Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до курсової роботи на тему: "Організація як відкрита соціально-економічна система:дослідження системних компонентів і елементів"

1.
Скрипниченко, М. Багаторівнева система моніторингу розвитку підприємства за показниками ефективності соціально-економічних систем [Текст] / М. Скрипниченко, А. Абдрахманова // Університетські наукові записки. – 2012. – №2. – С. 217-222.

2.
Любченко, Н.Л. Визначення впливу факторів зовнішнього середовища на стабільність підприємства [Текст] / Н. Л. Любченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 62-66.

3.
Грешко, Р.І. Внутрішні та зовнішні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств [Текст] / Р. І. Грешко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 126-130. – [У статті розглянуто основні екзогенні та ендогенні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств. Здійснено їх систематизацію та класифікацію за певними ознаками. Визначено місце чинників у системі економічних відносин промисловості України. Розкрито шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності згаданих підприємств.

4. 658
Г81 Грещак, М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч.- метод. посіб. для самостійного вивч. дисц. / М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова. – К. : КНЕУ, 2001. – 228с.

5. 658
В60 Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, Р. В. Тульчинський, С. О. Кириченко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 206с.

6.
Ружицька, Т. Вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на діяльність промислових підприємств [Текст] / Т. Ружицька // Економіка та держава. – 2011. – №2. – С. 97-101.

7.
Шпак, Н. Вплив оргструктур підприємств на функціонування його системи комунікацій [Текст] / Н. Шпак, А. Корнилєва // Економіка та держава. – 2011. – №6. – С. 62-68.

8.
Припотень, В. Концепция синтеза эффективной организационной структуры предприятия [Текст] / В. Припотень // Економіст. – 2008. – №4. – С. 54-57.

9.
Кравченко, К. Крупные промышленные компании: типы организационной структуры [Текст] / К. Кравченко // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №3. – С. 68-76.

10. 658.5.012.32
В49 Виноградський, М.Д. Менеджмент в організації [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 3-є вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 598с

11. 658.5.012.32
О-75 Осовська, Г.В. Менеджмент організацій [Текст] : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2009. – 680с. –

12.
Калюжна, Н.Г. Модель взаємозв`язку характеристик організаційної структури системи управління промисловим підприємством [Текст] / Н. Г. Калюжна // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2004. – №1. – С. 102-109.

13.
Пащенко, І.Н. Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня [Текст] / І. Н. Пащенко, Л. І. Чернобай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 374-378.

14.
Раєвнева, О.В. Нові підходи до управління розвитком соціально-економічних систем підприємств [Текст] / О. В. Раєвнева // Проблеми науки. – 2006. – №1. – С. 26-30.

15. 338(477)
З-69 Операційна діяльність та організаційна структура [Електронний ресурс] // Зміни зумовлені ринком. Українські підприємства: шлях до успіху [Електронний ресурс]. – 2000. – [На компакт-диску проаналізовано досвід успішної роботи українських підприємств у нових економічних умовах].

16.
Лазаренко, А. Організаційна структура і характер взаємовідносин всередині компанії [Текст] / А. Лазаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.98. – С. 80-82.

17.
Азера, Р. Пирамида ролей [Текст] : [создание миссии и структуры компании] / Р. Азера // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №8-9. – С. 38-44.

18.
Бражник, М. Понятия системы, структуры и формы в управлении производством [Текст] / М. Бражник // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №12. – С. 47-52.

19.
Ареф`єва, О. Процес реагування організаційної структури управління на зміни у зовнішньому середовищі [Текст] / О. Ареф`єва, О. Горяча // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №4. – С. 114-122.

20.
Денисенко, В. Социально-экономическая система: определение уровня самоорганизации [Текст] / В. Денисенко, И. Решетов // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №3. – С. 76-87.

21. 911.3
С69 Соціально-економічні системи продуктивних сил [Текст] / С. І. Дорогунцов, Л. Г. Чернюк, П. П. Борщевський [та ін.] за ред. С.І. Дорогунцева. – К. : Нічвала, 2002. – 690с.

22. 65
Б48 Березін, О.В. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. – К. : Ліра-К, 2010. – 224с

23.
Вінніченко, І. Сутнісна характеристика розвитку підприємства як соціально-економічної системи [Текст] / І. Вінніченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №5. – С. 8-13.

24. 005
Т82 Туленков, М.В. Сучасні теорії менеджменту [Текст] : навч. посіб. / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 304с.

25.
Мельник, С.Г. Теоретико-методологічні аспекти організаційного розвитку вітчизняних підприємств [Текст] / С. Г. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 46-51. – [Побудовано ієрархію форм реалізації організаційного розвитку на підприємств, розглянуто існуючі у вітчизняній та зарубіжній практиці підходи до моделювання організаційного розвитку та обґрунтовано застосування найбільш ефективних з
них для вітчизняних підприємств.

26.
Гавкалова, Н.Л. Теоретико-методологічні аспекти формування соціально-економічної системи ефективного менеджменту персоналом підприємства [Текст] / Н. Л. Гавкалова // Проблеми науки. – 2007. – №4. – С. 13-18.

27.
Паламарчук, Г. Трансформування організаційних структур в економіці України [Текст] / Г. Паламарчук, О. Паламарчук // Економіка України. – 2005. – №12. – С. 40-46.

28.
Олійник, Л.В. Управління підприємством як відкритою системою в умовах конвергенції у ринкові інститути [Текст] / Л. В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 62-65. – [Узагальнено проблеми та підходи до управління промисловими підприємствами як відкритою економічною системою. Розглянуто залежність результатів функціонування суб`єктів господарювання від відкритості їх економічної
системи, критерії та ознаки її класифікації

29.
Герасимчук, В. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід [Текст] / В. Герасимчук // Економіка України. – 2003. – №4. – С. 12-18.

30.
Бондарчук, Л.В. Формування показників ефективності функціонування організаційної структури управління підприємством [Текст] / Л. В. Бондарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 138-141.

31.http://pidruchniki.ws/17190512/menedzhment/organizatsiya_sistema

32.http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/menedzhment_organizatsiy_-_shmorgun_lg

33.http://www.ukr.vipreshebnik.ru/2012-06-25-17-06-46/2446-2011-08-20-15-47-26.html

34.http://my-lib.info/book/76-sistemnij-analiz-navchalnij-posibnik-sharapov-o-d/29-51-model-organizaciyi-yak-vidkritoyi-sistemi.html