Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Технології культурного туризму

1. 338.48
З-62 Зима, О.Г. Основи туризму [Текст] : конспект лекцій. Ч.2 / О. Г. Зима, Н. А. Дехтяр, М. В. Новікова. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с
2.
Зофер, О. (Зофер, Отер) Оцінка та використання вжиткового мистецтва в контексті культурного туризму [Текст] / О. Зофер // Народна творчість та етнографія. – 2010. – №5. – С. 21-28. – [Турція].

3. 338.48
К52 Кляп, М.П. Сучасні різновиди туризму [Текст] : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334с. – (Вища освіта ХХI
4.
Каднічанський, Д. Використання історико-культурної спадщини України у туризмі на прикладі скансенів [Текст] / Д. Каднічанський // Краєзнавство. – 2012. – №1. – С. 128-137.

5. 338.48
Л84 Лукьяненко, Е.А. Культурный туризм [Текст] : учеб. пособ. / Е. А. Лукьяненко, М. Е. Чеглазова. – Севастополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. – 96с. – (Библиотека турбизнеса).
6.
Сидоренко, В. Відпочинь із розумом, або англійська між пляжем та екскурсіями. Мальта [Текст] / В. Сидоренко // Міжнародний туризм. – 2014. – №2. – С. 50-53.

7. 338.48
Л93 Любіцева, О.О. Туристичні ресурси України [Текст] : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – К. : Альтерпрпес, 2013. – 369с. – (Бібліотека професійного менеджера
8.
Романова, И.М. Разработка методики оценки влияния кросс-культурных отличий на поведение потребителей на рынке туристических услуг [Текст] / И. М. Романова, Е. В. Носкова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 212-221.

9.
Белінська, Л. Домінуючі мотиви сентиментального туризму або "ритуали повернення" американських українців (1975-1991 роки) [Текст] / Л. Белінська // МистецтвознавствоВісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – №13. – С. 154-160.

10.
Горіна, Г.О. Конкурентоспроможність країн у туристичній галузі: нові підходи до визначення [Текст] / Г. О. Горіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 203-207. – [В роботі розглянуто оновлену методику визначення Індексу конкуренто спроможності країн у галузі подорожей і туризму (Travel & Tourism Competitiveness Index – TTCI), запропоновану Світовим економічним форумом. Досліджено
складові та індикатори Індексу, які утворюють 4 субіндекса: «Сприятливе середовище», «Політика та сприятливі умови для сектора», «Інфраструктура», «Природні та культурні ресурси». Досліджено динаміку Топ-10 рейтингу країн за індексом конкурентоспроможності сектору подорожей і туризму, зміни їх присутності у рейтингу 2006 та 2014 рр. Визначено місце України у рейтингу.

11. 338.48
Б23 Банько, В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Банько 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : ДАКОР, 2008. – 328с.
12. 63
Н34 Гоблик-Маркович, Н.М. Географія фестивалів Закарпаття [Текст] / Н. М. Гоблик-Маркович, М. І. Капустей // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.16. – С. 389-395.

13. 63
Н34 Савіцька, О.П. Культурний туризм: реалії та перспективи розвитку у Львівській області [Текст] / О. П. Савіцька, О. І. Федорович // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – C. 376-383.

14. 76
Л64 Литвинюк, Л.К. Візуальна ідентифікація музейно-виставкових закладів засобами графічного дизайну : автореф. дис. ... канд. наук із мистецтвознавства (д-ра філософії) : 17.00.07 / Л. К. Литвинюк. – Харків, 2018. – 20 с.

15.
Назаренко, І.А. Хостел "український колорит" як складова культурно-історичного туризму України [Текст] / І. А. Назаренко, Р. П. Никифоров, І. В. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №6,Т.1. – C. 13-17.

