Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Прошу допомогти з підбором літератури для курсової роботи на тему:" Собівартість продукції і шляхи її зниження"
1. 658
Я85 Ястремська, О.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, К. В. Яковенко, О. О. Ястремська. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172с.
2.
Шелеметьєва, Т. Підвищення ефективності промислового виробництва за рахунок зниження собівартості продукції [Текст] / Т. Шелеметьєва // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 146-152.

3.
Коваленко, О.В. Актуальні питання управління собівартістю продукції промисловості [Текст] / О. В. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.1. – С. 24-29.

4.
Юдіна, М.І. Теоретичні основи управління собівартістю машинобудівної продукції [Текст] / М. І. Юдіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 215-218. – [У статті досліджено проблеми управління собівартістю на машинобудівних підприємствах з урахуванням специфіки галузі, проаналізовано системи управління витратами, розглянуто методи управління витратами, що застосовуються в міжнародній практиці.

5.
Юдіна, М.І. Аналіз критеріїв та напрямів зменшення витрат виробництва у собівартості продукції [Текст] / М. І. Юдіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 98-102. – [У статті розглянуто критерії зниження витрат виробництва у собівартості продукції; напрями зменшення собівартості продукції; зроблено аналіз методів планування зниження собівартості для підвищення прибутковості промислових підприємств.

6. 338(477)
Т28 Кривов`язюк, Л.В. Шляхи зниження собівартості продукції підприємства [Текст] / Л. В. Кривов`язюк // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 72-73.

7. 658
Т19 Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2011. – 352с.
8.
Загорянська, О.Л. Особливості впливу амортизаційних відрахувань на собівартість продукції сучасних підприємств в умовах конкурентного середовища [Текст] / О. Л. Загорянська, Ю. Ю. Карлик, А. О. Углава // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 56-61. – [У статті обґрунтовано значення та необхідність зниження собівартості продукції у сучасних умовах господарювання. Здійснено аналіз собівартості продукції кондитерського підприємства та визначено найбільш вагомі її складові. Особлива увага була приділена впливу амортизаційних відрахувань та оплаті праці на формування собівартості. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що найбільшу частку у собівартості продукції кондитерської фабрики
мають амортизаційні відрахування та витрати на оплату праці. Відмічено, що для підприємства кондитерської галузі є досить нетиповим те, що амортизаційні відрахування займають таку велику частку у собівартості продукції. На основі результатів проведеного дослідження запропоновано напрями зниження собівартості продукції кондитерської фабрики. Встановлено, що
зменшення витрат на оплату праці можна досягти шляхом підвищення продуктивності праці.

9.
Мельникова, К.В. Шляхи зниження собівартості продукції за умов впровадження техніко-економічних новацій [Текст] / К. В. Мельникова, Ю. К. Василькова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 214-219.

10.
Гаватюк, Л.С. Основні чинники підвищення рівня рентабельності підприємств в сучасних умовах господарювання [Текст] / Л. С. Гаватюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.2. – С. 59-62.

11. 65
Ю16 Юдіна, М.І. Механізм управління собівартістю конкурентноспроможної продукції машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. І. Юдіна. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 20с.

12. 658
К82 Кривов`язюк, І.В. Економіка інноваційного підприємства [Текст] : навч. посiбник / І. В. Кривов`язюк. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 344 с.
13.
Олійник, Л.В. Аналіз та планування собівартості продукції в системі управління витратами підприємства [Текст] / Л. В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №5. – С. 141-147.

14.
Орлов, О.О. Является ли себестоимость аналитическим инструментом для формирования и корректировки цен на выпускаемую продукцию? [Текст] / О. О. Орлов, Е. Г. Рясных // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №5,Т.2. – С. 116-120.

15.
Омецінська, І. Особливості формування повної собівартості продукції (робіт, послуг) в управлінському обліку для цілей ціноутворення [Текст] / І. Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – №4. – C. 120-133.

1. Чудовець В. В.
Проблеми аналізу собівартості сільськогосподарської продукції та шляхи її зниження [Електронний ресурс] / В. В. Чудовець, Ю. І. Рубінська // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2015. - Вип. 12(2). - С. 270-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2015_12(2)__34
Попередній перегляд: Завантажити - 176.022 Kb Зміст випуску Цитування
2. Остапенко О. М.
Шляхи зниження собівартості продукції в сучасних умовах господарювання авіаційних підприємств в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Остапенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 12(2). - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12(2)__13
Попередній перегляд: Завантажити - 315.133 Kb Зміст випуску Цитування
3. Іщенко Л. Ф.
Аналіз складу та шляхи зниження собівартості на приладобудівних підприємствах [Електронний ресурс] / Л. Ф. Іщенко, Н. П. Спільна, Ю. О. Жаданова // Вісник Криворізького національного університету. - 2012. - Вип. 30. - С. 310-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vktu_2012_30_83
Попередній перегляд: Завантажити - 364.882 Kb Зміст випуску Цитування

