Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література для курсової на тему "Державне регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі"
1.
Щодо реформування системи технічного регулювання відповідно до вимог законодавства ЄС та торгівлі України [Текст] // Стандартизація сертифікація якість. – 2015. – №1. – С. 3-5.

2.
Азарян, О.М. Проблема інституціональних пасток у регулюванні розвитку внутрішньої торгівлі України [Текст] / О. М. Азарян, Н. Ю. Возіянова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 8-13.

3.
Бакулина, В. Юридическое оформление уличной торговли [Текст] / В. Бакулина // Ресторатор. – 2018. – №11. – С. 64-67.

4. 339.1
Б28 Батутіна, А.П. Експертиза товарів [Текст] : практикум; навч. посіб. / А. П. Батутіна, І. В. Ємченко, А. О. Троякова. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 396 с.
5.
Бегларашвілі, О. Роздрібна торгівля в Україні: динаміка змін [Текст] / О. Бегларашвілі, А. Кулік // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2018. – №3. – C. 52-60.

6.
Гуцул, І. Митна політика та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність [Текст] / І. Гуцул // Світ фінансів. – 2016. – №2. – С. 67-74.

7.
Данило, С.І. Алгоритм формування і реалізації інституційно-економічного механізму регулювання роздрібної торгівлі на мезорівні [Текст] / С. І. Данило // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 224-229. – [Автором запропоновано поетапне формування та реалізації інституційно економічного механізму регулювання роздрібної торгівлі на мезорівні в такій послідовності: формування сприятливого середовища функціонування і розвитку роздрібної торгівлі; ліквідація проявів монополізації галузі та її сегментів, доступу до ресурсів і ринків, корупції у відносинах «влада – торговельний бізнес»; забезпечення планового і системного розвитку роздрібної торгівлі та розміщення її продуктивних сил і ресурсного забезпечення територіями регіону;
формування структурнозбалансованого розвитку роздрібної торгівлі та її впливу на структурні реформи та інституціональні зміни на регіональному рівні; виступ роздрібної торгівлі «локомотивом» розвитку і «підтягнення» розвитку сільських та віддалених територій.

8.
Дем`янюк, О. Митні режими у стимулюванні зовнішньоекономічної діяльності України [Текст] / О. Дем`янюк, І. Кекіш // Світ фінансів. – 2016. – №2. – С. 75-87.

9.
Іваніна, Н. Нетарифне регулювання [Текст] : [митна справа] / Н. Іваніна // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2017. – №47. – С. 38-46.

10.
Іваніна, Н. Контроль за відповідністю екологічним нормам [Текст] : [митний контроль] / Н. Іваніна // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – №20. – С. 25.

11.
Кравець, І. Поняття та функції організаторів торгівлі за законодавством України [Текст] / І. Кравець // Право України. – 2018. – №6. – С. 71-85.

12.
Лахно, С. Внутрішній ринок: захищати не можна відкривати [Текст] / С. Лахно // Юридична Газета. – 2018. – №14. – С. 24-25.

13.
Мазур, О.Є. Організаційні патології системи державного регулювання роздрібної торгівлі України [Текст] / О. Є. Мазур // Економіка України. – 2014. – №4. – С. 18-28.

14.
Міняйло, О.І. Державне регулювання роздрібної торгівлі в Україні [Текст] / О. І. Міняйло, Є. В. Кононенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №14. – С. 50-54.

15.
Олейнікова, Ю. Девальвація гривні у системі регулювання зовнішньої торгівлі [Текст] / Ю. Олейнікова, Л. Серова // Економічні наукиЗовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – №3. – С. 102-116.

16.
Орлик, І.О. Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / І. О. Орлик, Т. Г. Васильців, С. А. Рудик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №1. – С. 102-109. – [У статті проаналізовано стан інноваційного розвитку та узагальнено напрями для підвищення інноваційної діяльності в торгівлі в Україні з продажу керамічної плитки та сантехніки, а саме – механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі в Україні. Проведено оцінку інноваційно-інвестиційної діяльності та рівня інвестиційного забезпечення розвитку роздрібних торговельних підприємств. Проаналізовано мінімізацію
невизначеності в процесах і результатах інвестування в інноваційну діяльність торговельних підприємств з продажу керамічної плитки та сантехніки.

17.
Полтавський, О. Щодо визначення поняття "торговельна діяльність" та її ознак [Текст] / О. Полтавський // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №2. – С. 19-22.

18.
Сторожук, В. Ввезення товарів в рамках вільної торгівлі [Текст] / В. Сторожук // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – №36. – С. 35-39.

19.
Сторожчук, В. Тарифне регулювання щодо товарів, які ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю [Текст] / В. Сторожчук // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – №9. – С. 32-34.

20.
Сторожчук, В. Товари, заборонені до ввезення в Україну [Текст] / В. Сторожчук // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – №45. – С. 25-27.

21.
Трусов, О. Митні перевірки: що змінилось з появою нових Методрекомендацій? [Текст] / О. Трусов // Бухгалтерія. – 2016. – №45. – С. 20-21.

22.
Чирак, М. Еволюція фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні [Текст] / М. Чирак, В. Клімчик // Світ фінансів. – 2016. – №3. – С. 74-88.

23. 339.5
Ч-93 Чурсіна, Л.А. Товарознавство та експертиза в митній справі [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, М. Вербицький, Є. О. Калінський. – Херсон : Олді-Плюс, 2013. – 202 с.

1. Гібадуллін О. В.
Механізми державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислової сфери економіки України [Електронний ресурс] / О. В. Гібадуллін. // Державне будівництво. - 2017. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2017_2_10
Попередній перегляд: Завантажити - 1.994 Mb Зміст випуску Цитування
2. Пасемко Г. П.
Державне регулювання міжнародної торгівлі в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Г. П. Пасемко, Л. Г. Бага, С. В. Довгаль // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2018. - № 2. - С. 226-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2018_2_25
Попередній перегляд: Завантажити - 518.392 Kb Зміст випуску Цитування
3. Косова Т. Д.
Механізми державного регулювання фондової біржової торгівлі [Електронний ресурс] / Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 1. - С. 145-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuete_2017_1_20
Попередній перегляд: Завантажити - 1.127 Mb Зміст випуску Цитування
4. Лобунець В. І.
Застосування митно-тарифних і нетарифних інструментів в державному регулюванні зовнішньої торгівлі [Електронний ресурс] / В. І. Лобунець, Є. О. Малік // Економіка та управління АПК. - 2017. - № 1. - С. 73-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2017_1_12
Попередній перегляд: Завантажити - 362.241 Kb Зміст випуску Цитування
5. Апопій В. В.
Активізація державної політики підтримки і регулювання торговельного підприємництва [Електронний ресурс] / В. В. Апопій, Н. М. Андріїв // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2015. - Вип. 19. - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2015_19_3
Попередній перегляд: Завантажити - 576.496 Kb Зміст випуску Цитування
6. Нестеренко О. Д.
Механізм державного регулювання ринку агропродовольчої продукції та його застосування до зовнішньої торгівлі [Електронний ресурс] / О. Д. Нестеренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2015. - Вип. 14. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_14_7
Попередній перегляд: Завантажити - 326.64 Kb Зміст випуску Цитування
7. Лісіца В.
Державне регулювання діяльності роздрібних торговельних мереж в Україні в контексті світового досвіду [Електронний ресурс] / В. Лісіца // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2016. - № 3. - С. 79-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2016_3_12
Розглянуто основні заходи державного регулювання діяльності роздрібних торговельних мереж в Україні в контексті світового досвіду. Зростання ринкової влади торговельних мереж та перерозподіл доданої вартості на їх користь, конфлікти, що почали виникати між учасниками в ланцюгу поставок, актуалізували дискусію щодо ролі держави у цих відносинах та напрямах її втручання в них. Визначено, що система заходів державного регулювання має забезпечувати захист інтересів кінцевих споживачів; існування на ринку передбачуваних, чітких та зрозумілих правил взаємодії його учасників; рівність умов для всіх учасників ринку; захист конкуренції, як одне з ключових завдань, що постає перед державними органами влади. Визначено переваги та недоліки посилення державного регулювання діяльності торговельних мереж. Проаналізовано інструменти регулювання та можливі наслідки від їх застосування у сфері роздрібної торгівлі.
Попередній перегляд: Завантажити - 430.234 Kb Зміст випуску Реферативна БД Цитування
8. Нестеренко О. Д.
Детермінація міжнародного досвіду застосування заходів державного регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією [Електронний ресурс] / О. Д. Нестеренко // Економіка АПК. - 2015. - № 12. - С. 109-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_12_18
Попередній перегляд: Завантажити - 175.023 Kb Зміст випуску Цитування
9. Лопащук І. А.
Система торгівлі на селі як об’єкт державного регулювання та підтримки [Електронний ресурс] / І. А. Лопащук, Г. В. Апопій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2015. - Вип. 6. - С. 110-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_6_27
Попередній перегляд: Завантажити - 833.3 Kb Зміст випуску Цитування

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php) - галузь знань «торгівля»