Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти необхідну літературу укр.мовою (навчальні посібники, підручники) за наступними дисциплінами (за останні 5 років):
>>> 1.Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні.
>>> 2. Економічна оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності.
>>> Заздалегідь дякую.

Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні.

1. 658.5.012.32
М50 Менеджмент організацій і адміністрування [Текст] : навч. посіб. для підготовки до держ. іспиту на ступінь магістра зі спец. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" / за ред.: С.К. Харічкова, Г.А. Дорошук. – Одесса : Освіта України, 2015. – [У навчальному посібнику для підготовки до державного іспиту на ступінь магістра зі спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування" представлені дисципліни циклу професійної підготовки: менеджмент організацій, корпоративне управління, управління змінами, управління проектами, управління якістю, фінансовий менеджмент, інформаційні технології і системи в управлінні організацією, договірне право, публічне адміністрування. У посібнику також наведені методичні вказівки щодо самостійної підготовки до державного іспиту.
Розраховано на студентів та викладачів менеджерських спеціальностей, буде корисним бізнесменам та менеджерам підприємств.
].

2. 005
В54 Вітчизняна практика та зарубіжний досвід управління персоналом [Текст] : монографія / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 292 с. – [Монографія спрямована на розгляд проблем управління персоналом у розрізі вітчизняної практики та зарубіжного досвіду. Зокрема, висвітлюються елементи процесу управління людськими ресурсами та існуючі програмні продукти автоматизованих систем управління трудовими ресурсами, проблеми формування інформаційного забезпечення функціонування корпоративних структур в Україні, фактори впливу на соціально-психологічний клімат в колективі та основні підходи до управління ним, кадрова безпека та види загроз, що виникають внаслідок її порушення.
Для управлінців, менеджерів, керівників, викладачів, студентів, аспірантів та науковців.
].

3. 334.7
Б78 Боковець, В.В. Теоретико-методичні засади управління корпораціями [Текст] : монографія / В. В. Боковець. – Київ : Кондор-Видавництво, 2015. – 206 с. – [Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методичних засад корпоративного управління. Представлено організаційно-економічдош механізм управління корпорацією, визначено суб`єкти та об`єкти управління, функції, принципи, методи, інструменти корпоративного управління та охарактеризовано систему взаємодії, яка складається у процесі управління корпорацією.
Особлива увага в монографії приділена корпоративній взаємодії та ролі комунікацій в підвищенні ефективності прийняття рішень в процесі корпоративного управління.
Монографія буде корисною для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та менеджерів різних управлінських рівнів корпорація.
].

4. 35
П50 Політика в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко. – Київ : Видавництво Ліра - К, 2017. – 200 с. – [У навчальному посібнику дано комплексне уявлення про політику в публічному управлінні, викладено її розуміння та теоретичні засади. Розкрито моделі, підходи, методологічний інструментарій і механізми формування, впровадження та оцінювання політики в публічному управлінні. Висвітлено сучасну методологію інформаційно-аналітичної діяльності для політики в публічному управлінні.
Навчальний посібник розрахований на слухачів, студентів, науковців, викладачів, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших фахівців, які виявляють інтерес до проблем політики в публічному управлінні.
].

5. 334
І-20 Іванова, В.В. Інтелектуальний бізнес [Текст] : підручник / В. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2017. – 327 с. – [У підручнику висвітлено основні теоретико-методичні засади інтелектуального бізнесу як специфічного формату бізнесової діяльності; розкрито сутність та специфіку інтелектуальних продуктів; надані методичні підходи для управління інтелектуальним бізнесом та його інформаційного забезпечення, мотивації інтелектуальних працівників, моделювання інтелектуального бізнесу, визначення ризиків його здійснення та організації економічної безпеки, використання інформаційно-коммунікаційних технологій для віртуалізації інтелектуального бізнесу, визначення політики ціноутворення та джерел фінансування, просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів.
Книга розрахована на широке коло читачів: викладачів і студентів вищих навчальних закладів; керівників і фахівців підприємств, підприємців, які зацікавлені у створенні та розвитку інтелектуального бізнесу.
].

