Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Гриби-паразити рослин
1.
Защита растений от вредителей [ Електронний ресурс ] [Електронний ресурс] : учеб. для студ. вузов / под ред. В.В.Исаичева. – М. : Колос, 2002. – ил.

2. 58
Б86 Ботаніка [Текст] : підручник / Б. Є. Якубенко, І. М. Алейніковт, С. І. Шабарова, С. П. Машковська. – Київ : Ліра-К, 2018. – 436 с.

3. 58
Б90 Булах, П.Е. Теория устойчивости в интродукции растений [Текст] : монография / П. Е. Булах, Н. И. Шумик. – Киев : Наукова думка, 2013. – 152 с.

4. 58
З-68 Злобін, Ю.А. Курс фізіології і біології рослин [Текст] : підручник / Ю. А. Злобін. – Суми : Універ. книга, 2004. – 464с

5. 63
Н34 Іжик, Г.В. Гриби - деструктори відмерлої деревини в букових пралісах [Текст] / Г. В. Іжик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 44-49.

6. 63
Н34 Михайлів, О.Б. Зв`язок поширення борошнистої роси дуба (Microsphaera alphitoides Greff. Et Maubl) із метеорологічними чинниками [Текст] / О. Б. Михайлів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 38-46.

7. 57
М85 Мотузний, В.О. Біологія [Текст] : навч. посіб. / В. О. Мотузний за ред. О.В. Костильова. – К. : Вища школа, 2007. – 751с. – [Рекомендовано МОН України].

8. 504
М91 Мусієнко, М.М. Екологія рослин [Текст] : підручник / М. М. Мусієнко. – К. : Либідь, 2006. – 440с.


9. 58
М91 Мусієнко, М.М. Фізіологія рослин [Текст] : підручник / М. М. Мусієнко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Либідь, 2005. – 808с. – [ Існує електронна копія ].

10. 57
О-51 Околітенко, Н.І. Основи системної біології [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Околітенко, Д. М. Гродзинський. – К. : Либідь, 2005. – 360с.
11. Коритнянська В. Г.
Облігатнопаразитні фітотрофні гриби Національного природного парку "Нижньодністровський" (Одеська область, Україна) / В. Г. Коритнянська, О. М. Попова //Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 4. - С. 503-511. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chbj_2015_11_4_8

12.
Пасайлюк М. В.
Гриби-деструктори мертвої деревини Fagus sylvatica (Fagaceae) в лісах Національного природного парку "Гуцульщина" / М. В. Пасайлюк // Український ботанічний журнал. - 2018. - Т. 75, № 4. - С. 348-355. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2018_75_4_7

13. Копилов Є. П.
Ґрунтові гриби як біотичний чинник впливу на рослини / Є. П. Копилов //Сільськогосподарська мікробіологія. - 2012. - Вип. 15-16. - С. 7-28. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/smik_2012_15-16_3

14. Іваненко О. М.
Афілофороїдні гриби Голосіївського лісу (м. Київ) / О. М. Іваненко // Український ботанічний журнал. - 2011. - Т. 68, № 2. - С. 237-243. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2011_68_2_14

15. Особливості грибів-паразитів.- Режим доступу: https://pidruchniki.com/77324/prirodoznavstvo/osoblivosti_gribiv-parazitiv
16. Гриби-паразити.-Режим доступу: https://miyklas.com.ua
17. Мікроскопічні гриби-паразити, грибкові хвороби рослин, значення грибів-паразитів, заходи захисту рослин.-Режим доступу: http://8next.com/botan/5724-botan_706.html

18. Цікаві факти про гриби паразити.- .-Режим доступу: https://dovidka.biz.ua/tsikavi-fakti-pro-gribi-paraziti/

19. Додатково радимо Вам звернутись до БД
“Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