Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий вечір. Чи не могли б ви підібрати літературу для курсової роботи з макроекономіки на тему "Соціальний добробут та соціальна політика" (2015-2020)
>>> Буду вдячна за допомогу)
1.
Соціальні гарантії нашого добробуту [Текст] // Соціальний захист. – 2008. – №1. – С.. 3-5.

2.
Добробут населення: соціальні аспекти [Текст] : [державні соціальні стандарти та гарантії] // Соціальний захист. – 2015. – №1-2. – С. 14-21.

3.
Ангелко, І. Соціально-економічні наслідки впливу міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України [Текст] / І. Ангелко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – №2. – С. 65-74.

4.
Бандура, І.С. Соціальна держава як результат ефективної соціальної політики [Текст] / І. С. Бандура // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №12. – С. 92-95.

5.
Войтюк, М.М. Особливості процесу інституціоналізації соціальної політики в сучасній Україні [Текст] / М. М. Войтюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №21. – С. 73-76.

6.
Каховська, О. Оцінка рівня соціалізації економіки за допомогою індикаторів, що характеризують добробут населення [Текст] / О. Каховська // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №12. – С. 17-21.

7. 339.92
С69 Кошонько, О.В. Державна політика у сфері фінансування соціокультурної діяльності [Текст] / О. В. Кошонько // Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС. – 2015. – С. 215-218.

8. 316
К78 Кравченко, Н.В. Підвищення якості життя населення на засадах реалізації соціальної політики : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Н. В. Кравченко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 21 с.

9. 316
К78 Кравченко, Н.В. Підвищення якості життя населення на засадах реалізації соціальної політики : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Н. В. Кравченко. – Хмельницький, 2016. – 237 с.

10.
Крисоватий, А. Податкові аспекти соціального добробуту в Україні [Текст] / А. Крисоватий, А. Луцик // Світ фінансів. – 2016. – №2. – С. 7-17.

11. 316
К88 Кудлаєнко, С.В. Соціальна політика [Текст] / С. В. Кудлаєнко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 342с.


12.
Кудлаєнко, С.В. Структурні елементи механізмів реалізації соціальної політики [Текст] / С. В. Кудлаєнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – №1. – C. 169-173.

13. 316
К88 Кудлаєнко, С.В. Формування механізмів реалізації соціальної політики за умов розвитку євроінтеграційних процесів : автореф дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / С. В. Кудлаєнко. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 40с.

14. 316
К88 Кудлаєнко, С.В. Формування механізмів реалізації соціальної політики за умов розвитку євроінтеграційних процесів : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / С. В. Кудлаєнко. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 530с.

15.
Лапшин, І.М. Державна соціальна політика в контексті регулювання демографічних процесів в Україні [Текст] / І. М. Лапшин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – №2. – С. 246-250.

16. 338
А43 Любина, Ю.С. Проблематика реалізації соціальної політики держави з підвищення соціального захисту та регулювання доходів населення в Україні [Текст] / Ю. С. Любина, Л. М. Бабич // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 129-132.

17. 314
Л93 Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект [Текст] : монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – Київ : Ін-тут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2015. – 356 с.

18.
Моторнюк, У.І. Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави [Текст] / У. І. Моторнюк // Економіка @ держава. – 2016. – №12. – C. 23-26.

19.
Осіпова, Л.В. Механізм фінансового забезпечення формування та реалізації соціальної політики в умовах децентралізації [Текст] / Л. В. Осіпова, А. І. Хомчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.1. – С. 53-56.

20.
Осьодло, В. Соціально-політичний контекст війни на сході України [Текст] / В. Осьодло, Л. Будагьянц // Психологія і суспільство. – 2015. – №3. – С. 12-17.

21.
Піщик, О.В. Основні напрямки державної політики соціального розвитку територій в сучасних реаліях України [Текст] / О. В. Піщик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.2. – С. 203-207.

22. 316
П32 Піщик, О.В. Стратегії та механізми реалізації соціальной політики у забезпеченні житлом населення : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / О. В. Піщик. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 250с.

