Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть знайти літературу на тему:"Джерела зовнішнього фінансування країн з перехідною економікою"


1.


Ольшанський, Д. Банківські системи країн з перехідною економікою у контексті інтеграції фінансових ринків [Текст] / Д. Ольшанський // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – №5. – С. 99-105.

2.
339.7
В19
Васенко, В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньо-економічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. К. Васенко. – К. : ЦНЛ, 2004. – 216с. 

3.


Шульженко, Б.В. Використання іноземних інвестицій при фінансуванні постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи [Текст] / Б. В. Шульженко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2003. – №1,Вип.41. – С. 250-255.

4.


Русанов, Д.В. Вплив Європейського банку реконструкції та розвитку на структурні зрушення економік перехідних країн [Текст] / Д. В. Русанов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.52. – С.147-149.

5.


Шульженко, Б.М. Вплив зовнішнього фінансування за рахунок ПП на основні макроекономічні показники трансформаційних економік [Текст] / Б. М. Шульженко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.52. – С.171-174.

6.


Ерсой, І. Вплив накопичення резервів на зовнішню заборгованість фінансово нерозвинених економік перехідного типу [Текст] / І. Ерсой // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 399-410.

7.


Гончарук, Я. Глобальні чинники формування зовнішньоекономічної політики країн з перехідною економікою (теоретико-методологічні аспекти) [Текст] / Я. Гончарук, А. Мокій // Вісник ТАНГ. – 2002. – №8-1. – С. 25-32.

8.


Дацій, Н.В. Державне регулювання залучення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування інвестицій [Текст] / Н. В. Дацій // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №21. – С. 11-14.

9.
338.242.4
Б93
Бутенко, А.І. Державне ругулювання економіки в перехідний період [Текст] : монографія / А. І. Бутенко, В. Р. Кучеренко. – Одесса : Градостроитель, 1999. – 116с. 

10.
336
Д36
Державні фінанси в транзитивній економіці [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад [та ін.] за ред. М.І. Карліна. – К. : Кондор, 2007. – 220с.

11.
336
Д36
Державні фінанси в транзитивній економіці [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Горбач, М. І. Карлін, Н. В. Новосад, О. Б. Каун. – К. : Кондор, 2003. – 220с.

12.


Луців, Б. Детермінанти зовнішньої і внутрішньої заборгованості України в контексті політики відвернення фінансового банкрутства [Текст] / Б. Луців // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 110-114.

13.


Сорокін, М.Е. До питання оцінки ризиків інвестування в умовах перехідної економіки [Текст] / М. Е. Сорокін // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – 2002. – №46. – С. 136-143.

14.


Білорус, О.Г. Еволюція ролі транзитивних держав у світосистемі глобалізму [Текст] / О. Г. Білорус // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 3-6.

15.


Тіптюк, Н.М. Еволюція стратегії здійснення трансформаційних перетворень у країнах з перехідною економікою [Текст] / Н. М. Тіптюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №1,Вип.48. – С. 265-270.

16.


Євдокимов, Ф.І. Економічна безпека інвестицій в умовах перехідної економіки [Текст] / Ф. І. Євдокимов, О. О. Бородіна // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2003. – №2. – С. 19-24.

17.


Захарін, С. Ефективне поєднання інвестицій та інновацій в умовах перехідної економіки [Текст] / С. Захарін // Проблеми науки. – 2007. – №3. – С. 2-9.

18.


Пазізіна, К. Ефективність співпраці міжнародних фінансових організацій з країнами перехідної економіки: порівняльні аспекти [Текст] / К. Пазізіна, В. Степчук // Вісник ТАНГ. – 2001. – №18.Ч.2. – С.135-143.

19.


Ліневич, Ю.В. Законодавче регулювання доступу та діяльності філій іноземних банків у країнах з перехідною економікою [Текст] / Ю. В. Ліневич // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №6. – С. 39-47.

20.


Башко, В. Зовнішнє фінансування дефіциту бюджету в контексті інвестиційної діяльності держави [Текст] / В. Башко // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №12. – С. 27-30.

21.


Солотва, В. Зовнішні джерела фінансування інноваційної діяльності українських підприємств [Текст] / В. Солотва // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №11. – С. 42-46.

22.


Чемодуров, О. Зовнішні джерела фінансування модернізації українських підприємств [Текст] / О. Чемодуров // Економіка України. – 2005. – №9. – С. 54-61.

23.


Третяк, Н.М. Зовнішні інвестиції як джерело фінансування агропромислових формувань [Текст] / Н. М. Третяк // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 32-36. 

24.


