Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, потрібен список літератури для курсової роботи на тему:"Шляхи і методи вирішення конфліктів у колективі". Дякую
1. 159.9
П86 Психология менеджмента [Текст] : учеб. пособие / под ред. Г.С. Никифорова. – Х. : Из-во Гуманитарный Центр, 2002. – 556с.

2. 316
П86 Психологія вирішення конфліктів [Текст] : навч. посіб. / авт.- уклад. В.О. Джелалі. – Київ-Харків : ТОВ" Р.И.Ф.", 2006. – 320с. – [Рекомендовано МОН України].

3.
Агеева, Л.Г. Конфликтология: краткий теоретический курс [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Л. Г. Агеева. – Ульяновск : УлГТУ. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

4.
Анцупов, А.Я. Конфликтология в схемах и комментариях [Електронний ресурс] / А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский. – 2-е изд., перераб. – СПб. : Питер, 2009. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – (Учебное пособие). – Загл. с экрана.

5. 316
Б40 Безпальча, Р. Технологія попередження конфліктів [Текст] / Р. Безпальча. – К. : Главник, 2007. – 128с. – (Бібліотечка соціального працівника).
6. 334.7
Б78 Боковець, В.В. Теоретико-методичні засади управління корпораціями [Текст] : монографія / В. В. Боковець. – Київ : Кондор-Видавництво, 2015. – 206 с
7.
Вершинин, М. (Вершинин, Михаил) Методы управления конфликтами [Текст] / М. Вершинин // Новый Персонал. – 2007. – №7-8. – С. 41-45.

8. 316
Г56 Гнєушев, В.О. Основи конфліктології для менеджера [Текст] : навч. посіб. / В. О. Гнєушев. – Рівне : РДТУ, 2002. – 136с.
9. 316
Г85 Гришина, Н.В. Психология конфликта [Текст] / Н. В. Гришина. – Суми : Питер, 2002. – 464с. – (Мастера психологии).

10. 316
Г85 Гришина, Н.В. Психология конфликта [Текст] / Н. В. Гришина. – Суми : Питер, 2001. – 464с. – (Мастера психологии).

11.
Давлетчина, С.Б. Конфликтология [Електронний ресурс] : учеб. пособие / С. Б. Давлетчина. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2005. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

12. 338
А43 Данилюк, Я.Ю. Управління конфліктами та стресами в організації [Текст] / Я. Ю. Данилюк, P. O. Чернушкіна // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 10-14.

13.
Дзюба, Т. Психологія управління конфліктами в організації [Текст] / Т. Дзюба // Управління освітою. – 2013. – №1. – С. 17-24.

14. 316
Д84 Дуткевич, Т.В. Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦНЛ, 2005. – 456с.
15. 316
К65 Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, Л. В. Торгова, А. М. Гриненко за заг. ред. В.М. Петюха ., Л.В. Торгової. – К. : КНЕУ, 2003. – 315с. – [Існує електронна копія].

16. 316
У67 Управління конфліктами [Текст] : текст лекцій; навч. посіб. / Г. В. Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – К. : Кондор, 2011. – 172с
17.
Коломиец, В. Офисные задиры: умей дать сдачи... [Текст] / В. Коломиец // Персонал. – 2012. – №6. – С. 133-135.

18.
Кручак, О. Загасити полум`я суперечки [Текст] / О. Кручак // Психолог. – 2015. – №3. – С. 7-14.

19. 005
М50 Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 240с.
20. 005
К89 Кузьмін, О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – Львів : Національний університет"Львівська політехніка"(ІВЦ "ІНТЕЛЕКТ+"ІПДО), 2002. – 228 с.

21.
Лебедєва, О. Управління конфліктами на основі розуміння цілей учасників колективного проектування [Текст] / О. Лебедєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №14(711). – С. 132-136.

22.
Лозийчук, Н. Конфликты между руководителями и подчиненными [Текст] / Н. Лозийчук // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №9-10. – С. 66-67.

23.
Лоянич, Я. Противоядие от конфликта [Текст] / Я. Лоянич // Управление персоналом ( укр.). – 2015. – №1. – С. 41-43.

24. 63
Н34 Максимець, Ю.В. Шляхи подолання конфліктних ситуацій на підприємстві [Текст] / Ю. В. Максимець, В. М. Дадак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 372-376.

25. 316
М60 Мілютіна, К. Технологія попередження конфліктів [Текст] / К. Мілютіна. – К. : Главник, 2007. – 128с. – (Бібліотечка соціального працівника).
26. 316
Н16 Нагаєв, В.М. Конфліктологія [Текст] : курс лекцій (модульний варіант); навч. посіб. / В. М. Нагаєв. – К. : ЦНЛ, 2004. – 198с.
27. 316
О-36 Огаренко, В.М. Соціологія праці [Текст] : навч. посіб. / В. М. Огаренко, Ж. Д. Малахова. – К. : ЦНЛ, 2005. – 304с. – [Існуе електронна копія
28.
Паюк, С.В. Міжнародний досвід залагодження трудових конфліктів за допомогою примирних і арбітражних процедур [Текст] / С. В. Паюк // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2015. – №3-4. – С. 36-40.

29.
Подольчак, Н.Ю. Джерела виникнення та наслідки функціонування управлінських конфліктів на підприємствах [Текст] / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 213-219.

30.
Подольчак, Н.Ю. Ідентифікація та оцінювання міжособистісних управлінських конфліктів на машинобудівних підприємствах [Текст] / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 339-346.

31.
Поліщук, М. Конфлікти: вирішення та профілактика [Текст] / М. Поліщук, О. Бєляєва // Психолог. – 2017. – №17-18. – С. 25-33.

32.
Полчанов, А.Ю. Стан наукових досліджень з питань постконфліктного відновлення [Текст] / А. Ю. Полчанов // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №6. – С. 46-51.

33.
Романенко, Н. Коучинг конфликтов: решайте проблемы, укрепляя отношения [Текст] / Н. Романенко // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №6. – С. 58-59.

34.
Рябцев, В.Н. Конфликтология [Електронний ресурс] : хрестоматия для студ. вузов / В. Н. Рябцев, М. А. Шитив. – Ростов-на-Дону : РГУ, 2001. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

35.
Сивкова, Г. Правила "хорошего" конфликта [Текст] : [производственные конфликты как источник развития] / Г. Сивкова // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №7. – С. 63-65.

36.
Сівчук, І.П. Зарубіжний досвід вирішення конфліктних ситуацій [Текст] / І. П. Сівчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 92-95.
37. 316
С42 Скібіцька, Л.І. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : ЦНЛ, 2007. – 384с.

38.
Сударкин, А. Конфликты в топ-команде: есть ли решение? [Текст] / А. Сударкин // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №11-12. – С. 75-77.

39.
Фокіна, Т. Альтернативні методи врегулювання трудових спорів [Текст] / Т. Фокіна // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2014. – №5-6. – С. 14-18.

40.
Хімчак, А.Б. Конфлікти та стратегія їх подолання [Текст] / А. Б. Хімчак, І. В. Померанський // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2019. – №1. – С. 32-42.

41. 159.9
Х69 Ходаківський, Є.І. Психологія управління [Текст] : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар за ред. Є.І. Ходаківського. – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 488 с
42. 658
Х72 Холл, Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты [Текст] / Р. Х. Холл. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 512 с. : ил. – (Теория и практика менеджмента).

43.
Чекаленко, Л. Врегулювання конфліктів: питання теорії і практики [Текст] / Л. Чекаленко // Персонал. – 2008. – №3-4. – С. 58-61.

44.
Чепурний, Г. Як загасити ``полум`я конфлікту`` з підлеглим [Текст] / Г. Чепурний // Головбух: Бюджет. – 2018. – №10. – С. 28-32.

45.
Четвертак, С. Взаємне бажання сторін - запорука позитивного вирішення колективного трудового конфлікту [Текст] / С. Четвертак // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2012. – №5-6. – С. 34-39.

46.
Чуднявцев, С. Конфликт начальника и подчиненного: HR спешит на помощь [Текст] / С. Чуднявцев // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №4. – С. 51-53.

47.
Шахова, М. Мистецтво взаємин, або Простий вихід із лабіринту [Текст] / М. Шахова // Фінансовий контроль. – 2013. – №7. – С. 60-61.

48.
Шахова, М. "Залиш свій гнів на завтра", або як вирішувати конфлікти [Текст] / М. Шахова // Фінансовий контроль. – 2013. – №8. – С. 54-55.

49.
Шевченко, О.О. Профілактика конкфліктних ситуацій у колективі [Текст] / О. О. Шевченко // Виховна робота в школі. – 2015. – №3. – С. 2-7.

50.
Яковенко, О.О. Узагальнення досвіду європейських країн у вирішенні колективних трудових конфліктів [Текст] / О. О. Яковенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 86-89.

51.
Яковенко, О.О. Аналіз причин колективних трудових конфліктів [Текст] / О. О. Яковенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 142-147.

1. Дідовець І.
Причини та шляхи вирішення конфліктів у колективі call-центру [Електронний ресурс] / І. Дідовець, А. Войтенко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2015. - Вип. 32. - С. 225-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2015_32_27
Попередній перегляд: Завантажити - 369.438 Kb Зміст випуску Цитування
2. Чудик-Білоусова Н. І.
Правові засади вдосконалення процедури вирішення колективного трудового спору як конфлікту інтересів [Електронний ресурс] / Н. І. Чудик-Білоусова // Університетські наукові записки. - 2016. - № 1. - С. 141-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_1_15
Попередній перегляд: Завантажити - 242.333 Kb Зміст випуску Цитування
3. Скриньковський Р. М.
Діагностика рівня конфліктності в колективі та шляхи подолання дестабілізації соціально-трудових відносин на підприємстві [Електронний ресурс] / Р. М. Скриньковський // Бізнес Інформ. - 2016. - № 4. - С. 268-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_4_43
Попередній перегляд: Завантажити - 435.659 Kb Зміст випуску Реферативна БД Цитування
4. Базалійська Н. П.
Шляхи подолання інноваційного конфлікту в діяльності трудового колективу [Електронний ресурс] / Н. П. Базалійська, А. М. Козак // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 4. - С. 81-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_4_20
Попередній перегляд: Завантажити - 376.761 Kb Зміст випуску Цитування
5. Сорока І. А.
Особливості конфліктів у колективі організації: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / І. А. Сорока // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 16. - С. 285-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2013_16_43
Попередній перегляд: Завантажити - 286.056 Kb Зміст випуску Цитування
6. Сидорко І.
Роль керівника в управлінні конфліктами у колективі [Електронний ресурс] / І. Сидорко // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2017. - Вип. 1. - С. 100-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2017_1_18
Попередній перегляд: Завантажити - 123.689 Kb Зміст випуску Цитування
7. Сухорукова Т. Г.
Характеристика внутрішніх факторів, що визначають рівень стресовості та конфліктності колективу [Електронний ресурс] / Т. Г. Сухорукова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2013. - Вип. 42. - С. 440-443. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_42_77
Попередній перегляд: Завантажити - 434.255 Kb Зміст випуску Цитування
8. Cокол М.
Колективний трудовий спір та конфлікт: відмінності понять [Електронний ресурс] / М. Cокол // Історико-правовий часопис. - 2013. - № 2. - С. 98-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2013_2_23
Попередній перегляд: Завантажити - 137.114 Kb Зміст випуску Цитування
9. Башук Т. О.
Управління різними типами конфліктів у креативному колективі [Електронний ресурс] / Т. О. Башук, М. О. Хижняк // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2012. - № 3. - С. 111-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_3_13
Попередній перегляд: Завантажити - 338.839 Kb Зміст випуску Цитування
10. Главатських І. М.
Керування колективом в умовах конфлікту [Електронний ресурс] / І. М. Главатських // Наукова скарбниця освіти Донеччини. - 2013. - № 2. - С. 72-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2013_2_20
Попередній перегляд: Завантажити - 397.753 Kb Зміст випуску Цитування
11. Сухорукова Т. Г.
Характеристика зовнішніх факторів, що визначають рівень стресовості та конфліктності колективу [Електронний ресурс] / Т. Г. Сухорукова, Х. Гасанли // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2013. - Вип. 44. - С. 283-286. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_44_67
Попередній перегляд: Завантажити - 345.342 Kb Зміст випуску Цитування
12. Квашук О. В.
Конфлікт як один з головних чинників розладу взаємостосунків у колективі [Електронний ресурс] / О. В. Квашук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Психологія і педагогіка. - 2008. - Вип. 11. - С. 78-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2008_11_11
Попередній перегляд: Завантажити - 114.936 Kb Зміст випуску Цитування
13. Сергієнко Т. І.
Конфлікти в колективі і роль керівника у їх вирішенні [Електронний ресурс] / Т. І. Сергієнко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2012. - Вип. 48. - С. 236-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_48_27
Попередній перегляд: Завантажити - 296.485 Kb Зміст випуску Цитування
14. Конопацька О. М.
Конфлікти в трудових колективах і шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / О. М. Конопацька // Юридична психологія та педагогіка. - 2014. - № 1. - С. 100-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2014_1_12
Попередній перегляд: Завантажити - 196.394 Kb Зміст випуску Цитування
15. Бабай О. М.
Колективні трудові спори (конфлікти) та порядок їх розгляд в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Бабай // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2011. - Вип. 15. - С. 58-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2011_15_14
Попередній перегляд: Завантажити - 277.217 Kb Зміст випуску Цитування
16. Березін Є. Є.
Примирні процедури та їх значення для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Електронний ресурс] / Є. Є. Березін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2010. - Вип. 1. - С. 211-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2010_1_31
Попередній перегляд: Завантажити - 167.675 Kb Зміст випуску Цитування
17. Ніколаєнко С. І.
Соціально-психологічні особливості міжособистісних конфліктів у колективі [Електронний ресурс] / С. І. Ніколаєнко // Світогляд - Філософія - Релігія. - 2014. - Вип. 7. - С. 177-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sfr_2014_7_21
Попередній перегляд: Завантажити - 2.435 Mb Зміст випуску Цитування