Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть знайти літературу до наступих запитань:
>>> 1 "Розкрийте особливості управління інноваціями на фірмах Японії і США."
>>> 2. "Охарактеризуйте принципи оцінювання і показники ефективності інноваційної діяльності"

I.1.
Васильєва, Н.В. Японська модель інноваційного розвитку периферійних територій [Текст] / Н. В. Васильєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №6. – С. 72-74.
2.
Гаврилюк, Р. Державна політика Японії у сфері розвитку інноваційної економіки [Текст] / Р. Гаврилюк // Економіка та держава. – 2012. – №10. – С. 46-49.

3.
Гончаров, В. Опыт формирования и управления инновационной средой в США [Текст] / В. Гончаров // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №6. – С. 63-78.

4.
Денисенко, М.П. Управлінські форми підтримки інноваційного розвитку економіки (досвід США) [Текст] / М. П. Денисенко // Проблеми науки. – 2003. – №12. – С.47-53.

5.
Емельянов, С.В. Инновационный вектор стратегии национальной конкурентоспособности США [Текст] / С. В. Емельянов // США. Канада: экономика, политика, культура. – 2002. – №1. – С.78-93.

6.
Зайцев, В. Инновационная система Японии: реформы и современные возможности [Текст] / В. Зайцев // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – №12. – С. 3-14.

7.
Зінько, Н. Банківські джерела фінансування інноваційних проектів (на прикладі комерційних банків США та Європи) [Текст] / Н. Зінько // Регіональна економіка. – 2005. – №3. – С. 188-193.

8.
Зінько, Н. Інструменти стимулювання інноваційної діяльності ( на прикладі Індії, Ірландії, Сінгапуру, Фінляндії, Японії) [Текст] / Н. Зінько // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С. 220-226.

9.
Инновационная экономика США [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2009. – №11. – С. 26-35.

10.
Инновационный бизнес в США [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2005. – №12. – С.38-50.

11.
Канаев, В.И. Дистанционное обучение в ВВС США: современное состояние и инновации ближайшего будущего [Текст] / В. И. Канаев // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2002. – №6. – С.60-80.

12.
Карпенко, О.І. Внутрішні інвестиції в інновації у США [Текст] / О. І. Карпенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №2,Вип.44. – С.37-41.

13.
Кириченко, Э. Основы инновационного лидерства США [Текст] / Э. Кириченко // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №7. – С. 45-47.

14.
Комашенко, Т.А. Державна політика розвитку інфраструктури ринку інвестицій в інновації: досвід країн ЄС та США [Текст] / Т. А. Комашенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №11. – С. 7-12.

15.
Кудров, В.М. Инновационная глобализация и конкурентоспособность через призму экономик России и США [Текст] / В. М. Кудров // США. Канада: экономика, политика, культура. – 2003. – №7. – С. 62-78.

16.
Маковецкая, О.К. Технологические инновации - основа повышения конкурентоспособности сварочного производства США [Текст] / О. К. Маковецкая // Автоматическая сварка. – 2012. – №11. – С. 53-57.

17.
Мединська, Т.І. Транснаціональні компанії США у світовому виробництві інновацій: передумови впливу і наслідки [Текст] / Т. І. Мединська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 275-279. – [У статті досліджується роль і місце транснаціональних компаній (ТНК) Сполучених Штатів у світовому виробництві інновацій. Проведено систематизацію форм, методів, визначено передумови і результати такого впливу на господарську
діяльність країн базування, приймаючих країн, процеси економічної глобалізації в цілому

].

18.
Мешко, Н.П. Реалізація інноваційної стратегії розвитку: досвід США [Текст] / Н. П. Мешко // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №22. – С. 22-26.

19.
Монастирська, Г.В. Творці інновацій: оплата праці в ЄС, США і в Україні [Текст] / Г. В. Монастирська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 87-91.

20.
Политика государства в сфере инноваций и промышленных технологий в Японии [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2007. – №3. – С. 3-25.

21.
Соколова, О. Венчурний бізнес як рушійний механізм розвитку інноваційної економіки США, Європи, України [Текст] / О. Соколова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №2,Вип.64. – С. 118-119.

22.
Фролов, А.В. Роль университетов в инновационной экономике на примере США [Текст] / А. В. Фролов // Alma mater. – 2011. – №6. – С. 85-88.

23.
Шнипко, О.С. Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності країни (компаративне співвіднесення США та України) [Текст] / О. С. Шнипко // Фінанси України. – 2011. – №8. – С. 3-14.

24. http://ru.scribd.com Інноваційний менеджмент
у фірмах Японії та США

II.1.
Бондарчук, Н.В. Аналіз основних показників розвитку інноваційного потенціалу України [Текст] / Н. В. Бондарчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №8. – С. 64-66.

2. 330.341.1
В19 Василенко, В.О. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. – К. : ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с.


3.
Вахович, І.М. Активізація інноваційної діяльності як основа концепції ефективного розвитку регіонів України [Текст] / І. М. Вахович, Г. Л. Денисюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №17. – С. 27-30.

4.
Гармідер, Л.Д. Показники ефективності процесу розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств [Текст] / Л. Д. Гармідер // Економічний часопис - XXI. – 2013. – №1-2. – С. 88-91.

5.
Гвоздю, С. Показники ефективності витрат на інноваційну діяльність машинобудівних підприємсств [Текст] / С. Гвоздю // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – №1. – С. 56-58.

6.
Головатюк, В.М. Взаємозв`язки та структурованість показників інноваційного потенціалу [Текст] / В. М. Головатюк // Проблеми науки. – 2009. – №11. – С. 17-27. – [Оцінка наукової діяльності].