6. 005
Л15 Ладонько, Л.С. Менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб / Л. С. Ладонько, О. В. Михайловська, Н. В. Філіпова. – Київ : Кондор, 2015. – 152 с. – [ Існує електронна копія ]. – [В навчальному посібнику розглядаються основні положення теорії управління. Розглянуто функції менеджменту, надана характеристика основним організаційним структурам управління. Розглянуто процес прийняття управлінських рішень, теорії лідерства Детально розглянуто комунікаційний процес у менеджменті та класифікацію комунікацій. Особливу увагу приділено вивченню сутності та процесу управління ризиками (класифікація ризиків, методи виявлення та оцінка ризиків).
Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів напряму менеджмент, науковців та аспірантів за відповідним напрямком наукових досліджень.
].

7. 004
І-73 Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління [Текст] : монографія / М. О. Медиковський, Р. О. Ткаченко, І. Г. Цмоць [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 280 с. – [На основі комплексного підходу та ієрархічної компонентно-орієнтованої технології розроблено інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління, які орієнтовані на використання в ієрархічно-розподілених системах, що інтегрують функції керування технологічними та організаційно-економічними процесами підприємства. За комплексним підходом, який охоплює інформаційні та нейромережеві технології, методи та засоби попередньої обробки даних, фільтрації динамічних даних, прогнозування та візуалізації багатовимірних даних, а також компонентно-орієнтованої технології, яка передбачає розроблення інтелектуальних компонентів у вигляді функціонально завершених модулів, що мають вихід на стандартний інтерфейс, можна підвищити якість управління, зменшити вартість та час проектування.
Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів, що займаються розробленням інтелектуальних засобів для ІАСУ та проблемами штучного інтелекту.
].

8. 005
Н72 Новаківський, І.І. Інформаційні системи у менеджменті: адаптивний підхід [Текст] : підручник / І. І. Новаківський, І. І. Грибик, Н. В. Смолінська. – Київ : Кондор, 2019. – 440 с. – [Висвітлено значення і місце сучасних інформаційних систем в управлінні організаціями, наведено їхні основні характеристики і класифікацію. Розглянуто основні складові інформаційних систем, які використовуються для підготовки рішень в економіці і менеджменті: інформаційні технології, бізнес-ужитків і функціональних систем, а також управління інформаційними системами і їх елементами. Формуються основи аналізу ефективності інформаційних систем.
Для кращого засвоєння викладеного матеріалу наприкінці кожної теми наведено резюме. Для самоконтролю рівня засвоєння матеріалу наведено контрольні запитання.
Буде корисним студентам, аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів, менеджерам різних рівнів та напрямів, спеціалістам з впровадження та застосування інформаційних технологій та систем.

Рекомендовано МОН України
].

9. 368/369
П38 Плиса, В.Й. Страховий менеджмент [Текст] : навч. посібник / В. Й. Плиса. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 378 с. – [У навчальному посібнику розглянуто фундаментальні питання теорії та практики страхового менеджменту, його сутність і значення, етапи прийняття управлінських рішень у страховому підприємництві.
Подано загальну характеристику, структуру, порядок формування та шляхи оптимізації ресурсного потенціалу страхової організації. Зосереджено увагу на значенні та особливостях здійснення планування в страхових організаціях, технологіях управління маркетинговою діяльністю в страховому підприємництві, технології відбору ризиків на страхування і врегулювання страхових претензій, особливостях управління грошовими потоками та фінансовою надійністю страховика. Розглянуто сутність комунікацій в управлінні страховиком та інформаційного забезпечення страхового менеджменту.
Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, аспірантів, викладачів, усіх хто цікавиться проблемами страхового менеджменту.

Рекомендовано МОН України].

10. 658.14/.17
Р49 Рзаєв, Г.І. Фінансова звітність підприємств : аналітичні можливості та перспективи використання [Текст] : монографія / Г. І. Рзаєв. – Кам`янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2015. – 224 с. – [У монографії розкриваються широкі можливості використання фінансової звітності в управлінні підприємством. Визначено основні напрями використання інформації фінансової звітності за умов конкурентної боротьби, що грунтуються на дослідженнях фінансової безпеки, фінансового потенціалу, оцінки ймовірності банкрутства підприємства, критеріях його економічного зростання та характеристиках конкурентоспроможності.
Монографія корисна для наукових працівників, фахівців-практиків, аспірантів, студентів економічних спеціальностей ВНЗ тощо.
].

11. 339.9
С14 Сазонець, О.М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сазонець. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 256 с. – [Висвітлено роль і властивості інформації в сучасному світі, сфери застосування сучасних інформаційних систем в світовій економіці, зокрема у великих компаніях, та обґрунтовано необхідність захисту інформаційних систем в економіці.
Розглядаються інформаційні системи та технології, що забезпечують управління зовнішньоекономічною діяльністю в цілому та функціонування окремих сфер діяльності підприємств - інвестиційної, аналітичної, організаційної, управлінської, фінансово-економічної. Висвітлюються основи теорії та практики створення інформаційних систем, формулюється основний понятійний апарат щодо здійснення підприємствами зовнішньоекономічної діяльності у сучасному інформаційному середовищі.
Для науковців, аспірантів, студентів а також фахівців з питань інформатизації, сучасних інформаційних технологій та управління підприємствами

Рекомендовано МОН України].

12. 338.46
І-74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі [Текст] : підручник / М. М. Скопець, М. К. Сукач, О. П. Будя [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2016. – 768 с. – [Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практикум розв`язування задач на платформі офісного (Microsoft Office 2010) та спеціалізованого {Opera Enterprise Solution, Мой Отель, ІС:Підприємство 8.2) програмного забезпечення, глобальних дистриб`юторних систем бронювання (Amadeus, Galileo) та систем on-line бронювання (Vitiana), а також інших систем (ТІТБІТ) в сучасних умовах функціонування підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Підручник дозволить читачеві сформувати достатньо повне уявлення та отримати професійні навички із застосування офісних та спеціалізованих систем і технологій у галузі.
Розрахований на студентів усіх форм навчання спеціальностей Комп `ютерні науки та інформаційні технології, Інженерія програмного забезпечення, Готельно-ресторанна справа, Туризм, Менеджмент, Маркетинг вищих навчальних закладів. Може бути корисним для студентів інших спеціальностей, викладачів і фахівців підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, а також використаним для заочної і дистанційної форм навчання.].

13. 005
С77 Стахів, О.Г. Вступ до менеджменту [Текст] : навч. посіб. для учнів/студ. проф. навч. закладів зі спец. "Комерційна діяльність" / О. Г. Стахів, О. І. Явнюк, В. В. Волощук за наук. ред. М.Г. Бойко. – Івано-Франківськ : "Лілея-НВ", 2015. – 336 с. – [У посібнику розглянуто теоретичиіта прикладні основи менеджменту. Розкрито особливості управління організаційним оточетшм, яке впливає на ухвалення управлінських рішень. Репрезентовано базові функції менеджменту. Визначено сутність соціально-психологічних аспектів менеджменту, управління людськими ресурсами, які розкривають доцільність формування дієвих команд та лідерських якостей менеджерів. Доведено актуальність управління комунікаційними зв`язками та розвиток комунікаційних навичок персоналу. Обґрунтовано доцільність запровадження екологічного менеджменту на різних ієрархічних рівнях управління.
Посібник розраховано на викладачів, учнів/студентів професійних навчальних закладів і тих, хто цікавиться питаннями управління організаціями.
].

14. 331.108
Х52 Хитра, О.В. Управління командами [Текст] : навч. посіб. / О. В. Хитра. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 495 с. – [Розглянута методологія організації командної праці на підприємствах. Обґрунтована роль командних цінностей, норм, комунікацій і розподілу ролей у спільній трудовій діяльності. Оцінений вплив управлінських команд на ефективність господарської діяльності. Обґрунтована можливість досягнення ефекту синергізму в робочих командах, здатних до самоорганізації.
Для студентів спеціальності "Економіка" (Управління персоналом та економіка праці) і фахівців зі створення та розвитку команд.
].

15. 004
Ш59 Шило, С.Г. Інформаційні системи та технології [Текст] : навч. посіб. / С. Г. Шило, Г. В. Щербак, К. В. Огурцова. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 220 с. – [Подано теоретичні основи економічної інформатики. Підприємство та інформаційні системи управління його діяльністю розглянуто із застосуванням сучасних підходів до розроблення й упровадження інформаційних систем в економіці. Наведено огляд систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, а також комп`ютерних тренінгових систем в економіці, менеджменті та навчанні.
Рекомендовано для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент та адміністрування".


Економічна оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності
1. 330.341.1
А43 Актуальні питання комплексного оцінювання інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] : монографія / О. О. Орлов, О. І. Гончар, С. В. Ковальчук, Є. Г. Рясних. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 552 с. – [Узагальнені теоретичні основи і сформовані рекомендації щодо оцінки інноваційно: діяльності підприємств, наданих як комплекс методик, інструкцій, обгрунтувань підходів до вимірювання стану інноваційного розвитку; інноваційного, конкурентного та сукупного економічного потенціалів; формування системного підходу при стратегічному управлінні розвитком підприємств.
Студентам, магістрантам і аспірантам економічних спеціальностей ВНЗ та фахівцям, яких цікавлять проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств.
].

2. 330.341.1
Г12 Гавловська, Н.І. Управління інноваційними проектами [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 247 с. – [Узагальнено досвід управління інноваційними проектами, визначені їх особливості фінансування. Наведено основні підходи до оцінювання ефективності інноваційних проектів, розкрито специфіку їх експертизи та організації конкурсних торгів.
Актуалізації та самоперевірці знань сприятимуть наведені питання і тестові завдання.
Для студентів ВНЗ, керівників та фахівців підприємств.
].

3. 330.322
Г85 Гриценко, Л.Л. Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики [Текст] : монографія / Л. Л. Гриценко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 327 с. – [У монографії викладено науково-методологічні засади реалізації державної інвестиційної політики, висвітлено концептуальні засади взаємодїїдержавита приватного бізнесу в інвестиційній сфері, розглянуто моделі та форми інвестиційної взаємодії, обгрунтовано напрями розвитку механізму взаємодії держави і бізнесу, зокрема запропоновано науково-методичний інструментарій оцінки ефек-тивності державних інвестицій в умовах державно-приватного партнерства.
Видання рекомендоване для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
].

4. 330.341.1
І-66 Інноваційне управління промисловими підприємствами в системі ефективного використання конкурентного потенціалу [Текст] : монографія / за наук. ред. Нижника В.М. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 547 с.

5. 330.341.1
І-66 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України [Текст] : аналіт. доп. – Київ : НІСД, 2014. – 152 с. – (Економіка ; Вип. 15). – [Проаналізовано сучасний стан і можливості ефективного використання інноваційного потенціалу промисловості, розкрито інституційні засади формування інноваційної моделі розвитку, визначено напрями державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів, а також пріоритетні напрями та інструменти інноваційного розвитку у стратегії модернізації промисловості України.].

