Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, потрібна література з курсу "Технології підприємницької діяльності" для курсової роботи на тему "Технологія екскурсійної діяльності"
1. 330.342.146
Р45 Реформування економічної системи країни в умовах фінсової нестабільності [Текст] : Зб. тез міжнародної науково-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2014 р. – Тернопіль, 2014. – 132 с. – [Збірник тез доповідей укладено за матеріалами доповідей економічної наукової інтернет-конференції "Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності", які оприлюднені на інтернет-сторінці www.economy-confer.com.ua].

2.
Альтгайм, Л.Б. Основне значення та принципи організації екскурсійних послуг [Текст] / Л. Б. Альтгайм // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 215-219.

3.
Андреєва, Т. Організація екскурсійної роботи з учнівською молоддю [Текст] / Т. Андреєва // Класний керівник. – 2010. – №8. – С. 2-11.

4.
Андреєва, Т. Організація екскурсійної роботи з учнівською молоддю [Текст] / Т. Андреєва // Класний керівник. – 2010. – №10. – С. 2-11.

5. 338.48
Б12 Бабарицька, В. Екскурсознавство і музеєзнавство [Текст] : навч. посіб. / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Альтерпрес, 2012. – 444с. – (Бібліотека професійного менеджера).
6. 338.48
Б12 Бабарицька, В. Менеджмент туризму. Туроперейтинг.Понятійно-термінологічні основи. Сервісне забезпечення турпродукту [Текст] : навч. посіб. / В. Бабарицька, О. Малиновська. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Альтерпре8, 2008. – 288с. – (Бібліотека професійного менеджера
7.
Бараш, Ю.С. Теоретико-методичний підхід до визначення економічної ефективності туристичних подорожей з використанням вузькоколійної залізниці [Текст] / Ю. С. Бараш // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 127-133.

8.
Берест, Р.Я. Туристиче краєзнавство [Електронний ресурс] : текст лекцій / Р. Я. Берест, Л. С. Безручко. – Львів : Львівський інститут економіки і туризму, Галицька видавнича спілка, 2015. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

9. 338.48
Г15 Галасюк, С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К. : ЦУЛ, 2013. – 178с.
10. 338.48
Г15 Галасюк, С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – 2-ге вид. допов. і доопр. – Херсон : ОЛДІ - Плюс, 2016. – 248 с
11. 338.48
К45 Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 2003. – 300с
12. 338.48
К45 Кифяк, В.Ф. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

13.
Ковешніков, B.C. Питання класифікації в сфері туризму [Текст] / B. C. Ковешніков, О. С. Ліфіренко, Н. М. Стукальська // Економіка @ держава. – 2016. – №6. – С. 29-32.

14. 338.48
Л83 Лужанська, Т.Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи [Текст] : навч. посіб. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна за ред. І.М. Волошина. – К. : Кондор, 2008. – 385с.
15. 338.48
П16 Пангелов, Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Пангелов. – К. : Академвидав, 2010. – 248с. – (Альма-Матер).
16.
Писаревський, І.М. Планування та організація туристських маршрутів [Електронний ресурс] : підручник / І. М. Писаревський. – Харків : ХНАМГ, 2012. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

17.
Плетинський, В. Ліцензія гіда як гарантія якості [Текст] : [екскурсійний туризм в Ізраїлі] / В. Плетинський // Український туризм. – 2015. – №4. – С. 54-57.

18. 338.48
Ш90 Штереверя, А.В. Організація туристичних послуг [Текст] : конспект лекцій / А. В. Штереверя, Н. А. Дехтяр. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с.
1. Нагірняк А. Я.
Проблемні питання професійної підготовки екскурсоводів і гідів–перекладачів у сфері екскурсійної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / А. Я. Нагірняк // Гілея: науковий вісник. - 2019. - Вип. 145(1). - С. 112-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_145(1)__25
Попередній перегляд: Завантажити - 251.464 Kb Зміст випуску Цитування
2. Літовка-Деменіна С.
Стан готовності майбутніх фахіців сфери туризму до організації екскурсійної діяльності [Електронний ресурс] / С. Літовка-Деменіна // Освітній простір України. - 2017. - Вип. 10. - С. 192-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2017_10_27
Попередній перегляд: Завантажити - 366.137 Kb Зміст випуску Цитування
3. Сокол Т. Т.
Інноваційні способи і форми екскурсійної діяльності на ринку туристичних послуг України [Електронний ресурс] / Т. Т. Сокол, І. І. Плиска // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. - 2017. - Вип. 47. - С. 165-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2017_47_24
Попередній перегляд: Завантажити - 183.899 Kb Зміст випуску Цитування
4. Богатирьова Г.
Комунікативно-психологічна складова готовності фахівців з туризму до екскурсійної діяльності [Електронний ресурс] / Г. Богатирьова // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер. : Професійна педагогіка. - 2018. - № 15. - С. 67-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvipto_2018_15_12
Попередній перегляд: Завантажити - 248.872 Kb Зміст випуску Цитування
5. Романуха О. М.
Екскурсійна діяльність як фактор активізації туризму в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Романуха // Торгівля і ринок України. - 2017. - № 2. - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tiru_2017_2_17
Попередній перегляд: Завантажити - 637.184 Kb Зміст випуску Цитування
6. Любарець В.
Соціокультурна компетентність як необхідна складова в екскурсійній діяльності майбутнього фахівця сфери туризму [Електронний ресурс] / В. Любарець // Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 70. - С. 60-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2017_70_15
Попередній перегляд: Завантажити - 220.454 Kb Зміст випуску Цитування
7. Літовка-Деменіна С. Г.
Сучасний стан підготовки майбутнього фахівця сфери туризму до екскурсійної діяльності: теоретико-методологічний аспект [Електронний ресурс] / С. Г. Літовка-Деменіна // Теоретична і дидактична філологія. Серія : . - 2017. - Вип. 24. - С. 93-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdf_2017_24_13
Попередній перегляд: Завантажити - 354.601 Kb Зміст випуску Цитування
8. Донцов О.
Надійність карт і планів у забезпеченні туристично-екскурсійної діяльності [Електронний ресурс] / О. Донцов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2016. - Вип. 24. - С. 34-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2016_24_10
Попередній перегляд: Завантажити - 95.251 Kb Зміст випуску Цитування
9. Літовка-Деменіна С. Г.
Особливості викладання екскурсійної діяльності для студентів напряму підготовки "Туризм" [Електронний ресурс] / С. Г. Літовка-Деменіна // Професійна освіта: методологія, теорія та технології . - 2016. - Вип. 4. - С. 160-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/profe_2016_4_14
Попередній перегляд: Завантажити - 175.718 Kb Зміст випуску Цитування