Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь- ласочка знайти літературу для написання індивідуальної роботи з психології за темою : "Онтопсихологія.А. Менегетті "Жінка ХХІ століття""... Красно дякуююю!!!!!!!!!!!
1.
159.9
Г94 Гуманістична психологія. В 3-х т. [Текст] : антологія; навч. посіб. Т.1 : Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. / за ред.: Р. Трача, Г. Балла. – К. : Пульсари, 2001. – 252с.

2.
159.9
С69 Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду [Текст] : монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 256с.

3.
159.9
А64 Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б. Г. Ананьев. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 288с. – ("Мастера психологии").

4.
Андреєва, Я. Образ сучасних чоловіка та жінки очима молоді [Текст] / Я. Андреєва, С. Гаєвська // Соціальний педагог. – 2012. – №9. – С. 36-38.

5.
Балл, Г. Сучасний гуманізм та його діалогічні орієнтири [Текст] / Г. Балл // Психологія і суспільство. – 2006. – №3. – С. 7-32.

6.
Балл, Г.О. Сутнісні складові раціогуманістичної орієнтації [Текст] / Г. О. Балл // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №3. – С. 72-74.

7.
159.9
Б46 Бенеш, Г. Психологія [Текст] : довідник / Г. Бенеш наук. ред. В.О.Васютинський; худож.: Г. фон Заальфельд, К. фон Заальфельд. – К. : Знання, 2007. – 510с : 208 с. кольор. іл. – (dtv-Atlas

8.
Береговой, Я. Эмансипация [Текст] / Я. Береговой // Педагогіка толерантності. – 2007. – №3. – С. 112-122.

9.
159.9
Б51 Берн, Ш. Гендерная психология [Текст] / Ш. Берн. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 320с. – (Секреты психологии).

10.
Бойко, О.В. Гендерные аспекты психического здоровья [Текст] / О. В. Бойко // Вопросы психологии. – 2005. – №1. – С.110-115.

11.
159.9
В18 Варій, М.Й. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / М. Й. Варій. – К. : ЦУЛ, 2008. – 592с

12.
Грошев, И. Гендерные различия поведения руководителей в конфликтных ситуациях [Текст] / И. Грошев, В. Юрьев // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – №2. – С. 72-80.

13.
Губенко, О.В. Демократія без жінки - це не демократія! [Текст] / О. В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – №3. – С.77-78. – [Жінка і суспільство].

14.
159.9
К20 Капрара, Д. (Капрара, Дж.) Психология личности [Текст] / Д. Капрара, Д. Сервон. – М. : Питер, 2003. – 640с. – (Мастера психологии).

15.
Кирильчук, Е. Кто великодушнее — мужчина или женщина? [Текст] / Е. Кирильчук // Персонал. – 2012. – №2. – С. 50-55.

16.
159.9
К90 Кулешова, О.В. Теоретичні основи практичної психології [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кулешова, І. В. Томаржевська. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 235с.

17.
378
А43 Кучерук, О.О. Жіноче лідерство як соціальний феномен в світлі гендерних досліджень [Текст] / О. О. Кучерук // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2005. – С. 53-55.

18.
159.9
Л33 Лебедев, В.И. Познание личности [Текст] : учеб. пособие / В. И. Лебедев. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 352с. – (Психология ХХІ век).

19. 159.9
Л64 Ліфарєва, Н.В. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Ліфарєва. – К. : ЦНЛ, 2003. – 240с.

20.
Лукомська, С. Раціогуманістична орієнтація у психології: традиції та сучасність [Текст] / С. Лукомська // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №3. – С. 74-75.

21.
Лэнгле, А. Введение в экзистенциально-аналитическую теорию эмоций: прикосновение к ценности [Текст] / А. Лэнгле // Вопросы психологии. – 2004. – №4. – С.3-21.

22.
Мірошниченко, О.М. Психологічні особливості особистісної самоактуалізації ділової жінки у сучасному суспільстві [Текст] / О. М. Мірошниченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – №9. – С.56-60.

23.
Могила, А. Соціальні та індивідуальні страхи жінок [Текст] / А. Могила // Психолог. – 2011. – №39. – С. 7-10.

24.
Орлов, А.Б. Экзистенциальный анализ и клиентоцентрированная психотерапия: сходство и различие [Текст] / А. Б. Орлов, А. Лэнгле, В. Б. Шумский // Вопросы психологии. – 2007. – №6. – С. 21-36.

25.
Рагимова, Р. Гендер і професія [Текст] / Р. Рагимова // Психолог. – 2010. – №39. – С. 23-27.

26.
159.9
Р65 Розов, В.І. Адаптивні антистресові психотехнології [Текст] : навч. посіб. / В. І. Розов. – К. : Кондор, 2009. – 278с

27.
159.9
Р70 Роменець, В.А. Історія психології ХХ століття [Текст] : навч. посіб. / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2003. – 992с.

28.
159.9
Р70 Роменець, В.А. Історія психології ХХ століття [Текст] : навч. посiб. / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – К. : Либідь, 1998. – 992с. – [

29.
159.9
С13 Савчин, М.В. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Савчин. – К. : Академія, 2011. – 464с. – (Альма-матер). – [

30.
316.6
Т23 Татенко, В.О. Соціальна психологія впливу [Текст] : монографія / В. О. Татенко. – К. : Міленіум, 2008. – 216с.

31.
159.9
Т46 Тихонравов, Ю.В. Экзистенциальная психология [Текст] : учеб.-справ. пособие / Ю. В. Тихонравов. – М. : ЗАО "Бизнес-школа" Интел-Синтез", 1998. – 238с.

32.
159.9
Т48 Ткалич, М.Г. Гендерна психологія [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Ткалич. – К. : Академвидав, 2011. – 248с. –

33.
Ткаліч, М. Жіночі гендерні ролі: рольові моделі та норми [Текст] / М. Ткаліч // Соціальна психологія. – 2011. – №6(50). – С. 158-168.

34.
Харченко, С.В. Интеллектуальные и творческие способности мужчин и женщин [Текст] / С. В. Харченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №8. – С. 75-80.

35.
37
А43 Шаховал, О. Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці [Текст] / О. Шаховал, І. В. Томаржевська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 157-159.

36.
Штепа, О. Особливості психологічної ресурсності жінок [Текст] / О. Штепа // Соціальна психологія. – 2012. – №1-2. – С. 145-153.

37.
Яковенко, М. Соціокультурна актуальність екзистенціалізму [Текст] / М. Яковенко // Вища школа. – 2012. – №10. – С. 84-91. – [У статті розглядається процес становлення екзистенціалізму як соціокультурно обумовленої теорії XX століття. Представлено різноманітні погляди на характер її соціального утвердження].

38.
159.9
Я92 Яценко, Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Яценко. – К. : Вища школа, 2004. – 679с. : іл.

39.
316
М50 Менегетти, А. Психология лидера [Електронний ресурс] / А. Менегетти пер. с англ. – 4-е изд., доп. – М. : "Онтопсихология", 2004. – 256с.

40.
http://www.koob.ru/meneghetti/
41.
http://hpsy.ru/public/x1101.htm
42.
http://www.meneghetti.ru/index.php/ru/ontopsicologia
43.
http://www.koob.ru/meneghetti/ontopsicologia

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Психологія”