Вахненко, Т. Зовнішні корпоративні запозичення та ризики для фінансової стабільності [Текст] / Т. Вахненко // Дзеркало тижня. – 2008. – №6. – С. 9. – [Зовнішній борг].

25.


Левківський, О. Зовнішні кредити міжнародних фінансових організацій як фактор інноваційного розвитку економіки України [Текст] / О. Левківський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.95. – С. 103-105.

26.


Присяжнюк, А.Ю. Зовнішні фінансові потоки та їхній вплив на інноваційний розвиток економіки України [Текст] / А. Ю. Присяжнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №9. – С. 65-76.

27.


Карапетян, О. Зовнішній борг у світовій валютно-фінансовій системі: ретроспектива розвитку та сучасні тенденції [Текст] / О. Карапетян // Світ фінансів. – 2008. – №1(14). – С. 49-58.

28.
336
С91
Фордзюн, О.А. Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку держави [Текст] / О. А. Фордзюн, О. А. Фрадинський // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 41-44.

29.


Носова, О. Іноземний капітал у перехідній економіці країн СНД [Текст] / О. Носова // Економіка України. – 2005. – №10. – С. 81-88.

30.


Андре, Я. Іноземні інвестиції в перехідну економіку: роль інформації [Текст] / Я. Андре, У. Броль // Журнал Європейської економіки. – 2008. – №3, Т.7. – С. 272-280.

31.


Йохна, М.А. Кейнсіанська теорія: загальна характеристика та висновки щодо застосування у процесі інституційної трансформації перехідної економіки [Текст] / М. А. Йохна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 110-112. – [Дана загальна характеристика кейнсіанській економічній теорії. Здійснено аналіз її аксіоматики та методології, зроблені висновки щодо придатності та можливих сфер застосування кейнсіанських концепцій у процесі інституційної трансформації української та інших економік перехідного типу.].

32.
37
А43
Губіна, М. Країни з перехідною економікою 1990-х років як міжнародна проблема [Текст] / М. Губіна, Є. Є. Мручко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2006. – Т.1. – С. 68-69.

33.


Гомулка, С. Макроекономічна політика і досягнення країн з перехідною економікою [Текст] / С. Гомулка // Журнал Європейської економіки. – 2002. – №1, Т.1. – С. 5-24.

34.


Шиян, А.А. Механізми взаємодії фінансових інститутів розвинених економік та перехідних економік [Текст] / А. А. Шиян, Л. О. Нікіфорова, І. Ф. Острий // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №2. – С. 26-31.

35.


Диба, М.І. Місце і роль держави в ринковій трансформації перехідної економіки [Текст] / М. І. Диба, С. А. Бебело // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 7-8. – [Концептуально обґрунтовано роль держави, що має виступати основним суб’єктом регулювально-створювальних процесів у перехідній економіці. Такий підхід реалізовано на підставі аналізу економічних функцій держави на етапі ринкової трансформації з врахуванням специфіки економіки України. Показано, що цей процес має певний часовий лаг.].

36.


Лук`яненко, І. Моделювання впливу монетарних режимів на фінансово-економічний розвиток країн із перехідною економікою [Текст] / І. Лук`яненко, В. Жук // Економіка і прогнозування. – 2011. – №2. – С. 130-151.

37.


Радіонова, І. Модифікація класичних висновків про макроекономічне регулювання для перехідних економік [Текст] / І. Радіонова // Економічна теорія. – 2006. – №1. – С. 69-79.

38.


Ватаманюк, З. Небанківські фінансові інститути у перехідних економічних системах [Текст] / З. Ватаманюк, О. Дорош // Фінанси України. – 2003. – №8. – С. 77-87.

39.


Азаренкова, Г. Невизначеність аналізу перерозподілу фінансових ресурсів у перехідних економіках [Текст] / Г. Азаренкова // Банківська справа. – 2004. – №5-6. – С. 79-86.

40.


Сніжко, О.В. Негативні ефекти фінансової відкритості країн з перехідною економікою [Текст] / О. В. Сніжко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2003. – №1,Вип.41. – С. 208-219. – [Макроекономічна політика].

41.


Фаренюк, Н.В. Непрямі вигоди від фінансової глобалізації для економік перехідного типу [Текст] / Н. В. Фаренюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.71. – С. 193-195.

42.


Редькін, О.С. Основні важелі інноваційного зростання країн з перехідною економікою [Текст] / О. С. Редькін, Т. Б. Кублікова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 99-102. – [Проведено аналіз підходів до побудови моделей економічного росту, виявлені особливості їх побудови та можливість їх удосконалення. Проаналізовано проблеми застосування економічних інструментів в інноваційній політиці держави. Запропоновано основні важелі інноваційного зростання, які можуть сприяти виходу національної економіки на траєкторію інноваційного економічного росту.
].

