Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу деяку на `Еволюція праці як чинника виробництва`.Дуже дякую)

1.
Головінов, О.М. Еволюція категорії людського капіталу у розвитку економічної думки [Текст] / О. М. Головінов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 45-47. – [Людські аспекти займають одне з головних місць у цивілізаційному розвитки суспільства, тому що зростання його економічної сили залежить від всебічного розвитку індивіда. Оскільки наша країна шукає своє місце у світовій цивілізації, дослідження теоретичних і практичних проблем людського капіталу з урахуванням її конкретно-історичних особливостей, стає нагальною потребою. Ця проблема загально і є об`єктом дослідження даної статті.].

2.
Дудніченко, О.Ф. Еволюція наукових поглядів на проблеми оцінки праці та її стимулювання [Текст] / О. Ф. Дудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 59-62. – [Аналіз наукових поглядів на проблеми оцінки та матеріального стимулювання вказав на необхідність пошуку ефективної системи матеріального стимулювання.].

3.
Сардак, С.Е. Еволюція поглядів на зміст і роль людських ресурсів у суспільному поступі [Текст] / С. Е. Сардак // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №12. – С. 132-139.

4.
Мельник, В. Еволюція поглядів на працю і природу трудових доходів [Текст] / В. Мельник // Україна: аспекти праці. – 2011. – №1. – С. 11-17. – [Оплата праці].

5.
Кулаков, В.І. Еволюція поглядів на управління виробничо-господарською діяльністю підприємства [Текст] / В. І. Кулаков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 212-216. – [Проаналізовано закономірності, форми та напрям еволюції виробничо-господарських систем, управління ними, підходи до формування систем адаптованих до кон’юнктури цільових збутових ринків, макроекономічних процесів, середовища функціонування суб`єктів господарювання.

6.
Карась, П.М. Еволюція поглядів на управління продуктивністю праці [Текст] / П. М. Карась, С. І. Сергійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 167-172. – [Проаналізовано еволюційний розвиток наукової думки об управлінні продуктивністю праці. Розглянуто
різноманітні підходи щодо визначення факторів виробництва та можливості управління їх
“продуктивністю”. Історично досліджено поява та розвиток методів управління продуктивністю праці.
Визначено шляхи подальшого розвитку теорії й практики управління продуктивністю праці.].

7.
Кузьменко, Г. Еволюція принципу гуманізму в нормах трудового права про забезпечення гідних умов праці [Текст] / Г. Кузьменко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №12. – С. 108-110.

8.
Герасименко, А. Еволюція ринкової влади: теоретико-економічний огляд [Текст] / А. Герасименко // Економічна теорія. – 2012. – №4. – С. 38-48.

9.
Хромов, М. Еволюція теорії людського капіталу [Текст] / М. Хромов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №2. – С. 165-173.

10. 331
З-13 Завіновська, Г.Т. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 300с. –

11. 331
К26 Карпіщенко, О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 264с. – [Рекомендовано МОН України].

12. 331
Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / С. М. Пилипенко, М. В. Горобинська, Л. І. Піддубна [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296с.

13. 331
Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407с.

14. 331
А39 Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с

15. 331
Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : зб. завдань і вправ / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. – К. : ЦУЛ, 2007. – 252с. – [Рекомендовано МОН України].

16. 331
Л84 Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск

17. 331
Г85 Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2006. – 559с. – [Існує електронна копія].

18. 331
Є83 Єсінова, Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. – К. : Кондор, 2006. – 432с. – [Рекомендовано МОН України].

19. 331
М36 Махсма, М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Б. Махсма. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 188с. – (Європейський університет).

20. 331
Л84 Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Звукозапис] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000.

21. 330
Б61 Білецька, Л.В. Економічна теорія. (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 688с. –

22.
Царенко, І.Г. Економічні відносини системи "наука-виробництво" в період перехідної економіки [Текст] / І. Г. Царенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 234-239. – [Дана характеристика еволюційного розвитку системи наука виробництво,досліджено сутність науково-технічного прогресу його функцій та ролі у розвитку продуктивних сил суспільства, обґрунтована актуальність функціонування науки в ринкових умовах з урахуванням економічного інтересу. Запропоновано прикладні наукові розробки фінансувати за рахунок
споживачів. Замовником фундаментальних досліджень повинна виступати держава.

23. 331.5
Б91 Буркинський, Б.В. Ефективність використання трудового потенціалу: теорія і практика [Текст] : монографія / Б. В. Буркинський, В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 223с. – [Існує електронна копія]. –

24.
Бузецький, І.Г. Парадигмальні оцінки людського потенціалу в системі еволюції понятійно-методологічного апарату дослідження трудових ресурсів [Текст] / І. Г. Бузецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.2. – С. 207-211. – [Визначено підходи до трактування поняття "людський потенціал". Охарактеризовано компоненти людського потенціалу, показано його соціально-економічну суть, значення та місце у сучасних дослідженнях ринку праці, трудових ресурсів та еволюції цих категорій].

25. 330
П50 Политэкономия. (История экономических учений, экономическая теория, мировая экономика) [Текст] : учеб. для вузов. – 2-е изд. – М. : Бизнес-школа, 2000. – 408с.

26.
Тельнов, А.С. Політекономічний зміст якості праці [Текст] / А. С. Тельнов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 31-39. – [Проаналізовано механізм пізнання якості у філософському і політекономічному аспектах. Обґрунтовано взаємозв`язок категорій: якість, кількість і міра в економічних системах Гегеля, Маркса і Енгельса. Розглянуто зміст категорії праці та формування її якості з урахуванням впливу чинників на неї. Визначено двоїсту природу якості праці, яка відображає відносини не тільки між людиною і природою, але й між людьми в процесі виробничої діяльності. Визначено вирішальну роль якості робочої сили у підвищенні якості праці. Прослідковано еволюцію формування поглядів на формування людини соціальної та значення її особистих властивостей у виробництві.].

27. 330
О-65 Орехівський, Г.А. Політекономія [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Орехівський. – К. : Каравела, 2009. – 296с. – (Вища освіта в Україні).

28.
Корнійчук, Л. Політекономія: виникнення і еволюція [Текст] / Л. Корнійчук // Економіка України. – 2011. – №1. – С. 80-92.

29.
Олексійчук, О.П. Продуктивність праці: еволюція поглядів, проблеми виміру, фактори впливу і зростання [Текст] / О. П. Олексійчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 74-77. – [Проаналізовано еволюційний розвиток категорій “продуктивність”, “ефективність” та “інтенсивність” праці. Досліджено методи і показники вимірювання продуктивності праці. Розглянуто різноманітні підходи щодо класифікації факторів впливу і зростання продуктивності праці.
].

30. 338 (4/.9)
Є78 Єрохін, С.А. Структурна трансформація національної економіки. Теоретико-методологічний аспект [Текст] : наукова монографія / С. А. Єрохін. – К. : Світ Знань, 2002. – 528с.

31. 330
К82 Кривенко, К.Т. Теорія вартості і мінової вартості [Текст] = Theory of value and exchande value : монографія / К. Т. Кривенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 226с.

32.
Корольков, В. Технологічна домінанта забезпечення розвитку економіки, заснованої на знаннях: еволюція моделі виробничої функції [Текст] / В. Корольков // Економіка і прогнозування. – 2011. – №1. – С. 131-142.

33.
Дмитрук, О.Я. Технологічне оновлення та модернізація виробництва: еволюція наукових поглядів [Текст] / О. Я. Дмитрук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 104-108.

34.
Тельнов, А.С. Якість праці у гносеологічному аспекті [Текст] / А. С. Тельнов // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 30-36. – [У статті розглянуто еволюцію розвитку теорії якості праці, враховуючи хронологію і сутнісні зміни, які у ній відбуваються. Обґрунтовано новий підхід до трактування поняття якості праці, згідно якого вона розглядається як загальноекономічна категорія, що має ринковий характер, виступає системоутворювальним елементом для якості продукції і є показником розвитку та реалізації трудового потенціалу.].