4. Аберніхіна І. Г.
Зниження собівартості виробництва послуг підприємства теплового господарства за рахунок інвестиційної програми [Електронний ресурс] / І. Г. Аберніхіна, Н. В. Валенюк, Г. О. Суботіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 17(1). - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_17(1)__3
Попередній перегляд: Завантажити - 410.731 Kb Зміст випуску Цитування
5. Севастьянов Р. В.
Підвищення технічного рівня виробництва як один із шляхів зниження собівартості продукції на промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / Р. В. Севастьянов, І. О. Лиходід // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2018. - Вип. 4. - С. 108-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2018_4_22
Попередній перегляд: Завантажити - 246.339 Kb Зміст випуску Цитування

6. Менейлюк О. І.
Зниження собівартості продукції підприємства з будівництва та реконструкції елеваторів [Електронний ресурс] / О. І. Менейлюк, О. Л. Нікіфоров // Будівельне виробництво. - 2017. - № 62(1). - С. 10-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/buvu_2017_62(1)__5
Попередній перегляд: Завантажити - 1.383 Mb Зміст випуску Цитування
7. Юдіна М. І.
Вплив чинників на процеси зниження собівартості машинобудівної продукції [Електронний ресурс] / М. І. Юдіна // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2014. - Т. 19, Вип. 2(4). - С. 125-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2014_19_2(4)__28
Попередній перегляд: Завантажити - 359.063 Kb Зміст випуску Цитування
8. Василенко С. В.
Формування собівартості продукції в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / С. В. Василенко // Наукові горизонти. - 2019. - № 3. - С. 57–63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2019_3_9
Попередній перегляд: Завантажити - 559.391 Kb Зміст випуску Цитування
9. Лабунська-Шелест О. В.
Аналіз собівартості продукції в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / О. В. Лабунська-Шелест, Д. В. Лязін // Наука й економіка. - 2016. - Вип. 2. - С. 30-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2016_2_8
Попередній перегляд: Завантажити - 355.818 Kb Зміст випуску Цитування
10. Левицька І. О.
База розподілу загальновиробничих витрат як інструмент оптимізації собівартості продукції [Електронний ресурс] / І. О. Левицька // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 1. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2017_1_7
Попередній перегляд: Завантажити - 620.263 Kb Зміст випуску Цитування
11. Лось В. О.
Із досвіду застосування компʼютерних систем в управлінні собівартістю готової продукції [Електронний ресурс] / В. О. Лось, Н. К. Максишко, М. О. Синяк // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2017. - № 3. - С. 63-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_3_12
Попередній перегляд: Завантажити - 1.397 Mb Зміст випуску Цитування
12. Череп О. Г.
Собівартість промислової продукції [Електронний ресурс] / О. Г. Череп, І. Д. Момот // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2018. - № 1. - С. 87-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2018_1_13
Попередній перегляд: Завантажити - 837.606 Kb Зміст випуску Цитування
13. Роєва О. С.
Аналіз впливу матеріальних витрат на формування собівартості продукції, робіт або послуг підприємства [Електронний ресурс] / О. С. Роєва // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2018. - Вип. 33. - С. 165-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2018_33_21
14. Сиротинська А. П.
Практичні аспекти використання інформаційної системи для визначення собівартості продукції (робіт, послуг) [Електронний ресурс] / А. П. Сиротинська, Н. М. Позняковська, О. Л. Міклуха // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 33. - С. 233-237 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_33_48
Попередній перегляд: Завантажити - 308.322 Kb Зміст випуску Цитування
15. Горкавий В. К.
Обліково-аналітичні аспекти управління собівартістю продукції [Електронний ресурс] / В. К. Горкавий, К. О. Літвінова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 79-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2016_1_11
Попередній перегляд: Завантажити - 209.93 Kb Зміст випуску Цитування
16. Лободзинська Т. П.
Аналіз впливу витрат з поліпшення основних засобів на формування собівартості продукції [Електронний ресурс] / Т. П. Лободзинська // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2016. - № 13. - С. 229-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_35
Досліджено і проаналізовано витрати з поліпшення основних засобів та їх вплив на формування собівартості продукції. Проаналізовано структуру витрат, що входять до собівартості продукції, виявлено резерви її зниження. Визначено перелік чинників впливу на собівартість товарної продукції промислових підприємств. З`ясовано, що витрати, які здійснюються для підтримання об`єкта основних засобів в робочому стані, включаються до складу витрат звітного періоду, а витрати, що призводять до збільшення очікуваних майбутніх вигід об`єкта основних засобів, включаються до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів. Здійснено аналіз кореляційної залежності собівартості продукції від витрат на поліпшення основних засобів та доведено таку залежність.
Попередній перегляд: Завантажити - 225.974 Kb

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/asp/php/page_lib.php) - рубрика “собівартість”