23.
Покатаєв, П.С. Роль державної соціальної політики у становленні інформаційного суспільства [Текст] / П. С. Покатаєв, О. А. Матвійчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №4. – C. 94-98.

24. 339.92
С69 Продіус, О.І. Проблема регулювання соціальної політики в Україні [Текст] / О. І. Продіус, О. І. Ілінчук // Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС. – 2015. – С. 193-195.

25.
Пролесєв, С. Соціально-політичне самовизначення сучасного українського суспільства [Текст] / С. Пролесєв // Філософська думка. – 2018. – №6. – С. 84-101.

26.
Топішко, Н.П. Соціальна політика і проблеми забезпечення соціальної справедливості в сучасному суспільстві [Текст] / Н. П. Топішко // Економічний вісник Національного гірничного університету. – 2016. – №2. – C. 59-67.

27. 332
Ф33 Федоришин, В.С. Соціальна політика у реформуванні комунальної власності територіальних громад : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / В. С. Федоришин. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 217с.

28.
Чорна, Л. Соціальна політика України: особливості та напрями розвитку [Текст] / Л. Чорна, С. Кудлаєнко // АгроСвіт. – 2018. – №18. – С. 16-20.

29.
Чугунов, І. Державна фінансова політика забезпечення соціального розвитку суспільства [Текст] / І. Чугунов, С. Качула // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2020. – №2. – С.87-90.

30.
Шамборовський, Г. Глобальна культура споживання як якісна характеристика соціально-економічного добробуту [Текст] / Г. Шамборовський // Міжнародні відносиниВісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – №33. – С. 171-179.

31.
Ріппа М. Б.
Концептуальні засади соціального захисту в контексті теорії загального добробуту / М. Б. Ріппа // Економічний вісник університету. - 2018. - Вип. 38. - С. 139-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_38_21

32.
Токарський Т. Б.
Проект формування "держави загального добробуту" / Т. Б. Токарський // Бізнес Інформ. - 2017. - № 4. - С. 20-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_4_4

33. Глубіш Л. Я.
Еволюція наукових поглядів на зміст теорії добробуту та її специфіка на сучасному етапі соціально-економічних відносин / Л. Я. Глубіш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 6(1). - С. 58-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6%281%29__17

34. Длугопольська Т. І.
Дослідження соціальної безпеки в системі пріоритетів держави добробуту: зарубіжні підходи / Т. І. Длугопольська // Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - № 3(5). - С. 48-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2016_3%285%29__10

35.
Бебик В. М.
Соціальна політика і соціальна безпека в умовах формування інформаційного суспільства / В. М. Бебик, Н. С. М’якушко // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 131. - С. 360-364. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_131_96

36. Дейч М. Є.
Соціальна політика щодо ліквідації соціальної нерівності окремих прошарків населення / М. Є. Дейч // Вісник економічної науки України. - 2018. - № 2. - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2018_2_11

37.
Бородін Є. І.
Регіональна соціальна політика: концептуальні засади визначення поняття / Є. І. Бородін, О. В. Кришень. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2018. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2018_2_3

38.
Багратян Г. А.
Соціальна політика та ефективність економіки / Г. А. Багратян, І. А. Кліпа // Ринок праці та зайнятість населення. - 2018. - № 1. - С. 26-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2018_1_7

39. Піщик О. В.
Регіональна соціальна політика забезпечення населення житлом / О. В. Піщик // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 22, Вип. 8. - С. 101-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_8_23

40.
Кудлаєнко С. В.
Державна соціальна політика у сфері економічних відносин: концептуальні засади / С. В. Кудлаєнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2017. - № 2(1). - С. 206-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_2%281%29__40

41.
Макарова О. В.
Пріоритети політики зниження соціальної вразливості / О. В. Макарова // Демографія та соціальна економіка. - 2017. - № 2. - С. 102-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2017_2_9

42.
Конончук О.
Основні завдання ефективної соціальної політики в умовах глобалізації та демократичних трансформацій / О. Конончук // Соціологічні студії. - 2017. - № 1. - С. 44-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socst_2017_1_8

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/asp/php/page_lib.php) - рубрика “ Cоціальна політика України”


>>>