Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Будь-ласка складіть список літератури для курсової роботи з економіки підприємства на тему: "Амортизаційна політика підприємства"? Бажано за останніх 5 років
1.
Барановська, Т.В. (Барановська, В. О.) Ефективність амортизаційної політики підприємства: обліковий аспект [Текст] / Т. В. Барановська, є. к. Іван, І. Р. Поліщук // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №1. – С. 306-312.

2.
Гайдукова, Н. Амортизація ОЗ у підприємців: запитань більше, ніж відповідей [Текст] / Н. Гайдукова // Бухгалтерія. – 2017. – №10. – С. 21-22.

3.
Загорська, Т.В. Амортизаційна політика у забезпеченні стратегічного розвитку промислового підприємства [Текст] / Т. В. Загорська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 48-50.

4.
Загорянська, О.Л. Особливості впливу амортизаційних відрахувань на собівартість продукції сучасних підприємств в умовах конкурентного середовища [Текст] / О. Л. Загорянська, Ю. Ю. Карлик, А. О. Углава // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 56-61.
5. 658
К82 Кривов`язюк, І.В. Економіка інноваційного підприємства [Текст] : навч. посiбник / І. В. Кривов`язюк. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 344 с.
6. 65
О-32 Овод, Л.В. Організаційно-економічний механізм управління амортизаційною політикою промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Л. В. Овод. – Хмельницький, 2014. – 19 c.

7. 65
О-32 Овод, Л.В. Організаційно-економічний механізм управління амортизаційною політикою промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Л. В. Овод. – Хмельницький, 2014. – 275 c.

8.
Овод, Л.В. Амортизаційна політика в контексті механізму управління державою та підприємством: сутність, складові та зв`язок з іншими видами політики [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.2. – С. 82-85.

9. 339.92
С69 Овод, Л.В. Способи використання методів амортизації основних засобів в амортизаційній політиці промислових підприємств [Текст] / Л. В. Овод // Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС. – 2015. – С. 153-156.

10.
Овод, Л.В. Критерії та показники оцінки рівня ефективності амортизаційної політики промислових підприємств [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 74-77.

11.
Овод, Л.В. Особливості формування організаційно-економічного механізму управління амортизаційною політикою підприємства [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №4. – С. 25-29.

12. 657
О-74 Осипа, Н.В. Формування амортизаційної політики вугледобувних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Н. В. Осипа. – Луганськ : СУНУ, 2006. – 20с.

13.
Саєнко, С.Г. Методичні підходи до формування амортизаційної політики машинобудівних підприємств [Текст] / С. Г. Саєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 192-197.

14. 338
А43 Собко, О.В. Деякі аспекти аналізу методів нарахування амортизації основних засобів на промислових підприємствах [Текст] / О. В. Собко, В. Й. Бакай // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2016. – Вип.11. – С. 61-63.

15.
Хусід, А. Амортизація у витратах підприємця: розв`язуємо задачу з багатьма невідомими [Текст] / А. Хусід // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №20. – С. 6-12.

16.
Хусід, А. ТОП-5 помилок підприємців при нарахуванні амортизації ОЗ і НА [Текст] / А. Хусід // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – №24. – С. 8-9.

17.
Педченко Н. С.
Амортизаційна політика підприємства в контексті реформування податкової системи / Н. С. Педченко, Л. А. Лугівська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 6. - С. 74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_6_12

18.
Швець Н. В.
Амортизаційна політика підприємства: проблемні питання / Н. В. Швець // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2016. - № 6. - С. 199-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2016_6_36

19.
Приймак Н. С.
Ефективна амортизаційна політика підприємства як об`єкт управління / Н. С. Приймак // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 14. - С. 40-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_14_11

20.
Левченко Н. М.
Амортизаційна політика як складова стратегії діяльності підприємства / Н. М. Левченко, І. О. Воробйова // Інноваційна економіка. - 2014. - № 4. - С. 102-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_4_16

21.
Скоморохова С. Ю.
Сучасна концепція амортизаційної політики підприємства / С. Ю. Скоморохова, С. М. Ніколаєнко, Л. В. Гейвич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 4. - С. 65-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_4_17

22.
Пуйда Г. В.
Амортизаційна політика як ключовий елемент управління технічними ресурсами підприємства / Г. В. Пуйда // Бізнес Інформ. - 2014. - № 1. - С. 226-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_1_43

23.
Іщенко Н. А.
Особливості формування амортизаційної політики підприємства / Н. А. Іщенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2009. - Вип. 16(1). - С. 171-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16%281%29__31

24.
Лищенко О. Г.
Оптимізація амортизаційної політики підприємства / О. Г. Лищенко, В. В. Півненко // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 4. - С. 70-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_4_11

25.
Загорська Т. В.
Амортизаційна політика у забезпеченні стратегічного розвитку промислового підприємства / Т. В. Загорська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 3(1). - С. 48-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3%281%29__12

26.
Коваленко Л. О.
Сучасні проблеми формування амортизаційної політики підприємств промисловості / Л. О. Коваленко, В. І. Тимошенко // Чернігівський науковий часопис. Серія 1 : Економіка і управління. - 2017. - Вип. 1. - С. 78-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ekon_2017_1_14

27. Снеткова А. В.
Вплив амортизаційної політики підприємства на її інвестиційний потенціал / А. В. Снеткова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. - 2017. - № 5. - С. 7-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

28. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/asp/php/page_lib.php) - рубрика “ Амортизація”