Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Характеристика Харківської області. (ІДЗ з регіональної економіки).
1.
Горкавий, В. Аналіз тенденцій і факторів продуктивності аграрної праці у Харківській області [Текст] / В. Горкавий, С. Панченко // Статистика України. – 2007. – №2. – С. 44-49.

2.
Кравчук, В. Банківська система Харківської області - важлива складова економічного потенціалу регіону [Текст] / В. Кравчук // Вісник Національного банку України. – 2006. – №1. – С. 2-9.

3.
Зосимова, Ж.С. Визначення груп підприємств машинобудування Харківського регіону за станом кризи на підприємстві за допомогою використання моделей банкрутства [Текст] / Ж. С. Зосимова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №23. – С. 63-67.

4.
Маляренко, В.А. Відновлювальні джерела енергії для Харківської області: сучасний стан, тенденції, перспективи [Текст] / В. А. Маляренко, І. К. Галетич, Ю. І. Вергелес // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – №7. – С. 36-43.

5. 911.3
І-98 Іщук, С.І. Географія промислових комплексів [Текст] : підручник / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К. : Знання, 2011. – 375с. – (Вища освіта ХХI століття).


6. 332
Ч-49 Чернюк, Л.Г. Економіка регіонів (областей) України [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – К. : ЦУЛ, 2002. – 644с.

7. 911.3
Г69 Горленко, І.О. Економічні райони України [Текст] : посібник / І. О. Горленко, Л. Л. Тарангул. – К. : Держ. податкова адм. України, 1999. – 205с.

8.
Піддубна, Л.І. Експортний потенціал машинобудівного комплексу Харківської області України в контексті викликів глобальної конкуренції [Текст] / Л. І. Піддубна // Економіка розвитку. – 2012. – №3. – С. 79-85.

9.
Галушко, Б.П. Комплексний аналіз функціонування паливно-енергетичного комплексу регіону [Текст] / Б. П. Галушко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №21. – С. 64-68.

10.
Соляр, В.В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку соціальної інфраструктури регіону [Текст] : [на прикладі Харківської, Полтавської та Сумської областей] / В. В. Соляр // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С. 200-207.

11.
Игнатова, Н.И. Оптимизация процесса выбора источников финансирования туристско-рекреационного комплекса Харьковского региона, с использованием теории принятия решений [Текст] / Н. И. Игнатова, И. Л. Полчанинова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 243-247.

12.
Кондратенко, Н.О. Основні напрями ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах Харківської області [Текст] / Н. О. Кондратенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №14. – С. 38-40.

13.
Іванілов, О.С. Перспективи розвитку промислового виробництва у Харківському регіоні [Текст] / О. С. Іванілов, А. Ю. Перетятько // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №11. – С. 12-16.

14.
Дунаев, И.В. Позиционирование Харькова как нового мирового города в Восточной Европе [Текст] / И. В. Дунаев, А. М. Кирюхин // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №7-8. – С. 68-70.

15. 911.3
П78 Продуктивні сили економічних районів України [Текст] / Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк, О. В. Горська, М. І. Фащевський під ред. Б.М. Данилишина. – К. : "НІЧЛАВА", 2000. – 520c.

16. 332
І-98 Іщук, С.І. Промислові комплекси України. Наукові основи територіальної організації [Текст] : навч. посіб. / С. І. Іщук. – К., 2003. – 248с.


17. 332
С13 Савченко, В.Ф. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Савченко. – К. : Кондор, 2012. – 339с.


18.
Матюшенко, І. Розвиток інноваційної інфраструктури України: перспективи для Харківської області [Текст] / І. Матюшенко // Економіка розвитку. – 2005. – №4. – С. 93-97.

19. 911.3
С79 Стеченко, Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика [Текст] : підручник / Д. М. Стеченко. – К. : Вікар, 2006. – 396с.


20. 911.3
С69 Соціально-економічна географія України [Текст] : навч. посіб. / за ред. О.I. Шаблiя. – Львів : Світ, 2000. – 680с.

21.
Супрун, О. Стан АПК та ефективність підтримки сільськогосподарського виробництва Харківщини [Текст] / О. Супрун // Економіка АПК. – 2008. – №7. – С. 13-15.

22.
Назаренко, І.Л. Стан і перспективи активізації інноваційної діяльності у Харківській області [Текст] / І. Л. Назаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 171-176.

23.
Харківський регіон — найпотужніший науковий і освітній центр [Текст] // Новий колегіум. – 2009. – №2. – С. 14-18.

24.
Бузецький, І.Г. Чинники та тенденції трудоресурсного забезпечення Харківської області [Текст] / І. Г. Бузецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 64-67.

25. http://www.kharkivoda.gov.ua/documents/2922/104.pdf СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 2020 РОКУ

26. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Харківський регіон.....”

27. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету