Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Будь-ласка складіть список літератури для курсової роботи з економіки підприємства на тему: "Політика підприємства в галузі оновлення і ефективного використання основних фондів"? Бажано за останніх 5 років
1.
Анісімова, М.В. Розширення методів відтворення основних засобів на підприємстві [Текст] / М. В. Анісімова, О. Я. Загорецька // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 190-196.

2.
Бакай, В.Й. Удосконалення амортизаційної політики як чинник оновлення основних фондів на підприємстві [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 252-255.

3.
Бакай, В.Й. Фінансовий лізинг як ефективний механізм оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] / В. Й. Бакай, В. І. Дячишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 115-119.

4.
Бровко, Л.І. Економічна ефективність використання основних фондів сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. І. Бровко, Т. І. Галаган, Є. І. Бровко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №22. – C. 22-26.

5. 63
Н34 Дуда, С.Т. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності використання основних фондів торговельного підприємства [Текст] / С. Т. Дуда, О. М. Якимів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 263-268.

6.
Козаченко, В.М. Проблеми використання основних виробничих фондів в Україні та світі [Текст] / В. М. Козаченко, О. В. Романенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 157-160.

7.
Лень, В.С. Методи нарахування амортизації та відтворення основних засобів [Текст] / В. С. Лень, Ю. М. Перетятько // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9. – С. 199-205.

8.
Майдуда, Г.С. Кредитування відтворення основних засобів: системи обліку та звітності [Текст] / Г. С. Майдуда // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 88-94.

9.
Отрощенко, А.В. Інвестиційне забезпечення відтворення основних засобів промисловості України [Текст] / А. В. Отрощенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.2. – С. 101-103. – [обгрунтовуються основні шляхи та пріоритетні напрями розвитку інвестиційного забезпечення відтворення основного капіталу в регіонах України].

10.
Полуянова, Е.И. Задачи подсистемы управления воспроизводством основных средств на предприятии в современных условиях хозяйствования [Текст] / Е. И. Полуянова // Економіка розвитку. – 2014. – №1. – С. 83-88.

11.
Проскурович, О.В. Економетричне моделювання структури основних фондів будівельного підприємства [Текст] / О. В. Проскурович, А. О. Горощак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.2. – С. 247-250.

12.
Проскурович, О.В. Діагностика та моделювання ефективності використання основних фондів будівельного підприємства [Текст] / О. В. Проскурович, М. М. Ястремський, Л. О. Сорока // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.2. – С. 219-224.

13.
Сторожук, О. Довгостроковий кредит як джерело формування та відтворення основних фондів підприємства [Текст] / О. Сторожук // Вісник податкової служби України. – 2004. – №32. – С. 22-29.

14. 330
Т18 Танасюк, І.М. Планування відтворення основніх промислово-виробничих фондів на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка підприємства / І. М. Танасюк. – Одеса : Одеський Держ. Економічний у-т, 1998. – 18с.

15. 338(477)
Т28 Улянич, М.В. Теоретичні аспекти організації процесу відтворення основних виробничих фондів підприємств [Текст] / М. В. Улянич // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 127-130.

16.
Шаховалова, Є.О. Моделювання фінансового забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств [Текст] / Є. О. Шаховалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2, Т.2. – С. 231-235.

17.
Шумейко, О.Ю. Дослідження економічної сутності категорій: основні фонди, основні засоби, основний капітал підприємства [Текст] / О. Ю. Шумейко, Т. В. Семено // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 45-48.
18.
Шура, Н. Моделювання залежності ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств від стану та ефективності відтворення основних фондів [Текст] / Н. Шура // Економіст. – 2012. – №4. – С. 50-55.

19.
Грекова В. А.
Оптимізація розподілу коштів на оновлення основних фондів з метою підвищення його ефективності / В. А. Грекова // Економічний простір. - 2013. - № 74. - С. 204-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_74_23

20.
Грекова В. А.
Особливості джерел фінансування оновлення основних фондів металургійних підприємств / В. А. Грекова // Економічний простір. - 2013. - № 79. - С. 212-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_79_22

21.
Грекова В. А.
Розробка критерію ефективності використання та оновлення основних фондів / В. А. Грекова // Академічний огляд. - 2008. - № 1. - С. 43-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2008_1_8

22.
Довбня С. Б.
Відображення ефективності використання основних фондів підприємства в системі збалансованих показників / С. Б. Довбня // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2013. - № 1. - С. 135-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2013_1_23

23.
Лазебник Л. Л.
Оновлення основних засобів в Україні: проблеми їх амортизації та використання / Л. Л. Лазебник // Економіка України. - 2018. - № 8. - С. 62-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_8_6

24.
Подвальна Г. В.
Оцінювання основних засобів автотранспортних підприємств: оновлення та ефективність / Г. В. Подвальна, В. В. Кузяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. - 2015. - № 833. - С. 82-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2015_833_14

25.
Потороча Я. М.
Ефективність використання різних форм оновлення основних засобів залізничного транспорту / Я. М. Потороча // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2012. - Вип. 21-22(2). - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2012_21-22%282%29__5

26.
Чумак Л. Ф.
Оцінка та напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства / Л. Ф. Чумак, Х. О. Бурда // Бізнес Інформ. - 2017. - № 4. - С. 245-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_4_40

27.
Швець В. Я.
До питання оцінки економічної ефективності оновлення основних фондів / В. Я. Швець, В. А. Грекова. // Ефективна економіка. - 2012. - № 11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_11_27

28.
Ширяєва Л. В.
До питання оновлення основних засобів підприємств портової діяльності / Л. В. Ширяєва, С. В. Онешко, Е. А. Бордюгова // Молодий вчений. - 2017. - № 4. - С. 794-799. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_186

29.
Яременко Л. М.
Теоретичні підходи до сутності та класифікації основних засобів / Л. М. Яременко // Економічний вісник університету. - 2015. - Вип. 27(1). - С. 144-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_27%281%29__24

30.
Колещук О. Я.
Діагностика технічного стану основних фондів машинобудівних підприємств як засіб попереднього обґрунтування проектів їх оновлення / О. Я. Колещук, О. Ю. Ємельянов, А. В. Симак // Економічний простір. - 2015. - № 98. - С. 189-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_98_20

31. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/asp/php/page_lib.php) - рубрика “Відновлення основних фондів=відтворення основних фондів”