Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Чи не могли би Ви мені надати перелік літератури до курсової роботи на тему: "Форми та методи використання принципів управління на різних етапах розвитку організації"
1.


Трусов, Г. Аксиомы управления организацией [Текст] / Г. Трусов // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №5. – С. 7-9.

2.


Штефан, О. Деякі актуальні питання діяльності організацій колективного управління [Текст] / О. Штефан, А. Штефан // Інтелектуальна власність. – 2012. – №3. – С. 14-21.

3.


Вертакова, Ю. Динамическая система управления и власти в организации [Текст] / Ю. Вертакова // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №2. – С. 2-7.

4.


Сметанюк, О.А. Етимологія категорії "ефективність управління організацією" [Текст] / О. А. Сметанюк, О. П. Сочівець // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 136-140.

5.


Баб`як, Г. Кадровий менеджмент в управлінні організацією [Текст] / Г. Баб`як, А. Войтюк // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2008. – №13. – С. 112-115.

6.
316
К90
Культура организации: проблемы формирования и управления [Електронний ресурс] / А. Н. Асаул, М. А. Асаул, П. Ю. Ерофеев, М. П. Ерофеев. – СПб. : "Гуманистика", 2006. – 201с.

7.


Балабанюк, Ж.М. Механізм управління організацією: сутність поняття та пропозиції щодо оцінки його ефективності [Текст] / Ж. М. Балабанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 190-194. – [У статті розглянуті існуючі теоретичні підходи розуміння та трактування поняття “механізм управління”. Проведений їх аналіз у контексті теоретичних та практичних працювань. Запропонований автором власний підхід щодо
розуміння поняття та складових елементів механізму управління. Розкриті відміності між результативною та ефективною організацією, результативним та ефективним управлінням. Окреслений підхід щодо ефективності управління, який базується на підході запропонованому П. Друкеро,. на основі якого розроблені пропозиції оцінки ефективності механізму управління. Визначені умови, за яких забезпечується ефективне функціонування механізму управління та запропоновані показники оцінки кожного з чотирьох його елементів. Зроблені висновки стосовно подальших теоретичних напрямків дослідження даного питання та практичних розробок для реалізації в практиці управління.
].

8.


Смирнова, В. Модели управления знаниями в организации [Текст] / В. Смирнова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №7. – С. 89-99.

9.


Гагин, Т. Обеспечение управляемости организации [Текст] / Т. Гагин // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №1. – С. 12-18.

10.


Потеряйко, С.Т.В. (Потеряйко, С.. Тищенко В.) Оцінка ефективності організації управління у надзвичайних ситуаціях [Текст] / С. Т. Потеряйко // Економіка та держава. – 2010. – №9. – С. 99-100.

11.


Криворучко, О.М. Оцінка якості управління персоналом організації [Текст] / О. М. Криворучко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №4. – С. 98-105.

12.


Планирование в управлении организацией [Текст] // Контроль. – 2011. – №7-8. – С. 60-74.

13.


Дзюба, Т. Психологія управління конфліктами в організації [Текст] / Т. Дзюба // Управління освітою. – 2013. – №1. – С. 17-24.

14.


Дзюба, Т. Психологія управління конфліктами в організації [Текст] / Т. Дзюба // Управління освітою. – 2013. – №2. – С. 35-37.

15.


Овечкина, Е.А. Создание интегрированной системы управления знаниями в организациях (предприятиях) [Текст] / Е. А. Овечкина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 148-150.

16.


Парій, І.В. Стратегічне управління організацією в умовах швидких змін середовища [Текст] / І. В. Парій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 244-250.

17.


Герасимов, Б.Н. Управление группой в организации [Текст] / Б. Н. Герасимов, К. Б. Герасимов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 16-20.

18.


Фединець, Н.І. Управління змінами в організації на основі інформаційних технологій [Текст] / Н. І. Фединець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 27-31.

19.


Вовк, Ю.Я. Управління знаннями сучасної організації [Текст] / Ю. Я. Вовк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.2. – С. 121-123. – [Розглядаються теоретичні аспекти управління знаннями підприємства. Проводиться аналіз основних компонентів даного процесу, а також системи взаємозвязків між ними.].

20.
658
Ф27
Фатхутдінов, Р.А. Управління конкурентноздатністю організації [Текст] : підручник / Р. А. Фатхутдінов, Г. В. Осовська за заг. ред. Осовської Г.В. – К. : Кондор, 2009. – 470с. 


21.
338(477)
П78
Дмитрієва, Н. Управління організаційною культурою [Текст] / Н. Дмитрієва, Т. Захарова // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 108-109.

22.
338(477)
П78
Антонюк, О. Управління організаційною поведінкою при здійсненні змін в організації [Текст] / О. Антонюк, В. Стаднік // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 103-106.

23.


Сокирник, І.В. Управління реалізацією стратегії сучасної організації [Текст] / І. В. Сокирник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.2. – С. 112-118.

24.


Даниленко, О.А. Урахування стадії "життєвого циклу" розвитку організації в системі управління персоналом [Текст] / О. А. Даниленко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 118-123.

25.


Найдьонов, М. Формування системи рефлексивного управління в організаціях [Текст] / М. Найдьонов. – К. : Міленіум, 2008. – 484с.

26.


Ткачева, Е. Функции управления и институции виртуальной организации [Текст] / Е. Ткачева // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №8. – С. 56-61.

27.


Валиулова, А. Эффективность инструментов управления организацией [Текст] / А. Валиулова, В. Приходько // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №12. – С. 103-109. – [На примере управленческого учета в организации].

28.

http://www.paragononstate.com/referati-z-discziplni-planuvannya/360-metodi_principi_formuvannya_struktur_efektivnogo_upravlnnya_organzacyu.htmlМетоди і принципи формування структур ефективного управління організацією

29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “менеджмент організацій.....”