43.


Носов, О.Ю. Основні напрями розвитку грошових систем в перехідних економіках [Текст] / О. Ю. Носов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4, Т.1. – С. 200-205. – [Досліджено проблеми еволюції грошових систем у різних моделях економічного розвитку в перехідних економіках.
Здійснено аналіз альтернативних напрямів формування грошових систем та їх спроможності забезпечити досягнення певних
економічних та соціальних пріоритетів.


44.


Деркач, М. Особливості європейської валютно-фінансової взаємодії в умовах мінливості зовнішніх факторів впливу [Текст] / М. Деркач, Н. Стукало // Світ фінансів. – 2010. – №3. – С. 169-176.

45.


Свідер, О.П. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в перехідних економіках Європи [Текст] / О. П. Свідер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 207-210. – [Розглядаються особливості залучення та використання прямих іноземних інвестицій у країнах з перехідними економіками. Зокрема, йдеться про особливості та порівняння зовнішнього капіталовкладення у країнах Східної Європи та Балтії і колишнього Радянського Союзу. Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, трансформація, структурні зрушення, перехідна економіка, розвинена ринкова економіка.].

46.


Грущинська, Н.М. Особливості перехідних економік та іхній вплив на сучасні глобалізаційні процеси [Текст] / Н. М. Грущинська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 3-8.

47.


Шульга, М.Ю. Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в транзитивних економіках та особливості його здійснення в України [Текст] / М. Ю. Шульга // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2003. – №1,Вип.41. – С. 244-249.

48.


Тимонькіна, К.В. Особливості становлення та розвитку фондового ринку в країнах з перехідною економікою Центральної і Східної Європи [Текст] / К. В. Тимонькіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 249-256.

49.


Кириленко, В.І. Особливості формування інвестиційного потенціалу в перехідній економіці [Текст] / В. І. Кириленко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 9-10. – [В статті показано, що пріоритетним завданням стратегії економічного зростання є забезпечення зміни у формуванні пропорцій розподілу ВВП між нагромадженням основного капіталу і кінцевим споживанням на користь нагромадження, мобілізації інвестиційного потенціалу держави, підприємства та населення.].

50.
338.24.021.8
П27
Перехідна економіка [Текст] : підручник /  за ред. В.М. Гейця. – К. : Вища школа, 2003. – 591с.

51.
338(4/.9)
З-12
Заблоцький, Б.Ф. Перехідна економіка [Текст] : посібник / Б. Ф. Заблоцький. – К. : Академія, 2004. – 512с. – (Альма-Матер).

52.
338.24.021.8
П27
Перехідна економіка в Україні: макроекономічні аспекти системних перетворень [Текст] : навч. посіб. /  ред.: В.П. Гавриш, Т.М. Чаус. – Хмельницький : ХІРУП, 2003. – 103с.

53.


Ткаченко, В.А. Перехідна економіка: закономірності, соціально-економічні чинники та концептуальні підходи [Текст] / В. А. Ткаченко // Вісник Академії економічних наук України. – 2003. – №1. – С.72-77.

54.
338(477)
З-68
Злупко, С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна [Текст] : навч. посіб. / С. М. Злупко. – К. : Знання, 2006. – 324с. – (Вища освіта ХХІ століття).

55.
330.3
П27
Перехідні економічні системи [Текст] : метод. вказівки до вивч. курсу для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" /  уклад. О.Ф. Яременко. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 29с.

56.
330.3
Я72
Яременко, О.Ф. Перехідні економічні системи [Текст] : конспект лекцій з курсу / О. Ф. Яременко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 131с. – [Існує електронна копія]. 

57.


Гриджук, Д. Перспективи використання зовнішніх запозичень з метою фінансування житлового будівництва [Текст] / Д. Гриджук // Вісник Національного банку України. – 2006. – №10. – С .8-9.

58.
339.7
Ш37
Шевчук, В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України. [Текст] : монографія / В. Шевчук. – Львів : Каменяр, 2001. – 495с.

59.


Крисоватий, А.І. Податково-боргові стратегії фіскального регулювання транзитивної економіки [Текст] / А. І. Крисоватий, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2006. – №5. – С. 95-107.

60.


Базілевич, Д.С. Проблематика зовнішнього фінансування: деякі теоретичні підходи [Текст] / Д. С. Базілевич // Фінанси України. – 2004. – №8. – С. 19-24.

61.


Білорус, О.Г. Проблеми глобальної модернізації та імперативи неоіндустріалізації транзитивних країн [Текст] / О. Г. Білорус // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №9-10. – С. 3-6.

62.
336
П78
Проблеми удосконалення фінансового механізму перехідної економіки. (Заключний) : звіт про НДР /  кер. НДР І.М. Михайловська. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 48с.

63.


Андрійчук, Ф. Проектне фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах кризи [Текст] / Ф. Андрійчук // Економіка та держава. – 2010. – №4. – С. 76-77.

64.


Пасько, М.В. Прояви кризи зовнішньої заборгованості в умовах фінансової глобалізації [Текст] / М. В. Пасько // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №2,Вип.41. – С.229-232.

65.


Мацибора, Т.В. Прямі іноземні інвестиції в економіці перехідного періоду [Текст] / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2003. – №8. – С. 100-104.

66.
330.322
П85
Прямі іноземні інвестиції та технологічний трансфер у пост-радянських країнах [Текст] = Foreign Direct Investment and Technology Transfer in the Former Soviet Union /  під ред. Д. Дайкера; пер. з англ.: І.Ю. Єгоров, А.І. Войтович, Т.В. Гончарова; під заг. ред. І.Ю. Єгорова. – К. : К.І.С., 2003. – 202с.

67.


Дергачова, В.В. Становище країн з перехідною економікою у глобальному середовищі [Текст] / В. В. Дергачова // Проблеми науки. – 2005. – №9. – С. 43-50. – [трансформація економік країн Центральної та Східної Європи].

68.


Гавлик, П. Страны с переходной экономикой: тенденции развития и перспективы [Текст] / П. Гавлик // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – №1. – С. 6-13.

69.


Чернецька, Л. Структура і динаміка державних інвестицій в транзитивній економіці України: інституціональний аспект [Текст] / Л. Чернецька // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1. – С. 168-170.

70.


Смагач, О.І. Сучасні теоретичні підходи до розширення європейської відкритості транзитивних економік [Текст] / О. І. Смагач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 50-54. – [Визначені методологічні основи дослідження європейської відкритості транзитивних економік як наукової проблеми. Подано систематизований огляд українських і англомовних видань літератури з актуальних питань реформування й розширення Європейського Союзу з позицій визначених автором міждисциплінарного, інституціонального, економічного, соціально-політичного і правового підходів. Проаналізовано сучасні концепції трансформації економіки України в ЄС.].

71.


Буквич, А.В. Теоретичні засади формування моделей економічної безпеки у грошово-кредитній сфері в країнах з перехідною економікою [Текст] / А. В. Буквич // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №1,Вип.49. – С.180-185.

72.


Савчук, В.П. Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій в країнах із перехідною економікою [Текст] / В. П. Савчук // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2003. – №2. – С. 93-101.

73.
339.9
Р59
Рогач, О.І. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Рогач, О. І. Шнирков. – К. : ВЦ "Київський університет", 1999. – 302с.

74.


Власюк, В.Є. Трансформація фінансово-кредитних систем перехідних економік [Текст] / В. Є. Власюк // Фінанси України. – 2005. – №1. – С.4-9.

75.


Пазізіна, К. Управління зовнішнім боргом України в контексті подолання фінансово-боргових криз [Текст] / К. Пазізіна // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 127-131.

76.
339.7
Х76
Хомутенко, В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 474с. 
77.


Філатова, О. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / О. Філатова // Фінанси України. – 2003. – №5. – С. 73-77.

78.
339.9
К60
Колінець, Л.Б. Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системі [Текст] : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Л. Б. Колінець. – Тернопіль : Тернопільський держ. економічний ун-т, 2005. – 20с.

79.


Сидорович, А. Формування національної моделі економіки у перехідних суспільствах [Текст] / А. Сидорович // Вісник НАН України. – 2003. – №8. – С.58-67.

80.


Тіптюк, Н.М. Формування нової моделі співпраці країн з перехідною економікою і Міжнародного валютного фонду [Текст] / Н. М. Тіптюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №1,Вип.47. – С. 219-224.

81.


Бідак, П.П. Формування ринку державних боргових зобов`язань у період ринкових перетворень та його сучасний стан у країнах з транзитивною економікою Центральної та Східної Європи [Текст] / П. П. Бідак // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №14. – С. 34-37. – [Внутрішній та зовнішній державний борг Польщі, Угорщини, Чехії, Болгарії та Румунії].

82.


Сніжко, О.В. Чи існує особлива модель фінансової системи для країн з перехідною економікою? [Текст] / О. В. Сніжко // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2005. – №31-32. – С. 44-49.