1. Обозна А. О.
Розвиток культурно-історичного туризму в Миколаєві [Електронний ресурс] / А. О. Обозна, М. В. Мерлянов, О. В. Гаврилова // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 29(1). - С. 42-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_29(1)__11
Попередній перегляд: Завантажити - 158.729 Kb Зміст випуску Цитування
2. Зараховський О. Є.
Використання нерухомих об’єктів культурної спадщини міста Чигирина як туристично-екскурсійного ресурсу [Електронний ресурс] / О. Є. Зараховський // Питання культурології. - 2017. - Вип. 33. - С. 131-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2017_33_14
Попередній перегляд: Завантажити - 471.293 Kb Зміст випуску Цитування
3. Гаврилюк А. М.
Державний маркетинг позиціонування атрактивності нематеріальної культурної спадщини України засобами туризму [Електронний ресурс] / А. М. Гаврилюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. - 2018. - Т. 29(68), № 2. - С. 56-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_2_12
Попередній перегляд: Завантажити - 197.207 Kb Зміст випуску Цитування
4. Опря Б. О.
Передумови виникнення та розвитку історико-культурного туризму в місті Кам’янець-Подільський [Електронний ресурс] / Б. О. Опря // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 139(1). - С. 161-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_139(1)__34
Попередній перегляд: Завантажити - 252.006 Kb Зміст випуску Цитування
5.
Вичівськии П. П.
Культурно-пізнавальний туризм в Івано-Франківській області: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / П. П. Вичівськии, Л. В. Ковальська // Карпатський край. - 2016. - № 1. - С. 159-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_2016_1_19
Попередній перегляд: Завантажити - 1.159 Mb Зміст випуску Цитування
6. Гаврилюк А.
Атрактивність нематеріальної культурної спадщини України: туризмознавчий аспект [Електронний ресурс] / А. Гаврилюк // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Туризм. - 2018. - Вип. 1. - С. 18-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknut_2018_1_4
Попередній перегляд: Завантажити - 360.237 Kb Зміст випуску Цитування
7. Сапельнікова Н.
Формування концептуальних засад пожвавлення процесів крос-культурних відносин на засадах туристичної діяльності [Електронний ресурс] / Н. Сапельнікова, О. Никончук // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Туризм. - 2018. - Вип. 2. - С. 24-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknut_2018_2_4
Попередній перегляд: Завантажити - 215.741 Kb Зміст випуску Цитування
8. Зараховський О. Є.
Друковані інформаційні джерела про туристичні об’єкти культурної спадщини Черкащини: аналіз та узагальнення [Електронний ресурс] / О. Є. Зараховський // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Культурологія. - 2016. - Вип. 23. - С. 163-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2016_23_30
Попередній перегляд: Завантажити - 157.078 Kb Зміст випуску Цитування
9. Бондарчук–Чугiна І. Ю.
Національна програма розвитку "культурного туризму" України ХХI ст.: аксіологічний аспект [Електронний ресурс] / І. Ю. Бондарчук–Чугiна, О. В. Орлова // Гілея: науковий вісник. - 2019. - Вип. 143(2). - С. 21-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_143(2)__6
Попередній перегляд: Завантажити - 257.327 Kb Зміст випуску Цитування
10. Скрипник Л. В.
Використання пам`яток археології в культурно-пізнавальному туризмі [Електронний ресурс] / Л. В. Скрипник // Гуманітарний вісник. Сер. : Історичні науки. - 2015. - Число 23, Вип. 7. - С. 36-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Gvi_2015_23_7_6
Попередній перегляд: Завантажити - 207.411 Kb Зміст випуску Цитування
11. Гринь В. В.
Использование памятников историко-культурного наследия Винницкой области как предпосылка развития культурно-познавательного (архитектурного) туризма в регионе [Електронний ресурс] / В. В. Гринь // Молодий вчений. - 2017. - № 4. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_16
Попередній перегляд: Завантажити - 157.902 Kb Зміст випуску Цитування
12. Романюк В.
Історія та перспективи використання природної та культурної спадщини українських Карпат у туризмі [Електронний ресурс] / В. Романюк // Східноєвропейський історичний вісник. - 2017. - Вип. 4. - С. 140-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_4_20
Попередній перегляд: Завантажити - 289.629 Kb Зміст випуску Цитування
13. Терес Н.
Досвід Фінляндії з розвитку історико-культурного туризму [Електронний ресурс] / Н. Терес // Етнічна історія народів Європи. - 2018. - Вип. 55. - С. 130–135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2018_55_25
Попередній перегляд: Завантажити - 186.067 Kb Зміст випуску Цитування
14. Бондарчук–Чугіна І. Ю.
Перспективи розвитку "культурного туризму" України: аксіологічний аспект [Електронний ресурс] / І. Ю. Бондарчук–Чугіна, С. Ж. Чахалідзе // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 132. - С. 235-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_132_62
15. Попередній перегляд: Завантажити - 271.794 Kb Зміст випуску Цитування
Гарбар Г. А.
Національна модель культурного туризму [Електронний ресурс] / Г. А. Гарбар // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 109. - С. 226-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_109_60
Попередній перегляд: Завантажити - 351.643 Kb Зміст випуску Цитування
16. Божко Л. Д.
Культурний туризм: від старого змісту до нової концепції [Електронний ресурс] / Л. Д. Божко // Культура України. Серія : Культурологія. - 2016. - Вип. 52. - С. 90-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kukl_2016_52_12
Попередній перегляд: Завантажити - 208.339 Kb Зміст випуску Цитування