Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Складіть будь ласка список літератури для курсової роботи на тему "Проблеми економічного зростання в Україні".
>>>
1.
Проблема якості економічного зростання України: теоретичні підходи та рутини політики [Текст] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – №1. – С. 7-21.

2.
Бойко, Т. Іноземний фінансовий капітал та економічне зростання [Текст] / Т. Бойко // Ринок цінних паперів України. – 2016. – №9-10. – С. 59-67.

3.
Габдуллін, Р.Б. Методологічні основи економічного розвитку та проблеми моделювання економічного росту [Текст] : [Казахстан] / Р. Б. Габдуллін, І. В. Онюшева, С. З. Жалєлєва // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №2. – С. 8-20.

4.
Ганін, В. Фінансово-кредитні інструменти економічного зростання України [Текст] / В. Ганін, В. Соляр, Н. Дяченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – №3. – C. 29–37.

5.
Гуторов, А.О. Інтеграційні відносини як чинник економічного зростання в аграрному секторі економіки [Текст] / А. О. Гуторов // Економіка @ держава. – 2017. – №8. – C. 66-71.

6.
Давиденко, Н.М. Формування та розвиток системи безінфляційних грошей [Текст] / Н. М. Давиденко, О. Ю. Присяжнюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №1. – С. 35-38.

7.
Давидова, І.І. Бюджетна політика економічного зростання [Текст] / І. І. Давидова // Економіка @ держава. – 2018. – №8. – С. 113-119.

8.
Жаліло, Я. Економічне зростання: чому ми його втрачаємо? [Текст] / Я. Жаліло // Дзеркало тижня. – 2018. – 19-25 трав. (№18-19). – С. 1, 7.

9.
Зварич, Р. Детермінанти економічного зростання країн, що розвиваються [Текст] / Р. Зварич // Журнал Європейської економіки. – 2018. – №1,Т.17. – С. 20-35.

10.
Звєряков, М.І. Банківський та реальний сектори економіки України: оцінка взаємозв’язків і детермінант розвитку [Текст] / М. І. Звєряков, Л. В. Жердецька // Економіка України. – 2017. – №10. – С. 31-48.

11.
Іванов, С.В. Економічне відновлення і розвиток країн після збройних конфліктів та воєн: невтрачені можливості для України [Текст] / С. В. Іванов // Економіка України. – 2019. – №1. – С. 75-89.

12.
Карденете, М.А. Чи може одностороння відміна тарифів збільшити економічне зростання країни? Приклад з ЄС і України [Текст] / М. А. Карденете, М. К. Дельгадо, О. Нехай // Актуальні проблеми економіки. – 2018. – №5-6. – С. 18-33.

13.
Крючкова, І.В. Б. Є. Кваснюк про залежність економічного зростання від рівня заощаджень [Текст] / І. В. Крючкова // Економіка України. – 2019. – №5. – С. 79-86.

14.
Кузьмін, В. Повзуче зростання економіки : які фактори впливають на зниження темпів економічного зростання [Текст] : [про найбільш успішні галузі економіки сучасної України] / В. Кузьмін // Дзеркало тижня. – 2018. – 16-22 черв. (№23). – С. 7.

15.
Павлюк, Т.І. Макроекономічні принципи регулювання як передумови для зростання національної економіки [Текст] / Т. І. Павлюк, М. В. Панісько // Економіка @ держава. – 2015. – №12. – С. 69-74.

16.
Приданникова, Ю.Є. Комплексна статистична оцінка економічного зростання та матеріального добробуту населення регіонів України [Текст] / Ю. Є. Приданникова // Статистика України. – 2018. – №4. – С. 88-101.

17.
Пустовойт, О.В. Економічне зростання України: проблеми та можливості прискорення [Текст] / О. В. Пустовойт // Економіка і прогнозування. – 2017. – №4. – C. 71-92.

18.
Редзюк, Є.В. Прямі іноземні інвестиції: можливості для продуктивного економічного зростання в Україні [Текст] / Є. В. Редзюк // Фінанси України. – 2017. – №3. – С. 96-110.

19.
Рябошлик, В. Четверта промислова революція: небачені можливості і передбачувані виклики [Текст] / В. Рябошлик // Економіст. – 2017. – №6. – С. 1-28.

20.
Самосір, О. Конкурентоспроможність регіонів: економічне зростання регіонів, шо розвиваються [Текст] / О. Самосір // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №9. – С. 33-41.

21. 338
А43 Свідзінська, Т.О. Макроекономічний аналіз економічного зростання [Текст] / Т. О. Свідзінська, В. В. Нікулін // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 202-205.

22.
Стирський, М.В. Кількісна оцінка впливу ринку акцій на динаміку реальних економічних змінних [Текст] / М. В. Стирський // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №14. – С. 19-23.

23.
Хохич, Д.Г. Механізм взаємодії інфляційного таргетування та економічного зростання в Україні [Текст] / Д. Г. Хохич // Фінанси України. – 2019. – №9. – С. 111-126.

24.
Швець, С.М. Застосування золотого правила фіскального режиму: уроки для України [Текст] / С. М. Швець // Фінанси України. – 2018. – №9. – С. 91-111.

25.
Штань, М. Перспективи формування інвестиційної моделі економічного зростання в Україні [Текст] / М. Штань // Банківська справа. – 2017. – №1. – С. 63-73.

26.
Штань, М.В. Макроструктурні детермінанти відновлення стійкого економічного зростання в Україні [Текст] / М. В. Штань // Економіка @ держава. – 2017. – №6. – С. 46-51.

27.
Штань, М.В. Державна політика неоіндустріалізації в Україні [Текст] / М. В. Штань // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №9. – С. 34-38.

28. 331.5
Ю83 Юрчик, І.Б. Інституційне забезпечення пріорітетів розвитку національного ринку праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / І. Б. Юрчик. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 21 с.

1. Біда М. Б.
Найбільша перешкода на шляху до економічного зростання України [Електронний ресурс] / М. Б. Біда // Економічний аналіз. - 2017. - Т. 27(3). - С. 26-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2017_27(3)__5
Попередній перегляд: Завантажити - 622.992 Kb Зміст випуску Цитування
2. Біленко Ю.
Механізми ендогенного економічного зростання держав та можливості для України [Електронний ресурс] / Ю. Біленко // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2018. - Вип. 44. - С. 245-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2018_44_23
Попередній перегляд: Завантажити - 205.522 Kb Зміст випуску Цитування
3. Бондарчук В. В
Вплив кредитів МВФ на економічне зростання в Україні [Електронний ресурс] / В. В Бондарчук, Л. В. Каленчук // Економічний простір. - 2019. - № 145. - С. 32-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2019_145_5
Попередній перегляд: Завантажити - 304.064 Kb Зміст випуску Цитування
4. Галасюк В. В.
Актуальні проблеми виходу України на позитивну траєкторію економічного зростання [Електронний ресурс] / В. В. Галасюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. - 2018. - Вип. 4. - С. 32-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2018_4_6
Попередній перегляд: Завантажити - 252.103 Kb Зміст випуску Цитування
5. Базилюк А. В.
Роль грошово-кредитної політики України у забезпеченні економічного зростання в умовах цифрових трансформацій [Електронний ресурс] / А. В. Базилюк // Центральноукраїнський науковий вісник . Економічні науки. - 2018. - Вип. 1. - С. 150-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2018_1_18
Попередній перегляд: Завантажити - 201.064 Kb Зміст випуску Цитування
6. Сірко А.
Проблема якості економічного зростання України: теоретичні підходи та рутини політики [Електронний ресурс] / А. Сірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2019. - Вип. 1. - С. 7-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2019_1_3
Попередній перегляд: Завантажити - 812.492 Kb Зміст випуску Цитування
7. Гонта О.
Проблеми диспропорційності економічного зростання національного господарства України та її окремих регіонів [Електронний ресурс] / О. Гонта // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2018. - № 2. - С. 57-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2018_2_9
Попередній перегляд: Завантажити - 456.778 Kb Зміст випуску Цитування
8. Пасінович І. І.
Індустріальна політика як драйвер економічного зростання: досвід країн-членів Європейського Союзу для України [Електронний ресурс] / І. І. Пасінович, О. А. Сич // Регіональна економіка. - 2019. - № 1. - С. 56-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2019_1_9
Попередній перегляд: Завантажити - 466.61 Kb Зміст випуску Цитування
9. Палехова В. А.
Чинники економічного зростання: пошуки пріоритетів для України [Електронний ресурс] / В. А. Палехова // Modern economics. - 2019. - № 13. - С. 187-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_13_31
Попередній перегляд: Завантажити - 655.907 Kb Зміст випуску Цитування
10. Гріненко А. Ю.
Зростання державного боргу та зовнішніх запозичень – шлях до падіння рівня економічної безпеки в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Гріненко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. - 2018. - Т. 29(68), № 1. - С. 7-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_1_4
Попередній перегляд: Завантажити - 276.301 Kb Зміст випуску Цитування
11. Шишанов М.
Роль фінансового ринку як внутрішньодержавного питання та фактор забезпечення економічного зростання та економічної безпеки національної економіки України [Електронний ресурс] / М. Шишанов, І. Даценко, В. Сахно // Social development & Security. - 2018. - Vol. 3, Iss. 1. - С. 76-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socdevsec_2018_3_1_10
Попередній перегляд: Завантажити - 1.426 Mb Зміст випуску Цитування
12. Біленко Ю. І.
Формування капіталу, прямі іноземні інвестиції та економічне зростання української економіки [Електронний ресурс] / Ю. І. Біленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 21(1). - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_21(1)__5
Попередній перегляд: Завантажити - 375.383 Kb Зміст випуску Цитування
13. Коваленко В. В.
Координація грошово-кредитної та фіскальної політики та їх вплив на економічне зростання в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва // Бізнес-навігатор. - 2017. - Вип. 3. - С. 137-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2017_3_31
Попередній перегляд: Завантажити - 395.606 Kb Зміст випуску Цитування
14. Харазішвілі Ю. М.
Внесок науково-технологічного прогресу в економічне зростання промислових регіонів України [Електронний ресурс] / Ю. М. Харазішвілі // Економіка промисловості. - 2018. - № 3. - С. 5-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2018_3_3
Попередній перегляд: Завантажити - 1.133 Mb Зміст випуску Цитування
15. Мельник В. А.
Економічне зростання в умовах волатильності валютного курсу та боргової пастки в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Мельник // Наукові праці НДФІ. - 2018. - Вип. 2. - С. 62-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2018_2_15
Попередній перегляд: Завантажити - 707.243 Kb Зміст випуску Цитування
16. Бобух І. М.
Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет [Електронний ресурс] / І. М. Бобух, С. М. Щегель // Вісник Національної академії наук України. - 2018. - № 7. - С. 55-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2018_7_10
Викладено основні результати першого року виконання дослідження за темою "Інклюзивність як ключовий аспект створення засад для нової якості економічного зростання України". З метою наукового аналізу та формування цілісного розуміння інклюзивності як ключового пріоритету створення засад для нової якості економічного зростання України, досліджено особливості інклюзивного розвитку економіки, а також можливості його досягнення у країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку. Визначено ключові напрями економічного зростання відповідно до глобальних Цілей сталого розвитку; узагальнено етапи впровадження та реалізації Цілей сталого розвитку в рамках Програми розвитку ООН в Україні як передумови досягнення цілей інклюзивного розвитку; обгрунтовано ціль сталого розвитку, що має найбільший потенціал для формування інклюзивного суспільства в Україні.
Попередній перегляд: Завантажити - 934.061 Kb Зміст випуску Реферативна БД Цитування
17. Ткаліч Т. І.
Фактори формування людського капіталу в Україні: якісний стан як умова забезпечення сталого економічного зростання [Електронний ресурс] / Т. І. Ткаліч // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2014. - Т. 19, Вип. 3(1). - С. 43-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2014_19_3(1)__11
Попередній перегляд: Завантажити - 234.65 Kb Зміст випуску Цитування
18. Жуков А. В.
Перспективи економічного зростання Україні з огляду на тенденції в сучасному світовому просторі [Електронний ресурс] / А. В. Жуков // Бізнес Інформ. - 2018. - № 5. - С. 74-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_5_12
Попередній перегляд: Завантажити - 245.129 Kb Зміст випуску Реферативна БД Цитування
19. Крючкова І. В.
Фактори економічного зростання в Україні в 2016–2018 рр. [Електронний ресурс] / І. В. Крючкова // Економіка і прогнозування. - 2018. - № 2. - С. 29-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2018_2_4
Попередній перегляд: Завантажити - 853.893 Kb Зміст випуску Реферативна БД Цитування
20. Варналій З. С.
Вплив динаміки рівня корупції на динаміку економічного зростання: загальні тенденції та особливості для України [Електронний ресурс] / З. С. Варналій, Д. В. Нікитенко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2018. - Т. 23, Вип. 1. - С. 21-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_1_6
Попередній перегляд: Завантажити - 413.047 Kb Зміст випуску Цитування