Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до курсової роботи на тему:"Обгрунтування ефективності застосування основних типів організаційних структур управління"

1. 005
Ф34 Федулова, Л.І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні [Текст] : монографія / Л. І. Федулова. – К. : Фенікс, 2005. – 320с. – [

2.
Рожок, О.А. Аналітичні методи обгрунтування ефективності функціональних управлінських рішень [Текст] / О. А. Рожок // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №4. – С. 126-134.

3.
Остапчук, О.В. Дослідження існуючих підходів до оцінки ефективності організаційної структури управління підприємством [Текст] / О. В. Остапчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 136-141.

4. 005
М50 Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 240с. –

5. 005
П64 Потьомкін, С.К. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С. К. Потьомкін, І. М. Козлова, К. О. Яндола. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 276с.

6. 005
Л48 Лепейко, Т.І. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 204с.

7. 658.5.012.32
М50 Менеджмент організацій [Текст] : підручник / Л. І. Федулова, І. В. Сокирник, В. В. Стадник [та ін.] за ред. Л.І. Федулової. – К. : Либідь, 2004. – 448с. –

8.
Шиян, А.А. Метод розрахунку економічної ефективності механізмів протидії кризовим ситуаціям [Текст] / А. А. Шиян, А. О. Нікіфорова, В. О. Крилов // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №3. – С. 50-53.

9.
Бондаренко, В. Методические подходы к оценке эффективности основных концепций менеджмента [Текст] / В. Бондаренко // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №10. – С. 105-112.

10.
Сумин, В.А. Об оценке эффективности функционирования системы управления [Текст] / В. А. Сумин // ЕкономічнаНаукові праці Донецького державного технічного університету. – 2003. – №68. – С.11-17.

11.
Макаренко, М.В. Обгрунтування ефективних управлінських рішень на рівні підприємства [Текст] / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №12. – С. 181-187.

12.
Железняк, О.О. Обгрунтування ефективності функціональних рішень в управлінні підприємствами пасажирського автотранспорту економіко-математичними методами [Текст] / О. О. Железняк, О. А. Рожок // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №9. – С. 188-198.

13.
Тадика, І.Б. Обгрунтування заходів побудови економічного та організаційного механізму управління ефективністю виробництва [Текст] / І. Б. Тадика // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.3. – С. 168-170. – [Розглянуто сучасний стан виробничих відносин в економіці України, зокрема промисловості. Обґрунтовано актуальність та заходи формування механізму управління ефективністю виробництва
продукції та послуг. Зосереджено увагу впливу названого механізму на подолання великої частки збиткових та низькорентабельних підприємств національної економіки.].

14.
Жарінова, А.Г. Обгрунтування і вибір критеріїв ефективності системи управління інтелектуальними активами в Україні [Текст] / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 91-101.

15. 65
Б81 Бондарчук, Л.В. Організаційно-структурний механізм ефективного управління машинобудівним підприємством [Текст] : автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. В. Бондарчук. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 20с.

16.
Высочина, М.В. Основные направления повышения эффективности функционирования предприятий [Текст] / М. В. Высочина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.1. – С. 88-91. – [Дано визначення поняття «ефективність функціонування підприємства». Розглянуті підходи до формування критеріїв ефективності функціонування підприємства. Виявлені основні обмеження їх практичного застосування. Сформульовані основні напрями підвищення ефективності функціонування підприємства: вдосконалення діяльності функціональних підрозділів підприємства, вдосконалення процесу ухвалення управлінських рішень, оптимізація організаційної структури, вдосконалення інформаційного забезпечення.].

17.
Грабовська, І.В. Особливості планування і управління проектами НДПКР [Текст] / І. В. Грабовська, Н. М. Тюріна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 217-219. – [В статті розглядаються актуальні проблеми менеджменту НДПКР в галузі машинобудування. Визначенні складові та вимоги, яким повинна задовольняти система планування й управління проектами НДПКР на кожному етапі їх розробки та виконання з врахуванням специфіки сфери наукових досліджень і розробок. Обґрунтовано застосування матричної організаційної структури в управлінні проектами. Проаналізована залежність ефективного виконання проекту від прийнятих управлінських рішень, характеру і стилю керівництва.].

18.
Дежкина, И. Оценка эффективности организационных структур управления [Текст] / И. Дежкина, Г. Поташева // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №5. – С. 80-85.

19.
Бобровникова, Р.Г. Оцінка ефективності управління корпораціями машинобудування [Текст] / Р. Г. Бобровникова, Н. Л. Онуфрієнко, В. А. Бобровников // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 83-87.

20.
Транченко, Л.В. Оцінювання ефективності управління підприємством на основі універсальних нормативних графічних моделей [Текст] / Л. В. Транченко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №7. – С. 127-130.

21. 658
Ф34 Федулова, Л.І. Управління операційною системою виробничого підприємства [Текст] : монографія / Л. І. Федулова, О. В. Декалюк. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 192с.

22.
Бурбела, О. Управління та моделювання системи менеджменту якості та алгоритм розрахунку економічної ефективності від її впровадження [Текст] / О. Бурбела // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 95-97.

23. 65
Ч-45 Чернов, С.К. Эффективные организационные структуры управления наукоемкими производствами [Електронний ресурс] : монография / С. К. Чернов. – Николаев : НУК, 2005. – 92с.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства” та «Менеджмент»