Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть знайти літератури до реферату на тему:
>>> " Ризик і особа: психологічна теорія рішень"
1.


Бороздина, Л.В. "Триада риска" как потенциально патогенная форма личностного развития и ее коррекция [Текст] / Л. В. Бороздина, О. В. Пукинска // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – №10. – С. 33-39.

2.


Болтівець, С.І. Апаратурне вимірювання психофізіологічних станів готовності до переживання ризиків і небезпек [Текст] / С. І. Болтівець // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №11. – С. 44-48.

3.


Болівець, С.І. Апаратурне вимірювання психофізіологічних станів готовності до переживання ризиків і небезпек [Текст] / С. І. Болівець // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №12. – С. 47-52.

4.


Гончаров, И. Грааль риск-менеджмента [Текст] / И. Гончаров // Менеджмент и менеджер. – 2005. – №7-8. – С. 4-8.

5.


Вайнер, А.В. Групповая готовность к риску как социально-психологический фактор эффективности управленческих команд [Текст] / А. В. Вайнер // Вопросы психологии. – 2008. – №4. – С. 45-53.

6.


Черкашенко, В. Десять задач риск-менеджмента [Текст] / В. Черкашенко, В. Зинкевич // Менеджмент и менеджер. – 2005. – №7-8. – С. 14-18.

7.


Цакаев, А.Х. Комплексный риск - менеджмент [Текст] / А. Х. Цакаев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – №2. – С.31-38.

8.
65.012.32
Х52
Хіт, Р. Кризовий менеджмент для керівників [Текст] = Crisis management for managers and executives / Р. Хіт пер. з англ.: Р.Л. Ткачук, С.М. Рябчук, Н.І. Мішеніна. – К. : ВСЕУВИТО, Наукова думка, 2002. – 566с. – (УСЕ про менеджмент).

9.


Крюков, И. Менеджмент риска как инструмент постоянного улучшения [Текст] / И. Крюков, А. Шадрин // Стандарты и качество. – 2006. – №2. – С. 74-77.

10.


Мартякова, О.В. Проблеми взаємозв`язку соціальних ризиків і мотивації [Текст] / О. В. Мартякова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 139-143.

11.


Міщук, Г. Проблеми регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах [Текст] / Г. Міщук, О. Олійник // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2009. – №14. – С. 95-99.

12.


Головач, Т.В. Ризик-менеджмент: зміст і організація на підприємстві [Текст] / Т. В. Головач, А. Б. Грушевицька, В. В. Швид // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 157-163. – [В статті досліджені теоретичні і практичні питання застосування ризик-менеджменту на підприємствах. Розглянуто функції ризик-менеджменту, основні етапи процесу управління ризиками.

].

13.


Дубовицкая, Е. Риски корпоративного управления [Текст] / Е. Дубовицкая // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №12. – С. 85-92.

14.
65.012.32
Б81
Бондар, О.В. Ситуаційний менеджмент [Текст] : навч. посiб. / О. В. Бондар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 326с.


15.


Антонюк, П.П. Соціальні ризики як детермінанта соціального захисту населення [Текст] / П. П. Антонюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.2. – С. 96-100. – [Статтю присвячено визначенню детермінанти соціального захисту. Особливу увагу приділено соціальним ризикам, як основі розвитку категорії «соціальний захист населення».].

16.
316
К89
Кузьменко, Т.М. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 320с. 


17.
330.131.7
Г94
Гуменюк, В.Я. Управління ризиками [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Гуменюк, Г. Ю. Міщук, О. О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2010. – 158с. 


18.

http://www.best-work.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=20021&Itemid=205Ризик як методологія подолання невизначеності та конфлікту
19.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Менеджмент ризику....”
20.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету