Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!. Допоможіть будь-ласка знайти літературу до такого питання: "Суть , цілі та види грошово-кредитної політики та інструменти її регулювання". ДЯКУЮ!!!

1.
Арбузов, С. Стан і перспективи розвитку грошово-кредитного ринку України [Текст] / С. Арбузов, О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2012. – №6. – С. 3-8.

2.
Благун, І. Удосконалення механізму обов`язкового резервування як інструменту грошово-кредитного регулювання економіки регіону [Текст] / І. Благун, М. Заяць // Банківська справа. – 2013. – №1. – С. 31-42.

3.
Гриценко, А. Теоретичні основи грошово-кредитної політики [Текст] / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2011. – №1. – С. 90-106.

4.
Жулінська, К.М. Сутнісно-структурне визначення грошово-кредитного механізму [Текст] / К. М. Жулінська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 215-220.

5. 336.7
Ц38 Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. О. Папаіка, С. Г. Арбузов, О. Р. Циганов за ред. Т.Д. Косової, О.О. Папаіки. – К. : ЦУЛ, 2011. – 320с.

6.
Кухарська, Н. Специфіка грошово-кредитного регулювання в Україні [Текст] / Н. Кухарська // Економіст. – 2009. – №3. – С. 55-57.

7.
Ларіонова, К.Л. Сучасний стан та перспективи змін грошово-кредитної політики України [Текст] / К. Л. Ларіонова, Г. І. Капінос // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 136-141.

8. 336
С91 Петровський, В.С. Сутність та механізм реалізації грошово-кредитної політики в Україні [Текст] / В. С. Петровський, С. В. Безвух // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 129-132.


9.
Шульгіна, О.В. Інструменти грошово-кредитного регулювання в процесі реалізації антикризової структурної політики [Текст] / О. В. Шульгіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 157-161.
10. 336.7
А28 Адамик, Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Кондор, 2011. – 416с.

11.
330.101.541
Б17 Базилевич, В. Макроекономіка [Текст] : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2007. – 703с.

12. 330.101.541
Б28 Батура, О.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. В. Батура, О. Ф. Івашина, Л. Ф. Новікова. – Запоріжжя : ЦНЛ, 2007. – 236с.

13. 330
Б61 Білецька, Л.В. Економічна теорія. (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 688с.

14. 330.101.541
Б93 Бутук, О.І. Макроекономіка [Текст] : тренінг-курс; навч. посіб. / О. І. Бутук, Н. І. Волкова. – К. : Знання, 2007. – 235с.

15. 336.7
Г89 Гроші та кредит [Текст] : підручник / С. К. Реверчук, І. Г. Скоморович, С. М. Лобозинська, Л. І. Дмитриченко за ред. С.К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382с.

16.
Дуков, А. Особливості механізму регулювання грошово-кредитної політики на сучасному етапі [Текст] / А. Дуков // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 277-281.

17. 336.7
І-23 Івасів, Б.С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – К. : Кондор, 2008. – 528с.

18. 330.101.541
К17 Калініченко, О.В. Макроекономіка [Текст] : практикум; навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : ЦУЛ, 2010.

19. 336.7
К56 Коваленко, Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика [Текст] : навч.посіб / Д. І. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 344с.

20. 330.101.541
К84 Круш, П.В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424с. – [Рекомендовано МОН України].

21. 330.101.541
К90 Кулішов, В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, випр. – Львів : Магнолія, 2008. – 256с. – (Вища освіта в Україні). – [Рек. МОН України].

22. 330.101.541
М16 Макроекономіка та макроекономічна політика [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник наук. ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2008.

23. 336.7
М69 Михайленко, В.С. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навчання / В. С. Михайленко. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Університет Україна, 2006. –

24. 336.7
М69 Михайловська, І.М. Гроші та кредит [Текст] : практикум / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – [Існує електронна копія].

25.
Сегеда, Л. Дієвість грошово-кредитної політики та її інструментів як важливий чинник розвитку ринкових відносин [Текст] / Л. Сегеда // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №3. – С. 101-108.

26.
Сенчагов, В. Цілі й інструменти грошово-кредитної політики в умовах зростання структурних дисбалансів економіки та посилення дестабілізуючого впливу зовнішніх факторів [Текст] / В. Сенчагов, Д. Плисецький // Економіка України. – 2009. – №2. – С. 42-48.

27. 330.101.541
Х21 Харкянен, Л.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. – 3-є вид., доп. – К. : Каравела, 2011. – 248с.

28. 336.7
Щ70 Щетинін, А.І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – 4-ге вид., перероб., та доп. – К. : ЦНЛ, 2010. – 440с.

29.
Юхименко, П. Інструментарій впливу грошової політики на економіку [Текст] / П. Юхименко // Банківська справа. – 2005. – №4. – С. 27-36.Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Грошово-кредитна політика.”

http://posibnyky.vntu.edu.ua/makro_ek/93.htm Види, цілі та інструменти грошово-кредитної політики

http://buklib.net/books/27828/ Суть і основні цілі грошово-кредитної політики

http://www.vuzlib.org/nbu/2-1.htm ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА.
СУТЬ ТА РОЛЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=838
ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДЕПОЗИТНИЙ І КРЕДИТНИЙ РИНКИ

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/18/9/ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