6. 658
Й75 Йохна, М.А. Організаційно-структурне забезпечення ефективності інноваційної діяльності машинобудівного підприємства [Текст] : монографія / М. А. Йохна, Н. В. Прилепа. – Хмельницький : ПП Гонта А.С., 2014. – 168 с. – [Монографія присвячена обгрунтуванню та вдосконаленню теоретичних положень, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо організаційно-структурного забезпечення ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Розроблено науково-методичні підходи до вибору і оцінювання ефективності організаційно-економічних форм інноваційної діяльності підприємства, які враховують вплив мотиваційного чинника на підвищення її результатів та акцентують увагу на необхідності максимально збалансовано задовольняти інтереси усіх зацікавлених груп, в тому числі й тих, що знаходяться поза межами підприємства.
Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, викладачів, науковців, керівників підприємств, усіх, хто цікавиться проблемами підвищення ефективності та результативності інноваційної діяльності промислових підприємств.].

7. 330.341.1
К61 Колодійчук, А.В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції [Текст] : монографія / А. В. Колодійчук. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 324 с. – [У монографії узагальнено і розвинено теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком промисловості в умовах недосконалої конкуренції. Зокрема, удосконалено понятійно-термінологічний апарат дослідження, сформовано теоретичне підґрунтя, обґрунтовано інноваційні напрями розвитку промисловості та інструменти управління ним в умовах недосконалої конкуренції.
Книга може бути корисною для вчених, аспірантів, здобувачів, практиків державного і регіонального управління, всіх тих, хто цікавиться проблемами інноваційного розвитку промисловості та підходами до пом`якшення умов недосконалої конкуренції
].

8. 658
К82 Кривов`язюк, І.В. Економіка інноваційного підприємства [Текст] : навч. посiбник / І. В. Кривов`язюк. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 344 с. – [Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розвитку інноваційного підприємства. Визначено економічні основи наукоємного виробництва. Розкрито процес планування та оцінки виробничих можливостей інноваційного підприємства та ресурсні складові його розвитку. Виокремлено чинники формування та підвищення фінансово-економічних результатів діяльності інноваційного підприємства. Значну увагу приділено антикризовим аспектам діяльності інноваційного підприємства, взаємозв`язку кризових явищ і розвитку інноваційної діяльності підприємств.
До кожного розділу додається перелік ключових понять і термінів, практикум, контрольні запитання й список рекомендованої літератури. В додатках подано інноваційні портрети передових вітчизняних підприємств.
Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів-початківців, так і для викладачів з великим педагогічним стажем, стане в нагоді усім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та управління підприємством.
].

9. 338(477)
Н73 Новий економічний курс України : стратегія інноваційного розвитку [Текст] / за заг. ред. Ю.В.Тимошенко, В.А. Ломаковича. – Київ, 2018. – 402 с.

10. 658
С12 Савенко, К.С. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах [Текст] : монографія / К. С. Савенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 180 с. – [На основі узагальнення теоретико-методичних та прикладних положень щодо оцінювання економічної ефективності інноваційних технологій як засобів активізації інноваційних процесів машинобудівних підприємств розглянуто проблеми й перспективи інноваційного розвитку. Розроблено та запропоновано методи і критерії оцінювання ефективності та впровадження інноваційних проектів на промислових підприємствах.
Рекомендовано для фахівців у галузі економіки.
].

11. 658.589
С76 Стадник, В.В. Трансформування промислового підприємства в інноваційне-активне на основі розвитку персоналу [Текст] : монографія / В. В. Стадник, Л. О. Гризовська. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 197 с. – [Викладено результати досліджень, спрямованих на побудову системи управління розвитком персоналу промислового підприємства з метою перетворення його в інноваційно-активне. Подані висновки шодо обґрунтованого вибору форм і методів нарощування інтелектуального капіталу підприємства в розрізі його структурних елементів та співвідносно інноваційних стратегій.
Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, викладачів, науковців, усіх, кому цікаві проблеми управління інноваційною діяльністю та розвитку персоналу промислових підприємств.
].

12. 658.589
Ф94 Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] : монографія / за наук. ред. В.В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 446 с.