Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для реферату на тему: "Основи неокласичної та класичної теорій ризику". Дякую
1. 330.131.7
О-76 Останкова, Л.А. Аналіз моделювання та управління економічними ризиками [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевчеко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 256с. – [Посібник містить основні теоретичні аспекти дисципліни «Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками», основні методи прийняття рішень в умовах конкуренції й невизначеності, особливості управління ризиками в економічній сфері. Наводяться приклади вирішення прикладних економічних задач,

Рекомендовано МОН України].

2. 330.131.7
Л84 Лук`янова, В.В. Економічний ризик [Текст] : навч. посіб. / В. В. Лук`янова, Т. В. Головач. – К. : Академвидав, 2007. – 464с. –


3.
Ковальчук, Н.П. Економічні ризики: класифікація, принципи і способи оцінювання [Текст] / Н. П. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 31-37.

4.
Крупін, B.C. Економічні ризики:сутність, еволюція, підходи до класифікації [Текст] / B. C. Крупін, Р. ЗлидникЮ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 224-229.

5.
Слобода, Л.Я. Класифікація ризиків поглиблення фінансової кризи та характеристика їхнього прояву в Україні [Текст] / Л. Я. Слобода, Ю. В. Банах // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – С. 156-164.

6.
Грачов, В.І. Класифікація ризиків та управління ними [Текст] / В. І. Грачов, Т. П. Коюда // Фінанси України. – 2002. – №10. – С. 56-60.

7.
Наумов, Д. Класифікація ризиків у міжнародній практиці [Текст] / Д. Наумов // Економіка та держава. – 2007. – №1. – С. 38-41.

8.
Лук`янова, В.В. Методологічні підходи до класифікації ризиків [Текст] / В. В. Лук`янова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 130-137. – [Розглянуто критерії і принципи класифікації ризиків. Запропоновані ознаки класифікації згруповано у чотири класи. Перший клас дозволяє здійснити класифікацію економічних ризиків за основними виділеними ознаками на усіх рівнях об’єктів і суб’єктів ризику, які згруповано у 13 підкласів. В основу формування другого класу покладено рівень виникнення (сфера походження) економічних ризиків і відповідно виділено мега-, макро-, мезо- і мікроризики. На мікрорівні генеруються за відношенням до видів діяльності підприємства два підкласи ризиків: первинні (виробничий, комерційний, фінансовий) та вторинні (транспортний, логістичний, аудиторський, екологічний та ін.).].

9. 330.101.542
Я85 Ястремський, О. Основи мікроекономіки [Текст] : підручник / О. Ястремський, О. Гриценко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2007. – 579с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [До книги додається CD-R]. – [Затверджено МОН України].

10. 330.101.542
Я85 Ястремський, О. Основи мікроекономіки [Звукозапис] : модельно-комп`ютерний додаток / О. Ястремський, О. Гриценко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання-Прес. – [Затверджено МОН України].

11.
Бобиль, В. Особливості операційного ризику: класифікація, кількісна оцінка, управління [Текст] / В. Бобиль // Банківська справа. – 2012. – №1. – С. 36-50.

12. 330.131.7
А65 Андрєєва, Т.Є. Ризик у ринковій економіці [Текст] : навч. посіб. / Т. Є. Андрєєва, Т. Е. Петровська. – Х. : "Бурун и К", 2005. – 128с.


13.
Михайловська, І.М. Ризики непередбачених наслідків конкуренційних відносин на рівні суб`єкта господарювання: класифікація, напрямки виникнення та шляхи мінімізації [Текст] / І. М. Михайловська, Г. І. Рзаєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.1. – С. 67-71. – [В статті представлено класифікацію ризиків непередбачених наслідків процесу монополізації за
різними ознаками, встановлено напрями їх виникнення та визначено можливі запобіжні профілактичні заходи
щодо страхування наслідків ризиків конкуренційних відносин з ціллю підвищення ефективності їх керованості.].

14.
Дудатьєв, А.В. Розширення економічної складової поняття ризику в теорії захисту інформації [Текст] / А. В. Дудатьєв, Ю. В. Баришев // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №1. – С. 58-61.

15.
Старостіна, А. Сприймані ризики: теоретичні підходи [Текст] / А. Старостіна, В. Кравченко // Маркетинг в Україні. – 2003. – №3. – С. 33-35.

16.
Даниленко, А.І. Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів [Текст] / А. І. Даниленко, В. В. Зимовець // Фінанси України. – 2012. – №10. – С. 3-19.

17.
Скопенко, Н.С. Теоретико-методологічні проблеми визначення ризиків [Текст] / Н. С. Скопенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 224-227. – [Розглянуті питання визначення категорії ризиків, запропоноване авторське визначення ризику в контексті діяльності підприємств. Висвітлені проблеми науково-обґрунтованої класифікації ризиків та визначена її роль в ефективному в системі ефективного управління ризиками.].

18.
Борисова, Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві [Текст] / Т. М. Борисова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №7. – С. 116-121.

19.
Петришин, Н.Я. Теоретичні аспекти формування технології стратегічного планування ризиків нововведень у діяльності підприємств [Текст] / Н. Я. Петришин, В. Ю. Харчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 128-133.

20.
Веретнов, В. Теорія ризику: страхування, самострахування в дискурсі ризикологіїї і ризикософії [Текст] / В. Веретнов // Страхова справа. – 2012. – №2. – С. 20-22.

21. 330.131.7
К64 Кондрашихін, А.Б. Теорія та практика підприємницького ризику [Текст] : навч. посіб. / А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа. – К. : ЦУЛ, 2009. – 224с


22. 330.131.7
П34 Писаревський, І.М. Управління ризиками [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. М. Писаревський, О. Д. Стешенко. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 124с.

23. 330.131.7
Г94 Гуменюк, В.Я. Управління ризиками [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Гуменюк, Г. Ю. Міщук, О. О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2010. – 158с.


24.
25. http://bussinesrisk.ru/lektsii-po-teme-ekonomicheskij-risk-i-metody-ego-izmereniya/192-klassicheskaya-i-neoklassicheskaya-teorii.html классическая и неоклассическая теория предпринимательского риска
26. http://rudocs.exdat.com/docs/index-242173.htmlXX в. экономисты А. Маршалл и А. Пигу разработали основы неоклассической теории
2. Виды потерь в предпринимательстве
3. Современная интерпретация рисковой теории

27. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Економічний ризик.....”

28. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету