Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література для курсової роботи на тему "Мотивація - як функція підвищення результативності виробництва". Дякую
1. 331.5
У67 Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в перспективному входженні України до ЄС [Текст] : монографія / за наук. ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 502 с.
2.
Варенья, І. Професійне зростання. Секрети мотивації, що допоможуть бути ефективним [Текст] / І. Варенья // Психолог. – 2019. – №7. – С. 4-7.

3.
Ващенко, Н.В. Методи мотивації персоналу до інноваційного розвитку підприємства [Текст] / Н. В. Ващенко // Економічний вісник Національного гірничного університету. – 2016. – №2. – C. 153-160.

4.
Ведерніков, М.Д. Вдосконалення тарифної системи оплати праці як ключового елементу в системі мотивації праці персоналу [Текст] / М. Д. Ведерніков, Л. В. Волянська-Савчук, М. І. Зелена // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №1. – С. 61-67.

5.
Ведерніков, М.Д. Переваги та недоліки методів мотивації персоналу на підприємстві [Текст] / М. Д. Ведерніков, Д. В. Модіна, М. І. Толстюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №2. – С. 159-162.

6. 338(477)
Р 64 Гребінська, С.І. Мотиваційні механізми праці з використанням зарубіжного досвіду [Текст] / С. І. Гребінська // Розвиток України та її регіонів : реалії і перспективи. – 2017. – С. 37-41.

7.
Давидова, О.І. Мотивація інтелектуальної складової зайнятості на підприємстві [Текст] / О. І. Давидова, К. І. Величко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №2. – С. 176-179.

8.
Дідур, К.М. Система участі персоналу в прибутках підприємств як одна з форм матеріальної мотивації [Текст] / К. М. Дідур // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №11. – С. 304-311.

9.
Дудко, С.В. Професійний розвиток персоналу: технології оцінювання та механізм мотивації [Текст] / С. В. Дудко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.2. – С. 57-65.

10.
Євтушевська, О.В. Мотивація суб`єктів господарської діяльності в сучасних умовах [Текст] / О. В. Євтушевська // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №4. – C. 36-38.

11. 331
З-48 Зелена, М.І. Формування компенсаційного пакету як інструменту мотивації персоналу на промислових підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / М. І. Зелена. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 288с.

12. 330.341.1
У67 Капівос, Г.І. Нематеріальна мотивація праці як інструмент підвищення її ефективності [Текст] / Г. І. Капівос, І. В. Якобчук // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 67-70.

13.
Климчук, А.О. Сучасні підходи мотивації та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством [Текст] / А. О. Климчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №2. – С. 180-184.

14. 331.108
К49 Климчук, А.О. Управління підприємством в системі оцінки, мотивації та стимулювання персоналу [Текст] : монографія / А. О. Климчук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 283 с.
15. 658
К49 Климчук, А.О. Формування механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу в управлінні підприємством : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / А. О. Климчук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 560с.

16. 338
А43 Козак, A.M. Механізм впливу мотивації персоналу підприємства на підвищення продуктивності праці [Текст] / A. M. Козак, М. Д. Ведерніков // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 119-121.

17. 338
А43 Куклюк, B.C. Соціально-економічна мотивація як невід`ємний фактор управління персоналом [Текст] / B. C. Куклюк, М. Д. Ведерніков // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 127-129.

18.
Левицька, І.В. Аналіз кадрової політики як основи організації системи мотивації на промислових підприємствах [Текст] / І. В. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.2. – С. 49-53.

19. 338
А43 Литвиненко, Т.С. Сутність та специфіка трудової мотивації у міжнародному менеджменті на прикладі країн Європи [Текст] / Т. С. Литвиненко, Г. О. Соколюк // Актуальні проблеми економіки в умовах євроінтеграційних процесів. – 2017. – Вип.12. – С. 123-125.

20.
Мельник, О.Г. Удосконалення мотивування працівників вітчизняних підприємств на засадах впровадження системи Грейдів [Текст] / О. Г. Мельник, О. В. Денисюк, О. Ю. Григор’єв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №19(835). – C. 56-62.

21.
Покрас, О.С. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств приладобудування в аспекті мотивації персоналу [Текст] / О. С. Покрас // Економіка @ держава. – 2018. – №8. – С. 81-85.

22. 339.138
М 27 Сліпцов, М.А. Мотивація і стимулювання праці в управлінні підприємством на засадах соціальної відповідальності [Текст] / М. А. Сліпцов, Т. В. Яремчук, Є. М. Забурмеха // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України. – 2018. – С. 204-206.

23.
Соколовська, В.В. Мотивація співробітників на основі теорії поколінь: теоретичний підхід [Текст] / В. В. Соколовська, Г. В. Іванченко // Економіка @ держава. – 2018. – №10. – С. 58-63.

24.
Труш, Ю.Л. Мотивація та стимулювання персоналу як складові системи управління якістю продукції на підприємстві [Текст] / Ю. Л. Труш, М. В. Григорців, О. П. Осадчук // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №12. – С. 274-279.

25. 338.3
Х52 Хитра, О.В. Менеджмент продуктивності [Текст] : навч. посіб. / О. В. Хитра. – Львів : Новий Світ - 2000, 2014. – 440 с.
26.
Хорунжак, Н. Формалізація моделі мотивації працівників і оцінки її ефективності [Текст] / Н. Хорунжак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – №1. – C. 85-97.

27.
Цимбалюк, С.О. Детермінанти трудової активності персоналу в системі мотивації [Текст] / С. О. Цимбалюк // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №1. – С. 264-272.

28. 334
П78 Цюпа, О.В. Сучасні методи мотивації на підприємстві [Текст] / О. В. Цюпа, О. О. Чернушкіна // Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції. – 2016. – С. 130-134.

29.
Череп, О.Г. Мотивація як інструмент підвищення продуктивності праці в агропромисловому комплексі [Текст] / О. Г. Череп, А. В. Петрова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.2. – С. 69-73.

30. Васюта В. Б.
Мотивація праці персоналу на підприємстві в сучасних умовах господарювання / В. Б. Васюта, Л. І. Бульбаха. // Ефективна економіка. - 2016. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_6_33

31.
Яхтер А.
Мотивація праці як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства / А. Яхтер // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 37(2). - С. 128-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_37%282%29__20

32.
Лисак В. Ю.
Мотивація праці управлінського та виробничого персоналу: теоретичні аспекти / В. Ю. Лисак, В. В. Ткачук //Причорноморські економічні студії. - 2017. - Вип. 13(2). - С. 108-111. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_13%282%29__23

33. Єсінова Н. І.
Мотивація праці як важливий чинник забезпечення ефективної роботи підприємства / Н. І. Єсінова, Ю. І. Лосінець // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2012. - Вип. 1(2). - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_1%282%29__3

34. Гришина Л. О.
Мотивація праці, як фактор реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства / Л. О. Гришина // Університетські наукові записки. - 2005. - № 3. - С. 395-399. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_3_73

35. Зайцев В. С.
Мотивація праці на основі збалансованої системи показників промислового підприємства / В. С. Зайцев //Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. - 2016. - № 2. - С. 157-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdgma_2016_2_25

36. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Мотивація праці”.Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека