Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> "НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ"
>>> Вдячна.
>>> 1. 336.2
О-61 Оподаткування в Україні [Текст] : навч. посіб. / за ред. Н.І. Редіної. – К. : ЦУЛ, 2010. – 544с.

2. 657
О-17 Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій : процеси формування та реалізації [Текст] : монографія / за ред.: Войнаренка М.П., Скоробагатої Л.В. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2014. – 605 с.

3. 336.2
П44 Податкова система [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В.Л. Андрущенка. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 416 с.

4.
Податковий облік та аудит [Електронний ресурс] : завдання та метод. вказівки до практ. занять з курсу для студ напряму підготовки “Облік і аудит” / уклад. І.А. Білик. – Хмельницький : ХНУ, 2015. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана ; [немає паперового аналогу].

5.
Бабіч, В. Податковий кредит з податку на додану вартість (ПДВ): облік, нарахування та відшкодування [Текст] / В. Бабіч, А. Поддєрьогін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №5. – С. 16-22.

6.
Безверхий, К. Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих інновацій [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №1. – С. 26-33.

7.
Безверхий, К. Механізм бюджетного відшкодування ПДВ: теорія та практика [Текст] / К. Безверхий, О. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №9. – С. 13-17.

8. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. – [ Існує електронна копія ].

9.
Білик, І.А. Податок на додану вартість: значення та окремі аспекти обліку [Текст] / І. А. Білик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 211-214.

10. 657
В65 Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – К. : Академія, 2009. – 376с. – (Альма-матер).

11.
Голов, С. Облік і звітність на основі концепцій доданої вартості [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №8-9. – С. 2-13.

12. 657
К55 Коблянська, О.І. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / О. І. Коблянська. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 471с. – (Вища освіта ХХІ століття).
13.
Ковова, І. Чи готова Україна до європейського податкового простору? Питання по ПДВ [Текст] / І. Ковова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – №4. – С. 9-19.

14.
Кононова, А. Податок на додану вартість [Текст] / А. Кононова, О. Гермаківська // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2017. – №26. – С. 21-24.

15.
Кульчицька, Н. Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / Н. Кульчицька, Т. Яковець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – №1. – С. 21-28.

16.
Лопатовський, В.Г. Особливості перевірки податку на додану вартість під час застосування підприємством касового методу податкового обліку [Текст] / В. Г. Лопатовський, О. Я. Подокопна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №4. – С. 106-110.

17.
Малишкін, О. Елементи податку на додану вартість в контексті міжнародного досвіду: обліковий аспект [Текст] / О. Малишкін // Світ фінансів. – 2015. – №1. – С. 34-47.

18. 657
М19 Малишкін, О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика [Текст] : навч.-прак. посіб. / О. І. Малишкін. – К. : ЦУЛ, 2013. – 376с.

19.
Орлова, В.К. Облік і оподаткування доданої вартості [Текст] / В. К. Орлова, С. М. Кафка // Економіка України. – 2016. – №2. – С. 44-51.

20.
Папиріна, О. Податок на додану вартість: дрібними змінами лібералізації не доб`єшся [Текст] / О. Папиріна // Бухгалтерія. – 2016. – №2. – С. 17-20.

21.
Петренко, Н.І. Характеристика аудиторських процедур податкового аудиту [Текст] / Н. І. Петренко, О. Ф. Левченко, О. М. Дмуховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №2. – С. 214-218.

22.
Петрик, О.А. Податковий аудит: значення, планування та процедури перевірки [Текст] / О. А. Петрик, О. Л. Біляченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – №8. – С. 20-25.

23.
Прокопишин, О.С. Податок на додану вартість: особливості оподаткування та обліку в експортно-імпортних операціях [Текст] / О. С. Прокопишин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 72-75. – [У статті розглянуто облікові аспекти оподаткування експортно-імпортних операцій податком на додану вартість відповідно до податкового законодавства та запропоновано шляхи їх вирішення. Акцентовано увагу на проблемах
оподаткування ПДВ експорту та імпорту без перетину кордону, а також на організації податкових розрахунків за коливання курсу національної валюти.

24. 330.341.1
У67 Пухальський, В.В. Суть податкового аудиту [Текст] / В. В. Пухальський // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 218-221.

25.
Рочняк, І. Зміни у звітності з ПДВ [Текст] / І. Рочняк // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – №20. – С. 26-27.

26. 657
С32 Сердюк, В.М. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / В. М. Сердюк. – К. : ЦНЛ, 2005. – 312с.

27. 336.2
С59 Соколовська, А.М. Основи теорії податків [Текст] : навч. посіб. / А. М. Соколовська. – К. : Кондор, 2010. – 326с. –

28.
Тимошенко, С. Податок на додану вартість [Текст] / С. Тимошенко, А. Кононова // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2014. – №15. – С. 16-19.

29. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976с. – [Існує електронна копія

30.
Царук, Н.Г. Облік податку на додану вартість у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Н. Г. Царук // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №9. – С. 317-328.

31. 657
Ш25 Шара, Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 424с