено методичні підходи до оцінки інвестиційної
привабливості, що застосовуються у практичній діяльності підприємств, визначено їх недоліки та перспективи використання. Здійснена порівняльна характеристика методик оцінки інвестиційної привабливості підприємства, що ґрунтується на показниках оцінки фінансового стану. Визначено переваги і недоліки та окреслено можливі перспективи використання.

15.
Хорішко, К.С. Фінансово-економічні перетворення системи управління розвитком інвестиційної привабливості підприємств [Текст] / К. С. Хорішко // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №4. – С. 22-24.

16.
Рзаєва, Т.Г. Показники оцінки та аналізу інвестиційної привабливості підприємства у розрізі існуючих методик [Текст] / Т. Г. Рзаєва, М. В. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 94-102.

17.
Лук`янова, В.В. Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості в аналізі господарської діяльності підприємства [Текст] / В. В. Лук`янова, Г. І. Рзаєв, О. Я. Подокопна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2,Т.2. – С. 134-140.

18.
Матвієць, О.В. Мотиваційні чинники інвестиційної привабливості підприємств за умов інноваційних змін [Текст] / О. В. Матвієць // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 50-52.

19.
Рзаєва, Т.Г. Аналітичні індикатори оцінки інвестиційної привабливості за показниками фінансової звітності [Текст] / Т. Г. Рзаєва, П. П. Антонюк, О. Я. Подокопна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №1. – С. 106-111.

20. 334
П78 Подокопна, О.Я. Система показників оцінки інвестиційної привабливості підприємства. [Текст] / О. Я. Подокопна, Г. І. Рзаєв // Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції. – 2016. – С. 177-181.

21.
Мисака, Г.В. Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності [Текст] / Г. В. Мисака, І. А. Дерун // Фінанси України. – 2018. – №3. – C. 116-128.

22.
Цимбалюк, Г.С. Інвестиційна привабливість підприємств харчової промисловості як один із чинників підвищення якості продукції [Текст] / Г. С. Цимбалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №2. – С. 88-91.

23.
Герасименко, О.В. Інвестиційна складова прогресивної регенерації підприємств [Текст] / О. В. Герасименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №15(875). – С. 209-215.

24.
Рзаєв, Г.І. Аналітичні ознаки зростання загроз інвестиційній привабливості підприємства за показниками фінансової звітності [Текст] / Г. І. Рзаєв, М. О. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №4. – С. 171-176.

25.
Разживін, В.М. Аналіз та оцінка інвестиційної привабливості підприємств з урахуванням інституційної складової [Текст] / В. М. Разживін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.3. – C. 184-187.

1. Ігнатюк В. В.
Вплив інвестиційної активності підприємства на його інвестиційну привабливість [Електронний ресурс] / В. В. Ігнатюк, Т. М. Гончар, Ю. А. Малахова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2019. - Т. 24, Вип. 3. - С. 93-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2019_24_3_19
Попередній перегляд: Завантажити - 333.444 Kb Зміст випуску Цитування
2. Димченко О. В.
Інвестиційна привабливість підприємства як економічне поняття [Електронний ресурс] / О. В. Димченко, Ю. О. Тараруєв, А. Аболхасанзад // Проблеми системного підходу в економіці. - 2019. - Вип. 3(1). - С. 206-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_3(1)__32
Попередній перегляд: Завантажити - 256.947 Kb Зміст випуску Цитування
3. Корбутяк А. Г.
Порівняльна характеристика портрету інвестиційної привабливості підприємства [Електронний ресурс] / А. Г. Корбутяк, Т. М. Чопенко // Молодий вчений. - 2019. - № 6(2). - С. 168-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_6(2)__8
Попередній перегляд: Завантажити - 249.015 Kb Зміст випуску Цитування
4. Костирко Л. А.
Комплексний аналіз інвестиційної привабливості підприємств в контексті фінансового забезпечення розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Л. А. Костирко, Р. О. Костирко, Е. С. Мадіярова, О. О. Середа // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2018. - Вип. 2. - С. 198-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2018_2_26
5. Воробець Н. С.
Ділова активність підприємства – основа його інвестиційної привабливості [Електронний ресурс] / Н. С. Воробець, А. Г. Корбутяк // Молодий вчений. - 2018. - № 11(2). - С. 1086-1090. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11(2)__139
Попередній перегляд: Завантажити - 173.005 Kb Зміст випуску Цитування
6. Очередько О. О.
Напрямки підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств холдингу [Електронний ресурс] / О. О. Очередько // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2017. - Вип. 34. - С. 401-407. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2017_34_58
Попередній перегляд: Завантажити - 577.408 Kb Зміст випуску Цитування
7. Гречкосій І. Д.
Розробка стратегії розвитку підприємства шляхом підвищення інвестиційної привабливості [Електронний ресурс] / І. Д. Гречкосій, О. В. Осичка // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2018. - № 1. - С. 79-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2018_1_10
Попередній перегляд: Завантажити - 425.554 Kb Зміст випуску Цитування

8. Гріщенко І. В.
Фактори активізації інвестиційної привабливості підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Гріщенко, Н. В. Білецька, В. А. Циганчук // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - 2018. - Вип. 55. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2018_55_16
Попередній перегляд: Завантажити - 521.921 Kb Зміст випуску Цитування
9. Чумак Л. Ф.
Управління інвестиційною привабливістю підприємства [Електронний ресурс] / Л. Ф. Чумак, М. М. Івченко // Бізнес Інформ. - 2018. - № 9. - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_9_12
10. Будяєв М. О.
Особливості побудови системи забезпечення інвестиційної привабливості промислових підприємств [Електронний ресурс] / М. О. Будяєв // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 18(1). - С. 71-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_18(1)__20
Попередній перегляд: Завантажити - 366.89 Kb Зміст випуску Цитування
11. Мілян Я.
Суть формування та чинники впливу на інвестиційну привабливість підприємств [Електронний ресурс] / Я. Мілян // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2016. - № 23(1). - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2016_23(1)__19
Попередній перегляд: Завантажити - 300.078 Kb Зміст випуску Цитування
12. Мацейко Ю. В.
Складові інвестиційної привабливості промислового підприємства [Електронний ресурс] / Ю. В. Мацейко // Молодий вчений. - 2015. - № 2(6). - С. 1226-1229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(6)__304
Попередній перегляд: Завантажити - 278.244 Kb Зміст випуску Цитування
13. Чернецька О. В.
Процес управління інвестиційною привабливістю підприємств машинобудування України [Електронний ресурс] / О. В. Чернецька // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 19. - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_19_11
Попередній перегляд: Завантажити - 267.469 Kb Зміст випуску Цитування
14. Маслак М. О.
Визначення факторів інвестиційної привабливості підприємства [Електронний ресурс] / М. О. Маслак // Молодий вчений. - 2016. - № 6. - С. 61-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_18
Попередній перегляд: Завантажити - 314.598 Kb Зміст випуску Цитування
15. Ніконова Н. В.
Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу [Електронний ресурс] / Н. В. Ніконова // Економічний вісник університету. - 2017. - Вип. 32(1). - С. 81-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_32(1)__13
Попередній перегляд: Завантажити - 397.483 Kb Зміст випуску Цитування
16. Воробйов Є. О.
Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства [Електронний ресурс] / Є. О. Воробйов. // Науковий вісник УМО. Серія : Економіка та управління. - 2016. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_2_15
Попередній перегляд: Завантажити - 591.154 Kb Зміст випуску Цитування