Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня
>>> Прошу допомогти з підбором літератури для курсової роботи на тему "Обгрунтування підвищення ефективності використання не оборотних активів підприємства"
1. 658
К78 Крайник, О.П. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. П. Крайник, Є. С. Барвінська. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2003. – 208с.
2. 658.14/.17
П18 Партин, Г.О. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посiб. / Г. О. Партин, А. Г. Загородній. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 379с.
3. 336
К78 Крамаренко, Г.О. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 520с. – [Рекомендовано МОН України].

4. 65.012
П44 Подольська, В.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : ЦНЛ, 2007. – 488с. – [Рекомендовано МОН України].

5.
Ксьондз, С.М. Методика розподілу витрат на дослідження і розробки пропорційно маржинальному прибутку [Текст] / С. М. Ксьондз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.1. – С. 38-43. – [Запропоновано здійснювати капіталізацію витрат на дослідження і розробки в необоротні активи підприємства.
Відповідно включення вартості новоствореної продукції у операційні витрати пропонується здійснювати у вигляді
амортизаційних відрахувань, які будуть саме відображатися у виробничій собівартості продукції. Здійснювати розподіл
вартості новоствореного продукту шляхом амортизаційних відрахувань між видами продукції на етапі серійного випуску
пропорційно маржинальному прибутку при плануванні та проведенні аналізу за допомогою ринкових інструментів
„маржинальний прибуток”, „беззбитковий оборот”, „точка беззбитковості” у натуральному та вартісному виразах за видами
продукції

6. 65.012
Ш95 Шубіна, С.В. Економічний аналіз [Текст] : практикум / С. В. Шубіна, Ж. І. Торяник. – К. : Знання, 2007. – 230с. – (Вища освіта ХХI століття).
7. 65.012
Т19 Тарасенко, Н.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 444с. – (Вища освіта в Україні).
8. 658.14/.17
Л93 Любенко, Н.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Любенко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 264с.
9. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. – [ Існує електронна копія

10. 658
Е45 Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с.
11.
Гура, Н. Ефективність формування та використання необоротних активів [Текст] / Н. Гура, О. Кірей // Економіка @ держава. – 2012. – №1. – С. 30-32.

12. 658.14/.17
О-54 Олійник, Л.В. Управління активами підприємств в системі конвергенції господарської діяльності в економічну інфраструктуру : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Л. В. Олійник. – Хмельницький, 2014. – 20 с.

13.
Конєва, Т.А. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери матеріального виробництва України [Текст] / Т. А. Конєва // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10. – С. 185-191.

14.
Зоря, О.П. Методика аналізу та оцінки необоротних активів ПАТ КБ "Приватбанк" [Текст] / О. П. Зоря, Т. В. Довбиш // Економіка @ держава. – 2015. – №11. – С. 102-105.

15. 65.012
Ф59 Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 368 с.
16.
Сидоренко-Мельник, Г.М. Механізм управління майновим потенціалом підприємства [Текст] / Г. М. Сидоренко-Мельник, І. В. Богиня // Економічні наукиНауковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – №4.

17.
Хмелевська, А.В. Формування алгоритмів ідентифікації необоротних активів в інформаційному забезпеченні управління підприємством [Текст] / А. В. Хмелевська, О. В. Хмелевський, К. Л. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №5. – С. 148-155.

18. 330.341.1
У67 Гончар, М.В. Забезпечення результативності управління ресурсним потенціалом підприємства [Текст] / М. В. Гончар // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 60-63.

19.
Андрійчук, Ю.А. Сутнісні характеристики необоротних активів підприємства [Текст] / Ю. А. Андрійчук, Ю. В. Карпенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №15(875). – С. 13-18.

20.
Белінська, С.М. Особливості процесу експлуатації необоротних активів [Текст] / С. М. Белінська, Т. А. Белінська // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №14. – C. 37-40.

1. Чадченко О. С.
Особливості контролю за ефективністю використання необоротних активів бюджетних установ [Електронний ресурс] / О. С. Чадченко // Управління розвитком. - 2013. - № 17. - С. 44-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_17_18
Попередній перегляд: Завантажити - 332.099 Kb Зміст випуску Цитування
2. Шматковська Т. О.
Формування раціональної організації облікового процесу операцій з необоротними засобами в аспекті підвищення ефективності використання цих активів на підприємстві [Електронний ресурс] / Т. О. Шматковська // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 375-383. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2013_1_41
Попередній перегляд: Завантажити - 172.939 Kb Зміст випуску Цитування

3. Шматковська Т. О.
Проблемні аспекти оцінювання та перспективного моделювання ефективності використання необоротних активів сільгосппідприємств [Електронний ресурс] / Т. О. Шматковська // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2012. - Вип. 24. - С. 105-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2012_24_17
Попередній перегляд: Завантажити - 401.743 Kb Зміст випуску Цитування
4. Борисюк О. С.
Вплив облікової політики на ефективність використання необоротних активів [Електронний ресурс] / О. С. Борисюк // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2010. - Вип. 7(1). - С. 138-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2010_7(1)__18
Попередній перегляд: Завантажити - 428.157 Kb Зміст випуску Цитування
5. Колосок А. М.
Підходи до визначення сутності необоротних активів підприємства та шляхи поліпшення їх використання [Електронний ресурс] / А. М. Колосок, О. М. Петрук // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 3. - С. 55-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_3_14
Попередній перегляд: Завантажити - 245.718 Kb Зміст випуску Цитування
6. Дем’янюк І.
Методика управлінського аналізу раціональності використання необоротних активів у розрізі впливу на процес виробництва [Електронний ресурс] / І. Дем’янюк // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. - 2016. - Вип. 2. - С. 82-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iacagc_2016_2_11

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/asp/php/page_lib.php) - рубрика “необоротні активи” та «облік необоротних активів»