7.
Горобець, О.А. Методи оцінки ефективності запровадження інновацій на підприємстві [Текст] / О. А. Горобець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2, Т.1. – С. 124-127.


8.
Даниленко, С.М. Оцінка ефективності фінансового забезпечення наукових досліджень та інновацій в Україні в сучасних умовах [Текст] / С. М. Даниленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 189-192.

9.
Денисюк, В. Інноваційна активність національної економіки: вдосконалення методології, показники промислових підприємств, державна підтримка [Текст] / В. Денисюк // Економіст. – 2005. – №8. – С.45-49.

10.
Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності [Текст] / О. Шпикуляк, С. Тивончук, С. Тивончук, О. Супрун // Економіка АПК. – 2011. – №12. – С. 109-116.

11.
Єпіфанова, І.Ю. Ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 127-130.

12.
Захарова, Т.В. Проблеми ефективності та перспективи розвитку інноваційної діяльності України [Текст] / Т. В. Захарова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3, Т.2. – С. 197-199. – [У статті узагальнено тенденції інноваційної діяльності вітчизняних підприємств на сучасному етапі та визначені
перспективи розвитку і вдосконалення.
].

13.
Кам`янська, О.В. Визначення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства [Текст] / О. В. Кам`янська, Ю. М. Шкіль // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №1. – С. 61-65.

14.
Козик, В.В. Формування системи оцінювальних показників інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / В. В. Козик, О. Б. Іванова // Проблеми науки. – 2009. – №12. – С. 9-16.

15. 330.341.1
К78 Краснокутська, Н.В. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504с.


16.
Кузьменко, О. Компаративний аналіз показників інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / О. Кузьменко // Економіка та держава. – 2011. – №6. – С. 28-31.

17.
Кузьмін, А.І. Оцінка ефективності дифузії інновацій [Текст] / А. І. Кузьмін // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2004. – №2. – С.153-158.

18.
Лєснікова, М.В. Інноваційна діяльність і формування системи відносних показників фінансового стану підприємства [Текст] / М. В. Лєснікова // Проблеми науки. – 2003. – №3. – С.17-22.

19.
Малиш, І. Застосування еквівалентного грошового потоку для аналізу ефективності інвестицій в інновації [Текст] / І. Малиш // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 217-221.

20.
Пономаренко, В.С. Визначення інтегрального показника системної ефективності розвитку підприємства [Текст] / В. С. Пономаренко, І. В. Гонтарева // Економіка розвитку. – 2012. – №1. – С. 86-94.

21. 658.589
П76 Прилепа, Н.В. Організаційно-структурне забезпечення ефективності інноваційної діяльності машинобудівного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Н. В. Прилепа. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 19c.

22.
Ржепішевська, В.В. Ефект синергії в інноваційній діяльності підприємств [Текст] / В. В. Ржепішевська, А. М. Поставний // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 122-126. – [У статті висвітлено сутність і місце синергії в інноваційній діяльності підприємств та джерела її виникнення. Узагальнено види синергії. Визначено перспективи отримання синергічного ефекту інноваційної діяльності.

].

23.
Сєдова, Т. Коли зростає ефективність інновацій [Текст] / Т. Сєдова, В. Зибіна, Л. Ампілогова // Управління освітою. – 2011. – №15. – С. 22-24.

24.
Титаренко, Б.Д. Прогнозний розрахунок основних макроекономічних показників інвестиційно-інноваційної сфери [Текст] / Б. Д. Титаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 216-219.

25.
Умєров, Р.Е. Принципи і методи оцінювання ефективності інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу [Текст] / Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11. – С. 108-115.

26.
Федулова, І.В. Ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / І. В. Федулова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 42-46.

27.
Хайбулаєва, К.О. Порівняння ефективності застосування інноваційних стратегій розвитку в різних країнах світу [Текст] / К. О. Хайбулаєва // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №9-10. – С. 42-44.

28.
Хуанг, Ш.-. (Хуанг, Ш.-П.) Вплив інноваційного менеджменту на ефективність управління [Текст] / Ш. -. Хуанг // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 475-485.

29.
Черевиков, Є.Л. Методичні підходи до оцінки ефективності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності [Текст] / Є. Л. Черевиков // Фінанси України. – 2012. – №3. – С. 60-68. – [Зарубіжний та український досвід].

30.
Швець, Л.П. Прогнозування показників інноваційного розвитку виробничого потенціалу регіону [Текст] / Л. П. Швець, Н. П. Захаркевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3, Т.2. – С. 107-111. – [В статі розглянуті особливості прогнозування показників інноваційного розвитку виробничого потенціалу регіону
на основі розробки трьох сценаріїв розвитку подій: оптимістичного, реалістичного та песимістичного. Визначено напрями
стимулювання інноваційної активності підприємств промислового виробництва регіону.

].

31.
Шліхта, В.М. Особливості використання системи збалансованих показників як інструменту впровадження інноваційних змін в організації [Текст] / В. М. Шліхта // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 243-249.

32.
Яковлєв, А. Визначення соціально-економічної ефективності робочої сили в умовах інноваційного розвитку [Текст] / А. Яковлєв, М. Черненко // Економіка України. – 2012. – №4. – С. 16-24.

33. http://gendocs.ru/Лекции- Инновационный менеджмент


34. http://pidruchniki.ws/1975040250435/marketing/metodi_otsinyuvannya_ekonomichnoyi_efektivnosti_innovatsiynoyi_diyalnostiМетоди оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності

35. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Ефективність інновацій.....”

36.Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету